Κυριακή, 1 Μαρτίου 2009

ECUMENISM - ΙΖ' Σύναξις Ορθοδόξου Ενημέρωσεως Κυριακή της Ορθοδοξίας 8/03/2009

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ
ΨΕΥΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΙΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ
Ecumenism-Part 1-Orthodox AwarenessEcumenism-Part 2-Orthodox AwarenessEcumenism-Part 3-Orthodox AwarenessElder Arsenie Papacioc - On EcumenismAgainst Antichrist Ecumenism

This verse clearly and directly states that Christians must stay together, speaking, thinking and believing the same things. Orthodoxy, which has held the Christian faithful together in one divine body for two millennia, is the perfect fulfillment of these instructions. In the Orthodox Church, the faithful conform their minds and will to the sacred teachings of the faith, and this brings perfect spiritual unity.A fatal heresy, increasing in prevalence today, directly counters these instructions that St. Paul commands us to follow. This heresy appears not to divide the church, but rather unite it; it appears to be loving, accepting and good. But this is not the case - what it really does is undermine the foundations of the Church and tear it apart internally, allowing for innovations and changes in traditions and practice, putting physical unity above truth, and preparing for the antichrist. It is the heresy of ecumenism, a terrible and false teaching as deceitful and destructive as a wolf in sheep's clothing. Rather than attacking the Church though the open teaching of heresy, as did Arianism, Monophysitism and Iconoclasm, ecumenism poses a different and even more terrible assault to the church; it gathers power and a following while still appearing to remain in the bounds of the Church and adhere to her traditional dogmas. In accepting all beliefs, ecumenism divides the church, as we cannot be perfectly of one mind with those who believe false heresies ad have false ways of life....... READ MORE .


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ετικέτες