Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2014

Η Αγία Γραφή περί του 3ου Παγκοσμιου Πολέμου του Ιερομονάχου π. Χριστοδούλου Θωμά - ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ.Ἡ Ἁγία Γραφή περί 
τοῦ 3ου   Παγκοσμίου  Πολέμου  (1992) Ὀμιλία τοῦ Ἱερομονάχου  π. Χριστοδούλου Θωμᾶ

Πρὸλογος

Ἀδελφοί μου μὲ τἠν χὰρην καὶ τὴν βοὴθεια τοῦ Θεοῦ, θὰ διαβὰσουμε μὲσα ἀπὀ τὴν Ἁγία Γραφὴ, - τὸ στὀμα τοῦ Θεοῦ - τὸ πῶς μᾶς περιγρὰφη ὁ Κὺριος μας τὸν 3ον Παγκόσμιον Πὸλεμον.

 Πώς θὰ γὶνη;   Πού θὰ γὶνη;   Πὸτε θὰ γὶνη; καὶ τὶ ἀποτελὲσματα  θὰ ἐχη,  γιὰ νὰ μᾶς προφυλὰξει ἀπὸ τὴν παγὶδα τῆς καταστροφῆς.

 Ἀλλά ὁ ἄνθρωπος μόνο  τὴν Ἁγὶα Γραφἠ δὲν πιὰνει στὰ χἐρια του γιὰ να φωτιστῆ, διότι ὅπως ὁ ἥλιος φωτὶζει τὰ μὰτια μας καί βλέπουμε τὴν γὴν, ἔτσι καὶ ὁ λὸγος τοῦ Θεοῦ φωτὶζει τἀ πνεύματα μας και βλὲπουμε τὀν  παρὰδεισον και τἠν αἰωνειότητα. Ἐτσι ὀ ἄνθρωπος με το να μὴν ἀκούει τὸν Λὸγον τοῦ Θεοῦ που εἶναι ἥλιος που φωτίζει τά πάντα ἀλλἀ τὀν λὀγον τῶν συνανθρώπων του ποὺ εἶναι φωτολαμπίδα,  ἐπέρχεται τὀ σκοτἀδι καί τὀ χἀος. 

Τὶ μᾶς περιμὲνει.

Ἀς  διαβάσουμε τώρα μέσα ἀπὸ τὴν Ἁγὶα Γραφἠ - τὸ στόμα τοῦ Κυρὶου – τὸ τὶ μᾶς περιμὲνει (κακὰ καὶ συμφορὲς), διὸτι αἰτὶα τοῦ κακοῦ εἶναι ΜΟΝΟ ἡ άμαρτἰα, διὸτι κακὸ δὲν ὑπὰρχει στὸν κὸσμο. Ὅπως π.χ. ἡ τιμωρὶα ποὺ θὰ δὼση στὸ παιδι του ὁ γονιὸς δὲν εἶναι κακὸ ἀλλὰ ἡ ἀταξὶα τοῦ παιδιοῦ, ποὺ ἀναγκὰζει τὸν γονὲα νὰ χειριστεῖ τὴν ἀταξὶα ἀνὰλογα.  Παρομοίως καὶ ὁ Θεός ἐνεργεῖ κατά τῶν ἰδικῶν μας ἐπιθυμιῶν, διὸτι κὰθε ἐπιθυμία τῆς σαρκὸς εἶναι ἀδυναμὶες τοῦ πνεύματος. Ἕτσι καὶ ὁ Κὺριος θὲλει πρῶτα νὰ ἀκοῦμε τὸν λὸγο του, ὀπως καὶ το παιδὶ πρὲπει νὰ ακοὺει τὸν λὸγον τῶν γονέων του γιὰ νὰ φωτισθεῖ ὁ νοῦς του καὶ ὅχι νὰ παίζει μέτὰ παιχνἰδια διὸτι τὀτε θὰ σκοτιστεῖ ὁ νοὺς του καὶ θὰ ἀρχὶσουν τὰ μαλὠματα τοῦ γονιοῦ πρὀς τὸ παιδὶ ἔως ὅτου συνετισθεῖ το παιδί. Ἔτσι καί ὁ Θεὀς μᾶς τιμωρεῖ ἀπὸ παιδαγωγὶα γιὰ να ξυπνήσει ὁ τυφλός νοῦς τῶν ἀνθρὼπων. Ἀς το διαβάσουμε πὼς μᾶς τὀ περιγρὰφει ο Κὺριος μας μὲσα στὴν   Ἁγὶα Γραφἠ.

Ἄνυπακοἠ στὀν Λὀγον τοῦ Κυρἰου πρὸξενος παντὸς κακοῦ.

Λὲει ὁ Κὺριος μὲ τὸ στὸμα τοῦ προφὴτου Ἠσαΐα στὸ  α’ κεφ. στ. 19,20:

«19 καὶ ἐὰν θέλητε καὶ εἰσακούσητέ μου, τὰ ἀγαθὰ τῆς γῆς φάγεσθε·»
Ὁ Θεός μᾶς ἀφήνει ἐλεύθερους διότι ἐλευθερία σημαῖνει ἰσόθεον. Ὁ Θεὸς δὲν ἔχει ἄλλον πὰνω ἀπὸ τὸ κεφὰλι του καὶ κἀνει ὅτι θὲλει, καὶ αυτὴν τὴν ἐλευθερὶαν Του μᾶς χαρὶζει σὲ ἐμᾶς τοὺς θνητοὺς, γιὰ νὰ μᾶς κάνει Θεούς κατὰ χὰρην.
 20 «ἐὰν δὲ μὴ θέλητε, μηδὲ εἰσακούσητέ μου, μάχαιρα ὑμᾶς κατέδεται· τὸ γὰρ στόμα Κυρίου ἐλάλησε ταῦτα .»
Εἶναι  τόσο ἀπλό το νόημα, π.χ. σὰν νἀ μᾶς λὲει  ὁ ἥλιος  στὰ μὰτια μας, εὰν θἐλετε νὰ ἔχετε τὰ μὰτια σας ἀνοιχτὰ, θα προχωρᾶτε χωρὶς νὰ σκοντὰφτετε καὶ  να πὲφτεται , ἐὰν ὄχι τὸτε σὲ κὰθε σας βῆμα θὰ σκοντὰφτετε και θα σκοτὼνεστε. Τὸσο ἀπλὸ εἶναι, ἀλλὰ ὁ ἀνθρωπος ἐμωρὰνθη καὶ δυστυχῶς  δὲν καταλαβαὶνει,.
Στὶς Παροιμὶες Σολομῶντος α. κεφ.  στιχ. 24, 33 :

24 ἐπειδὴ ἐκάλουν καὶ οὐχ ὑπηκούσατε καὶ ἐξέτεινα λόγους καὶ οὐ προσείχετε, 25 ἀλλὰ ἀκύρους ἐποιεῖτε ἐμᾶς βουλάς, τοῖς δὲ ἐμοῖς ἐλέγχοις οὐ προσείχετε, 26 τοιγαροῦν κἀγὼ τῇ ὑμετέρᾳ ἀπωλείᾳ ἐπιγελάσομαι, καταχαροῦμαι δὲ ἡνίκα ἔρχηται ὑμῖν ὄλεθρος,
Σᾶς φωνὰζω, σὰς καλῶ καὶ δὲν μὲ προσὲχετε, τὼρα Εγὼ στὴν ἰδικὴν σας ἀπὼλεια ἐπιγελὰσσομαι , καὶ θὰ χαρῶ στὸ κακὸ ποὺ θὰ πὰθετε. Διὀτι ὅπως ὀ γονἐας φωνὰζει στὸ παιδὶ του νὰ προσὲξει διὸτι ἐκεῖ ἔχει λὰσπες καὶ αυτὸ δὲν τὸν ακοὺει, καὶ κατὸτιν λὸγω τῆς παρακοὴς του, πὲφτει , τὸτε τοῦ λὲει, καλὰ νὰ πὰθεις, διὸτι δὲν ἄκουσες τὸν  λὸγον μου. Ὁ λὸγος εἶναι τὸ εἶναι (πᾱν).

27 καὶ ὡς ἂν ἀφίκηται ὑμῖν ἄφνω θόρυβος, ἡ δὲ καταστροφὴ ὁμοίως καταιγίδι παρῇ, καὶ ὅταν ἔρχηται ὑμῖν θλῖψις καὶ πολιορκία ἢ ὅταν ἔρχηται ὑμῖν ὄλεθρος.28 ἔσται γὰρ ὅταν ἐπικαλέσησθέ με, ἐγὼ δὲ οὐκ εἰσακούσομαι ὑμῶν· ζητήσουσί με κακοί, καὶ οὐχ εὑρήσουσιν· 29 ἐμίσησαν γὰρ σοφίαν, τὸν δὲ λόγον τοῦ Κυρίου οὐ προείλαντο,
Ξαφνικὰ θὰ ἔρθη τὸ κακὸ, διὸτι δὲν μὲ ἀκοῦτε. Θὰ φωνὰζετε καὶ δὲν θὰ σᾶς ἀκοὺω, διὸτι ἐμὶσησαν οἱ ἄνθρωποι  τὴν σοφὶαν τοῦ Θεοῦ, διὰ νὰ φωτισθοῦνε γιὰ νὰ βλὲπουνε τὴν αἰωνειὸτητα,  ὅπως ὁ μαθητὴς μὲ τὰ λὸγια τοῦ δασκὰλου βλὲπει τὴν γὴν ὅλὸκληρη καὶ ξὲρει ποὺ βαδὶζει. Τὸν λὸγον τοῦ Κυρὶου δὲν τὸν βὰζουμε μπροστὰ μας, ἀλλὰ βὰζουμε τὴν λογικὴν μας. Δηλαδὴ αντὶ νὰ βὰζουμε τὸ ραδιὸφωνο γιὰ νὰ ἀκοῦμε εἰδὴσεις, βὰζουμε το κασσετὸφωνο, διὸτι το μὲν ραδιὸφωνο συμβολὶζει τὴν πὶστην μας - ἕνας σταθμὸς , γιὰ ὅλα τὰ ραδιὸφωνα καὶ ἕνας λὸγος γιὰ ὅλες τὶς λογικὲς μας  - ἐνῶ τὸ κασσετὸφωνο  συμβολὶζει τὴν λογικὴ μας –  κὰθε ἄνθρωπος μὲ διαφορετικὸ λὸγο.

30 οὐδὲ ἤθελον ἐμαῖς προσέχειν βουλαῖς, ἐμυκτήριζον δὲ ἐμοὺς ἐλέγχους.
Δὲν θὲλουμε νὰ προσἐχουμε τὸ θὲλημα, καἰ τὶς βουλὲς τοῦ Κυρὶου, κοροϊδεὺουν ἀκὸμα καὶ τὸν νὸμον τοῦ Θεοῦ, δυστυχῶς.

31 τοιγαροῦν ἔδονται τῆς ἑαυτῶν ὁδοῦ τοὺς καρποὺς καὶ τῆς ἑαυτῶν ἀσεβείας πλησθήσονται·
γιαυτὸ τὼρα θὰ θερὶσουν τοὺς καρποὺς τῆς ἀσεβεὶας των.
 
32 ἀνθ᾿ ὧν γὰρ ἠδίκουν νηπίους, φονευθήσονται, καὶ ἐξετασμὸς ἀσεβεῖς ὀλεῖ.
Διὸτι φονεὺουν τὰ νὴπια, καὶ δυστυχῶς στὴν ἐποχὴ μας τὸ κακὸ εἶναι τὸσο μεγὰλο, ποὺ ξεπερνὰει ὰκὸμα κὰι τὸν πυρινικὸν πὀλεμον, διὸτι μὸνο στὴν Ἑλλὰδα ἀνεπὶσημα (ὲπἰσημα  ἵσως τριπλὰσια ! ) φονεὐονται μὸνο  μὲ ἐκτρὼσεις 400.000 νὴπια καὶ πετιοῦνται στὸν ὑπὸνομο ἀπὸ ἐμᾶς τοὺς “πολιτισμὲνους”.  Καὶ ἔτσι ὁ Κὺριος μας ἀναλαμβὰνει νὰ τα ὕπερασπιθεῖ ὅπως μὲ την δολοφονία τοῦ Ἄβελ ἐρὼτησε τὸν Κὰϊν “Κὰϊν ποὺ εἶναι τὸ αἵμα τοῦ ἀδελφού σου. “, καὶ συνεχὶζει,

33 ὁ δὲ ἐμοῦ ἀκούων κατασκηνώσει ἐπ᾿ ἐλπίδι καὶ ἡσυχάσει ἀφόβως ἀπὸ παντὸς κακοῦ.
Ὁ ἀνθρωπος ποὺ ἀκοὺει τὸν Θεὸν δὲν φοβᾶτε τῖποτα στὸν κὸσμο, ὅπως καὶ τὸ ὑπὰκουο παιδὶ, δὲν φοβᾶται τὶποτα διὸτι τὸ πνεῦμα του φωτὶζεται καὶ βλὲπει ὁ νοὺς του τὰ πὰντα προνοεῖ τὰ πὰντα. Ὁ λὸγος τοῦ Θεοῦ εἶναι τὸ φῶς ποὺ φωτὶζει κὰθε ἄνθρωπο καὶ ὁ λὸγος αὐτὸς μπαὶνει στὴν καρδιὰ μας καὶ λὲγεται συνεὶδηση ὅπως ὁ ἥλιος μπαὶνει στὰ μὰτια μας, ὁ ἠχος  στὰ αὑτιὰ μας, καὶ ὁ ἀἐρας στὰ πνευμὸνια μας. ἔτσι καὶ ὁ Θεὸς μπαὶνει αὐθὸρμητα στὴν καρδιὰ μας, ἄλλὰ δυστυχῶς Τὸν διὼξαμε ἀπὸ τὴν καρδιὰ μας καὶ βὰλαμε τὸ ἐγὼ μας , τὴν λογικὴν μας με ἄποτὲλεσμα νὰ ὀδηγοὺμεθα ἀπὸ τὶς ἐπιθυμὶες μας (ἀδυναμὶες μας) στὸ σκοτὰδι. Κὰθε μας ἐπιθυμὶα μας, μᾶς δεὶχνει τὴν ἀδυναμὶα μας, γιαυτὸ γὶναμε τὸσο αδὺναμοι , ποὺ θὰ γὶνουμε συντρὶμια μὲσω τοῦ πυρινικοῦ πολὲμου.  


Ὁ Προφὴτης  Ἀμῶς στὸ 8 κεφ. στιχ 11-13  λὲει:

11 ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται, λέγει Κύριος, καὶ ἐξαποστελῶ λιμὸν ἐπὶ τὴν γῆν, οὐ λιμὸν ἄρτων οὐδὲ δίψαν ὕδατος, ἀλλὰ λιμὸν τοῦ ἀκοῦσαι τὸν λόγον Κυρίου·
Ἐπειδὴ ἥξερε ὁ Κὺριος ὅτι δὲν πρόκειται νὰ προσὲχουμε τὸν λὸγον του, αλλὰ θὰ τὸν περιφρονήσουμε καὶ θὰ τὸν πετὰξουμε, ὅπως τὸ παιδὶ πετὰει τὸ χρῆμα τοῦ πατὲρα του καὶ κατὰ συνὲπεια θὰ πεινὰσει απὸ ὑλικὴ τροφὴ, ἕτσι καὶ ἐμεῖς θὰ πεινὰσουμε ἀπὸ πνευματικὴ τροφὴ,  λὸγον Κυρὶου. Βλὲπουμε  παντοῦ σὲ ὅλη τὴν γῆ, με δορυφόρους, μὲ τηλεωρὰσεις, μὲ internet, μὲ ραδιὸφωνα, μὲ εφημερὴδες κ.ἄ. νὰ μᾶς βομβαρδὶζουν συνεχῶς με πολιτικά, ἀθλητικὰ, οἰκονομικὰ, τραγοὺδια (τρὰγου ὠδὲς) ἀλλὰ λὸγον Κυρὶου δὲν ἀκοῦμε, καὶ ἅν κὰπου ακοῦμε κὰτι, εἶναι νοθευμὲνο διὸτι δὲν λὲγεται κατὸπιν θυσὶας, ἀλλὰ ἄπὸ θὲσεως.

12 καὶ σαλευθήσονται ὕδατα ἀπὸ τῆς θαλάσσης ἕως θαλάσσης, καὶ ἀπὸ βορρᾶ ἕως ἀνατολῶν περιδραμοῦνται ζητοῦντες τὸν λόγον τοῦ Κυρίου καὶ οὐ μὴ εὕρωσιν.
ὑδατα εἶναι τὰ λὸγια, τὰ οποῖα τρὲχουν “υπὰρχουν” παντοῦ αλλὰ ὄχι λὸγια Κυρὶου, καὶ ὅπως λὲει ὁ Ἅγιος Ἱωὰννης ὁ Χρυςὸστομος “κὰθε ἐπιστὴμη χωρὶς Χριστὸν πανουργὶα  ἐστὶ.”

13 ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐκλείψουσιν αἱ παρθένοι αἱ καλαὶ καὶ οἱ νεανίσκοι ἐν δίψει, 14 οἱ ὀμνύοντες κατὰ τοῦ ἱλασμοῦ Σαμαρείας καὶ οἱ λέγοντες· ζῇ ὁ Θεός σου, Δάν, καὶ ζῇ ὁ Θεός σου, Βηρσαβεέ· καὶ πεσοῦνται καὶ οὐ μὴ ἀναστῶσιν ἔτι.
Καὶ τὸ βλὲπουμε καὶ τὸ ζοῦμε , ὅτι νεολὲα ἔχει πεθὰνει ἄπὸ λὸγον Κυρὶου, καὶ ἔχει γὶνει ἐχθρὸς μὲ τὸν Θεὸν ὅπως οἱ Σαμαρῖτες μὲ τοὺς Ἰουδαῖους, καὶ φωνὰζουν “ζεῖ ὁ Θεὀς σου Δᾶν”  ὅλοι πηγαὶνουν στὸν Ἀντὶχριστον , μὲσα στὸν βοῦρκο τῆς ἀμαρτὶας, καὶ ὅλοι ψὰχνουν μὲσα στὰ πλοῦτη, ἄλλοι στὶς ἀπολαὺσεις καὶ ἁλλοι στἠν δὀξα νὰ βροῦν χαρἀ, ἄλλὰ μὰταια αγωνὶζονται, διὸτι ὅλα εἶναι ξυλοκὲρατα.  


Ὁ Προφὴτης  Ἴερεμἰας στὸ 9 κεφ. στχ. 23 - 26 λὲει: 

23 Τάδε λέγει Κύριος· μὴ καυχάσθω ὁ σοφὸς ἐν τῇ σοφίᾳ αὐτοῦ, καὶ μὴ καυχάσθω ὁ ἰσχυρὸς ἐν τῇ ἰσχύϊ αὐτοῦ, καὶ μὴ καυχάσθω ὁ πλούσιος ἐν τῷ πλούτῳ αὐτοῦ, 24 ἀλλ’ ἢ ἐν τούτῳ καυχάσθω ὁ καυχώμενος, συνίειν καὶ γινώσκεν ὅτι ἐγώ εἰμι Κύριος ὁ ποιῶν ἔλεος καὶ κρίμα καὶ δικαιοσύνην ἐπὶ τῆς γῆς, ὅτι ἐν τούτοις τὸ θέλημά μου, λέγει Κύριος. 25 ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται, λέγει Κύριος, καὶ ἐπισκέψομαι ἐπὶ πάντας περιτετμημένους ἀκροβυστίας αὐτῶν, 26 ἐπ’ Αἴγυπτον καὶ ἐπὶ ᾿Ιδουμαίαν καὶ ἐπὶ ᾿Εδὼμ καὶ ἐπὶ υἱοὺς ᾿Αμμὼν καὶ ἐπὶ υἱοὺς Μωὰβ καὶ ἐπὶ πάντα περικειρόμενον τὰ κατὰ πρόσωπον αὐτοῦ, τοὺς κατοικοῦντας ἐν τῇ ἐρήμῳ· ὅτι πάντα τὰ ἔθνη ἀπερίτμητα σαρκί, καὶ πᾶς οἶκος ᾿Ισραὴλ ἀπερίτμητοι καρδίας αὐτῶν.

Ὅτι  ὑλικὸ γευθεῖ ὁ ἅνθρωπος σὲ αὑτὸν τὸν κὸσμον εἶναι ὅλα μὰταια , ξηλοκὲρατα. Γιἀ παρὰδειγμα κὰθε παιδὶ , ποὺ λὲγεται ἀνθρωπος, ὁτιδὴποτε  γευθεῖ γλυκὸ ἤ σοκολὰτα θὰ εἶναι ψεὺτικη ἡ χαρὰ. Μὸνο ὅταν ὁ νοῦς γευθεὶ τὰ νοὴματα τῶν λὸγων ποὺ κρὺβουν μὲσα, τὸ πνεῦμα, στὴν τὲχνην τῆς ζαχαροπλαστικῆς καὶ ὁ νοῦ του γὶνει ζαχαροπλἀστης, τὸτε μὸνο ἀναυπαὺεται, διὸτι ὁ λὸγος ποὺ ἀνεβαὶνει στὴν κεφαλὴν μας, εἶναι ἡ ἅνω τροφὴ , ἀνατροφὴ  καὶ μπαὶνει μὲσα στὴν λογικὴ ποὺ εἶναι τὸ στομὰχι τῆς ψυχῆς μας. Ὅταν ὁ ἀνθρωπος “φὰει” πρὼτα τὸν λὸγον, γι’ αὐτὸ ὁ Κὺριος εἶπε ζητεῖτε πρῶτα τὴν βασιλεὶαν τῶν οὐρανῶν, καὶ τὸτε ὅλα τὰ ἄλλα θὰ προστεθοῦν, ἐτσι τὼρα τὸ παιδὰκι ἀφοῦ ἀκουσε τὰ λὸγια,  θὰ ἀναστηθεῖ ὁ νοῦς του, “ἄνω στὰση”, ἄνὰστασις τοὺ πνεὺματος, καὶ ἀφοῦ ἀναστηθεῖ ὁ νοῦς του , τὠρα θᾶ βλὲπει ὁ ἀὸρατος νοῦς του τὴν ἀὸρατη τὲχνη τοῦ ζαχαροπλὰστη καὶ μετὰ τὴν ἀνὰσταση τοῦ νοῦ του  τὸ παιδὶ ἀναπαὺεται. Τὠρα ἔγινε ἄνθρωπος “ἄνω–θρὼσκω”,“ἄνω–βλὲπω”, ἄρα βλὲπω τὀν οὐρανὸν, καὶ τὠρα μπορεῖ νὰ φτιὰχνει βιομηχανὶα γλυκῶν  καὶ  τὠρα δὲν ζητιανεὺει , δὲν μαλὼνει μὲ τὰ ἅλλα παιδιὰ , οὔτε ὑποφὲρει. Αὑτὴ εἶναι ἡ πραγματικὴ ἀνὰπαυσις ὅπως λὲγει ὁ Κὺριος “καγὼ ἀναπαὺσω ὑμᾶς”καἰ  “ὁ ἀκοὺων τὸν λὸγον μου ἔχει ζωὴν αἰὠνειον”. Ἐμεῖς πὴραμε πρὼτα τὰ ὑλικὰ στοιχεὶα , θεοποιὴσαμε τὴν ὕλην καὶ πετὰξαμε τὸ πνεῦμα καὶ ὁμοιοθὴκαμε τῶν ζὠων, καὶ ζοῦμε μὲ τὶς αἰσθὴσεις τῆς σαρκὸς, γιαυτὸ εἶπε ὁ Κὺριος μας στὸν Πὲτρο “ἀφες τοὺς νεκροῦς νὰ θὰψουν τοὺς ἐαυτοὺς νεκροὺς”. Εἴμαστε εσωτερικὰ, πνευματικὰ πεθαμὲνοι, γι’ αὐτὸ ὁ Κὺριος μας μὲ τὶς βὸμβες θὰ μᾶς θὰψει, δὲν θα μᾶς σκοτὼσει. Τὰ αὐγὰ ἐπὶ παραδεὶγματι εσωτερικὰ εἶναι κλοὺβια, γιαυτὸ θὰ τὰ πετὰξουμε νὰ σπὰσουν καὶ τὰ τσὸφλια τους ποὺ λὲγοναι σὰρκες. Αὐτὸ τὸ κακὸ μᾶς περιμὲνει καὶ οἱ ἄνθρωποι δὲν τό βλὲπουν.


Προφητεὶες Ἅγὶου Κοσμᾶ τοῦ Αἴτωλοῦ

Ἁς ἀκοὺσουμε τὼρα διὰ τὸν πὸλεμον ποὺ ἔφθασε, καὶ εἶναι ἐξω ἀπὸ τὴν πὸρτα μας,  τὶ λὲει ὁ Κὺριος μας μὲ τὸν τελευταῖον Προφὴτην του, τόν  Ἅγιον Κοσμὰν τὸν Αἰτωλὀν καὶ θὰ φθὰσουμε μὲχρι πρὀ Χριστοῦ. 

Ἐζηζε περὶπου πρὶν 250 χρὸνια, εκὐρηξε ὥς ἐπὶ το πλεὶστον στὴν Ἠπειρο καἰ στὴν Μακεδονὶα καἰ ἐπροφἠτευσε τὰ γεγονοτα τοὺ πολὲμου.  

Τὀν ερωτοὺσαν γιὰ τὰ μὲλλοντα καὶ ἐλεγε.
“Θὰ βγοὺν τὲτοια πρὰγματα ἀπὸ τὰ σχολεῖα ποὺ δὲ τὰ φαντὰζεσθε”,
  καὶ τὰ βλὲπουμε σἠμερα ὅλα δυστυχὼς.

“Θἀ δεὶτε στὸν κὰμπο ἀμὰξι χωρὶς ἄλογα νὰ τρὲχει γρηγορὸτερα ἀπὸ τὸν λαγὸν” ,
 βλὲπουμε τἀ αυτοκὶκητα, τρἐνα κ.τ.λ

“Θὰ ὲρθει ὀ καιρὸς ποὺ θὰ πιασθεὶ ὁ τὸπος  μἐ μιὰ κλωστὴ ”.
Μὲ καλόδια γὲμησε ἠ γὴ.

“Θᾶ ἐρθει καιρὸς ποὺ οἱ ἄνθρωποι θὰ μιλοῦν ἀπὸ τὸ ἕνα  μακρυνὸ μὲρος στὸ ἀλλο σὰ νὰ βρὶσκονται σὲ διπλανὰ δωμὰτια ”.
τηλὲφωνα,
internet.

“Θὰ δοῦμε ὁ ἄνθρωπος νὰ πετᾶ σὰν μαυροποὺλι καὶ νὰ ρὶχνει φωτιὰ στὸν κὸσμο, τὸτε ὅσοι θὰ ζοῦν θὰ πηγαὶνουν στὰ μνὴματα καὶ θὰ λὲγουν, βγῆτε εσεῖς οἱ πεθαμὲνοι γιὰ νὰ μποῦμε εμεῖς οἰ ζωντανοὶ ”.
Τὰ ζοῦμε καὶ αυτὰ.

Τὀν ερωτοῦσαν πὸτε θὰ ἔρθει τὸ ποθοὺμενο ( νὰ φὺγουν οἰ Τοὺρκοι ἀπὸ τὴν Ἑλλὰδα καὶ νὰ ἐλευθερωθοῦμε) στὰ Τσαρλατανὰ τῆς Ἠπεὶρου στὸ σημερινὸ Βασιλικὸ, καὶ ἀπαντᾶ ὁ Ἅγιος .

“Ὅταν σμὶξουν αὑτὰ ,δυκνεὶων τὰ δὺο δενδρὶλια, καὶ ὅταν ἔρθουν οἱ δὺο Πασχαλιὲς μαζὶ”.
Ὅταν ανὴμερα τοῦ Εὐαγγελισμοὺ γιορτἀζουμε καὶ τὸ Πἀσχα τὸτε λἐμε 2 Πασχαλιὲς μαζὶ,- 2 μεγἀλες Εορτὲς μαζὶ - , μὲ τὸν Ευαγγελισμὸ ἤρθε ὁ Κὺριος στὴν κοιλιὰ τῆς Παρθὲνου Μαρὶας καὶ μὲ τὴν Ἀνὰσταση ἀνεβὰζει ἀνεβὰζει τὴν ἀνθρὼπινη φὺση στὸν οὐρανὸ, δηλαδὴ τὸ ἀνὲβα καὶ κατὲβα τοῦ Θεοῦ. Πρὰγματι τὸ 1912 τὰ δὺο δενδρὶλια ὲσμιζαν καὶ εἴχαμε δὺο Πασχαλιὲς μαζὶ καὶ οἱ Τοὺρκοι ἔφυγαν ἀπὸ τὴν Ἤπειρο καὶ τὴν Μακεδονὶα. καὶ σνεχὶζει “οἱ Τοὺρκοι θὰ φὺγουν, ἀλλὰ θὰ ξαναὲλθουν πὰλι καὶ θὰ φθὰσουν μὲχρι τὰ ἐξαμὶλια, στὴν Κὸρινθο, καὶ τὸτε θὰ τοὺς κυνηγὴσετε μὲχρι τὴν κὸκκινη Μηλιὰ. Κὰθε γυναῖκα θὰ διὼχνει 10 Τοὺρκους μὲ τὴν ρὸκα ” . καἲ τὸν ἐρὼτησαν πὰλι τὸν Ἅγιον “πὸτε θὰ γὶνει αὐτὸ  ”, καὶ ἀπαντὰει ὅταν “ἐρθουν δὺο καλοκαὶρια μαζὶ, καὶ δὺο Πασχαλὶες μαζὶ “Γιἀ δεὺτερη φορὰ το 1991 εἰχαμε 2 καλοκαὶρια μαζὶ ὁταν δὲν εὶχαμε νερὸ και τριπλασιὰστηκε για νὰ κὰνουμε οικονομὶα , καὶ 2 πασχαλιὲς μαζὶ καὶ τὸτε ἄρχισε ο πὸλεμος στὴν  Κροατὶα.
Τὸ κακὸ ἀρχισε , ἡ φωτιὰ μπὴκε, περιμὲνουμε τὴν ἐκρηξη , καὶ τὸτε δὲν προλαβαὶνεις νὰ κὰνεις τὶποτα.

“Θὰ σᾶς βὰλουν φὸρους στὶς κότες  καὶ τὰ παρὰθυρα”.
 Τὸ βλὲπουμε.

“Θὰ σᾶς ἐπιβὰλουν δυσβὰσταχτους φὸρους, μὰ δὲν θὰ προφθὰσουν ”
“Θὰ σᾶς ζητὴσουν νὰ σᾶς πὰρουν στρατιὼτες , μὰ δὲν θὰ προφθὰσουν”.

“Οἱ Τοὺρκοι θὰ ξὲρουν το μυστικὸ 3 μἐρες νωρὶτερα ἀπὸ τοὺς χριστιανοὺς οἱ ὁποὶοι θὰ εξαπατηθοὺν  μὲ ὕπουλο τρὸπο”.

“Ὅταν θὰ ἀκοὺσετε ὅτι ὁ πὸλεμος πιὰστηκε ἀπὸ κὰτω λὶγα θὰ πὰθετε, ‘εὰν πιασθεὶ ἀπὸ πάνω θὰ καταστραφήτε.”      

“Βρὰχοι καὶ λὰκοι θὰ εἶναι γεμὰτοι ἀπὸ κὸσμο”.

“Θὰ ἕρθει ξαφνηκὰ ἤ τὸ βὸδι στὸ χωρὰφι ἤ τὸ ἄλογο στὸ αλὼνι”,
ἤ θὰ εἶναι φθινὸπωρο ποὺ ὠργὠνεται ἡ γὴ ἤ καλοκαὶρι ποὺ ἀλωνὶζεται.

“Ξὲνος στρατὸς θὰ ἔρθει, Χριστὸ θὰ πιστεὺει, γλὼσσα δὲν θὰ μιλὰει ”,
Ἐννοεὶ τοῦς Ρὼσους οὶ ὁποὶοι θὰ ἔρθουν να μᾶς ἐλευθερὼσουν , ἀπὸ τὰ χὲρια τῶν Τοὺρκων μὲ ἀποτὲλεσμα να σβὴσει ἡ Τουρκἰα ἀπὸ τὸν χὰρτη, γι’ αὐτὸ μὶα γυναὶκα θὰ διὼχνει 10 Τοὺρκους μὲ τὴν ρὸκα,αφοῦ αὐτοί οἱ Τοὺρκοι ποὺ θὰ μεὶνουν στὴν Ἑλλὰδα θὰ εἶναι ξεκὰρφωτοι.

“Μ λλους θ κοιμηθετε κα μ λλους θ ξημερωθετε”.

“Θ ρθει ξαφνικ , ν χετε να σακκολι στρι κρεμασμένο στν πρτα,θ σς εμποδζει ν φγετε, μν τ φσετε, ν τ πρετε μαζ σας γι ν τρνε τ παιδι σας“.

Θα ερθει καιρος που δεν θα μαθαινετε τιποτα.
 Ὁλικὴ καταστροφὴ, οὔτε καλώδια, ασὺρματα, τηλεορὰσεις θα υπὰρχουν. 

Απο τρια στενα μπουγαζια Κρα, Κραμψη, και Μουζινα θα περνουν πολλα στρατευματα για την πολη. Τοτε θα ειναι καλυτερο να πανε τα γυναικοπαιδα στα βουνα. Θα σας ρωτουν εαν ειναι μακρια  η πολη εσεις ομως δεν πρεπει να τους πειτε την αληθεια γιατι θα σας κακοποιησουν. Ο στρατος αυτος δεν θα φτασει στην πολη επειδη στα μισα του δρομου θα μαθει οτι ο πολεμος τελειωσε.
Τὸσο γρὴγορα θὰ γἰνει ὁ πὸλεμος. Ἐπειδὴ ἡ Τουρκὶα θὰ καταλὰβη τὰ βαλκὰνια ξαφνικὰ (“Μ λλους θ κοιμηθετε κα μ λλους θ ξημερωθετε”), καὶ βλὲποντας ἡ Ρωσὶα ὅτι ἡ Τουρκὶα ἀλωνὶζει θά κατέβει γιά νά βάλη τάξη στὰ πράγματα. Στά στενά θά ἐμποδίσει ὁ Τοῦρκος τόν Ρῶσο νὰ κατέβει, καὶ νομὶζοντας ὅτι ἡ Ρωσία ξέπεσε και ἠ Ἀμερική εἶναι ἡ μόνη ὑπερδύναμη, καὶ σάν σὐμμαχος της δέν θά τολμοῦσε ἡ Ρωσία να τον κτυπήση “μωραὶνει ὁ Κύριος ὥν βούλεται ἀπολἐσαι”, καί ἔτσι θά τολμήση νά τά βάλει μέ τούς Ρώσους και αυτὀ εἶναι ἡ ἀρχἠ τοῦ αφανισμοῦ τῆς Τουρκίας. Βλέποντας ὁ Ρῶσος  ότι τον ἐμποδίζει , θα ξεσπάσει σαν καταιγίδα ( ὁπως το ἔχει προφητεύσει ὁ Ἱερεμἰας), και σαν νεφέλη θά καλύψη την γήν, θα καταλάβη ὅλη την Μέση Ἀνατολή, το Ζουέζ , το Ιράκ καί τά πετρέλαια, καί ἀμέσως γίνεται ὑπερδύναμη, χωρίς ἡ ἵδια νά τό περιμένει. Ἡ Ἀμερική περιμένει ἀναποφάσιστη, έτσι δεν  ἀποφασίζει νά κτυπήση καί θά παραμείνη  μόνη ὑπερδύναμη για 5½ μῆνες. Μέ συσκέψεις θά προσπαθήση ἡ Ἀμερική νά τά μοιράση, ἀλλά δέν θά συμφωνίση η Ρωσία, καί τότε θά έπιτεθεί ἡ Ἀμερική καί τότε θα γίνει το περανάλωμα τῆς γῆς, ὅπως θά τό περιγράψουμε ἀναλυτικά στίς ἄλλες προφητείες, πιό κάτω.

Το κακο θα ερθει απο τους διαβασμενους. 

Θα ερθει καιρος που θα φερνει ο διαβολος γυρες με το κολοκυθι του.
 Οἱ δορυφὸροι

Το κακο θα ερθει ξαφνικα.

Τα αλογα θα απομεινουν ζεμενα στις δουλειες τους και δεν θα φυγετε. πως λει κα τ εὐαγγλιο (Λουκ,21,Μρκου 13, Ματθαου 24) δ θ προλβει μητρα να φωνζει τ παιδ π τν αλ, κα πατρας ν ρθει π τ χωρφι στ σπτι.Τσο ξαφνικ  θ γνει.

Δεν θα φτασει ο στρατος στην πολη γιατι στα μισα θα ερθει η ειδηση οτι εφθασε το ποθουμενο.

Να κρυφτειτε κοντα στην πορτα η κοντα στην πλακα, αν ειναι βιαστικο και γρηγορο.

Θα συμβουν πολλα. Οι πολιτειες θα γινουν παραγκες.

Να παρακαλατε να ειναι μερα και οχι νυκτα, καλοκαιρι και οχι χειμωνας.

Πολλα χωρια θα καταστραφουν και οι τρεις χωρες θα γινουν μια.

Θα γινουν τοσα πολλα που οι μαναδες θα γεννησουν πριν την ωρα τους απο τον φοβο τους.

Μετα τον γενικο πολεμο θα ζησει ο λυκος με το αρνι.

Μετα τον πολεμο οι ανθρωποι θα τρεχουν μιση ωρα δρομο για να βρουν καποιον ανθρωπο να τον κανουν αδερφο τους.

Να καταριεστε τον ΠΑΠΑ επειδη αυτος θα ειναι η αιτια.

Πολλ χωρι θα καταστραφον και οι τρεις χωρες θα γινουν μια. Μετα τον γενικο πολεμο θα ζησει ο λυκος με το αρνι.

Καλοτυχος οποιος ζησει μετα τον γενικο πολεμο επειδη αυτος θα τρωει με ασημενιο κουταλι.

Οι κληρικοι θα γινουν οι χειροτεροι και ασεβεστεροι ολων.
Καὶ τὸ βλὲπουμε, αντὶ οἱ κληρικοὶ νὰ τὰ φωνὰζουν ἀπὸ τοὺς ἄμβωνες , ἀπὸ τοὺς δορυφὸρους , ἀπὸ τίς πλατεῖες , ἀπὸ τίς τηλεορὰσεις, νὰ τὰ ακοὺν ακὸμα καὶ οἱ αλλὸθρησκοι, νὰ μετανοὴσουμε γιὰ το κακὸ πού ἔρχεται εἶναι προφητευμένο ἀπὸ 3000 χρὸνια. Δυστυχῶς ὁ κλῆρος ἐχει σκοτὰδι , ὅπως εἶχε μὲ τήν καταστροφή  τῶν Σοδόμων καὶ Γομόρων. Πολλἀ λὸγια λὲνε ἀλλὰ τὶ λὲει ὁ Θεὸς γιἀ τἀ γεγονὸτα αυτὰ πού  ἔρχονται κανεὶς δὲν μιλὰει .

Ὁ Προφὴτης  Ἴεζεκιήλ στὸ 38 κεφ. στιχ. 1 καὶ κὰτω  λὲει.

ΚΑΙ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρός με λέγων· 2 υἱὲ ἀνθρώπου, στήρισον τὸ πρόσωπόν σου ἐπὶ Γὼγ καὶ τὴν γῆν τοῦ Μαγώγ, ἄρχοντα Ρώς,
ὅνομἀζει ἅρχοντα τἠν Ρωσία Ὑπερὺναμη,

Μοσὸχ καὶ Θοβέλ, καὶ προφήτευσον ἐπ' αὐτὸν 3 καὶ εἰπὸν αὐτῷ τάδε λέγει Κύριος Κύριος· ἰδοὺ ἐγὼ ἐπὶ σὲ Γὼγ ἄρχοντα Ρώς, Μοσὸχ καὶ Θοβὲλ ,
Ἐγώ θα εἶμαι μαζί σου ἅρχοντα Ρωσία, και ξύπνα,

4 καὶ συνάξω σε καὶ πᾶσαν τὴν δύναμίν σου,
θα σε μαζέψω , θἀ σἐ οργανώσω με ὅλη την δυναμήν σου

ἵππους καὶ ἱππεῖς ἐνδεδυμένους θώρακας πάντας, συναγωγῇ πολλῇ, πέλται καὶ περικεφαλαῖαι καὶ μάχαιραι, 5 Πέρσαι καὶ Αἰθίοπες καὶ Λίβυες, πάντες περικεφαλαίαις καὶ πέλταις, 6 Γομὲρ καὶ πάντες οἱ περὶ αὐτόν, οἶκος τοῦ Θεργαμὰ ἀπ' ἐσχάτου βορρᾶ καὶ πάντες οἱ περὶ αὐτόν, καὶ ἔθνη πολλὰ μετὰ σοῦ· 7 ἑτοιμάσθητι, ἑτοίμασον σεαυτὸν σύ, καὶ πᾶσα ἡ συναγωγή σου ἡ συνηγμένη μετὰ σοῦ καὶ ἔσῃ μοι εἰς προφυλακήν.
θα μοῦ εἶσαι ἔτοιμος,

8 ἀφ' ἡμερῶν πλειόνων ἑτοιμασθήσεται καὶ ἐπ' ἐσχάτου ἐτῶν ἐλεύσεται καὶ ἥξει εἰς τὴν γῆν τὴν ἀπεστραμμένην ἀπὸ μαχαίρας, συνηγμένων ἀπὸ ἐθνῶν πολλῶν, ἐπὶ γῆν ᾿Ισραήλ, ἣ ἐγενήθη ἔρημος δι' ὅλου· καὶ οὗτος ἐξ ἐθνῶν ἐξελήλυθε καὶ κατοικήσουσιν ἐπ' εἰρήνης ἅπαντες.
πολλά χρὸνια θά ἐτοιμάζεσαι και στα ἔσχατα χρόνια πού εἴμαστε τώρα, θα ξεκινήσης και θα κατέβης στην Μέση Ἀνατολή (ἐπὶ γῆ ᾿Ισραήλ).
 
9 καὶ ἀναβήσῃ ὡς ὑετὸς καὶ ἥξεις ὡς νεφέλη κατακαλύψαι γῆν καὶ ἔσῃ σὺ καὶ πάντες οἱ περὶ σὲ καὶ ἔθνη πολλὰ μετὰ σοῦ.
 Πῶς θα σηκηθεῖ ἕνα κρᾶτος σαν σύνεφο και σᾶν νεφέλη, να πάη στην ἄλλη ἄκρη να καλύψη τήν γήν. Τότε εἶχαν τόξα και βέλη  (700 π.χ.) , Να ἡ Ἀεροπορία, Να οἱ Πύραυλοι,και συνεχίζει,

18 καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, ἐν ἡμέρᾳ, ᾗ ἂν ἔλθῃ Γὼγ ἐπὶ τὴν γῆν τοῦ ᾿Ισραήλ, λέγει Κύριος Κύριος, ἀναβήσεται ὁ θυμός μου 19 καὶ ὁ ζῆλός μου. ἐν πυρὶ τῆς ὀργῆς μου ἐλάλησα, εἰ μὴν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἔσται σεισμὸς μέγας ἐπὶ γῆς ᾿Ισραήλ. 20 καὶ σεισθήσονται ἀπὸ προσώπου Κυρίου οἱ ἰχθύες τῆς θαλάσσης καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τὰ θηρία τοῦ πεδίου καὶ πάντα τὰ ἑρπετὰ τὰ ἕρποντα ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ πάντες οἱ ἄνθρωποι οἱ ἐπὶ προσώπου τῆς γῆς, καὶ ραγήσεται τά ὄρη καὶ πεσοῦνται αἱ φάραγγες, καὶ πᾶν τεῖχος ἐπὶ τὴν γῆν πεσεῖται.
 Πῶς θα γίνουν ὅλα αυτά και τά βουνά και τά τείχη να πέφτουν ὅλα. Να τά Πυρινικά και συνεχίζει,

21 καὶ καλέσω ἐπ' αὐτὸν πᾶν φόβον, λέγει Κύριος· μάχαιρα ἀνθρώπου ἐπὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἔσται
 θα αλληλοσφαχθεῖ ὀλόκληρη ἡ γῆ.
 
22 καὶ κρινῶ αὐτὸν θανάτῳ καὶ αἵματι καὶ ὑετῷ κατακλύζοντι καὶ λίθοις χαλάζης, καὶ πῦρ καὶ θεῖον βρέξω ἐπ' αὐτὸν καὶ ἐπὶ πάντας τοὺς μετ' αὐτοῦ καὶ ἐπ' ἔθνη πολλὰ μετ' αὐτοῦ. 23 καὶ μεγαλυνθήσομαι καὶ ἁγιασθήσομαι καὶ ἐνδοξασθήσομαι καὶ γνωσθήσομαι ἐναντίον ἐθνῶν πολλῶν. καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἰμι Κύριος.
Μετά τον Πυρινικόν πόλεμον θα βρέξει φωτιά και χαλάζι, (σαν πέτρες 33 κιλά κουκούτσι) θα αλοιωθῆ ἡ ἀτμόσφαιρα διότι ὅταν πἐφτει ἡ Πυρινική βόμβα δημιουργεῖ θερμοκρασία 700 βαθμῶν και λιώνει το σίδερο και το κάνει νερό καί ταυτόχρονα ἡ πίεση μεταβάλει το χῶμα και ακόμα το ατσάλι σε σκόνη, και ἡ ψύξης πού δημιουργεῖται κατόπιν, η θερμοκρασία κατεβαίνει στους -70 βαθμούς και συντελεῖται ή αλοίωσης τῆς ἀτμόσφαιρας, διμηουργόντας παγετώνες. Ὅλες οι εγκαταστᾶσεις θα καταστραφοῦν, με αποτέλεσμα τά  φωταέρια και τά πετρὲραια να βγοῦν στῆν ἀτμόσφαιρα, παντοῦ καμμένα καί φωτιές. Ἡ γῆ θά γίνη ἅνω κάτω, το παρανάλωμα τοῦ Πυρός.   
Ὁ Προφὴτης  Ἴεζεκιήλ στὸ 39 κεφ. στ. 1, ακολουθεῖ  καὶ λὲει΄:

ΚΑΙ σύ, υἱὲ ἀνθρώπου, προφήτευσον ἐπὶ Γὼγ καὶ εἰπόν· τάδε λέγει Κύριος· ἰδοὺ ἐγὼ ἐπὶ σὲ Γὼγ ἄρχοντα Ρώς, Μοσὸχ καὶ Θοβὲλ 2 καὶ συνάξω σε καὶ καθοδηγήσω σε καὶ ἀναβιβῶ σε ἐπ' ἐσχάτου τοῦ βορρᾶ καὶ ἀνάξω σε ἐπὶ τὰ ὄρη τὰ ᾿Ισραήλ.
 Ἐγώ, ὁ Κύριος θα σε συνάξω κα΄θα σε καταβάσω άπό τον βορά  στα μέρη τοῦ Ἰσραήλ,

3 καὶ ἀπολῶ τὸ τόξον σου ἀπὸ τῆς χειρός σου τῆς ἀριστερᾶς
Δεν εἶναι πλέον ἀριστεροί οἱ Ρῶσοι, ἐφυγε ὁ κουμουνισμός,

καὶ τὰ τοξεύματά σου ἀπὸ τῆς χειρός σου τῆς δεξιᾶς
Διαλύθηκε το Σύμφωνο τῆς Βαρσοβίας και και ἡ πρών Σοβιερική ἔνωση και ἡ Ρωσία ἔμεινε μόνη χωρίς τά ἄλλα ἔθνη,

καὶ καταβαλῶ σε 4 ἐπὶ τὰ ὄρη ᾿Ισραήλ, καὶ πεσῇ σὺ καὶ πάντες οἱ περὶ σέ, καὶ τὰ ἔθνη τὰ μετὰ σοῦ δοθήσονται εἰς πλήθη ὀρνέων, παντὶ πετεινῷ καὶ πᾶσι τοῖς θηρίοις τοῦ πεδίου δέδωκά σε καταβρωθῆναι. 5 ἐπὶ προσώπου τοῦ πεδίου πεσῇ, ὅτι ἐγὼ ἐλάλησα, λέγει Κύριος.
 Ἐκεῖ στὴ Μέση Ἀνατολή (ὅρη Ἰσραήλ) θὰ γίνη τὸ πολυάνδιο, θὰ γεμίσουν οἱ φάραγγες ἀπό πτώματα και 7 μῆνες θὰ θάβουνε , καὶ 7 χρόνια δὲν θὰ κόβουν ξύλα , ἀλλά θὰ καῖνε τὰ ὄπλα.  Καὶ λὲγει Κὺριος ὀ Θεὸς, ἐλὰτε θηρὶα νὰ φᾶτε καἰ νὰ χορτὰσετε ἀπὸ σὰρκας γιγὰντων καὶ ἀρχὸντων καὶ μὲ αἷμα νὰ μεθὺσετε, διὸτι θὰ σκεπαστή ἡ γῆ ἀπὸ αἵματα καὶ πτὼματα, ὅπως λὲει ἠ ἀποκὰλυψη θὰ σκοτωθεῖ ἐκεῖ τὸ 1/3  τῆς γῆς (2 δίς).


Τὶ λὲει ὁ Κὺριος μὲ τὸ στὸμα τοῦ Ἰερεμὶα στὸ  α. κεφ. στ. 13

13καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου ἐκ δευτέρου πρός με λέγων· τί σὺ ὁρᾷς;
Τι βλέπεις Ἰερεμὶα;
 
καὶ εἶπα· λέβητα ὑποκαιόμενον,καὶ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἀπὸ προσώπου βορρᾶ.
 καζᾶνι ποὺ βρὰζει ἀπὸ βορρὰ

14 καὶ εἶπε Κύριος πρός με· ἀπὸ προσώπου βορρᾶ ἐκκαυθήσεται τὰ κακὰ ἐπὶ πάντας τοὺς κατοικοῦντας τὴν γῆν.
ἀπὸ τὸν βορρὰ θὰ κὰψω , θᾶ εξαλείψω ὅλα τὰ κακὰ ποὺ ὑπάρχουν στὴν γή.

15 διότι ἰδοὺ ἐγὼ συγκαλῶ πάσας τὰς βασιλείας τῆς γῆς ἀπὸ βορρᾶ, λέγει Κύριος, καὶ ἥξουσι καὶ θήσουσιν ἕκαστος τὸν θρόνον αὐτοῦ ἐπὶ τὰ πρόθυρα τῶν πυλῶν ῾Ιερουσαλὴμ καὶ ἐπὶ πάντα τὰ τείχη τὰ κύκλῳ αὐτῆς καὶ ἐπὶ πάσας τὰς πόλεις ᾿Ιούδα.
Μὲσα στὴν Μὲση Ἀνατολή θὰ γὶνη ὁ Ἀρμαγεδὼν ποὺ θὰ ἀρχίσει ἀπό την Κωνσταντινοὺπολη.

16 καὶ λαλήσω πρὸς αὐτοὺς μετὰ κρίσεως περὶ πάσης τῆς κακίας αὐτῶν, ὡς ἐγκατέλιπόν με καὶ ἔθυσαν θεοῖς ἀλλοτρίοις καὶ προσεκύνησαν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν αὐτῶν.
Τὰ ἔργα τῶν χειρὼν μας εἶναι τὰ ντουβὰρια μας τὰ αυτοκὶνητα μας, οἱ βῖλλες μας , τὰ χωρὰφια μας, ποὺ εἶναι εἶδος ὕλης  καὶ ὅταν τὰ ἀγαπᾶμε καὶ τὰ λατρεὺουμε, λεγὸμαστε ὕλης –λὰτρες , εἰδωλολὰτρες τὲλειοι , στὸ ὄνομα Χριστιανοὶ στὴν οὐσὶα , ὅμως ἄχρηστοι εἰδωλολὰτρες.


Συνεχῖζει,ὁ Κὺριος μὲ τὸ στὸμα τοῦ Ἰερεμὶα στὸ δ. κεφ.  στ. 6 καὶ κὰτω.

6 ἀναλαβόντες φεύγετε εἰς Σιών· σπεύσατε, μὴ στῆτε, ὅτι κακὰ ἐγὼ ἐπάγω ἀπὸ βορρᾶ καὶ συντριβὴν μεγάλην. 7 ἀνέβη λέων ἐκ τῆς μάνδρας αὐτοῦ,
τὴν ὀνομάζει λιοντάρι τὴν Ρωσία.

ἐξολοθρεύων ἔθνη ἐξῆρε καὶ ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ τόπου αὐτοῦ τοῦ θεῖναι τὴν γῆν εἰς ἐρήμωσιν, καὶ αἱ πόλεις καθαιρεθήσονται παρὰ τὸ μὴ κατοικεῖσθαι αὐτάς.
Θὰ τὰ ισοπεδὼσει ὅλα

8 ἐπὶ τούτοις περιζώσασθε σάκκους καὶ κόπτεσθε καὶ ἀλαλάξατε, διότι οὐκ ἀπεστράφη ὁ θυμὸς Κυρίου ἀφὑμῶν.
κλάψτε καὶ θρηνήστε διότι δὲν θὰ πᾶρει ὁ Κύριος τὸν θυμὸν του πὶσω, και ὄχι ὅπως λένε πολλοί,     “εε, μπορεί καὶ νὰ τὰ πάρη πίσω ὁ Κύριος, καὶ νὰ ΜΗΝ τά ἐπιτρέψει νὰ γίνουν ”. Τὸ λὲει ξεκάθαρά  ὄτι  θά γὶνουν διότι ὁ Κύριος γνωρίζει  ὅτι δεν μετανοοῦμε,
καὶ συνεχὶζει,

9 καὶ ἔσται ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, λέγει Κύριος, ἀπολεῖται ἡ καρδία τοῦ βασιλέως καὶ ἡ καρδία τῶν ἀρχόντων, καὶ οἱ ἱερεῖς ἐκστήσονται, καὶ οἱ προφῆται θαυμάσονται.
Οἱ ἄρχοντες τῶν λαῶν θὰ εἶναι ἄκαρδοι, καὶ οἱ ἱερεῖς ἐκτροχιάσθηκαν, τά ζοῦμε καὶ τὰ βλὲπουμε, μόνο οἱ προφῆτες θὰ θαυμὰζονται διότι αυτόὺς θὰ διαβὰζουμε για να φωτισθοῦμε.

10 καὶ εἶπα· ὦ δέσποτα Κύριε, ἄρα γε ἀπατῶν ἠπάτησας τὸν λαὸν τοῦτον καὶ τὴν ῾Ιερουσαλὴμ λέγων· εἰρήνη ἔσται ὑμῖν, καὶ ἰδοὺ ἥψατο ἡ μάχαιρα ἕως τῆς ψυχῆς αὐτῶν.
Κὺριε τοὺς ἀπάτησες ὅλους, διὸτι ἔλεγαν ὅλοι γιὰ εἰρήνη, ἀλλά αντὶ γιὰ εἰρήνη τό μαχαίρι τοὺς μπῆκε μὲχρι τὴν ψυχὴν τους, καὶ ἀπαντᾶ ὁ Κύριος,

11 ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἐροῦσι τῷ λαῷ τούτῳ·
θὰ λὲνε στὸν λαὸν μου τὸτε, 

πνεῦμα πλανήσεως ἐν τῇ ἐρήμῳ, ὁδὸς τῆς θυγατρὸς τοῦ λαοῦ μου οὐκ εἰς καθαρὸν οὐδ’ εἰς ἅγιον.
λόγια πλάνης , δικὰ τους λὸγια, λογαριασμὸ χωρὶς τὸν ξενοδὸχο,

12 πνεῦμα πληρώσεως ἥξει μοι· νῦν δὲ ἐγὼ λαλῶ κρίματά μου πρὸς αὐτούς.
Ἡ δική  μου ὧρα  ἔφθασε, τώρα θὰ μιλὴσει τὸ δικὸ μου πνεῦμα, καὶ θα λὲγω τὰ δικὰ μου, αὐτοὶ λὲνε αὐτὰ ποὺ θὲλουν, και περιγρὰφει ὁ Κύριος αὑτὰ ποὺ πραγματικά θα συμβοῦν,

13 ἰδοὺ ὡς νεφέλη ἀναβήσεται καὶ ὡς καταιγὶς τὰ ἅρματα αὐτοῦ,
σάν σύνεφο θὰ σηκωθεὶ σὰν καταιγὶδα θὰ φθὰσει. Καταιγίδα τῆς ἐρήμου  όπως έγινε στον Σαντὰμ , καταιγίδα τῶν βαλκανὶων όπως ἔγινε στην Γιουγκοσλαϊα,  εἴμαστε στὴν ἐποχὴ τῶν καταιγὶδων,  δεν ἔχει ἄλλη ονομασὶα , ἀστραπἠ, βροντὴ κ.τ.λ, διὸτι εἶναι προφητευμὲνο.     
 
κουφότεροι ἀετῶν οἱ ἵπποι αὐτοῦ·
ἐλαφρὸτεροι τῶν  ἀετῶν θὰ εἶναι οἱ ἴπποι , οἱ πὺραυλοι ποὺ θὰ τρὲχουν ψηλὰ,
 
οὐαὶ ἡμῖν,ὅτι ταλαιπωροῦμεν.
ἀμῖν , τὶ ταλαιπωρία μᾶς περιμὲνει

14 ἀπόπλυνε ἀπὸ κακίας τὴν καρδίαν σου, ῾Ιερουσαλήμ, ἵνα σωθῇς· ἕως πότε ὑπάρχουσιν ἐν σοὶ διαλογισμοὶ πόνων σου;
ἔως πότε θὰ σκὲπτεσαι ποὺ δὲν ἔχεις τὶποτα ἄνθρωπε, οὖτε τὰ κὸκκαλα σου εἶναι δικὰ σου, και ἔχεις κολλήσει κὰτω στὰ βιωτικὰ σὰν τσιμποὺρι και ἀντὶ νὰ γὶνης πεταλούδα καὶ νὰ πετᾶς, ὅπως  τὸ παιδὶ ἀντὶ νὰ γὶνη ζαχαροπλὰστης , εφορτώθηκε μὲ καραμὲλες καὶ στεναχωριὲται μὴν τὶς χὰσει ἤ μὴ τοῦ χαλὰσουν. Αὐτὸς εἶναι ὁ σημερινὸς ἄνθρωπος, καἰ συνεχὶζει καὶ λὲγει,   
15 διότι φωνὴ ἀγγέλλοντος ἐκ Δὰν ἥξει, καὶ ἀκουσθήσεται πόνος ἐξ ὄρους ᾿Εφραίμ.
διὸτι τὴν ἐποχὴν ἐκεὶνη, ποὺ πρὸκειται νὰ γὶνουν αὑτὰ θὰ ἀκοὺγεται ὅτι ὁ Δᾶν ἔρχεται, ὁ Ἀντὶχριστος , διὸτι Δᾶν εννοεῖ τὸν Ἀντὶχριστον , καὶ τὸ βὲπουμε καὶ τὸ ζοῦμε, ὅλα μὲ τὸ γραμμωτὸ σὺστημα, μὲ τὸ 666, οἱ Ταυτὸτητες ἔρχονται, τὸ θηρὶο ἐτοιμο στὶς Βρυξἐλλες, καὶ όλα αὐτά θὰ τὰ ἀκοῦν  μὲ πὸνο οἱ πιστοὶ, (ὅρος τοῦ Εφραὶμ ἐννοεὶ τοὺς πιστοὺς).  

16 ἀναμνήσατε ἔθνη,
ἐλάτε ἔθνη στὸν ἐαυτὸν σας,

ἰδοὺ ἥκασιν· ἀναγγείλατε ἐν ῾Ιερουσαλήμ, συντροφαὶ ἔρχονται ἐκ γῆς μακρόθεν καὶ ἔδωκαν ἐπὶ τὰς πόλεις ᾿Ιούδα φωνὴν αὐτῶν. 17 ὡς φυλάσσοντες ἀγρὸν ἐγένοντο ἐπ’ αὐτὴν κύκλῳ, ὅτι ἐμοῦ ἠμέλησας, λέγει Κύριος. 18 αἱ ὁδοί σου καὶ τὰ ἐπιτηδεύματά σου ἐποίησαν ταῦτά σοι· αὕτη ἡ κακία σου, ὅτι πικρά, ὅτι ἥψατο ἕως τῆς καρδίας σου.
οἱ συστροφαὶ ἔρχονται σᾶν αγροφὺλακες, κυανόκρανοι, ΟΗΕ, ΝΑΤΟ, πᾶνε νὰ φὲρουν τὴν εἰρήνη μὲ τὰ ὅπλα, αὐτὴ εἶναι ἠ κακὶα σου, γιατὶ δὲν φωνὰζεται ἐμὲνα. Δὲν μαθαὶνουμε τὰ παιδιὰ ζαχαροπλὰστες γιὰ νὰ μὴν μαλὼνουν μὲ ρὸπαλα νὰ μοιρὰσουν τὶς καραμὲλες, καὶ νὰ εἰρηνεὺση τὸ πνεῦμα τους μιὰ γιὰ πὰντα, αλλὰ αὐτοἰ εἶναι οἱ ἄνθρωποι τὢν ὅπλων, αὑτὴ εἶναι ἠ κακὶα μας καὶ ἡ τὺφλα μας. Ξαφνικά δεὶχνει ὁ Θεὸς στὸν Ἰερεμὶα αὑτὸ ποὺ θὰ δοῦμε καὶ ἐμεῖς πολὺ γρὴγορα, καὶ τὰ ἔχασε καὶ ἀνακατεὺθηκαν τὰ ἔντερα του, ἡ ψυχὴ του καὶ ἡ καρδιὰ του καἰ λέει.
 
19 τὴν κοιλίαν μου, τὴν κοιλίαν μου ἀλγῶ, καὶ τὰ αἰσθητήρια τῆς καρδίας μου· μαιμάσσει ἡ ψυχή μου, σπαράσσεται ἡ καρδία μου, οὐ σιωπήσομαι, ὅτι φωνὴν σάλπιγγος ἤκουσεν ἡ ψυχή μου, κραυγὴν πολέμου. 20 καὶ ταλαιπωρίαν συντριμμὸν ἐπικαλεῖται, ὅτι τεταλαιπώρηκε πᾶσα ἡ γῆ· ἄφνω τεταλαιπώρηκεν ἡ σκηνή,
ξαφνικὰ ἔγινε αὑτὴ ἡ σκηνἠ

διεσπάσθησαν αἱ δέρρεις μου.
ξεβιδὸθηκαν τὰ κὸκκαλα του,

21 ἕως πότε ὄψομαι φεύγοντας ἀκούων φωνὴν σαλπίγγων;
μὲχρι πὸτε θὰ βλὲπω να τρὲχουν οἱ ἀνθρωποι δεξιὰ ἀριστερὰ, καὶ
ἀπαντἀει ὁ Κὺριος,

22 διότι οἱ ἡγούμενοι τοῦ λαοῦ μου  
οἱ ἀρχοντες τὼν λαὼν,

ἐμὲ οὐκ ᾔδεισαν,
ἐμὲνα δὲν μὲ βλὲπουν,
 
υἱοὶ ἄφρονές εἰσι καὶ οὐ συνετοί·
ὁλοι οἱ ἄρχοντες τὼν λαῶν εἶναι τρελοὶ καὶ ὅχι συνετοὶ, διὸτι η φιλοδοξὶα εἶναι ἡ μεγαλύτερη τρέλα, ὁ μεγαλύτερος κακὸς τῆς γῆς δὲν  εἶναι ὁ φιλὰργυρος  ἀλλἀ ὁ φιλόδοξος, κὰνει ὅλες τὶς ἀτιμὶες, καὶ πουλἀει τοὺς πὰντες καὶ τὰ πὰντα προκειμὲνου νὰ ανὲβη ψηλὰ,

σοφοί εἰσι τοῦ κακοποιῆσαι, τὸ δὲ καλῶς ποιῆσαι οὐκ ἐπέγνωσαν.
καὶ λὲει τὼρα ὁ Ἰερεμὶας  

23 ἐπέβλεψα ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ ἰδοὺ οὐθέν,
κοιτὰζω λὲει τὴν γὴν, χαθῆκανε ὅλα,

καὶ εἰς τὸν οὐρανόν, καὶ οὐκ ἦν τὰ φῶτα αὐτοῦ·
πὰει καὶ ὁ οὐρανὸς, πᾶνε τὰ ἄστρα καὶ ἡ σελὴνη (ὅπως τὸ λὲνε καὶ ὅλοι οἱ Ευαγγελιστὲς)

24 εἶδον τὰ ὄρη, καὶ ἦν τρέμοντα, καὶ πάντας τοὺς βουνοὺς ταρασσομένους·
τρὲμαν τὰ βουνὰ , πῶς ! μὲ τὰ τὸξα καὶ τὰ βὲλη ἥ τὰ στοὺκας; Νὰ τὰ Πυρηνικὰ. 
 
25 ἐπέβλεψα, καὶ ἰδοὺ οὐκ ἦν ἄνθρωπος, καὶ πάντα τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ ἐπτοεῖτο·
χαθὴκαν οἱ ἄνθρωποι ἀπὸ τὴν γὴν, καὶ τὰ πουλιὰ απὸ τὸν οὐρανὸν.

26 εἶδον, καὶ ἰδοὺ ὁ Κάρμηλος ἔρημος, καὶ πᾶσαι αἱ πόλεις ἐμπεπυρισμέναι πυρὶ ἀπὸ προσώπου Κυρίου,
ὁλες οἱ πὸλεις καμμὲνες, απὸ ἄκρον εἰς ἀκρον,

καὶ ἀπὸ προσώπου ὀργῆς θυμοῦ αὐτοῦ ἠφανίσθησαν.
Μὲ τὰ Πυρηνικὰ οἱ πόλεις  δὲν καὶγονται μὸνο, ἀλλά εξαφανίζονται

27 τάδε λέγει Κύριος· ἔρημος ἔσται πᾶσα ἡ γῆ, συντέλειαν δὲ οὐ μὴ ποιήσω.
Θὰ νομὶζουμε ὅτι εἶναι ἡ Δευτὲρα Παρουσὶα, ἀλλά γιὰ τοὺς πιστοὺς ποὺ διαβὰζουν ταὶς Γραφὲς, θὰ γνωρὶζουν ὅτι δὲν εἶναι ἡ Δευτὲρα παρουσὶα. Θὰ τρὲχουμε ½ ὧρα νὰ βροῦμε ἕναν ἅνθρωπο , τὲτοιο κακὸ μᾶς περιμὲνει.
 
28 ἐπὶ τούτοις πενθείτω ἡ γῆ, καὶ συσκοτασάτω ὁ οὐρανὸς ἄνωθεν,
Θὰ εἶναι σκοτὰδι. Ἕνα χρὸνο νὺχτα θὰ ἔχουμε λὲνε οἱ ἐπιστὴμονες μετὰ τὸν Πυρηνικὸ Πὸλεμο.

διότι ἐλάλησα καὶ οὐ μετανοήσω, ὥρμησα καὶ οὐκ ἀποστρέψω ἀπ’ αὐτῆς.
Βλὲπετε δὲν θὰ τὸ πὰρει τὸ κακὸ πὶσω ὁ Κὺριος, ὅπως λὲγουν πολλοὶ, διὸτι τὸ λὲει καὶ τὸ ξαναλέει.  

29 ἀπὸ φωνῆς ἱππέως καὶ ἐντεταμένου τόξου
ἀπὸ τὰ ἀρματα, τὰ καρὰβια, τοὺς πυραὺλους,

ἀνεχώρησε πᾶσα ἡ χώρα·
χαθῆκαν ὅλες οἱ χῶρες
 
εἰσέδυσαν εἰς τὰ σπήλαια καὶ εἰς τὰ ἄλση ἐκρύβησαν καὶ ἐπὶ τὰς πέτρας ἀνέβησαν· πᾶσα πόλις ἐγκατελείφθη, οὐ κατοικεῖ ἐν αὐταῖς ἄνθρωπος.
Βλὲπετε, πὸσο ἀπλᾶ μᾶς λὲει ὁ καλὸς Θεὸς, ἀλλὰ τὴν Ἁγὶα Γραφὴ δὲν πιὰνουμε στὰ χὲρια μας, λὲς καὶ ἔχει κὰρβουνα, δισεκατομμὺρια βιβλὶα πιὰνουμε ἀλλά ὄχι  τὴν Ἁγὶα Γραφὴ, διὸτι   καὶγεται αὐτὸς ποὺ ἔχουμε μὲσα μας, καὶ δὲν μᾶς ἀφήνει μὴν τοιχὼν καὶ φωτισθοῦμε καὶ ζωογονηθοῦμε.


Ας, συνεχὶσουμε μὲ τὸ  6ον  κεφ. στῖχος 13 ,


13 ὅτι ἀπὸ μικροῦ αὐτῶν καὶ ἕως μεγάλου πάντες συνετελέσαντο ἄνομα, ἀπὸ ἱερέως καὶ ἕως ψευδοπροφήτου πάντες ἐποίησαν ψευδῆ.14 καὶ ἰῶντο σύντριμμα τοῦ λαοῦ μου ἐξουθενοῦντες καὶ λέγοντες· εἰρήνη — εἰρήνη. καὶ ποῦ ἐστιν εἰρήνη;
Κοροϊδεὺουν τὸν λαὸν , φιλειρηνικὲς ὀργανὼσεις κὰνουν οἱ πὰντες καὶ τὰ πὰντα, τὰ μικρὰ παιδιὰ στὰ σχολεῖα, ὅλοι οἱ πανεπιστὴμονες.     

22 τάδε λέγει Κύριος· ἰδοὺ λαὸς ἔρχεται ἀπὸ βορρᾶ, καὶ ἔθνη ἐξεγερθήσονται ἀπἐσχάτου τῆς γῆς·
Ἡ Ἀμερικὴ απὸ τὸ ἀλλο μὲρος τῆς γῆς , καὶ τὰ ἄλλα ἔθνη απὸ τὸν βορρὰ.

23 τόξον καὶ ζιβύνην κρατήσουσιν, ἰταμός ἐστι καὶ οὐκ ἐλεήσει, φωνὴ αὐτοῦ ὡς θάλασσα κυμαίνουσα, ἐφἵπποις καὶ ἅρμασι παρατάξεται ὡς πῦρ εἰς πόλεμον πρὸς σέ, θύγατερ Σιών . 24 ἠκούσαμεν τὴν ἀκοὴν αὐτῶν, παρελύθησαν αἱ χεῖρες ἡμῶν, θλίψις κατέσχεν ἡμᾶς, ὠδῖνες ὡς τικτούσης.
θὰ συναντηθοῦν στὴν Μὲση Ἀνατολὴ ( Σιὼν) καὶ θὰ βογγοὺν ὅλοι σὰν τὴν γυναῖκα ποὺ γεννὰει

25 μὴ ἐκπορεύεσθε εἰς ἀγρὸν καὶ ἐν ταῖς ὁδοῖς μὴ βαδίζετε, ὅτι ρομφαία τῶν ἐχθρῶν παροικεῖ κυκλόθεν.
Μὴν τρὲχετε να κτυφθεῖτε ἤ μῆν πηγαὶνεται στοὺς ἀγροὺς, διὸτι τὸ κακὸ ἔρχεται ἀπὸ παντοῦ τὰ πὰντα καὶ δὲν θὰ προλὰβει κανεὶς νὰ κὰνει βῆμα.


Στὸ  9ον  κεφ. ὁ Ἰερεμὶας, κλαὶει καὶ ὀδὴρεται για αὑτὰ ποὺ πρὸκειται νὰ συμβοῦν

1 ΤΙΣ δώσει κεφαλῇ μου ὕδωρ καὶ ὀφθαλμοῖς μου πηγὴν δακρύων, καὶ κλαύσομαι τὸν λαόν μου τοῦτον ἡμέρας καὶ νυκτός, τοὺς τετραυματισμένους θυγατρὸς λαοῦ μου
κλαὶει καὶ ὀδὴρεται γιά αὐτὰ ποὺ πρὸκειται νὰ συμβοῦν,

2 τίς δῴη μοι ἐν τῇ ἐρήμῳ σταθμὸν ἔσχατον καὶ καταλείψω τὸν λαόν μου καὶ ἀπελεύσομαι ἀπ’ αὐτῶν; ὅτι πάντες μοιχῶνται, σύνοδος ἀθετούντων. 3 καὶ ἐνέτειναν τὴν γλῶσσαν αὐτῶν ὡς τόξον, ψεῦδος καὶ οὐ πίστις ἐνίσχυσεν ἐπὶ τῆς γῆς, ὅτι ἐκ κακῶν εἰς κακὰ ἐξήλθοσαν καὶ ἐμὲ οὐκ ἔγνωσαν, φησὶ Κύριος.  11 καὶ δώσω τὴν ῾Ιερουσαλὴμ εἰς μετοικίαν καὶ εἰς κατοικητήριον δρακόντων καὶ τὰς πόλεις ᾿Ιούδα εἰς ἀφανισμὸν θήσομαι, παρὰ τὸ μὴ κατοικεῖσθαι. 12 τίς ὁ ἄνθρωπος ὁ συνετός, καὶ συνέτω τοῦτο;
Ποιὸς ἔχει μυαλὸ νὰ τὰ καταλὰβει,

καὶ ᾧ λόγος στόματος Κυρίου πρὸς αὐτόν, ἀναγγειλάτω ὑμῖν· ἕνεκεν τίνος ἀπώλετο ἡ γῆ, ἀνήφθη ὡς ἔρημος παρὰ τὸ μὴ διοδεύεσθαι αὐτήν;
γιατὶ ἔγινε ἡ γῆ ἐρημος καὶ δὲν κατοικεῖται ἀπὸ ἀνθρὼπους,

13 καὶ εἶπε Κύριος πρός με· διὰ τὸ ἐγκαταλιπεῖν αὐτοὺς τὸν νόμον μου, ὃν ἔδωκα πρὸ προσώπου αὐτῶν, καὶ οὐκ ἤκουσαν τῆς φωνῆς μου, 14 ἀλλ’ ἐπορεύθησαν ὀπίσω τῶν ἀρεστῶν τῆς καρδίας αὐτῶν τῆς κακῆς καὶ ὀπίσω τῶν εἰδώλων, ἃ ἐδίδαξαν αὐτοὺς οἱ πατέρες αὐτῶν· 
Τὸσο ἀπλὰ εἶναι,  ὅταν ὁ ἄνθρωπος  ἀφὴνει τὸν λὸγον ποὺ ὁ λὀγος εἶναι ὁ Θεὸς “ Εν ρχ ν Λγος, κα Λγος ν πρς τν Θεν, κα Θες ν Λγος. 2 Οτος ν ν ρχ πρς τν Θεν.3 πντα δι' ατο γνετο, κα χωρς ατο γνετο οδ ν γγονε ν.” Ιων, α’., ὁ Θεὸς εἶναι τὸ πᾶν, εἶναι ἡ ζωὴ,εἶναι τὸ φῶς, μπορεὶς να στεὶλεις ἕνα γρὰμμα χωρὶς τὸν λὸγον ἐπάνω γραμμὲνο, ποὺ θὰ πὰει; Ποὺ μπορεὶς νὰ πᾶς χωρὶς σύσταση; μποροὺν τὰ χὲρια μας να φτιὰξουν κὰτι χωρὶς τὸ μὲτρο ἤ το ζὺγι. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἀφὴνει τὸν λὸγον ποὺ πὰει; στὸ ΧΑΟΣ, γρὰμμα δὶχως σὺσταση, γιαυτὸ καὶ θὰ χαθοῦμε, καὶ κανεὶς δὲν θὲλει νὰ τὸ καταλὰβει.


Στὸ  32 κεφ. Ὅσα ἐπροφήτευσεν ῾Ιερεμίας ἐπὶ πάντα τὰ ἔθνη.

1  ΟΥΤΩΣ εἶπε Κύριος ὁ Θεὸς ᾿Ισραήλ,  λαβὲ τὸ ποτήριον τοῦ οἴνου τοῦ ἀκράτου τούτου ἐκ χειρός μου καὶ ποτιεῖς πάντα τὰ ἔθνη, πρὸς ἃ ἐγὼ ἀποστέλλω σε πρὸς αὐτούς, 2 καὶ πίονται καὶ ἐξεμοῦνται καὶ ἐκμανήσονται ἀπὸ προσώπου τῆς μαχαίρας, ἧς ἐγὼ ἀποστέλλω ἀνὰ μέσον αὐτῶν.
ξεχύλισε τὸ ποτὴρι τοῦ Κυρὶου, καὶ προτρὲπει τὰ ἔθνη νὰ πιοῦν καὶ νὰ μεθὺσουν καί να ἀλληλοφαγοθοῦν. 

 
3 καὶ ἔλαβον τὸ ποτήριον ἐκ χειρὸς Κυρίου καὶ ἐπότισα τὰ ἔθνη, πρὸς ἃ ἀπέστειλέ με Κύριος ἐπ΄ αὐτά, 4 τὴν ῾Ιερουσαλὴμ καὶ τὰς πόλεις ᾿Ιούδα καὶ βασιλεῖς ᾿Ιούδα καὶ ἄρχοντας αὐτοῦ τοῦ θεῖναι αὐτὰς εἰς ἐρήμωσιν καὶ εἰς ἄβατον καὶ εἰς συριγμὸν 5 καὶ τὸν Φαραὼ βασιλέα Αἰγύπτου καὶ τοὺς παῖδας αὐτοῦ καὶ τοὺς μεγιστᾶνας αὐτοῦ 6 καὶ πάντα τὸν λαὸν αὐτοῦ καὶ πάντας τοὺς συμμείκτους καὶ πάντας τοὺς βασιλεῖς ἀλλοφύλων, τὴν ᾿Ασκάλωνα καὶ τὴν Γάζαν καὶ τὴν ᾿Ακκάρων καὶ τὸ ἐπίλοιπον ᾿Αζώτου 7 καὶ τὴν ᾿Ιδουμαίαν καὶ τὴν Μωαβῖτιν καὶ τοὺς υἱοὺς ᾿Αμμὼν 8 καὶ βασιλεῖς Τύρου καὶ βασιλεῖς Σιδῶνος καὶ βασιλεῖς τοὺς ἐν τῷ πέραν τῆς θαλάσσης 9 καὶ τὴν Δαιδὰν καὶ τὴν Θαιμὰν καὶ τὴν Ρῶς καὶ πᾶν περικεκαρμένον κατὰ πρόσωπον αὐτοῦ 10 καὶ πάντας τοὺς συμμείκτους τοὺς καταλύοντας ἐν τῇ  ἐρήμῳ 11 καὶ πάντας βασιλεῖς Αἰλὰμ καὶ πάντας βασιλεῖς Περσῶν 12 καὶ πάντας βασιλεῖς ἀπὸ ἀπηλιώτου τοὺς πόρρω καὶ τοὺς ἐγγύς, ἕκαστον πρὸς τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, καὶ πάσας βασιλείας τὰς ἐπὶ προσώπου τῆς γῆς.
ὅλη ἠ γὴ (ὅλα τὰ ἔθνη)  θα μαζευτοὺν  κάτι ποὺ δὲν ἔχει ξαναγὶνει ποτὲ.
 
13 καὶ ἐρεῖς αὐτοῖς· οὕτως εἶπε Κύριος παντοκράτωρ· πίετε καὶ μεθύσθητε καὶ ἐξεμέσετε καὶ πεσεῖσθε καὶ οὐ μὴ ἀναστῆτε ἀπὸ προσώπου τῆς μαχαίρας, ἧς ἐγὼ ἀποστέλλω ἀνὰ μέσον ὑμῶν. 
πιὲστε,μεθὺστε,φαγωθῆτε ,καὶ νὰ μὴν ξανασηκωθῆτε ποτὲ, απὸ ταὸ κακὸ τὸ ὁποῖο σᾶς ἔχω ἐτοιμὰσει.14 καὶ ἔσται ὅταν μὴ βούλωνται δέξασθαι τὸ ποτήριον ἐκ τῆς χειρός σου ὥστε πιεῖν, καὶ ἐρεῖς· οὕτως εἶπε Κύριος· πιόντες πίεσθε·
Ὅλοι θα  πιούν ἀπὸ αὐτὸ τὸ ποτὴριον, θὰ μᾶς πεῖ ὁ Κῦριος πιὲστε μὲ τὸ ζὸρι διὸτι εγὼ διατὰζω, καὶ πὶνουμε πρὰγματι ὅλοι, διὸτι ποιὸς δὲν πῆγε στὸν Σαντἀμ, στο ΙΡΑΚ, στῆν Κορἐα στὴν Σερβὶα ,γιατὶ μᾶς ἐχουν βὰλει αλυσὶδες καὶ γρανὰζια, καὶ θὲλουμε δὲν θὲλουμε θὰ πολεμὴσουμε ἀκὸμα καὶ τὸν ἐαυτὸν μας, αὐτὸ εἶναι τὸ σχὲδιο τοῦ Σατανᾶ,
δυστυχῶς, καὶ συνεχὶζει ὁ Κὺριος,

Κύριος ἀφ’ ὑψηλοῦ χρηματιεῖ, ἀπὸ τοῦ ἁγίου αὐτοῦ δώσει φωνὴν αὐτοῦ, λόγον χρηματιεῖ ἐπὶ τοῦ τόπου αὐτοῦ, καὶ αἰδὰδ ὥσπερ τρυγῶντες ἀποκριθήσονται· καὶ ἐπὶ καθημένους τὴν γῆν ἥκει ὄλεθρος
Ὁ Κὺριος τὰ βλὲπει  καὶ μᾶς τὰ φωνὰζει για να φυλαχθοῦμε, ὅπως ὁ πατὲρας φωνὰζει τὸ παιδὶ γιὰ νὰ τὸ προλὰβει νὰ μὴν πὲσει στὸν γκρεμὸ, ἄλλὰ εμεὶς νομὶζουμε ὅτι  βλὲπουμε μὲ τοὺς δορυφὸρους  τὰ μὰτια τῆς γνὼσεως  καὶ δὲν ἀκοῦμε τὸν Κῦριον νὰ βλὲπουμε μὲ τὰ μὰτια τῆς πὶστεως.    

17 ἐπὶ μέρος τῆς γῆς, ὅτι κρίσις τῷ Κυρίῳ ἐν τοῖς ἔθνεσι, κρίνεται αὐτὸς πρὸς πᾶσαν σάρκα, οἱ δὲ ἀσεβεῖς ἐδόθησαν εἰς μάχαιραν, λέγει Κύριος. 18 οὕτως εἶπε Κύριος· ἰδοὺ κακὰ ἔρχεται ἀπὸ ἔθνους ἐπὶ ἔθνος, καὶ λαῖλαψ μεγάλη ἐκπορεύεται ἀπ’ ἐσχάτου τῆς γῆς.
Ὅλα τὰ ἔθνη θὰ φαγωθοῦν ἐδῶ στὰ Βαλκἀνια καὶ στὴν εὐρὼπη, ὅπως ἔχουμε πεῖ προηγουμὲνως.  Ὁνομὰζει τὴν Ἄμερικὴ “λαῖλαπα ἐπ’εσχὰτου τῆς γῆς” ὅπως καὶ πρὶν τὴν ὁνὸμαζε “ἐθνη ὀπλομὰχω”. Ἡ  Ἀμερικὴ θὰ ἔρθει ἀπὸ τὸ ἄλλο μὲρος τῆς γῆς γιὰ νὰ κὰνει ἀντεπὶθεση μὲ πυρηνικὰ.  

19 καὶ ἔσονται τραυματίαι ὑπὸ Κυρίου ἐν ἡμέρᾳ Κυρίου, ἐκ μέρους τῆς γῆς, καὶ ἕως εἰς μέρος τῆς γῆς· οὐ μὴ κατορυγῶσιν, εἰς κόπρια ἐπὶ προσώπου τῆς γῆς ἔσονται.
Ἀπὸ τὴν μὶα ἄκρη τῆς γῆς ἔως τὴν ἄλλη ἄκρη τῆς γῆς θὰ εἶναι τὰ πτῶματα σὰν κοπριὰ, χωρὶς νὰ θὰβονται.  

20 ἀλαλάξατε, ποιμένες, καὶ κεκράξατε· καὶ κόπτεσθε οἱ κριοὶ τῶν προβάτων, ὅτι ἐπληρώθησαν αἱ ἡμέραι ὑμῶν εἰς σφαγήν, καὶ πεσεῖσθε ὥσπερ οἱ κριοὶ οἱ ἐκλεκτοί· 21 καὶ ἀπολεῖται φυγὴ ἀπὸ τῶν ποιμένων καὶ σωτηρία ἀπὸ τῶν κριῶν τῶν προβάτων. 22 φωνὴ κραυγῆς τῶν ποιμένων καὶ ἀλαλαγμὸς τῶν προβάτων καὶ τῶν κριῶν, ὅτι ὠλόθρευσε Κύριος τὰ βοσκήματα αὐτῶν,
“οἱ κριοὶ τῶν προβάτων” δηλαδὴ οἱ Στρατηγοἰ, οἱ Βασιλιὰδες, οἱ Πρωθυπουργοὶ, δὲν θὰ γλυτὼσουν καὶ αὐτοὶ, ἀπὸ τὸ κακὸ αὐτὸ.

23 καὶ παύσεται τὰ κατάλοιπα τῆς εἰρήνης ἀπὸ προσώπου ὀργῆς θυμοῦ μου. 24 ἐγκατέλιπεν ὥσπερ λέων κατάλειμμα αὐτοῦ, ὅτι ἐγενήθη ἡ γῆ αὐτῶν εἰς ἄβατον ἀπὸ προσώπου τῆς μαχαίρας τῆς μεγάλης. 
Ὅταν θὰ τελειὼσει ὁ πὸλεμος καὶ θὰ γὶνει κατόπιν ειρὴνη, τὸ πρὀσωπο τῆς γὴς θὰ εἶναι σκεπασμὲνο καί γεμὰτο ἀπὸ πτῶματα καὶ αἴματα, ὅπως εγκαταλεὶπει τὸ λιοντὰρι τὸ θὺμα του,

Hσαῒας κεφ 13, στιχ. 4 και κὰτω

4φωνὴ ἐθνῶν πολλῶν ἐπὶ τῶν ὀρέων, ὁμοία ἐθνῶν πολλῶν, φωνὴ βασιλέων καὶ ἐθνῶν συνηγμένων.
Ὅλα  τὰ ἔθνη θὰ εἶναι ἐπἀνω στὰ βουνὰ σὲ πὸλεμο,

Κύριος σαβαὼθ ἐντέταλται ἔθνει ὁπλομάχῳ Ὁ Κὺριος ὁ Θεὸς Σαβαὼθ διατάσσει ἕνα ἕθνος γιὰ πὸλεμο (ἔθνει εἶναι δοτικἠ , ὄχι πολλά ἀλλὰ  ἕνα ἔθνος)  μὲ ὅπλα πολλὰ , ὑπερδὺναμις,

5 ἔρχεσθαι ἐκ γῆς πόρρωθεν ἀπ᾿ ἄκρου θεμελίου τοῦ οὐρανοῦ, Κύριος καὶ οἱ ὁπλομάχοι αὐτοῦ,
θὰ ἔρθει ἀπὸ τὴν ἄλλη ἄκρη τῆς γῆς, καὶ τὴν ἄλλη ἄκρη τοῦ οὐρανοῦ, δὲν ἔχει ὅνομα, τὸ ὁνομὰζει ὁπλομὰχω, τὸτε δὲν ὑπῆρχε ἡ Ἀμερικὴ, καὶ δὲν εἶχε ὅνομα γιὰ τὴν ὁνομὰσει, ἧταν ἀβὰπτιστη 

τοῦ καταφθεῖραι πᾶσαν τὴν οἰκουμένην.
νὰ ἰσοπεδὸση ὅλη τὴν οἰκουμὲνη

6 ὀλολύζετε, ἐγγὺς γὰρ ἡμέρα Κυρίου, καὶ συντριβὴ παρὰ τοῦ Θεοῦ ἥξει· κλὰψτε καὶ θρηνὴστε διὸτι πλησιὰζει ἡ ἡμὲρα τοῦ Κυρὶου,   

7 διὰ τοῦτο πᾶσα χεὶρ ἐκλυθήσεται καὶ πᾶσα ψυχὴ ἀνθρώπου δειλιάσει. 8 καὶ ταραχθήσονται οἱ πρέσβεις καὶ ὠδῖνες αὐτοὺς ἕξουσιν, ὡς γυναικὸς τικτούσης·
ὅλοι οἱ προφῆτες λὲνε ὅτι θὰ βογγὰνε οἱ ἄνθρωποι σὰν τὴν γυναῖκα ποὺ γεννὰει,  

καὶ συμφοράσουσιν ἕτερος πρὸς τὸν ἕτερον καὶ ἐκστήσονται καὶ τὸ πρόσωπον αὐτῶν ὡς φλὸξ μεταβαλοῦσιν.
Θὰ τὰ ἔχουμε χαμὲνα καὶ ὅταν θὰ συναντὰει ὁ ἕνας τὸν ἄλλον θὰ βλὲπουν  τὰ πρὸσωπα τους νὰ εἶναι σὰν φλὸγα ἀπὸ τὴν ραδιενὲργεια,

9 ἰδοὺ γὰρ ἡμέρα Κυρίου ἔρχεται ἀνίατος θυμοῦ καὶ ὀργῆς θεῖναι τὴν οἰκουμένην ἔρημον καὶ τοὺς ἁμαρτωλοὺς ἀπολέσαι ἐξ αὐτῆς.
βλὲπετε “ανὶατος θυμοῦ” , ἀθερὰπευτος   δὲν θὰ τὴν γλυτὼσουμε ,ὅπως μὶα ἀρὼστια ἀνὶατη δὲν πρὸκειται νὰ γλυτὼσει  ὁ ἄρρωστος, θὰ πεθὰνη, ἔτσι καὶ αὐτὀ τὸ κακὸ εἶναι ἀνὶατο, ἀθερὰπευτο, θὰ γὶνη,

10 οἱ γὰρ ἀστέρες τοῦ οὐρανοῦ καὶ ὁ ᾿Ωρίων καὶ πᾶς ὁ κόσμος τοῦ οὐρανοῦ τὸ φῶς οὐ δώσουσι, καὶ σκοτισθήσεται τοῦ ἡλίου ἀνατέλλοντος, καὶ ἡ σελήνη οὐ δώσει τὸ φῶς αὐτῆς.
θὰ ἐχει βγῆ ὁ ἡλιος,  ἀλλὰ θὰ εἶναι  σκοτὰδι,   

11 καὶ ἐντελοῦμαι τῇ οἰκουμένῃ ὅλῃ κακὰ
τὸ κακὸ αὐτὸ θὰ γὶνει σὲ ὅλη τὴν οἰκουμένῃ,

καὶ τοῖς ἀσεβέσι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν·
διὸτι τὰ κακὰ τὰ κὰνει μὸνο ἡ ἀμαρτὶα,,τὶποτε ἄλλο,

καὶ ἀπολῶ ὕβριν ἀνόμων, καὶ ὕβριν ὑπερηφάνων ταπεινώσω. 12 καὶ ἔσονται οἱ καταλελειμμένοι ἔντιμοι μᾶλλον ἢ τὸ χρυσίον τὸ ἄπυρον, καὶ ὁ ἄνθρωπος μᾶλλον ἔντιμος ἔσται ἢ ὁ λίθος ὁ ἐκ Σουφίρ.
τὸτε, λὲει θὰ εἶναι πολὺτιμοι οἱ ἄνθρωποι, θὰ τρὲχουμε νὰ βροῦμε ἕνα ἄνθρωπο καὶ θὰ ποδοπατᾶμε τὸ  χρυσάφι, τὼρα ποδοπατᾶμε τοὺς ἀνθρώπους γιὰ νὰ βροῦμε τὸ χρυσάφι, θὰ γὶνουν ἀνὰποδα τὰ πρὰγματα,

13 ὁ γὰρ οὐρανὸς θυμωθήσεται καὶ ἡ γῆ σεισθήσεται ἐκ τῶν θεμελίων σαβαὼθ ἐν τῇ ἡμέρᾳ, ᾗ ἂν ἐπέλθῃ ὁ θυμὸς αὐτοῦ.
θὰ σεὶεται ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ , θὰ σκὰνε οἱ μπὸμπες στὸν ἀὲρα ἑκατονταπλασὶοντα  ὰπὸ τὴν λὰμψη τοῦ ἡλὶου, καὶ θὰ σεὶονται τὰ θεμὲλια τῆς γῆς,
 
14 καὶ ἔσονται οἱ καταλελειμμένοι ὡς δορκάδιον φεῦγον καὶ ὡς πρόβατον πλανώμενον, καὶ οὐκ ἔσται ὁ συνάγων, ὥστε ἄνθρωπον εἰς τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀποστραφῆναι καὶ ἄνθρωπον εἰς τὴν χώραν ἑαυτοῦ διώξεται.
σὰν τὰ ζαρκὰδια καὶ τὰ πρὸβατα θὰ τρὲχουμε δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ καὶ δὲν θὰ ὑπὰρχει ἄνθρωπος νὰ μᾶς κατευθὺνει, θὰ εἴμαστε στὰ χαμὲνα.  


Στὸ 24 κεφ ὁ προφὴτης Ἠσαῒας λὲει τὰ εξῆς,

καὶ εδῶ θὰ ἀκοὺσουμε πὰλι τὶ εἶναι αὐτὸ ποὺ μᾶς τιμωρεῖ, ὅπως ἡ αταξὶα εἶναι ποὺ τιμωρεῖ τὸ παιδὶ ὅχι ὁ πατὲρας ἥ ἡ βὲργα, ἡ ἀταξὶα ποὺ λὲγεται ἀμαρτὶα, καὶ ὁ δὰσκαλος δὲν τιμωρεῖ τὸ παιδὶ, τὰ λὰθη του τιμωροῦν τὸ παιδὶ, οὗτε ο γιατρὸς μᾶς τριπὰει καὶ μας ἐγχειρὶζει , τὰ μικρὸβια μας μᾶς ἔγχειρὶζουν καὶ μᾶς τρυπᾶνε, ἀλλὰ δυστυχῶς δὲν ἐρχὸμαστε στὸν ἐαυτὸν μας, ἀλλὰ παραμένουμε  ἐκτὸς ἐαυτοῦ, διὸτι τὰ πὰντα τὰ ἐξετὰσαμε ἐκτὸς τοῦ ἐαυτοῦ μας, καὶ εἴμαστε ὅλοι ἐκτὸς ἐαυτοῦ , δηλαδὴ τρελοὶ, καὶ ὅλα θὲλουμε νὰ τὰ διορθὼσουμε ἐκτὸς τόν ἐαυτόν  μας.    

1 ΙΔΟΥ Κύριος καταφθείρει τὴν οἰκουμένην καὶ ἐρημώσει αὐτὴν
βλὲπετε ὅλοι οἱ προφῆτες μιλοῦν γιᾶ τήν οἱκουμὲνη ὁλὸκληρη  πού  θὰ ερημωθεῖ,
καὶ ἀνακαλύψει τὸ πρόσωπον αὐτῆς
θὰ τὴν ὀργωσει τὴν γὴν σαν χωράφι,

καὶ διασπερεῖ τοὺς ἐνοικοῦντας ἐν αὐτῇ.
καὶ θὰ εἶναι ἕνας ἐδῶ καὶ ὁ ἄλλος στὴν ἀνατολἠ,

2 καὶ ἔσται ὁ λαὸς ὡς ὁ ἱερεὺς καὶ ὁ παῖς ὡς ὁ κύριος καὶ ἡ θεράπαινα ὡς ἡ κυρία· ἔσται ὁ ἀγοράζων ὡς ὁ πωλῶν, ὁ δανείζων ὡς ὁ δανειζόμενος καὶ ὁ ὀφείλων ὡς ᾧ ὀφείλει. θὰ εἴμαστε μετὰ τὸν πὸλεμον μὲ μὶα λὲξη  ἵσια, ὅλοι ἀδὲλφια,  

3 φθορᾷ φθαρήσεται ἡ γῆ, καὶ προνομῇ προνομευθήσεται ἡ γῆ· τὸ γὰρ στόμα Κυρίου ἐλάλησε ταῦτα.
τὰ λὲει ὁ Θεὸς δὲν τὰ λὲει ὁ Μποὺς ἤ ὁ Μητσοτὰκης ἥ ὁ Γκρομπατσὼφ , ἀλλὰ  ποιὸς ἀκοὺει τὸν Θεὸν θὰ μοῦ πεῖτε, ἀκοῦμε τοὺς ἀνὸητους ποὺ δὲν ξὲρουν ταὶ θὰ τοὺς συμβεῖ,  ἀν θα πὰθουν συνκοπὴ αὐτὴ τὴν στιγμὴ, τὸσο ἀνὸητοι εἴμαστε καὶ ἐμεῖς, καὶ λὲγει ὁ Κὺριος “Ὀ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεὺσονται οἱ δὲ λὸγοι οὐ παρὲλθουσι”   , μπορεὶ νὰ φὺγει ὁ οὐρανὸς ἀπὸ τὴν θὲση του , ἀλλα τὰ λὸγια τοῦ Κυρὶου θὰ επαληθευθοῦν, ἀλλὰ δυστυχῶς δὲν τὰ πιστεὺουμε. Φαντασθῆτε τὶ ἀπιστὶα ἔχουμε , καὶ μετά νομὶζουμε ὁτι πιστεὺουμε.
 
4 ἐπένθησεν ἡ γῆ, καὶ ἐφθάρη ἡ οἰκουμένη, ἐπένθησαν οἱ ὑψηλοὶ τῆς γῆς. 5 ἡ δὲ γῆ ἠνόμησε διὰ τοὺς κατοικοῦντας αὐτήν, διότι παρήλθοσαν τὸν νόμον καὶ ἤλλαξαν τὰ προστάγματα, διαθήκην αἰώνιον.
πετὰξαμε τὸν νὸμον καὶ τὴν διαθὴκην τὴν αἰὼνιον ,

6 διὰ τοῦτο ἀρὰ ἔδεται τὴν γῆν, ὅτι ἡμάρτοσαν οἱ κατοικοῦντες αὐτήν· διὰ τοῦτο πτωχοὶ ἔσονται οἱ ἐνοικοῦντες ἐν τῇ γῇ, καὶ καταλειφθήσονται ἄνθρωποι ὀλίγοι.
θὰ μεὶνουν λὶγοι ἄνθρωποι πιστοὶ, πετὰξαμε τοὺς νὸμους Του, πὰει ὁ γὰμος (ἐγινε πολιτικὸς),  ἡ μοιχεὶα καὶ ἡ πορνεὶα δὲν εἶναι ποινικὰ αδικὴματα οἱ εκτρὼσεις (φὸνοι τῶν νηπὶων) ἐγιναν νὸμιμοι καὶ μὰλιστα επιβραβεύονται με χρηματικὰ ὲπιδὸματα, ἐβγαλαν τὸν Τὶμιον Σταυρὸν ἀπὸ τὸ κοντὰρι τῆς σημαὶας, πὰει ἡ Ἑλλἀδα ποὺ ἦταν τὶμια καὶ ὲγινε ἡ χαβοὺζα τῆς ἀνηθικὸτητας, χειρὸτερη ἀπὸ ὅλα τὰ ἔθνη, ἔρχεται τὸ 666 , νὸμοι ἄνομοι, καὶ τὶ δὲν ὑπὰρχει εδὼ στὴν ὁρθὸδοξη Ἑλλὰδα. Γὶναμε χειρὸτεροι ἀπὸ ὅλα τὰ ἐθνη, καὶ νομὶζουμε ὅτι εἴμαστε πιστοὶ , ὅπως οἱ Ἐβραὶοι νὸμιζαν ὅτι ἥσαν λαὸς τοῦ θεοῦ , καὶ ἐσταὺρωναν τὸν ἀληθινὸν Θεὸν χωρὶς νὰ τὸ καταλαβαὶνουν, τὸ ἵδιο εἴμαστε καὶ ἐμεῖς σὴμερα.

Καὶ συνεχὶζει καὶ λὲει,

7 πενθήσει οἶνος, πενθήσει ἄμπελος, στενάξουσι πάντες οἱ εὐφραινόμενοι τὴν ψυχήν. 8 πέπαυται εὐφροσύνη τυμπάνων, πέπαυται αὐθαδεία καὶ πλοῦτος ἀσεβῶν, πέπαυται φωνὴ κιθάρας. 9 ἠσχύνθησαν οὐκ ἔπιον οἶνον, πικρὸν ἐγένετο τὸ σίκερα τοῖς πίνουσιν.
πᾶνε ὅλα , θὰ εἶναι φαρμὰκια, και το κρασί πικρό , καὶ οι διασκεδάσεις θα γίνουν πένθος, 

10 ἠρημώθη πᾶσα πόλις, κλείσει οἰκίαν τοῦ μὴ εἰσελθεῖν. θὰ ἒρημωθοὺν ὅλες οἱ πὸλεις , δὲν θὰ ὑπὰρχει σπὶτι νὰ μποῦμε μὲσα  

11 ὀλολύζεται περὶ τοῦ οἴνου πανταχῆ· πέπαυται πᾶσα εὐφροσύνη τῆς γῆς, ἀπῆλθε πᾶσα εὐφροσύνη τῆς γῆς. 12 καὶ καταλειφθήσονται πόλεις ἔρημοι, καὶ οἶκοι ἐγκαταλελειμμένοι ἀπολοῦνται. 13 ταῦτα πάντα ἔσται ἐν τῇ γῆ ἐν μέσῳ τῶν ἐθνῶν,
αὐτὰ τὰ κακὰ θὰ γὶνουν σὲ ὅλα τὰ ἔθνη, δὲν θα εἶναι βαλκανικὸς πὸλεμος, αλλά παγκόσμιος,
 
ὃν τρόπον ἐάν τις καλαμήσηται ἐλαίαν, οὕτως καλαμήσονται αὐτούς, καὶ ἐὰν παύσηται ὁ τρύγητος.
ὅπως μετὰ ἄπὸ τὸ καλὰμισμα τῆς ἕλιὰς μὲνουν μὶα ἤ δὺο σὲ κὰθε κλαδὶ και κὰτω θὰ εἶναι  στρὼμα  από ἔλιές, ὲτσι καὶ σὲ κὰθε χωριὸ ἤ συνοικεὶα θὰ ὑπὰρχουν ἕνας- δὺο  καὶ κὰτω θὰ εἶναι  στρὼμα  οἱ πεθαμὲνοι στὴν γὴ,  καὶ σὰν το τρυγημὲνο ἀμπὲλι.

14 οὗτοι φωνῇ βοήσονται, οἱ δὲ καταλειφθέντες ἐπὶ τῆς γῆς εὐφρανθήσονται ἅμα τῇ δόξῃ Κυρίου.
Αὑτοὶ ποῦ θὰ πεθὰνουν  θὰ βογγᾶνε, ἄλλἀ αὑτοὶ ποὺ θα μεὶνουν θὰ εὐφθανθοῦν, αφοῦ  θὰ δοῦν μετὰ τὴν δὸξα τοῦ Κυρὶου. Ὁ Κῦριος θὰ ἐπὲμβει ὅπως λἐει τὸ Εὐαγγὲλιο γιὰ νὰ σταματὴσει τὸ κακὸ, διὸτι ἐὰν δὲν ἐκολὸβωνε ὁ Κὺριος τίς ἡμὲρες ἐκεῖνες δὲν ἤθελε σωθεὶ καμὶα σὰρξ. Ὁ Θεὸς λοιπὸν θὰ σταματὴσει τὸ κακὸ θαυματουργικὰ γιὰ νὰ μεὶνουν αὑτοὶ ποὺ θὰ ἔχουν την  σφραγὶδα τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τῶν μετὼπων αὑτῶν, καὶ θὰ γὶνει μὶα ποὶμνη εἰς ποιμὴν. Δὲν θὰ ὑπὰρχουν τὸτε δικαστὴρια, οἱ ἄνθρωποι θὰ εἶναι οἱ πὰντες ἀδὲλφια, καὶ θὰ γὶνουν οἱ ἀνθρωποι ὅλοι ἕνα, ὅπως ὁ Μωϋσῆς εποὶμενε τοὺς Ἐβραὶους μὲ τὀν λὸγον καὶ ὄχι μὲ τὰ ἄρματα τοῦ Φαραὼ. Αὑτὸ θὰ γὶνει γιὰ λὶγο διὸτι μετὰ θὰ ὲρθει ὁ Ἀντὶχριστος καὶ θὰ γὶνουν χειρὸτερα ἀπὸ ὅτι εἴμαστε τὼρα, 7 γυναῖκες θὰ πὲρνουν ἕνα ἄνδρα, θὰ παντρεὺονται ἀνὴλικοι , οἱ φτωχοὶ θὰ γὶνουν ἄρχοντες καὶ οἱ ἄρχοντες βασιλιὰδες κ.τ.λ. Ὁ πολιτισμὸς καὶ ἠ ἐξὲλιξη θὰ φθὰσει στὸ κατακὸρυφο, καὶ οἱ ἄνθρωποι θὰ γὶνουν σὰρκες, χειρὸτεροι ἀπὸ ὅτι εἴμαστε τὼρα, οὖτε ἀνθρωποφοβὶα καὶ φὸβος πολὲμου θὰ ὑπὰρχει, ἀλλὰ οὖτε φὸβος Θεοῦ, καὶ οἱ ἄνθρωποι θὰ γὶνουν ἀθεὸφοβοι γιαυτὸ καὶ θὰ ἔρθει ὁ Θεὸς τὴς σαρκὸς ο Ἀντὶχριστος.

ταραχθήσεται τὸ ὕδωρ τῆς θαλάσσης· 15 διὰ τοῦτο ἡ δόξα Κυρίου ἐν ταῖς νήσοις ἔσται τῆς θαλάσσης, τὸ ὄνομα Κυρίου ἔνδοξον ἔσται, Κύριε ὁ Θεὸς ᾿Ισραήλ. 16 ἀπὸ τῶν πτερύγων τῆς γῆς τέρατα ἠκούσαμεν,
πτερὺγια τῆς γῆς εἶναι οἱ ὰνεμοι καὶ τὰ τέρατα τῆς γῆς εἶναι οἱ πὺραυλοι καὶ τὰ ἀεροπλὰνα  δηλαδὴ  κὰθε τὶ πρωτοφανὲς.

ἐλπὶς τῷ εὐσεβεῖ. καὶ ἐροῦσιν· οὐαὶ τοῖς ἀθετοῦσιν, οἱ ἀθετοῦντες τὸν νόμον. 17 
φόβος καὶ βόθυνος καὶ παγὶς ἐφ᾿ ὑμᾶς τοὺς ἐνοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς. 18 καὶ ἔσται ὁ φεύγων τὸν φόβον ἐμπεσεῖται εἰς τὸν βόθυνον, ὁ δὲ ἐκβαίνων ἐκ τοῦ βοθύνου ἁλώσεται ὑπὸ τῆς παγίδος,
Ἀπὸ τὸ ἕνα κακὸ θὰ φεὺγουμε καὶ σὲ ἄλλο θα πέφτουμε.
 ὅτι θυρίδες ἐκ τοῦ οὐρανοῦ  ἠνεῴχθησαν, καὶ σεισθήσεται τὰ θεμέλια τῆς γῆς.

19 ταραχῇ ταραχθήσεται ἡ γῆ,
Θὰ σκᾶνε οἱ μπὸμπες καὶ θὰ εἶναι σὰν νὰ ἄνοὶγει ὁ ουρανὸς, καὶ θὰ σεὶεται ἐκ΄ θεμελὶων  ἡ γῆ.

καὶ ἀπορίᾳ ἀπορηθήσεται ἡ γῆ· 20 ἔκλινεν ὡς ὁ μεθύων καὶ κραιπαλῶν, καὶ σεισθήσεται ὡς ὀπωροφυλάκιον ἡ γῆ,
σὰν τὸν μεθυσμὲνο ἀπὸ κραιπὰλη μὲθης θὰ κουνιὲται ἡ γῆ, καὶ σὰν τὴν καλὺβα θὰ σεὶεται

καὶ πεσεῖται καὶ οὐ μὴ δύνηται ἀναστῆναι,
Ἡ γῆ θὰ φὺγει ἀπὸ τὸν ἄξονα της καὶ ἵσως ἔχουμε τὸ κλῖμα τοῦ Καϊρου ἠ πὰνω τῆς Σὸφιας ἤ τοῦ Βουκουρεστὶου
 
κατίσχυσε γὰρ ἐπ᾿ αὐτῆς ἡ ἀνομία.
τὸ λὲει καθαρὰ, ἡ ἀμαρτὶα ξεχὺλισε
 
21 καὶ ἐπάξει ὁ Θεὸς ἐπὶ τὸν κόσμον τοῦ οὐρανοῦ τὴν χεῖρα καὶ ἐπὶ τοὺς βασιλεῖς τῆς γῆς· 22 καὶ συνάξουσι καὶ ἀποκλείσουσιν
Θὰ αναλἀβει ὁ Θεὸς νὰ μᾶς καθαρὶσει διὸτι δὲν καθαρὶζεται τὸ κακὸ αὐτὸ ἀλλιῶς.


Hσαῒας, κεφ. 34 , στιχ. 1 - 13

Ἀκοῦστε παγκὸσμιο προσκλυτὴριο ποὺ κὰνει ὁ Κὺριος, καὶ ἔπρεπε νὰ τὸ φωνὰζουν ὁλοι οἱ βασιλιἀδες καὶ να εἴμαστε σὰν τοὺς Νυνευΐτες μὲ σὰκους στὰ κεφὰλια, ἀλλὰ δυστυχῶς  οὖτε φωνὴ οὖτε ἀκρὸαση, το τὶ λὲει ὁ Κὺριος. Κανεὶς δὲν τὰ φωνὰζει, οὖτε πολιτικὸς ἤ εκκλησιαστικὸς ἥ ἀρχοντας, ἄλλά ἤ τὰ λὲει ἤ δὲν τὰ λὲει ὁ Κὺριος στὴν Ἁγὶα Γραφὴ εἶναι σαν σκεπασμὲνα καὶ δὲν μποροῡν να βγαίνουν ἔξω νὰ φυτρὼσουν και νὰ ζωντανὲψουν.

1 ΠΡΟΣΑΓΑΓΕΤΕ, ἔθνη, καὶ ἀκούσατε, ἄρχοντες. ἀκουσάτω ἡ γῆ καὶ οἱ ἐν αὐτῇ, ἡ οἰκουμένη καὶ ὁ λαὸς ὁ ἐν αὐτῇ.2 διότι θυμὸς Κυρίου ἐπὶ πάντα τὰ ἔθνη καὶ ὀργὴ ἐπὶ τὸν ἀριθμὸν αὐτῶν τοῦ ἀπολέσαι αὐτοὺς καὶ παραδοῦναι αὐτοὺς εἰς σφαγήν.
νὰ ακοὺσει ὅλη ἡ γῆ, τὶ μᾶς περιμὲνει και κανεὶς δὲν μιλὰει.

3 οἱ δὲ τραυματίαι αὐτῶν ριφήσονται καὶ οἱ νεκροί, καὶ ἀναβήσεται αὐτῶν ἡ ὀσμή, καὶ βραχήσεται τὰ ὄρη ἀπὸ τοῦ αἵματος αὐτῶν. 4 καὶ τακήσονται πᾶσαι αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν, καὶ ἑλιγήσεται ὁ οὐρανὸς ὡς βιβλίον, καὶ πάντα τὰ ἄστρα πεσεῖται ὡς φύλλα ἐξ ἀμπέλου καὶ ὡς πίπτει φύλλα ἀπὸ συκῆς.
ἄνω κὰτω θὰ γὶνη  ἡ γῆ, καὶ εμεὶς κοιμὼμεθα ὅπως μὲ τὸν κατακλυσμὸ,ἐγινε ἡ γῆ θὰλασσα καὶ ὁ κὸσμος ροχὰλιζε, ἔφθασε, εἶναι ἔξω ἀπὀ τὴν πὸρτα μας δὲν θὰ αργὶσει , ἔρχεται,λὶγο ὑπομονὴ καὶ θὰ τὸ δοῦμε ξαφνικὰ, δὲν θὰ προλὰβουμε νὰ ξυπνὴσουμε.

5 ἐμεθύσθη ἡ μάχαιρά μου ἐν τῷ οὐρανῷ·
Tὸ μαχαὶρι τοὺ οὐρανοὺ εμὲθυσε, καὶ τὸ μαχαῖρι τοῦ μεθυσμὲνου εἶναι χειρὸτερο τοὺ τρελοὺ. Ποιὸ εἶναι τὸ μαχαῖρι τοῦ ουρανοῦ; Δὲν εἶναι τὰ τὰνκς τῆς ξηρᾶς , οὖτε τὰ καρὰβια τῆς θὰλασσας  , ἀλλὰ εἶναι ἠ ἀεροπορὶα καὶ οἱ πὺραυλοι ποὺ κὰνουν πολὺ περισσὸτερο κακὸ.

ἰδοὺ ἐπὶ τὴν ᾿Ιδουμαίαν καταβήσεται καὶ ἐπὶ τὸν λαὸν τῆς ἀπωλείας μετὰ κρίσεως.
Ἰδουμαῖα εἶναι τὸ σημερινὸ ΙΡΑΚ ἐκεῖ θὰ κατὲβουν, καὶ θὰ γὶνη σὰν τὴν δευτὲραν παρουσὶα, 

6 ἡ μάχαιρα τοῦ Κυρίου ἐνεπλήσθη αἵματος, ἐπαχύνθη ἀπὸ στέατος ἀρνῶν καὶ ἀπὸ στέατος τράγων καὶ κριῶν·
θὰ μεθὺση τὸ μαχαῖρι ἀπὸ τὰ κρὲατα ποὺ θὰ σφἀζει στρατηγοὺς, βασιλιὰδες,  ἄρχοντες,  στρατιὼτες καὶ πολὶτες.   
 
ὅτι θυσία τῷ Κυρίῳ ἐν Βοσὸρ καὶ σφαγὴ μεγάλη ἐν τῇ ᾿Ιδουμαίᾳ.
“Βοσὸρ” εἶναι τὸ λιμὰνι τοὺ ΙΡΑΚ , καὶ σὲ ὅλο το ΙΡΑΚ θὰ γῖνη μεγὰλη σφαγὴ.

7 καὶ συμπεσοῦνται οἱ ἁδροὶ μετ᾿ αὐτῶν καὶ οἱ κριοὶ καὶ οἱ ταῦροι, καὶ μεθυσθήσεται ἡ γῆ ἀπὸ τοῦ αἵματος καὶ ἀπὸ τοῦ στέατος αὐτῶν ἐμπλησθήσεται.
θὰ μεθὺση ἡ γῆ καὶ θὰ σκεπαστή ἀπὸ τὰ πτὼματα

8 ἡμέρα γὰρ κρίσεως Κυρίου καὶ ἐνιαυτὸς ἀνταποδόσεως κρίσεως Σιών. 9 καὶ στραφήσονται αἱ φάραγγες αὐτῆς εἰς πίσσαν καὶ ἡ γῆ αὐτῆς εἰς θεῖον, καὶ ἔσται ἡ γῆ αὐτῆς ὡς πίσσα καιομένη 10 νυκτὸς καὶ ἡμέρας καὶ οὐ σβεσθήσεται εἰς τὸν αἰῶνα χρόνον, καὶ ἀναβήσεται ὁ καπνὸς αὐτῆς ἄνω· εἰς γενεὰς ἐρημωθήσεται καὶ εἰς χρόνον πολύν, 11 ὄρνεα καὶ ἐχῖνοι καὶ ἴβεις καὶ κόρακες κατοικήσουσιν ἐν αὐτῇ, καὶ ἐπιβληθήσεται ἐπ᾿ αὐτὴν σπαρτίον γεωμετρίας ἐρήμου, καὶ ὀνοκένταυροι οἰκήσουσιν ἐν αὐτῇ. 12 οἱ ἄρχοντες αὐτῆς οὐκ ἔσονται· οἱ γὰρ βασιλεῖς καὶ οἱ μεγιστᾶνες αὐτῆς ἔσονται εἰς ἀπώλειαν. 13 καὶ ἀναφύσει εἰς τὰς πόλεις αὐτῶν ἀκάνθινα ξύλα
Βλὲπετε, ὅτι αὑτὸ δἐν ἔγινε, ἀλλὰ ἦταν τὸ προζὺμι αὑτὸ ποὺ ἐγινε μὲ τὸν Σαντὰμ, τὼρα ἡ δεὺτερη δὼση ποὺ θὰ κατὲβει ἡ Ρωσὶα  ἐκεῖ καὶ θὰ  ἀντεπιτεθεῖ ἡ Ἀμερικὴ θὰ γὶνει τὸ παρανὰλωμα τῆς γῆς ,θὰ πὲφτουν οἱ μπόμπες  300 μὲτρα βὰθος θὰ σκὰβουν  τὴν γὴ καὶ τὰ πετρὲλαια θὰ χὺνονται ἐξω σὰν ὑφαὶστεια καὶ ἡ Βασσὸρα θὰ συσκοτισθεῖ από τοὺς καπνοὺς, δὲν θὰ μεὶνει ἄνθρωπος, αλλἀ κορὰκια , πουρνὰρια , αγκὰθια καὶ βὰτα θὰ μεὶνουν,   οἱ Βασιλεῖς καὶ οἱ ἄρχοντες θὰ εξαφανισθοῦν θὰ γὶνει ἔρημος σὰν τὴν Σαχὰρα, ἄλλὰ ποιὸς λαμβὰνει σοβαρὰ τὰ λὸγια τοῦ Κυρὶου, γιαυτὸ  μᾶς προειδοποιεὶ στὴν ἀποκὰλυψη καὶ μᾶς τὰ φωνὰζει ὁ Κὺριος γιὰ νὰ ξυπνὴσουμε, αλλὰ ἔμεῖς κοιμὼμεθα καὶ μᾶς προειδοποιεί ὅτι “ ἱδοῦ ἐρχομαι ὥς κλὲφτης” ὅπως θἀ ἀκοὺσουμε στὴν συνὲχεια

Ιωὴλ  κεφ. 2, στιχ. 18

1 ΣΑΛΠΙΣΑΤΕ σάλπιγγι ἐν Σιών, κηρύξατε ἐν ὄρει ἁγίῳ μου, καὶ συγχυθήτωσαν πάντες οἱ κατοικοῦντες τὴν γῆν, διότι πάρεστιν ἡμέρα Κυρίου, ὅτι ἐγγύς,  2 ἡμέρα σκότους καὶ γνόφου, ἡμέρα νεφέλης καὶ ὁμίχλης. ὡς ὄρθρος χυθήσεται ἐπὶ τὰ ὄρη λαὸς πολὺς καὶ ἰσχυρός·
ἔφθασε ἡ ἡμὲρα, ὅπου σὲ ὅλη τὴν γὴν θὰ ξεσηκωθεῖ ὁ λαὸς ( στρατὸς ) καὶ ὅπως βλὲπουμε τὰ βουνὰ σκεπασμὲνα μὲ φυτὰ καὶ δὲνδρα ἔτσι θὰ εἶναι ἡ γὴ  σκεπασμὲνη ἀπὸ στρατιώτες μέ δύναμη και ὄπλα. 

ὅμοιος αὐτῷ οὐ γέγονεν ἀπὸ τοῦ αἰῶνος καὶ μετ᾿ αὐτὸν οὐ προστεθήσεται ἕως ἐτῶν εἰς γενεὰς γενεῶν.
τὲτοιος και τόσος στρατὸς οὖτε υπὴρξε ποτὲ οὗτε θα ὑπὰρξει πάλι ,

3 τὰ ἔμπροσθεν αὐτοῦ πῦρ ἀναλίσκον,
φωτιὰ ποὺ θὰ τὰ καὶει ὅλα , πυρινικὸς πὸλεμος διὸτι ὅταν ἐγρὰφηκαν ὅλα αὐτὰ το 500 π.χ και 800 π.χ. ὑπῆρχαν τὸξα καὶ βὲλοι,
 
καὶ τὰ ὀπίσω αὐτοῦ ἀναπτομένη φλόξ·
θὰ καὶγονται ὅλα πίσω του, παντού καμμένα,
 
ὡς παράδεισος τρυφῆς ἡ γῆ πρὸ προσώπου αὐτοῦ, καὶ τὰ ὄπισθεν αὐτοῦ πεδίον ἀφανισμοῦ, καὶ ἀνασῳζόμενος οὐκ ἔσται αὐτῷ.
πρὶν περὰσει ὁ στρατὸς ἦταν σὰν παρὰδεισος ἡ γῆ καὶ μετὰ ποὺ πὲρασε ἔγιναν ὅλα στὰχτη καὶ σηκὼνομαι λὲει ὁ προφὴτης Ἰωὴλ  καὶ βλὲπω ὅτι χὰθηκαν ὄλα, εξαφανὶσθηκαν ἀκὸμα καὶ οἱ στρατοὶ  

4 ὡς ὅρασις ἵππων ἡ ὄψις αὐτῶν,
οἱ στρατοὶ ἧσαν τὰ πρὸσωπα τους σὰν τὰ ἄλογα, καὶ αυτὸ γιατὶ ἐνῶ τὸτε φαινὸντουσαν οἱ καβαλὰρηδες πὰνω στὰ ἄλογα, σὴμερα βλὲπουμε τὰ ἄλογα καὶ δὲν βλὲπουμε τοὺς καβαλὰρηδες, διὸτι οἱ καβαλὰρηδες εἶναι μὲσα στὰ ἄλογα, δηλαδὴ τὰ τὰνκς, ἀεροπλὰνα, καὶ στὰ καρὰβια καὶ δὲν φαὶνονται τὰ πρὸσωπα τους.    
 
καὶ ὡς ἱππεῖς οὕτως καταδιώξονται· 5 ὡς φωνὴ ἁρμάτων ἐπὶ τὰς κορυφὰς τῶν ὀρέων ἐξαλοῦνται
καὶ πὰνω ἀπὸ ταὶς βουνοκορυφὲς θὰ τρὲχουνε , θὰ πετᾶνε τὰ ἀεροπλᾶνα ,
καὶ τὰ βλὲπουμε σὴμερα,

καὶ ὡς φωνὴ φλογὸς πυρὸς κατεσθιούσης καλάμην
καὶ θὰ καὶγονται ὅλα σὰν τὶς καλαμιὲς,
 
καὶ ὡς λαὸς πολὺς καὶ ἰσχυρὸς παρατασσόμενος εἰς πόλεμον. 6 ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ συντριβήσονται λαοί, πᾶν πρόσωπον ὡς πρόσκαυμα χύτρας.
τὰ  μοὺτρα μας θὰ γὶνουν σὰν τὴν χὺτραν κὸκκινα ἀπὸ τὴν ραδιενὲργιαν,   

7 ὡς μαχηταὶ δραμοῦνται καὶ ὡς ἄνδρες πολεμισταί ἀναβήσονται ἐπὶ τὰ τείχη, … 

10 πρὸ προσώπου αὐτῶν συγχυθήσεται ἡ γῆ καὶ σεισθήσεται ὁ οὐρανός, ὁ ἥλιος καὶ ἡ σελήνη συσκοτάσουσι, καὶ τὰ ἄστρα δύσουσι τὸ φέγγος αὐτῶν.
βλὲπετε πὸσο καθαρὰ τὰ λὲει,


Ὁ Προφὴτης Σοφονὶας στὸ 1 κεφ,  στιχ. 13 και κάτω 

μᾶς λὲει πὸτε θὰ γὶνει τὸ κακὸ αὐτὸ , ὅπως μᾶς τὸ παρομοιὰζει ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς  καὶ ἄλλοι προφῆτες,   

13 καὶ ἔσται ἡ δύναμις αὐτῶν εἰς διαρπαγὴν καὶ οἱ οἶκοι αὐτῶν εἰς ἀφανισμόν,
θὰ εξαφανισθοῦν τὰ στὶτια καθὼς καὶ αὐτή ἡ δὺναμις ποὺ μᾱς πάει ἄκόμα και στὰ ἄστρα, 
 
καὶ οἰκοδομήσουσιν οἰκίας καὶ οὐ μὴ κατοικήσουσιν ἐν αὐταῖς καὶ καταφυτεύσουσιν ἀμπελῶνας καὶ οὐ μὴ πίωσι τὸν οἶνον αὐτῶν.
πὰντοτε οἱ ἄνθρωποι ἔφτιαχναν σπὶτια ἀλλὰ τὰ σημερινὰ εἶναι πολυκατοικὶες καὶ οὐρανοξὺστες. Τὰ ἄμπὲλια συμβολίζουν τήν χαρὰ καὶ τήν εφροσὺνη  δηλαδή  τὰ πολυκαταστὴματα καί τὰ εργοστὰσια ποὺ ἔχουν καὶ τοῦ πουλιοῦ τὸ γὰλα, τά ὀποία δὲν ὑπῆρχαν τὸτε. Ὅταν δεῖτε τὶς πολυκατοικὶες  καὶ τὰ  πολυκαταστὴματα, ακοῦστε τὶ λὲει στὴν συνὲχεια,    

14
῞Οτι ἐγγὺς ἡμέρα Κυρίου ἡ μεγάλη, ἐγγὺς καὶ ταχεῖα σφόδρα·
Τὸτε πλησιὰζει ἡ ἡμὲρα τοῦ Κυρὶου, πολὺ γρὴγορα καὶ ξαφνικὰ, σφὸδρα  καὶ ἀκοῦστε πῶς ὲχει ὁνομὰσει καὶ βαπτὶσει τὴν ἡμὲρα ποὺ θὰ πὲσουν τὰ πυρινικὰ,  

φωνὴ ἡμέρας Κυρίου πικρὰ καὶ σκληρὰ τέτακται. 15 δυνατὴ ἡμέρα ὀργῆς ἡ ἡμέρα ἐκείνη, ἡμέρα θλίψεως καὶ ἀνάγκης, ἡμέρα ἀωρίας καὶ ἀφανισμοῦ, ἡμέρα γνόφου καὶ σκότους, ἡμέρα νεφέλης καὶ ὁμίχλης, 16 ἡμέρα σάλπιγγος καὶ κραυγῆς ἐπὶ τὰς πόλεις τὰς ὀχυρὰς καὶ ἐπὶ τὰς γωνίας τὰς ὑψηλάς.
ὅλες οἰ πὸλεις καὶ οἰ γωνὶες οἱ ὑψηλὲς ,  εἶναι οἱ βουνοκορυφὲς καὶ ἐκεῖ  ἔχει τὸν θρὸνον του ὀ Σατανᾶς , καί τὰ μὰτια του ποὺ λὲγονται  ραντὰρ, και τὰ αὐτιὰ  του ποὺ λὲγονται κεραὶες, ποὺ παρακολουθεῖ καὶ βλὲπει, καὶ τὰ κέρατὰ του εἶναι οἰ πὺραυλοι  για νὰ κουτουλὰει τὰ ἔθνη , ἀλλά θὰ τὰ εξαλεἰψει αὐτὰ λὲει ὁ Θεὸς, 

17 καὶ ἐκθλίψω τοὺς ἀνθρώπους, καὶ πορεύσονται ὡς τυφλοί, ὅτι τῷ Κυρίῳ ἐξήμαρτον·
ὄχι ἀμαρτὴσαμε μὸνο ἀλλὰ εξὴμαρτον, βγὴκαμε ἔξω ἀπὸ τὰ ὄρια τῆς ἀμαρτὶας , καὶ τὸ βλὲπουμε, 27 εκατομὺρια ὁμοφυλὸφιλοι μὸνο στὴν Ἀμερικὴ , παντρεὺονται ἀνδρες μὲ ἀνδρες καὶ γυναὶκες μὲ γυναὶκες, ξεπερὰσαμε τὰ Σὸδομα, τὸτε δὲν ὑπῆρχε νὸμος,  στεφανὼθηκε ἡ ἀνομὶα καὶ ὁ νὸμος  πετὰχθηκε, ἀλοὶμονο μας.   

 καὶ ἐκχεεῖ τὸ αἷμα αὐτῶν ὡς χοῦν καὶ τὰς σάρκας αὐτῶν ὡς βόλβιτα.
οἱ σὰρκες σὰν σκουπὶδια θὰ εἶναι κὰτω, καὶ τὸ αἵμα σὰν ποτὰμι.

18 καὶ τὸ ἀργύριον αὐτῶν καὶ τὸ χρυσίον αὐτῶν οὐ μὴ δύνηται ἐξελέσθαι αὐτοὺς ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς Κυρίου, καὶ ἐν πυρὶ ζήλου αὐτοῦ καταναλωθήσεται πᾶσα ἡ γῆ,
τὸ ἀργὺριον καὶ τὸ χρυςὰφι βὰλτο στὴν κατσαρὸλα νὰ τὸ φᾶς , διὸτι ὅλη ἡ γῆ θὰ γὶνη στὰχτη.


Ο προφὴτη Ζαχαρὶας  στὸ 13 κεφ, στ.8 καὶ κὰτω λὲει

Για τὰ ἀποτελὲσματα τοῦ πυρινικοῦ αὐτοῦ πολὲμου, ἀς ακοὺσομεν , καὶ ἀς φρἰξομεν καὶ ἀς ξυπνἠσομε ἐπἰ τὲλους. Νὰ ετοιμασθοῦμε, νὰ μετανοὴσουμε, νὰ ἐξομολογιθοῦμε καὶ νὰ εἴμαστε ἔτοιμοι διὸτι ἄνοιξε τὸ στὸμα του ὁ ἄδης νὰ καταπιεὶ τὴν γὴν, ὅπως λὲγει ἡ Γραφὴ.
 
8 καὶ ἔσται ἐν πάσῃ τῇ γῇ, λέγει Κύριος,
Αυτὰ θὰ γὶνουν σὲ ὅλη τὴν γὴν, δὲν τὸ λὲει ἄνθρωπος ἀλλά ωὁ Κὺριος

τὰ δύο μέρη αὐτῆς ἐξολοθρευθήσεται καὶ ἐκλείψει, τὸ δὲ τρίτον ὑπολειφθήσεται ἐν αὐτῇ·
τὰ δὺο μὲροι αὐτῆς εξολοθρευστὴσονται, καὶ εκλὶψουσι καὶ θὰ μεὶνει τὸ 1/3 εὶμαστε 6 δισ. τὰ 4 δισ. θὰ χαθοῦν θὰ μεὶνει τά 2. Τά 2 δις.  ποὺ θὰ μεὶνουν ἄς ακοὐσουμε τὶ θὰ πὰθουν,

9 καὶ διάξω τὸ τρίτον διὰ πυρὸς καὶ πυρώσω αὐτούς, ὡς πυροῦται τὸ ἀργύριον, καὶ δοκιμῶ αὐτούς, ὡς δοκιμάζεται τὸ χρυσίον·
Μὲσα ἀπὸ καμὶνια θὰ περὰσουμε, μὲ ἀρρὼστιες , πεὶνα , κρὺα,καὶ ἀπὸ τά 2  δις ζὴτημα ἐὰν μεὶνουν 500 εκ.

 αὐτὸς ἐπικαλέσεται τὸ ὄνομά μου, κἀγὼ ἐπακούσομαι αὐτῷ καὶ ἐρῶ· λαός μου οὗτός ἐστι, καὶ αὐτὸς ἐρεῖ, Κύριος ὁ Θεός μου.  
Θὰ φωνὰζουμε “Θεὲ μου , Θεὲ μου” καὶ ὁ Κὺριος θὰ λὲει “λαὲ μου λαὲ μου” σὰν τοὺς Ἐβραὶους στὴν 40χρονη ταλαιπωρὶα τους στὴν ἔρημο. Αυτὸ μᾶς περιμὲνει, καὶ αὐτὸ θὰ πὰθουμε γιατὶ ἐγκαταλεὶψαμε τὸν Θεὸ.


Αποκὰλυψις τοῦ Ἰωἀννου 9 κεφ.

13 Καὶ ὁ ἕκτος ἄγγελος ἐσάλπισε· καὶ ἤκουσα φωνὴν μίαν ἐκ τῶν τεσσάρων κεράτων τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ χρυσοῦ τοῦ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, 14 λέγοντος τῷ ἕκτῳ ἀγγέλῳ· ὁ ἔχων τὴν σάλπιγγα, λῦσον τοὺς τέσσαρας ἀγγέλους τοὺς δεδεμένους ἐπὶ τῷ ποταμῷ τῷ μεγάλῳ Εὐφράτῃ.
Αὐτὸ ποὺ θὰ γὶνη στὴν Μὲση Ἀνατολἠ στὸ σημερινὸ ΙΡΑΚ διὸτι εκεὶ εἶναι ὁ Εὐφρὰτης ποταμὸς,

15 καὶ ἐλύθησαν οἱ τέσσαρες ἄγγελοι οἱ ἡτοιμασμένοι εἰς τὴν ὥραν καὶ εἰς τὴν ἡμέραν καὶ μῆνα καὶ ἐνιαυτόν, ἵνα ἀποκτείνωσι τὸ τρίτον τῶν ἀνθρώπων.
θὰ σκοτωθεὶ το 1/3 τῶν ἄνθρὼπων, καὶ βλὲπετε ὁ Θεὸς ἔχει ὁρὶσει ἡμὲραν, μῆνα, καὶ χρὸνον. ὅπως κουρδὶζουμε τὸ ρολὸϊ  τήν ὧρα πού θὰ ξυπνἠσουμε, καὶ ἐμεὶς αμφισβητούμε τό ἐὰν θὰ γὶνη ὁ πόλεμος. Ἀλλά όπως εἶπε θὰ γὶνει ξαφνικὰ καὶ δὲν θὰ τὸ πὰρει κανὲνας εἴδηση, θὰ ἔρθει ὥς κλὲπτης ὅπως λὲει στὸ ἐπόμενο κεφὰλαιο 

16 καὶ ὁ ἀριθμὸς τῶν στρατευμάτων τοῦ ἵππου δύο μυριάδες μυριάδων·
200 εκ στρατὸς θὰ μαζευτοῦν εκεῖ μὲσα.

ἤκουσα τὸν ἀριθμὸν αὐτῶν. 17 καὶ οὕτως εἶδον τοὺς ἵππους ἐν τῇ ὁράσει καὶ τοὺς καθημένους ἐπ᾿ αὐτῶν, ἔχοντας θώρακας πυρίνους καὶ ὑακινθίνους καὶ θειώδεις·
Πὐρινοι , κὸκκινοι εἶναι οἱ Ρὼσοι, ὑακινθοί - μπλὲ εἶναι οἱ Ἀμερικὰνοι καὶ θειώδεις  κὶτρινοι εἶναι οἱ Ἀσιὰτες καὶ  οἱ τρεῖς ἠπειροι θὰ συναντηθοῦν εκεῖ μὲσα  

καὶ αἱ κεφαλαὶ τῶν ἵππων ὡς κεφαλαὶ λεόντων, καὶ ἐκ τῶν στομάτων αὐτῶν ἐκπορεύεται πῦρ καὶ καπνὸς καὶ θεῖον.  
έννοεί τὰ κανὸνια διότι αὐτὰ εἶναι γραμμὲνα  πριν 2000 χρὸνια,  

18 ἀπὸ τῶν τριῶν πληγῶν τούτων ἀπεκτάνθησαν τὸ τρίτον τῶν ἀνθρώπων, ἐκ τοῦ πυρὸς καὶ τοῦ καπνοῦ καὶ τοῦ θείου τοῦ ἐκπορευομένου ἐκ τῶν στομάτων αὐτῶν. 19 ἡ γὰρ ἐξουσία τῶν ἵππων ἐν τῷ στόματι αὐτῶν ἐστι καὶ ἐν ταῖς οὐραῖς αὐτῶν·
τὰ κανὸνια  πετὰνε τὶς βὸμβες ἀπὸ τὸ στὸμα τους καὶ τὰ ἀεροπλἀνα ἀπὸ τὴν οὐρὰ τους.  


Αποκὰλυψις τοῦ Ἰωἀννου 9 κεφ.

12 Καὶ ὁ ἕκτος ἐξέχεε τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ποταμὸν τὸν μέγαν τὸν Εὐφράτην·
οἱ φιὰλες εἶναι οἱ βὸμβες

καὶ ἐξηράνθη τὸ ὕδωρ αὐτοῦ, ἵνα ἑτοιμασθῇ ἡ ὁδὸς τῶν βασιλέων τῶν ἀπὸ ἀνατολῆς ἡλίου.
ἀπὸ τὴν ἀλλη μεριὰ τοῦ κὸσμου θὰ μαζευτοῦν ὅλοι οἱ βασιλιὰδες    

13 Καὶ εἶδον ἐκ τοῦ στόματος τοῦ δράκοντος καὶ ἐκ τοῦ στόματος τοῦ θηρίου καὶ ἐκ τοῦ στόματος τοῦ ψευδοπροφήτου πνεύματα τρία ἀκάθαρτα, ὡς βάτραχοι·14 εἰσὶ γὰρ πνεύματα δαιμονίων ποιοῦντα σημεῖα, ἃ ἐκπορεύεται ἐπὶ τοὺς βασιλεῖς τῆς οἰκουμένης ὅλης,
βὰτραχοι, θηρὶον, καὶ ψευδοπροφὴτης εἶναι οἱ τρεῖς ὑπερδυνὰμεις, και οἱ ἄρχοντες εῑναι οἱ ὑπηρὲτες τοῦ κοσμοκρὰτορα διαβὸλου.
Οι βὰτραχοι εἶναι τὰ λὸγια τους μὶα μὲσα καὶ μὶα ἔξω στὸ νερὸ, ὅπως προπορεὺονται οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς, μὲ τὴν διπλωματὶα, μὶα εἰρὴνη καὶ μὶα πὸλεμο, καὶ ἔτσι κοροϊδεὺουν τοὺς λαοὺς τῆς γῆς.   

 συναγαγεῖν αὐτοὺς εἰς τὸν πόλεμον τῆς ἡμέρας ἐκείνης τῆς μεγάλης τοῦ Θεοῦ τοῦ παντοκράτορος.
πόσο ποιὸ καθαρὰ νὰ πῆ ἀκὸμα, καὶ ἐπειδὴ ἀκόμα κανεὶς δὲν τὰ πιστεὺει καὶ δὲν θέλει να τὰ ἀκοὺει, λἐει ὁ Κὺριος ποιὸ κὰτω,   

15 ᾿Ιδοὺ ἔρχομαι ὡς κλέπτης· μακάριος ὁ γρηγορῶν καὶ τηρῶν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, ἵνα μὴ γυμνὸς περιπατῇ καὶ βλέπωσι τὴν ἀσχημοσύνην αὐτοῦ.
μακάριοι αυτοί όπου έζησαν με σοφρωσύνη τήν επὶγεια ζωή τους

16 καὶ συνήγαγεν αὐτοὺς εἰς τὸν τόπον τὸν καλούμενον ῾Εβραϊστὶ ῾Αρμαγεδών.
τὸπος σφαγῆς θὰ πῆ Ἀρμαγεδὼν. Τὼρα ποὺ θὰ σαλπὶσει ὁ ἑβδομος ἅγγελος,  ποὺ εἶναι ὁ Τοὺρκος στὴν Κωνσταντινοὺπολη καὶ θὰ κατὲβει ὁ Ρῶσος κὰτω καὶ θὰ γὶνη τὸ δεὺτερο μακελιὸ ἀκοῦτε τὶ θὰ γὶνη 

17 Καὶ ὁ ἕβδομος ἐξέχεε τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ἀέρα·
 ἀέρα  σημαὶνει παντοὺ  τὰ πὰντα 

καὶ ἐξῆλθε φωνὴ μεγάλη ἐκ τοῦ ναοῦ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ θρόνου λέγουσα· γέγονε. 18 καὶ ἐγένοντο ἀστραπαὶ καὶ φωναὶ καὶ βρονταί, καὶ σεισμὸς ἐγένετο μέγας, οἷος οὐκ ἐγένετο ἀφ᾿ οὗ οἱ ἄνθρωποι ἐγένοντο ἐπὶ τῆς γῆς, τηλικοῦτος σεισμὸς οὕτω μέγας.
Τὲτοιος σεισμὸς δὲν ἔχει γὶνει ἀπὸ τὸτε ποὺ ὑπρχουν οἱ ἄνθρωποι στὴν γῆ.  

 19 καὶ ἐγένετο ἡ πόλις ἡ μεγάλη εἰς τρία μέρη, καὶ αἱ πόλεις τῶν ἐθνῶν ἔπεσαν.καὶ Βαβυλὼν ἡ μεγάλη
Ἡ πρὼτη χὼρα στὸν κὸσμο λὲγεται Βαβυλὼν καὶ ὁ πλουσιὸτερος στὸ χωριὸ λὲγεται Πασᾶς. Ἡ σημερινὴ Βαβυλὼνα εἶναι ἡ πλουσιὸτερη χὼρα στὸν κὸσμο ποὺ εἶναι ἡ Ἀμερικὴ.

ἐμνήσθη ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ δοῦναι αὐτῇ τὸ ποτήριον τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς ὀργῆς αὐτοῦ.
Ὅλο τὸ κακὸ θὰ πὲσει ἔπὰνω της. 

 20 καὶ πᾶσα νῆσος ἔφυγε, καὶ ὄρη οὐχ εὑρέθησαν. 21 καὶ χάλαζα μεγάλη ὡς ταλαντιαία καταβαίνει ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐπὶ τοὺς ἀνθρώπους· καὶ ἐβλασφήμησαν οἱ ἄνθρωποι τὸν Θεὸν ἐκ τῆς πληγῆς τῆς χαλάζης, ὅτι μεγάλη ἐστὶν ἡ πληγὴ αὕτη σφόδρα
Νησιὰ καὶ βουνὰ θὰ εξαφανὶζονται … Νὰ τὰ πυρινικὰ, καὶ χαλὰζι 35 κιλὰ τὸ κουκοὺτσι πού θα πέσει  μὲ τὴν ἀλεὶωση τῆς ἀτμὸσφαιρας. ὅπως εἴπαμε, αὐτὸ μᾶς περιμὲνει καὶ ας ἀκοὺσουμε ποιο κάτω.


στὴν Ἀποκὰλυψην τοῦ Ἰωἀννου 18 κεφ, τὶ θὰ πὰθη ἡ Ἀμερικὴ.

Ὅπως  ὅταν εἴχαμε ἀκοὺσει ὅτι ἐπεσε τὸ Βερολὶνο τὸ ’44 καὶ ἠσυχὰσαμε ἄπὸ τὴν Γερμανὶα, πού ἔσβησε ἀπὸ τὸν χὰρτη καὶ ἀναπνεὺσαμε, ἔτσι καὶ τὼρα θὰ ἀκουστῆ μὶα φωνὴ ὁ ἄλλος ἅγγελος,  «ἔπεσε , ἔπεσε ἡ Βαβυλὼν (Ἀμερικὴ) ἡ μεγὰλη, καὶ εγὲνετο κατοικητὴριον δαιμονὶων», θὰ γὶνη ἕνα νεκροταφεῖο , γιατὶ καὶ ἡ Ρωσὶα καὶ ἡ Ευρὼπη θὰ γυρὶσουν ἐναντὶον τὴς Ἀμερικῆς.

3 ὅτι ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς πορνείας αὐτῆς πέπωκαν πάντα τὰ ἔθνη, καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς μετ᾿ αὐτῆς ἐπόρνευσαν, καὶ οἱ ἔμποροι τῆς γῆς ἐκ τῆς δυνάμεως τοῦ στρήνους αὐτῆς ἐπλούτησαν. 4 Καὶ ἤκουσα ἄλλην φωνὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λέγουσαν· ἔξελθε ἐξ αὐτῆς ὁ λαός μου, ἵνα μὴ συγκοινωνήσητε ταῖς ἁμαρτίαις αὐτῆς, καὶ ἵνα ἐκ τῶν πληγῶν αὐτῆς μὴ λάβητε·
Νὰ φὺγη ὁ λαὸς ἀπὸ τὴν Ἀμερικὴ για νὰ μὴν  τιμωριθοῦν γιὰ τὶς ἀμαρτὶες της, διότι ἡ καταστροφή της θα είναι σάν καά αυτή πού ἔγινε  στὰ Σὸδομα καὶ τὸν κατακλυσμὸ, ἀλλἀ ἀκοὺει κανεῖς, τὶποτα, κανὲνας, ὅπως δὲν ἄκουγαν τὸτε τὸ ἵδιο γίνεται καὶ σὴμερα. 

 5 ὅτι ἐκολλήθησαν αὐτῆς αἱ ἁμαρτίαι ἄχρι τοῦ οὐρανοῦ,
ἔφθασαν οἱ ἀμαρτῖες της μὲχρι τοῦ οὐρανοῦ 

καὶ ἐμνημόνευσεν ὁ Θεὸς τὰ ἀδικήματα αὐτῆς. 6 ἀπόδοτε αὐτῇ ὡς καὶ αὐτὴ ἀπέδωκε, καὶ διπλώσατε αὐτῇ διπλᾶ κατὰ τὰ ἔργα αὐτῆς· ἐν τῷ ποτηρίῳ ᾧ ἐκέρασε, κεράσατε αὐτῇ διπλοῦν. 7 ὅσα ἐδόξασεν ἑαυτὴν καὶ ἐστρηνίασε, τοσοῦτον δότε αὐτῇ βασανισμὸν καὶ πένθος. ὅτι ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς λέγει, ὅτι κάθημαι καθὼς βασίλισσα καὶ χήρα οὐκ εἰμὶ καὶ πένθος οὐ μὴ ἴδω,
Εἶναι ὐπερδὺναμις, Βασὶλισσα, καῖ πὲνθος δὲν εῑδε,
διότι πόλεμος  δεν τῆς  ἔγινε  ἀπὸ ἄλλο κρᾶτος στὸν τὸπο της  καί χῆρα δεν έγινε ποτέ διότι δὲν σκλαβὼθηκε ποτὲ ἀπὸ ἄλλη αὐτοκτατορὶα , καὶ καυχᾶται για αύτό ἀλλά ὄμως

8 διὰ τοῦτο ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ ἥξουσιν αἱ πληγαὶ αὐτῆς,
σὲ μὶα ἡμὲρα - ποιὸ κὰτω λὲει σὲ μὶα ὧρα - θὰ καταστραφεὶ. Πῶς μὶα αυτοκρατορὶα θὰ καταστραφεῖ σὲ μὶα ὧρα, μὸνο μὲ τά πυρινικὰ !!!.

θάνατος καὶ πένθος καὶ λιμός, καὶ ἐν πυρὶ κατακαυ
θήσεται· ὅτι ἰσχυρὸς Κύριος Θεὸς ὁ κρίνας αὐτήν.
9 καὶ κλαύσουσιν αὐτὴν καὶ κόψονται ἐπ᾿ αὐτῇ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς οἱ μετ᾿ αὐτῆς πορνεύσαντες καὶ στρηνιάσαντες, ὅταν βλέπωσι τὸν καπνὸν τῆς πυρώσεως αὐτῆς,10 ἀπὸ μακρόθεν ἑστηκότες διὰ τὸν φόβον τοῦ βασανισμοῦ αὐτῆς,
ποὺ νὰ πλησιὰσουν κοντὰ της ἀπὸ τὴν ραδιενὲργια,   

λέγοντες· οὐαὶ οὐαί, ἡ πόλις ἡ μεγάλη Βαβυλών, ἡ πόλις ἡ ἰσχυρά, ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἦλθεν ἡ κρίσις σου. 11 καὶ οἱ ἔμποροι τῆς γῆς κλαύσουσι καὶ πενθήσουσιν ἐπ᾿ αὐτῇ, ὅτι τὸν γόμον αὐτῶν οὐδεὶς ἀγοράζει οὐκέτι,
γὸμον σημαὶνει ἐμπορεὺματα

 12 γόμον χρυσοῦ καὶ ἀργύρου καὶ λίθου τιμίου καὶ μαργαρίτου, καὶ βυσσίνου καὶ πορφύρας καὶ σηρικοῦ καὶ κοκκίνου, καὶ πᾶν ξύλον θύϊνον καὶ πᾶν σκεῦος ἐλεφάντινον καὶ πᾶν σκεῦος ἐκ ξύλου τιμιωτάτου καὶ χαλκοῦ καὶ σιδήρου καὶ μαρμάρου, 13 καὶ κινάμωμον καὶ ἄμωμον καὶ θυμιάματα, καὶ μύρον καὶ λίβανον καὶ οἶνον καὶ ἔλαιον καὶ σεμίδαλιν καὶ σῖτον καὶ κτήνη καὶ πρόβατα, καὶ ἵππων καὶ ρεδῶν καὶ σωμάτων, καὶ ψυχὰς ἀνθρώπων. 14 καὶ ἡ ὀπώρα τῆς ἐπιθυμίας τῆς ψυχῆς σου ἀπώλετο ἀπὸ σοῦ, καὶ πάντα τὰ λιπαρὰ καὶ τὰ λαμπρὰ ἀπῆλθεν ἀπὸ σοῦ, καὶ οὐκέτι οὐ μὴ αὐτὰ εὑρήσεις. 15 οἱ ἔμποροι τούτων, οἱ πλουτήσαντες ἀπ᾿ αὐτῆς, ἀπὸ μακρόθεν στήσονται διὰ τὸν φόβον τοῦ βασανισμοῦ αὐτῆς κλαίοντες καὶ πενθοῦντες, 16 λέγοντες· οὐαὶ οὐαί, ἡ πόλις ἡ μεγάλη, ἡ περιβεβλημένη βύσσινον καὶ πορφυροῦν καὶ κόκκινον καὶ κεχρυσωμένη ἐν χρυσίῳ καὶ λίθῳ τιμίῳ καὶ μαργαρίταις, ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἠρημώθη ὁ τοσοῦτος πλοῦτος.17 καὶ πᾶς κυβερνήτης καὶ πᾶς ὁ ἐπὶ τόπον πλέων, καὶ ναῦται καὶ ὅσοι τὴν θάλασσαν ἐργάζονται, ἀπὸ μακρόθεν ἔστησαν, 18 καὶ ἔκραζον βλέποντες τὸν καπνὸν τῆς πυρώσεως αὐτῆς, λέγοντες· τίς ὁμοία τῇ πόλει τῇ μεγάλῃ; 19 καὶ ἔβαλον χοῦν ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν καὶ ἔκραζον κλαίοντες καὶ πενθοῦντες, λέγοντες· οὐαὶ οὐαί, ἡ πόλις ἡ μεγάλη, ἐν ᾗ ἐπλούτησαν πάντες οἱ ἔχοντες τὰ πλοῖα ἐν τῇ θαλάσσῃ ἐκ τῆς τιμιότητος αὐτῆς· ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἠρημώθη. 20 Εὐφραίνου ἐπ᾿ αὐτῇ, οὐρανέ, καὶ οἱ ἅγιοι καὶ οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ προφῆται, ὅτι ἔκρινεν ὁ Θεὸς τὸ κρῖμα ὑμῶν ἐξ αὐτῆς.
χαρῆτε Ἅγιοι γιατὶ ὁ Θεὸς εξεπὰτωσε τὸ χοιροστὰσιο τῆς γῆς, διὸτι ἐκεῖ δὲν πὰει κανὲνας για νὰ ἁγιὰση νὰ πὰρη Πνεῦμα Ἅγιον, ἀλλὰ πὰει νὰ πλουτὶσει, καὶ ὁ ἄνθρωποι ἀντὶ νὰ γὶνουν χελιδὸνια γὶναν χελὼνια, μὲ καβοὺκια μὲ περιουσὶα, νὰ πλουτὶσουν καὶ ὄχι νὰ πὰρουν τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον.

1 Καὶ ἦρεν εἷς ἄγγελος ἰσχυρὸς λίθον ὡς μύλον μέγαν καὶ ἔβαλεν εἰς τὴν θάλασσαν λέγων· οὕτως ὁρμήματι βληθήσεται Βαβυλὼν ἡ μεγάλη πόλις, καὶ οὐ μὴ εὑρεθῇ ἔτι.
σάν μὶα πὲτρα ποὺ χὰνεται στὴν θὰλασσα , ἐτσι θὰ χαθεὶ ἡ Ἀμερικὴ, καὶ συνεχὶζει πιὸ κὰτω μὲ  τὸ φοβερὸ.

22 καὶ φωνὴ κιθαρῳδῶν καὶ μουσικῶν καὶ αὐλητῶν καὶ σαλπιστῶν οὐ μὴ ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι, καὶ πᾶς τεχνίτης πάσης τέχνης οὐ μὴ εὑρεθῇ ἐν σοὶ ἔτι, καὶ φωνὴ μύλου οὐ μὴ ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι, 23 καὶ φῶς λύχνου οὐ μὴ φανῇ ἐν σοὶ ἔτι, καὶ φωνὴ νυμφίου καὶ νύμφης οὐ μὴ ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι· ὅτι οἱ ἔμποροί σου ἦσαν οἱ μεγιστᾶνες τῆς γῆς, ὅτι ἐν τῇ φαρμακείᾳ σου ἐπλανήθησαν πάντα τὰ ἔθνη,

ἕνα νεκτροτσφεῖο σχὲτο. Αυτὰ θὰ πὰθει ἡ Ἀμερικὴ ποὺ καυχᾶται, θα γίνει ὅπως καὶ τὰ Σὸδομα, πλήρης αφανισμός.


Ἐπὶλογος

Ἀλλά γιὰ νὰ μὴν ἀκοὺει ὁ ἄνθρωπος τὸν λὸγον τοῦ Κυρὶου ποὺ εἶναι τὸ φῶς τὸ πραγματικὸ καὶ μόνο ἔτσι βλὲπει ὁ ἅνθρωπος, ἀλλά ἐπειδἠ ἡ ἀνθρωπὀτης βαδἰζει χωρἰς τὀν λὀγον τοῦ Κυρὶου θὰ αὑτοκαταστραφεῖ.

Διὸτι ἡ ἀπουσὶα τοῦ πνεὺματος τοῦ Κυρίου δημιουργεί τὸν πὀλεμον.  Γιὰ παρὰδειγμα χωρὶς τήν τὲχνη τοῦ ὠρολογὰ θὰ  καταστρεψης το ρολὸϊ.  

Ὁ λὸγος τοῦ Κυρὶου εἶναι ζωὴ “ὁ ἀκούων τὸν λὸγον μου 
ἔχει ζωὴν αἰὼνειον καὶ εἰς κρὶσιν οὕκ ἔρχεται …” . Γιαυτὸ ἡ ζωὴ τοῦ ἀνθρὼπου δὲν εἶναι ἡ ὕλη ἀλλὰ ὁ τὺπος, ὀπου ἡ σὰρκα συμβολίζει τὴν γὴν καὶ ἡ γῆ  τὸν Θεὸν, ἡ ψυχὴ εἶναι ἀὸρατη καὶ ὁ Θεὸς εἶναι ἀὸρατος, ἡ γῆ εἶναι χῶμα, νερὸ καὶ ἀὲρας , ὁ Θεὸς εἶναι Πατὴρ, Ὑιὸς καὶ Ἅγιο Πνεῦμα. Ἡ σὰρκα ἐργὰζεται (γῆ καὶ ἔργο , γεωργῶ) καὶ ἡ ψυχὴ μὲ τὸν Θεὸν Θεολογεῖ , ἀπὸ τὴν γεωργὶα βγαίνουν καρποὶ γιὰ τὴν σὰρκα ἀπὸ τὴν θεολογὶα βγαίνουν τὰ νοὴματα καὶ μεγαλὼνει τὸ πνεῦμα. Ὅτι κὰνει τὸ παιδὶ στὸ σχολεῖο μὲ τὸ χαρτὶ καὶ τὸ μελὰνι νὰ γεμὶσει τὸ μυαλὸ του τὲχνη, κὰνουμε καὶ ἐμεῖς μὲ τὸ χῶμα καὶ τὸ νερὸ γιὰ νὰ γεμὶση ἡ ψυχὴ μας μὲ Ἅγιον Πνεῦμα. Ἐμεῖς χὰσαμε τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον καὶ ἄδικα φοιτοῦμε στὸ σχολεῖο τὴς γῆς, δυστυχῶς, καὶ ἄντὶ νὰ βγοῦμε ἅγιοι βγαίνουμε τοὺβλα, καὶ κοὺτσουρα, σκοτεινὰ δαιμὸνια, πνεὺματα ἄκὰθαρτα καὶ ἀλληλοτρωγὸμεθα στὸ πρὸσωπο τῆς γῆς. Τὰ λὸγια αὐτὰ ποὺ λὲει ὁ Κὺριος μας πρὲπει νὰ τὰ φωνὰζουν οἱ πὰντες καὶ να τὰ διαβὰζουμε οἱ πὰντες, αλλἀ σκουπιδοτενεκὲ ἔχουν ὅλα τὰ σπὶτιὰ  μας, μὸνο την Ἁγὶα Γραφὴ δὲν ἕχουνε, καὶ ἔτσι τὸν Θεὸν τὸν ἔχουμε πετὰξει πὶσω ἀπὸ τὰ σκουπὶδια ακὸμα, γι’ αὐτὸ θὰ γίνουμε και ἐμεῖς ὅλοι  σκουπὶδια, ὅπως ἀκοὺσαμε, καὶ θὰ γεμὶσει  ἡ γῆ με πτὼματα καί θὰ βρωμὶσουν ἐπὰνω στὴν γήν.  

Ἅς προσπαθὴσουμε ἀδελφοί μου νά μετανοὴσουμε μὲ ὅλη μας τὴν ψυχὴν, γιατὶ τὰ λὸγια αὐτὰ δὲν τὰ λὲγω ἐγὼ ἤ ἐσεῖς , ἀλλὰ ὁ Θεὸς, καὶ ὄπως εἶπα πρὶν ἔπρεπε τὰ λὸγια αὐτὰ νὰ τὰ φωνὰζουν ἀπὸ δορυφὸρους για νὰ τὰ ἀκοὺει ὅλη ἡ γῆ , καὶ οἱ ἀραπὰδες, οἱ εἰδωλολὰτρες , καὶ νὰ ἔχουμε βὰλει στὰχτη στὰ κεφὰλια μας καὶ νὰ μετανοήουμε. Ἄλλἀ οὗτε Πρωθυπουργοἰ, οὗτε Πατριὰρχες  οὗτε Ἀρχιεπὶσκοποι οὗτε Δεσποτἀδες καὶ Παπὰδες δεν μετανοούν διότι ἔχουν σκοτἀδι και άγνεια, και γιατὶ δὲν τοὺς αφὴνει ὁ διὰβολος πού εῖναι μέσα τους  νὰ ἀνὰψουν τὸ  φῶς να δοῦμε τὸν γκρεμὸ ποὺ εἴμαστε ἔτοιμοι νὰ πὲσουμε μὲσα στὸ χὰος, διότι ὅλα τὰ ἄλλα εῑναι ἕνα μηδὲν, ὅτι καὶ ἐάν κὰνουμε, ὅταν δὲν βλὲπουμε τὸ χὰος μπροστὰ μας.

Γιαυτὸ εὔχομαι μὲ ὅλη μου τὴν ψυχὴ νὰ μετανοὴσουμε καὶ να μεταβιβὰσουμε τὰ λὸγια αὐτὰ τοῦ Κυρὶου καὶ σὲ ἄλλους  ὅσο τὸ δυνατὸν γρηγορὸτερο γιὰ νὰ προλὰβουμε διὸτι τὸ κακὸ εἶναι ἔξω ἀπὸ τὴν πὸρτα μας. Να προλὰβουμε νὰ μετανοὴσουμε νὰ κλαὺσουμε  τὶς αμαρτὶες μας γιὰ νὰ μᾶς βρεῖ ὁ καλὸς Θεὸς σὲ ὥρα καλἠ, διὸτι τὸ κακὸ θὰ ἐρθη γρὴγορα καὶ κανεὶς δὲν τὰ φωνὰζει. Εἶναι ἀναπὸφευκτο.   “Ὁ ουρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεὺσονται οἱ δὲ λὸγοι μου οὔ παρὲλθουσι”, θὰ γὶνουν ὅλα καὶ “ὅποιος προσθὲσει ἤ αφαιρὲσει μὶα κεραία , ανὰθεμα ἔστω “. Ποιὸς ἀμφιβὰλει τὰ λὸγια τοῦ Κυρὶου “Πᾶς ἀνθρωπος ψεὺστης”, ὁ Θεὸς εἶναι `μὸνο ἀληθεὶς.

Γι’ αὐτὸ  ἀς μὴν ἄκοῦμε κανὲναν συμαθητὴ μας ποὺ εἶναι οἱ συναθρὼποι μας ἀλλὰ μὸνο τὸν διδάσκαλὸν μας Χριστὸν διὸτι αυτὸς εἶναι ἡ ἀλὴθεια καὶ σὲ αυτὸν μὸνο θὰ δὼσουμε λὸγον. Ο Θεὸς νὰ μᾶς φωτὶσει  νὰ βλὲπουμε ὥς ἄνθρωποι καὶ ὄχι ὥς ζῶα, μὲ τὰ μὰτια καὶ τὴν ἀνθρώπινη γνὼση, διὸτι αὐτὸ εἶναι τὸ σκοτὰδι τῆς κολὰσεως αλλά με τα μάτια της ψυχῆς και με Πνεῦμα Θεοῦ.

Εὔχομαι ὁ καλὸς Θεὸς νὰ εἶναι μαζὶ μας καὶ νὰ μᾶς φωτὶζει σὲ κὰθε βῆμα τῆς ζωῆς μας. ἀμὴν.
--------------------------------------
Η ακολουθεἰα των γεγονότων

α’ φᾶση

Ἀπό μἰα μικρή αὶτία θὰ ἀρχὶσει ὁ 3Ος Παγκόσμιος Πὸλεμος μεταξὐ Ἑλλἀδος καἰ Τουρκἰας. Ἡ Τουρκἰα θἀ ξὲρει τὀ μυστικὀ 3 ἡμὲρες γρηγορὀτερα καὶ θὰ επιτεθεἰ στἠν Ἑλλἀδα διὸτι θὰ ἔχει τὴν ὑποστἠριξη τῆς ὑπερδύναμης τῆς Ἀμερικῆς καὶ μἐ τὀ θρἀσος της θὰ τὰ βἀλει καὶ μὲ τὴν Ρωσἰα  ποὺ θὰ κατὲβη νὰ βοηθἠσει τὴν Ἑλλἀδα καὶ να ασφαλίσει τὰ συμφὲροντα της.

Στἠν Κωνσταντινοὐπολη θὰ γἰνη μεγἀλη σφαγὴ καὶ τὸ αἷμα θὰ φθἀσει μὲχρι “τὀν χαλινὸν τῶν ἵππων ”. Ἡ Ρωσἰα κατὸπιν θὰ καταλἀβει τὴν Μὲση Ἀνατολἠ καἰ το Σουὲζ μὸνο μὲ συμβατικὰ ὅπλα, πιὰνοντας τὴν Ἀμερικἠ στὸν ὑπνο. Γιὰ 5 ½ μῆνες ἡ Ρωσὶα θὰ εἶναι κυρὶαρχος τῶν πετρελαἰων τῆς Ἀσὶας,  τῆς Μὲση Ἀνατολῆς και τῆς Βαλκανικῆς, μὲ τὴν Ἀμερικὴ να προσπαθεἰ νὰ τά βρῆ μὲ διαπραγματεὐσεις.

β’ φᾶση

 Ἡ Ρωσἰα δὲν θα κἀνει πἰσω καἰ τὀτε ἡ Ἀμερικὴ “ὥς λαἰλαπα”, “ὥς καταιγἰς” θὰ τῆς επιτεθεἰ νὰ ξεπατὼσει ὁλη τὴν οἰκουμὲνη “καταφθαρίναι ὄλη τὴν οικουμὲνη”.  Τὀτε η Ευρὼπη και ἡ Κῖνα θα συμμαχίσουν  μὲ τὴν Ρωσἰα καἰ θὰ πολεμὶσουν κατὰ τῆς Ἀμερικὴς στὴν Μὲση Ἀνατολἠ, στὴν περιοχῆ τοῦ Ἰσραἠλ ονομαζομένη Ἀρμαγεδὼν, ὄπου σὲ μὶα ὡρα θὰ εξαφανισθεί ἡ Ἀμερικὴ με τα πυρινά που θα τῆς εξαπολείσει ἠ Ρωσία..

Μετὰ τὀν Πὀλεμον

Ὂπως καὶ μετὰ τὸν 2ον Παγκὸσμιο Πὸλεμο o κὸσμος ἀντὶ νἀ γἰνει καλλὶτερος,  ἐγινε χειρὸτερος καὶ ὅπως ἀπλὠθηκε τὸ ηλεκτρικὸ ρεῦμα παντοῦ για τῆν εξηπηρετηση  τὸῦ ἀνθρὼπου,  ἕτσι και μετᾶ τὸν 3ον Παγκὸσμιον Πὸλεμον ὀ Κὸσμος σὲ μικρὸ διὰστημα θὰ γὶνει πολὐ χειρὸτερος.  Θὰ εξαπλωθεὶ το ἠλεκτρονικὸ παντού. Δὲν θὰ ὐπὰρχουν κανὸνια, οὔτε  δικαστὴρια, οὔτε φὸβος πὸλεμου αλλά μόνο εργαλεἰα  γεωπονικὰ.  

Οἱ ἀνθρωποι θα γὶνουν σὰρκες καὶ τότε μἰα γυναὶκα θὰ πὲρνει 7 ἄνδρες γιά νά κὰνει παιδιὰ, ἀκὸμα θὰ πὲρνει καί ἀνὴλικους καί τότε ἕνας πατὲρας θα ἔχει  7 γυναὶκες θὰ κὰνει 20 μέ 30 παιδιά , και θα εἶναι ὁλα μεταξὺ τους ἀδἐλφια. Θὰ παντρεὺονται τά παιδιά μεταξὺ τους (ὀμομηξὶα), θὰ γὶνουν ανηπὰκουα καὶ  χειρὸρερα ἀπὸ τοὺς σημερινα καὶ ὁ κὸσμος θὰ ζεὶ μὸνο γιὰ απολαὺσεις. Τὸτε γιὰ νὰ διατηρὴσουν τὴν ἀσωτη αυτή ζωὴ τους και τὴν ασφὰλεια τους, καὶ γιὰ νὰ μὴν ξαναγὶνει δήθεν ἄλλος πὸλεμος ἤ  ἄλλη καταστροφὴ,   θὰ ἀναγκὰσουν  τους πάντες να σφραγιθοὺν.  Διὸτι θὰ τοὺς λὲγουν εἀν εἰχαν προλὰβει νὰ  σφραγὶσουν  ὁλον τὸν κὸσμο δὲν θὰ εἰχε γὶνει ὁ 3ος Παγκόσμιος  Πὀλεμος. Έτσι καὶ τὼρα πρὲπει νὰ προλὰβουμε νά σφραγισθοῦμε γιά νά μήν γίνη ο 4ος παγκ Πόλεμος καί χὰσουμε αὐτὰ ποὺ ἔχουμε. Ἐτσι θά μποροῦμε νά τούς παρακολουθοῦμε ὅλους για νὰ μήν μπορεῖ κανὲνας νά ξεπηδὴσει, καί μᾶς χαλάσει τά σχέδια γιά νά μεταφέρουμε  την Βασιλεὶα τοῦ Θεοῦ ἐπί τῆς γῆς.

Ὀπως μετὰ τὸν 2ον παγκ. πὸλεμο δὲν υπηρξε σπὶτι χωρὶς τὸ ἠλεκτρικὸ ἑτσι και μετὰ τὸν 3ον παγκ. πὀλεμο δὲν θὰ ὑπὰρχει σὼμα χωρὶς τὸ ἠλεκτρονικὀ.   
Τότε θα γίνει η ολοκληρωτική αποστασία και θα παρουσιασθεί ὁ Ἀντίχριστος σωματικά, ὁ ὁποῖος θά παρουσίασθεῖ  ὤς «καλός» τά πρῶτα 3,5 χρὀνια καί τά ἐπόμενα 3,5 θά παρουσιἀσει  τὀν πραγματικό του ἐαυτόν, ὄπου κατόπιν θά ἐπακολουθήσουν τά φοβερά δεινά, και  το τέλος τοῦ κόσμου καί ἡ τελική κρίσις.
                                            

 Τέλος καί τῶ Θεῶ δόξα.


Ευχαριστώ τον ανηψιό του ιερομονάχου + Χριστοδούλου Θωμά  κον Νικολαο Χαντζη για την αποστολή του κειμένου


ΔΕΙΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ.....


ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΑΓΙΩΝ - ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ - ΜΕΤΑΝΟΙΑ


Ετικέτες