Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2014

<< ΤΟ ΔΟΓΜΑ ΔΕΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΕΙ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ >> ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΚΡΙΤΟ ΖΗΛΩΤΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΒΟΘΥΝΟ ΤΗΣ ΑΙΡΕΣΕΩΣ.

«Το δόγμα δεν καταπολεμεί την αγάπην»* 
 Απο τον άκριτο ζηλωτισμο στον βόθυνο τής αίρέσεως 


ΘΕΩΡΟΥΜΕ σκόπιμο νά έπανέλθουμε οτό πάντοτε επίκαιρο θέμα τής στάσεως καί συμπεριφοράς μας έναντι των αιρετικών καί έν γένει των άντιφρονούντων προς ημάς, έπί τή ευκαιρία τής μνήμης τής Γ' 'Αγίας Οικουμενικής Συνόδου (9η Σεπτεμβρίου). Πρέπει νά μάς γίνη βαθεΐα συνείδησις, ότι ή στάσις των ’Ορθοδόξων έναντι των πλανωμένων, άν δεν είναι σΰμφωνος προς τήν Πατερική Παράδοσι, έμπερικλείει πολλούς κινδύνους καί οδηγεί σέ άντίθετα άποτελέσματα. 

α. Η νεστοριανική άθυροστομία 

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ Κωνσταντινουπόλεως Νεοτόριος άποτελεΐ αιώνιο παράδειγμα ένός θερμού ύπερμάχου τής ’Ορθοδόξου Πίστεως, ό όποιος - έξ αιτίας τού άκρίτου ζηλωτισμού καί τού άχαλινώτου φανατισμού του - ώδηγήθηκε στήν γνωστή βλάσφημο χριστολογική αϊρεσί του καί έγινε περαιτέρω αίτιος τής μονοφυσιτικής έριδος με όλα τά ολέθρια συνακόλουθα. 

1. 'Ο Νεστόριος, προερχόμενος άπο τήν ’Αντιόχεια, μόλις χειροτονήθηκε ’Επίσκοπος στήν Βασιλεύουσα, άνεδείχθη - κατά τον ιστορικό Σωκράτη - «διάπυρος διώκτης.» τών αιρετικών καί «πράττων παρά το είωθός τη ’Εκκλησία»1, δεν έπαυε νά φιλονική καί νά τεχνάζεται βιαιοπραγίες κατά τών αιρέσεων τοιουτοτρόπως, έγινε μισητός καί «το έπ’ αυτω την πόλιν άνέτρεψε»2. 

2. Πρωτίστως, έγινε γνωστός άμέσως «διά την αθυρον (άπύλωτον, αυθάδη) αύτοϋ γλώσσαν»2. Κατά τήν χειροτονίαν του (10.4.428) «ευθυς έκείνην την περιδόητον άφηκε φωνην» καί ύπερφίαλον: «Δός μοι, ώ Βασιλεϋ, καθαράν την γην τών αίρετικων, κάγώ σοι τόν ουρανόν άντιδώσω. Συγκάθελέ μοι τους αιρετικούς, κάγώ συγκαθελω σοι τους Πέρσας»3!... 

Τούς λόγους τούτους, όοοι ειχον απέχθεια προς τούς αιρετικούς, διευκρινίζει ό Σωκράτης, «ήδέως εδέχοντο»• όμως απο τούς «εύ φρονοϋ- ντας» δεν διέφυγε «ουδέ τό κοϋφον της διανοίας, ουδέ τό θυμικόν (άργιλον, ευέξαπτον) εν ταυτω καί κενόδοξον» τού ανδρός3. 

3. Την πέμπτη ημέρα απο της χειροτονίας του στρέφεται με μανία κατά των Άρειανών καί προσπαθεί να κρημνίση τον ναό τους... 
Οί Άρειανοί στην απελπισία τους έπυρπόλησαν τον ναό, η φωτιά με-ταδόθηκε στά παρακείμενα σπίτια, η Πόλις αναστατώθηκε καί οί αιρετικοί «προς άμυναν ηυτρεπίζοντο»4... 

Στο έξης οί πάντες αποκαλούν τον Νεστόριο «πυρκαϊάν» («ό φωτιάς»!), «ου μόνον οί των αιρέσεων, άλλ’ ήδη καί οί οικείοι της πίστεως»4. 

4. Κατόπιν έστράφη έναντίον τών Νοβατιανών, «άλλ’ οί κρατοϋντες παραινέσει κατέστελλον αυτοϋ την όρμήν»5. 

5. Έν συνεχεία έδίωξε απηνώς τούς Τεσσαρεσκαιδεκατίτας, γενομένης δε στάσεως «πολλοί περί Μίλητον καί Σάρδεις άπέθανον»5! 

6. Μετά ωρμησε καί κατά τών Μακεδονιανών, τούς όποίους σφοδρά ταλαιπωρούσε διά τού όμόφρονός του ’Επισκόπου ’Αντωνίου• τότε οί αιρετικοί, «μηκέτι φέροντες τό άχθος», «άναιροϋσι (φονεύουσιν) αυτόν (τόν ’Αντώνιον)»6!... 

7. Τελικά όμως ό Νεστόριος, φιλονικών φανατικώς καί αντιχριστιανικώς νά διώκη άλλους, «αυτόν εξελαθηναι της Εκκλησίας συνέπεσεν»7, έξεδιώχθη αύτος της ’Εκκλησίας• όταν άρχισε νά ύποστηρίζη τούς λέγοντας την Παναγία Μητέρα τού Σωτηρος μας όχι Θεοτόκον, άλλά Χριστοτόκον/ άνθρωποτόκον καί νά κηρύσση την αϊρεσί του, ήλθε σε σύγκρουσι με τούς οικείους της Πίστεως καί έστρεψε έναντίον τους το διωκτικό του μένος. 

8. Οί Κληρικοί, οί όποίοι διέκοψαν κοινωνίαν μαζί του, ύπέστησαν «α ούτε εν τοΐς εθνεσι τοΐς βαρβαρικοΐς έγένετο»8: συλλήψεις, φυλακίσεις, έξορίες, διαπομπεύσεις, κτυπήματα, πληγές, λιμούς κ.ά. «Γυμνούς ημάς», διηγούνται οί παθόντες, «δέσμιους...εστυλισαν, εκρεβάτισαν και επτέρνισαν, οπερ ου πάσχουσιν εν τοΐς εξω δικαστηρίοις, ον λέγομεν οτι κληρικοί και άρχιμανδρΐται η μονάζοντες, άλλ ούτε οι τυχοντες κοσμικοί, ο ημείς εν τη Εκκλησία υπό τοϋ παρανόμου παρανομως πεπόνθαμεν»9. 

9. 'Η άθυροστομία του φανατικού Νεοτορίου δεν έσεβάσθη ούτε τον άγιώτατο ’Αρχιεπίσκοπον ’Αλεξανδρείας Κύριλλον, ό όποιος έσυμβούλευε έναγωνίως τον «πυρκαϊάν» να έπανορθώση το αιρετικό του κήρυγμα, «ινα παύση σκάνδαλον οικουμενικόν»10. 

'Ο Νεοτόριος άπαντα αγενέστατα, θεωρών το ένδιαφέρον του 'Αγίου Κυρίλλου ώς προερχόμενον έκ της «αιγυπτιακής αυτού όρμής» καί χαρακτηρίζων τας έπιοτολάς του ώς «ύβρεις» καί ώς αξίας «μακροθυμίας ιατρικής», έφ’ όσον το περιεχόμενό τους γέμει «σκοτεινής καί δυσπέπτου μακρηγορίας» καί προκαλεΐ «ναυτιασμόν»11!... 

10. Τέλος, η σκαιότης του δυστυχούς Νεοτορίου στρέφεται καί κατά της Γ' 'Αγίας Οικουμενικής Συνόδου, ή όποία συνελθούσα στην Έφεσο τον ’Ιούνιο τού 431, έκάλεσε κατα τήν τάξιν - μέσω ’Επισκόπων τρεΐς φορες γραπτώς - τον ’Αρχιερέα τής Βαοιλευούοης, καί μάλιστα παρα- κλητικώς («παρακαλούμέν σε παραγενέσθαι»12), «συνεδρεύσαι εις τήν 'Αγίαν ταύτην Σύνοδον»13. Εύρισκόμενος οτήν Έφεσο ό Νεοτόριος, έδωσε έντολή σε ένα «πλήθος στρατιωτών μετά ροπάλων» να ϊοτανται στα πρόθυρα τής οικίας του, «ώστε μή έπιτρέψαι μηδενί τών άπο τής Συνόδου είσελθεΐν»14!... 'Ο Νεοτόριος δεν προοήλθε οτήν 'Αγία Σύνοδο• οί "Αγιοι Πατέρες τον έκριναν έρήμην: «δακρύσαντες πολλάκις», ωριοαν «άλλότριον είναι τον αύτον Νεστόριον τού έπισκοπικού άξιώματος καί παντος συλλόγου ιερατικού»15. 

β. Τό ζητούμενον: «τό μειναι άγαπωντες» 

ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ προκύπτει σαφέστατα, ότι ό Νεοτόριος έπεσε πτώσιν δεινοτάτην, διότι δεν άκολούθησε τήν Πατερική Παράδοσι οτήν στάσι του έναντι τών αιρετικών• αγνοούσε, λόγω καί πράξει, τήν κρυσταλλίνην διδασκαλίαν τού μεγάλου προκατόχου του στήν Κωνσταντινούπολή τού άγιωτάτου ’Ιωάννου Χρυσοστόμου, άλλα καί τού άκόμη προγενεστέρου του 'Αγίου Γρηγορίου Θεολόγου, στον όποΐο θα άναφερθούμε άλλη φορά. 

1. 'Ο Χρυσορρήμων, άν καί διέλαμψε ώς άντιαιρετικος ποιμήν οπανίας δυνάμεως, ούδέποτε έδίδαξε ή έπραξε τίποτε παρόμοιο προς τον Νεοτόριο, άλλα θεωροΰοε ώς το σπουδαιότερο όπλο των ’Ορθοδόξων έναντι των αιρετικών την άγάπη προς τούς αυτούς. 

Σκοπος τού άγώνος δεν είναι η έξόντωσις η η βιαία ύπαγωγη τών αιρετικών στην ’Εκκλησία, διότι αύτα άποδεικνύουν, ότι η Πίστις μας δεν είναι «δι άγάπης ένεργουμένη»16. Κατα τον Χρυσόστομον, «ον γαρ τό πιστεϋσαί έστι τό ζητούμενον μόνον, άλλα καί το μεΐναι αγαπώντας»17. 

2. Απευθυνόμενοι προς τούς πλανωμένους, μας διδάσκει ό Χρυσολόγος ’Ιωάννης, να μη λησμονούμε τα έξης: 
α) «ού προς εχθραν φθεγγόμεθα, άλλ’ ώστε αύτονς διορθώσαι»18• 

β) δεν σκοπεύουμε «ινα καταβάλω(μεν) τονς εναντίους, άλλ’ ινα άνα- στησω(μεν) κειμένους»19, 

γ) η δύναμις τών λόγων μας «ούχί δίδωσι τραύματα, άλλα ίαται τραύματα»20, 

δ) να μη «άγριαίνωμεν προς εκείνους, μηδέ θυμον προβαλλώμεθα, άλλα μετα επιεικείας αύτοΐς διαλεγώμεθα• ούδέν γαρ επιεικείας καί πραότητος 20 ίσχυρότερον»20. 

3. Επίσης, να μη μας διαφεύγη, ότι έκφρασις της γνησίας άγάπης μας προς τούς αιρετικούς δεν είναι μόνον ό λόγος, γραπτος καί προφορικός, άλλα καί η σύντονος προσευχή: «’Επί την εύχην το παν τρέψωμεν», λέγει ό Χρυσορρήμων• «οσω μειζόνως άσεβοϋσι, τοσούτω πλέον ύπέρ αύτών παρα- καλοϋντες καί δεόμενοι άποστηναί ποτε της μανίας αύτονς... μη διαλείπωμεν τοίνυν τας ύπέρ αύτών ίκετηρίους ποιού- μενοι»21. 

4. Ή έπιμονή μας στο έργο της άγάπης προς τούς πλανωμένους πρέ¬πει να είναι άνεξάντλητος: καί αν άκόμη οί αιρετικοί μας ύβρίζουν καί μας φέρωνται άπάνθρωπα, δεν πρέπει να ύποχωρούμε, άλλα «δακρύειν χρη»22 για την πνευματική τους άρρωστια καί «ολοφύρεσθαι»23 (πενθεΐν, συμπονεΐν, γοερώς κραυγάζειν) καί «θρηνεΐν»23. 
« Ο ολοφυρμός... εστι μεμιγμένον φάρμακον, καί πολλην εχει την ίσχυν προς παραινεσιν»24. 

5. Και μία τελική διαπίστωσις: αν οί αιρετικοί δεν μετανοούν, τούτο οφείλεται μεγάλως στο ότι έλλείπει άπο τούς εύσεβεΐς «η τοϋ βίου λαμπρότης», η αγιοπρεπής πολιτεία, κυριώτερο γνώριομα τής όποιας είναι ή αγάπη. ’Αν θέλουμε ό άντιαιρετικος λόγος μας να είναι αξιόπιστος, ας φρο-ντίσουμε να γίνουμε άξιοοέβαοτοι πρωτίοτως δια τής όρθοπραξίας, ή έλλειψις τής όποίας, κατά τον Χρυσορρήμονα, «τα σεμνά της πίστεως τής ήμετέρας διέβαλε• τούτο τά πάντα άνέτρεψε»25. 

6. Συνεχιστής γνησιώτατος τής χρυσοστομικής καί έν γένει Πατερικής διδασκαλίας, σχετικώς μέ τήν στάσι μας έναντι των αιρετικών, είναι καί ό ταπεινός καί πράος "Αγιος τής Αίγίνης, Νεκτάριος ό Πενταπόλεως:


OΑΚΡΙΤΟΣ ζηλωτισμος καί ό αχαλίνωτος φανατισμός στίς ήμέρες μας έχει καταστή ένα όρμητικο καί έπικίνδυνο ρεύμα, το όποιο δίκην νεστοριανικής άθυροστομίας, όταν δέν γεννά νέες αιρέσεις κατά τον άγώνα έναντίον τής παναιρέσεως του Οίκουμενισμοΰ, άδρανοποιεΐ τήν γνησίαν άντι-οικουμενιστική μαρτυρία καί υποβαθμίζει το σωστικο μήνυμά της: «τούτο τά πάντα άνέτρεψε»... «Στωμεν καλως• στωμεν μετά φόβου»!... □ (*) 

Περιοδ. «'Αγιος Κυπριανός», άριθ. 280/Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1997, σελ. 265, 278-279 καί 282


1) PG τ. 67, στλ. 808Α. 
2) PG τ. 67, στλ. 805Α. 
3) PG τ. 67, στλ. 804Β. 
4) PG τ. 67, στλ. 804C. 
5) PG τ. 67, στλ. 805Α. 
6) PG τ. 67, στλ. 808ΑΒ. 
7) PG τ. 67, στλ. 808C. 
8) ΣΜΠΣ, τ. Α', σελ. 462β. 
9) ΣΜΠΣ, τ. Α', σελ. 463α. 
10) ΣΜΠΣ, τ. Α', σελ. 436a/PG τ. 77, στλ. 41 
11) ΣΜΠΣ, τ. Α', σελ. 438α. 
12) ΣΜΠΣ, τ. Α', 470α. 
13) ΣΜΠΣ, τ. Α', σελ. 469β. 
14) ΣΜΠΣ, τ. Α', σελ. 470-471. 
15) ΣΜΠΣ, τ. Α', σελ. 490α. 
16) Γαλ. ε' 6. 
17) PG τ. 61, στλ. 660. 
18) PG τ. 48, στλ. 742. 
19) PG τ. 48, στλ. 707. 
20) PG τ. 48, στλ. 708. 
21) PG τ. 48, στλ. 743. 
22) PG τ. 48, στλ. 718. 
23) PG τ. 61, στλ. 666. 
24) PG τ. 61, στλ. 661. 
25) PG τ. 60, στλ. 331. 
26) Ποιμαντική, σελ. 192. 


Ο ΥΜΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ.....Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2014

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΙΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΜΕ ΕΠΙΤΙΜΟ ΚΑΛΕΣΜΕΝΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΡΧΙΜ.κ.κ.ΜΕΘΟΔΙΟ......ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΥ ΤΗΣ ΚΡΑΤΟΥΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΕΙ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΒΕΛΛΙΔΕΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - Η ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ.

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΣΥΝΕΠΩΝΥΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ  "ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ " ΚΑΒΑΛΑΣ - ΠΑΙΑΝΙΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ....

....ΟΤΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΟ ΒΕΛΛΙΔΕΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΛΛΑ ΣΤΟ GRAND HOTEL PALACE ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 305 - ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2310-549000 ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ κ.κ ΑΝΘΙΜΟΥ ΤΗΣ ΚΡΑΤΟΥΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ.


ΛΥΠΟΥΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ κ.κ. ΑΝΘΙΜΟΥ...ΓΙΑΤΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΔΟΣΙΕΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΠΟΥ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ , ΔΕΝ ΤΟΝ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΚΑΜΜΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΜΜΙΑ ΕΝΣΤΑΣΗ....


Η ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ....


ΚΥΡΙΟΣ ΟΙΔΕΝ.....

ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ......

Σάββατο, 22 Μαρτίου 2014

ΕΚΤΑΚΤΟ.....ΞΕΚΙΝΑΕΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ , ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ !!!! ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΚΛΗΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΛΑΙΚΟΙ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ - ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ - 666.....


ΕΚΤΑΚΤΟ......ΣΕ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ!!!! 

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ..... 

ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΚΡΑΤΗΣΟΥΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ.....

.....Η ΚΡΑΤΟΥΣΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.....

.....ΟΙ ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ......

.....ΟΙ  ΣΥΝΟΔΟΙ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΟΥ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΥ.....

.....ΟΙ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ ΚΛΗΡΙΚΟΙ.....ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ......

ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ CAPITAL ΣΤΙΣ 19/3/2014 ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ.......


Ετοιμάζεται η βιομετρική ταυτότητα......

 Βιομετρική κάρτα που θα καταγράφει όλα τα βασικά χαρακτηριστικά ενός ατόμου, πέρα όμως από τα συνηθισμένα (μέχρι σήμερα κατέγραφαν π.χ ύψος, σχήμα προσώπου κλπ) και ουσιαστικά θα είναι νέο επίσημο διαβατήριο του μέλλοντος μελετά το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕΜΕΑ) με μια εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, ως εταίροι στο χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ έργο ΒΙΟΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ( Ασφαλείς και Ανακλήσιμες Βιομετρικές Ταυτότητες για Χρήση σε Περιβάλλοντα Διάχυτης Νοημοσύνης ). 

Η αποκάλυψη γίνεται μετά από σχετικό αίτημα που υπέβαλαν στην αρχή για την προστασία προσωπικών δεδομένων και αρχικά θα εφαρμοστεί ερευνητικά σε δυο πιλοτικά προγράμματα με τη συμμετοχή υπαλλήλων του υπουργείου Δημόσιας Τάξης. 

Πρόκειται ουσιαστικά για την αποκαλούμενη βιομετρική υπογραφή (μέθοδος πολυτροπικής [multimodal] βιομετρίας) η οποία στηρίζεται στο συνδυασμό βιομετρικών δεδομένων που εξάγονται μέσω πολλαπλών φυσικών χαρακτηριστικών του ατόμου. Δηλαδή μορφασμοί, γκριμάτσες προσώπου, του τρόπου βαδίσματος, καθώς και φυσικών ή άλλων χαρακτηριστικών που σχετίζονται με την εξωτερική του εμφάνιση (π.χ. ύψος, βάρος, χρώμα ματιών, χρώμα μαλλιών, μουστάκι, γυαλιά, κλπ). 

Η παραπάνω μέθοδος εξετάζεται πειραματικά ως εναλλακτική/συμπληρωματική των συνήθων βιομετρικών πρακτικών (π.χ. βάσει δακτυλοσκόπησης, ιριδοσκόπησης ή γεωμετρίας προσώπου) με στόχο την αποδοτικότερη και ακριβέστερη εξαγωγή και χρήση βιομετρικών δεδομένων κατά την χρήση τους ιδίως σε συστήματα ελέγχου πρόσβασης σε κρίσιμες εγκαταστάσεις με ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις ασφαλείας. 

Οι «βιομετρικές υπογραφές» θα αποθηκεύονται, αφού πρώτα κρυπτογραφηθούν, σε έξυπνες κάρτες, καθώς και σε βάση δεδομένων, μαζί με τα κωδικοποιημένα στοιχεία ταυτοποίησης των συμμετεχόντων. 

Πηγή:www.capital.gr


ΔΕΙΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ......


ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΠΗΡΑΝ ΤΑ 
ΒΟΥΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΣΦΡΑΓΙΣΤΟΥΝ.....


" ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ " ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΟΥΝΕ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΑΦΟΥ ΘΕΛΟΥΝΕ ΝΑ ΔΩΣΟΥΝΕ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ ΕΝΑΝ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Α.Δ.Τ - Α.Φ.Μ - Α.Μ.Κ.Α - ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ - ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟ ΟΑΕΔ..- ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΙΩΑΝΝΗ - Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666.

Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2014

ΕΠΕΤΕΥΧΘΕΊ Η ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ( ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ )........


Μὲ ἀφορμὴ τὴν ὁλοκλήρωση τοῦ Ἐπισήμου Διαλόγου τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος μετὰ τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος τῶν Ἐνισταμένων, τὸ Γραφεῖο Τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος προβαίνει στὴν ἀκόλουθη δήλωση

Σήμερα 5/18 Μαρτίου 2014 στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» Πειραιῶς, συνῆλθε ἡ Ἁγία καὶ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος ὑπὸ τὴν Προεδρία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλινίκου μὲ θέμα τὴν ἕνωση καὶ ἐνσωμάτωση τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος τῶν Ἐνισταμένων στὴν Ἐκκλησία τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος. 

Ἔπειτα ἀπὸ τὴν διαπίστωση τῆς ἐκκλησιολογικῆς συμφωνίας καὶ τὴν ἄρση τῶν ἱεροκανονικῶν ἐμποδίων, οἱ Ἐπίσκοποί της Ὀρθοδόξου Κοινότητος τῶν Ἐνισταμένων ἀποτελοῦν πλέον πλήρη καὶ κανονικὰ Μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος

Ἐν συνεχεία, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος μὲ τὴν νέα διευρυμένη σύνθεση Αὐτῆς, ἀντιμετώπισε ἐπιτυχῶς τὰ ποικίλα ὀργανωτικὰ καὶ διαδικαστικὰ θέματα, ἀφορώντα τὸ πρακτικὸ μέρος τῆς Ἑνώσεως.  
Τέλος, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ὅρισε τὴν ἐρχομένη Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως, 10/23 Μαρτίου, Ἀρχιερατικὸ Συλλείτουργο εἰς τὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Νικολάου Παιανίας προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλινίκου

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου.Ένα σχόλιο σχετικά με την ένωση.....


Eίναι πραγματικά ευτυχές γεγονός η ένωση και η συμφωνία των ορθόδοξων εν αληθεία , μια μικρή παρατήρηση και παράκληση ενός ελαχίστου με πολύ αγάπη θα ήθελα να κάνω προς τους πατέρες ώστε να είναι όντως ακριβείς και να μην δίνουν πάτημα και πρόφαση στους οικουμενιστές να θεωρούν σχισματικούς όσους διαχωρίζουν τις ευθύνες τους για να κρατήσουν την ομολογία και την πίστη όπως την παρέλαβαν .

Επειδή έχω αντίληψη για τους Αγιοκυπριανύτες πατέρες και έχω διακρίνει ένα ασκητικό ταπεινό φρόνημα , καλώς έκαναν και ενώθηκαν από εκεί που έλαβαν την χάριν και την ιεροσύνη , μια παράκληση όμως προς τον αρχιεπίσκοπο Καλλίνικο ώστε πράγματι αυτή η ένωση να αποτελέσει ένα θρίαμβο της αληθείας και της ορθοδοξίας , να μην αυτοπροσδιορίζονται ως εκκλησία της Ελλάδος και ο κ. Καλλίνικος ως αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος , διότι αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος αυτή την στιγμή είναι ο κ. Ιερώνυμος ,αλλά ως πρόεδρος της ιεράς συνόδου του πατρίου εορτολογίου των Ρώσων της διασποράς εν Ελλάδι , η οποία έχει αναφορά προς το πατριαρχείο Μόσχας ( αφού oi Ρώσοι της διασποράς ενσωματώθηκαν στο πατριαρχείο Μόσχας) διότι από εκεί έλκουν την διαδοχή δια του πρωθιεράρχου Φιλάρετου , έτσι λόγο του οικουμενισμού έχουν διακόψει το μνημόσυνο, κατά την τάξιν του αγίου όρους ,όπου όταν ο πατριάρχης εκπέσει της πίστεως τότε δεν ΘΑ μνημονεύσουν άλλον αλλά διακόπτουν το μνημόσυνο μέχρι να αποκατασταθεί στον πατριαρχικό θρόνο ορθόδοξος

Διότι για την ίδρυση μιας ΤΟΠΙΚΗΣ εκκλησίας πρέπει να συνέρθει οικουμενική σύνοδος πανορθόδοξος κατά τους κανόνες των οικουμενικών συνόδων

ΕΤΣΙ όταν επικρατήσει μια αίρεση σε μια τοπική εκκλησία δεν ιδρύουμε άλλη παράλληλη προς αυτήν αλλά αποτειχιζόμεθα κατά τους ιερούς κανόνες διακόπτοντας μόνον το μνημόσυνο του οικίου επισκόπου δια να μην δημιουργήσουμε σχίσμα αλλά ένσταση προς την ΟΛΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ , τότε όντως δεν υπάρχει σχίσμα αλλά σώζουμε την εκκλησία από τα σχίσματα. 

Ακόμα και το ανάθεμα της εκκλησίας των ρώσων της διασποράς δεν δεσμεύει την «όλη εκκλησία» ώστε να είναι εκτός εκκλησίας όλοι οι υπόλοιποι άνευ μυστηρίων, αλλά όπως αναφέρει αυτό το ανάθεμα δια της δηλώσεως του επροστατεύσαμε το ποίμνιο από αυτόν τον αποκαλυπτικό πειρασμό , συμφώνως προς το εκκλησιαστικό δικαίω το όποιο εξηγγέλθη από ημάς είναι καθαρώς τοπικού χαρακτήρος της ρωσικής δηλαδή ορθοδόξου εκκλησίας εν διασπορά αλλά πράξη ¨defacto ¨ έχει τεράστια ιστορική σπουδαιότητα παγκοσμίως ακριβώς διότι ο οικουμενισμός είναι μια αίρεση παγκοσμίου ευρύτητας, έτσι λοιπόν επειδή τα γραπτά μένουν με την σωστή εκκλησιολογική στάση της ενστάσεως και ως εκπρόσωποι των αντιοικουμενιστών αποτειχισμένων της ρωσικής διασποράς με αναφορά στο πατριαρχείο μόσχας και όχι των παράλληλων συνόδων εκκλησιών αυτά τα γραπτά κείμενα θα τα θέσουμε ως ορθόδοξοι στην πανορθόδοξο σύνοδο που ετοιμάζουν για το 2016 ,αλλά πως θα γίνει αυτό εάν δεν την τηρήσουμε την αποτείχιση; 

θεωρούμε ότι η εκκλησία έχει αιρετικούς στο φρόνημα επίσκοπους στους ΘΡΟΝΟΥΣ οι οποίοι πρέπει δια συνόδου ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ να ελεγχθούν και αν δεν μετανοήσουν να καθαιρεθούν . Εάν δεν συμβεί αυτό παραμένουν οι ορθόδοξοι αποτοιχισμένοι διαχωρίζοντας τις ευθύνες τους και διαφυλάσσοντας την αλήθεια του κυρίου και θεού ημών Ιησού χριστού 

Με αγάπη χριστού Λ.Β 19/3/2014

Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2014

" ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ " ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΟΥΝΕ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΑΦΟΥ ΘΕΛΟΥΝΕ ΝΑ ΔΩΣΟΥΝΕ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ ΕΝΑΝ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Α.Δ.Τ - Α.Φ.Μ - Α.Μ.Κ.Α - ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ - ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟ ΟΑΕΔ..- ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΙΩΑΝΝΗ - Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666.


" ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ " ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΟΥΝ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ , ΑΦΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΔΩΣΟΥΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ ΕΝΑΝ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ.....Α.Δ.Τ -Α.Φ.Μ - Α.Μ.Κ.Α - ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ - ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟ ΟΑΕΔ..... 

ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟΝ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΙΠΟΤΑ.


ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ......


ΑΥΤΟΣ Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΥ Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ....ΑΦΟΥ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ( ΝΕΟΥ ΚΑΙ  ΠΑΤΡΙΟΥ ) ΚΟΙΜΟΥΝΤΑΙ ΤΟΝ ΥΠΝΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ....


ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΠΛΟΓΚ......ΖΟΥΜΕ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ  666 ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΙΕΡΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ.....


ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ.....


ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΟΜΗΧΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666

Μας αναφέρει η αγία και ιερά αποκάλυψη του Ιωάννη στο 13ον κεφάλαιο και στους στίχους 16-18...... 

16 καὶ ποιεῖ πάντας, τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς πτωχούς, καὶ τοὺς ἐλευθέρους καὶ τοὺς δούλους, ἵνα δῶσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἢ ἐπὶ τὸ μέτωπον αὐτῶν 17 καὶ ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. 18 Ὧδε ἡ σοφία ἐστίν. ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου, ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστίν, καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ χξς (666)

χξς = 666

Αποκάλυψη Ιωάννη κεφάλαιο 14ον στίχοι 9-13 

9 Καὶ ἄλλος ἄγγελος τρίτος ἠκολούθησεν αὐτοῖς λέγων ἐν φωνῇ μεγάλῃ• εἴ τις προσκυνεῖ τὸ θηρίον καὶ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ καὶ λαμβάνει χάραγμα ἐπὶ τοῦ μετώπου αὐτοῦ ἢ ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτοῦ, 10 καὶ αὐτὸς πίεται ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τοῦ θεοῦ τοῦ κεκερασμένου ἀκράτου ἐν τῷ ποτηρίῳ τῆς ὀργῆς αὐτοῦ καὶ βασανισθήσεται ἐν πυρὶ καὶ θείῳ ἐνώπιον ἀγγέλων ἁγίων καὶ ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου. 11 καὶ ὁ καπνὸς τοῦ βασανισμοῦ αὐτῶν εἰς αἰῶνας αἰώνων ἀναβαίνει, καὶ οὐκ ἔχουσιν ἀνάπαυσιν ἡμέρας καὶ νυκτὸς οἱ προσκυνοῦντες τὸ θηρίον καὶ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ καὶ εἴ τις λαμβάνει τὸ χάραγμα τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. 12 Ὧδε ἡ ὑπομονὴ τῶν ἁγίων ἐστίν, οἱ τηροῦντες τὰς ἐντολὰς τοῦ θεοῦ καὶ τὴν πίστιν Ἰησοῦ. 13 Καὶ ἤκουσα φωνῆς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λεγούσης• γράψον• μακάριοι οἱ νεκροὶ οἱ ἐν κυρίῳ ἀποθνῄσκοντες ἀπ᾽ ἄρτι. ναί, λέγει τὸ πνεῦμα, ἵνα ἀναπαήσονται ἐκ τῶν κόπων αὐτῶν, τὰ γὰρ ἔργα αὐτῶν ἀκολουθεῖ μετ᾽ αὐτῶν.


ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΝΟΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ «666» ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ ΚΑΙ ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΑ π. ΘΕΟΔΟΣΙΟ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟ.......


ΕΡΩΤΗΣΙΣ : Ποίον, δύναται νά θεωρηθή, το νόημα του αριθμού «666» του Αντίχριστου

Ό αριθμός τοϋ Αντίχριστου «666» δεν είναι ώσάν τον αριθμόν ενός δωματίου εις εν μεγάλον και πολυόροφον ξενοδοχειον, ούτε ώς ό συμπτωματικός αριθμός μιας συνεχοΰς καταμετρήσεως πραγμάτων, πού αλλάζει με την συνέχειαν τής καταμετρήσεως, άλλα σταθερός, έπιλεχθείς άπό τάς αντίθεους δυνάμεις με νόημα και σκοπόν άντίθεον, άντίχριστον, δικτατορικόν, άνελεύθερον, βάρβαρον, άπάλ'θρωπον, σατανικόν

Πρόκειται, δηλαδή, περί άριθμου τοϋ ονόματος, συμβόλου, σημαίας τοϋ Αντίχριστου, της άντιχρίστου άρχής, πού άπαιτεϊ ένοχον άνοχήν, άποδοχην, υποταγήν, συμμόρφωσιν και ύπακοήν εις αυτόν και πραγματικήν άνυπακοήν εις τον άληθινόν Θεόν και τό άγιον, τό άγαθόν, τό τέλειον και εύάρεστον θέλημα τοϋ Θεοϋ.

 Ό εις κατά την φύσιν και ουσίαν άληθινός Θεός, άποκαλυφθείς εις τον άνθρωπον, είναι ό τρισυπόστατος Θεός, ό Πατήρ, ό Υιός καί τό Πνεϋμα τό Αγιον, ή άγια, όμοούσιος, ζωοποιός καί άδιαίρετος Τριάς, ώς διδάσκεται άπό την Όρθόδοξον Χριστιανικήν διδασκαλίαν καί διατυποϋται συνοπτικώς εις τό Σύμβολον τής πίστεως (τό Πιστεύω, δηλαδή, ώς ονομάζεται).

Ό, οϋτω, προσδιοριζόμενος, εν περιλήψει, άληθινός Τριαδικός Θεός, Πνεϋμα ών, είναι άκτιστος (άδημιούργητος), μη έχων άρχήν καί τέλος, καί είναι δημιουργός, ποιητής ούρανοϋ καί γης, ορατών τε πάντων καί άοράτων. 

Αί ήμέραι τής δημιουργίας Ούρανοϋ καί γής εν άρχή καί τοϋ άνθρώ- που εν τέλει άριθμοϋνται εις εξ (6).


 Ή έβδομη ημέρα ώρίσθη ύπό τοϋ Θεοϋ διά τον μεταπτωτικόν άνθρωπον εις τον δεκάλογον (τάς δέκα έντολάς) ώς ήμέρα άφιερώσεως εις τήν λατρείαν τοϋ Θεοϋ, έντασσομένης τής φροντίδος ταύτης με τήν άπαιτουμένην συνέργειαν τοϋ άνθρώπου εις τήν ολην πορείαν αύτοϋ, πλασθέντος κατ’ εικόνα καί όμοίωσιν Θεοϋ, διά τήν όμοίωσίν του προς τον Θεόν καί θέωσιν αύτοϋ κατάχάριν, έπιτυγχανομένου τούτου χάριτι Θεοϋ εν Χριστώ Ίησοϋ, τώ ένανθρωπήσαντι Υίώ καί Λόγω τοϋ Θεοϋ, ώς διδάσκεται καί έπιτελεΐται μέ τό μέγα μυστήριον τής θείας οικονομίας, μέ την πρόσληψην και θέωσιν, δηλαδή, τής ανθρώπινης φύσεως εν τω προσώπω του Ίησοΰ Χρίστου, του έξαγοράσαντος ημάς έκ τής κατάρας του νόμου τω τιμίω αύτοϋ αϊματι, γενομένου υπηκόου μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυροΰ, άνευ τής οποίας προσλήψεως τής ανθρώπινης φύσεως, γενομένης έκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας τής Παρθένου, δεν ήδύνατο ό άνθρωπος να σωθή. 
(Τούτο έπεσημάνθη, χάριτι Θεού, υπό τής ήμετέρας ταπεινότητος, άποτελέσαν ιδιαίτερον άντικείμενον τού ήμετέρου πονήματος υπό τον τίτλον «Ήδύνατο ό άνθρωπος νά σωθή χωρίς την ένανθρώπησιν τού Υιού καί Λόγου τού Θεού;»). 

Ό άληθινός Θεός έδημιούργησε έν Χριστώ Ιησού τάς προϋποθέσεις καί δίδει την δυνατότητα διά τήν σωτηρίαν τού άνθρώπου μέ την σάρκωσιν τού Υιού καί Λόγου τού Θεού, θέλων τήν σωτηρίαν όλων των άνθρώπων

«Οϋτω γάρ ήγάπησεν ό Θεός τον κόσμον, ώστε τον υιόν αύτοϋ τον μονογενή έδωκεν, ίνα πας ό πιστεύων εις αύτόν μή άπόληται, άλλ’ έχη ζωήν αιώνιον» (Ίωάν. 3, 16). 

«Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αύτούς εις τό όνομα τού Πατρός καί τού Υιού καί τού Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αύτούς τηρεΐν πάντα όσα ένετειλάμην ύμΐν καί ιδού εγώ μεθ’ υμών είμι πάσας τάς ημέρας έως τής συντέλειας τού αίώνος. άμήν» (Ματθ. 28, 20). 

«Ό πιστεύσας καί βαπτισθείς σωθήσεται, ό δε άπιστήσας κατακριθήσεται» (Μαρκ. 16, 16). 

Ό πεσών Σατανάς, άνθρωποκτόνος, ψεύστης καί αμετανόητος ών, θέλει καί επιδιώκει τήν παρεμπόδισιν τής σωτηρίας τού άνθρώπου καί τήν κόλασιν όλων των άνθρώπων, έπιμένων εις αύτό, χωρίς νά παραιτήται.

 Ό σκοπός καί τό έργον τού Σατανά, πού είναι ή άπώλεια τής σωτηρίας καί ή κόλασις τού άνθρώπου συνοψίζεται μέ τό σύμβολον καί σημαίαν αύτοϋ, «666», πού είναι σύμβολον καί σημαία καί όνομα τού Αντίχριστου

Πώς μετά τά προαναφερθέντα εξηγείται, συνοπτικών, εύκρινέ- στερον τούτο

Τό τρισσόν 6, δηλαδή, τό «666» προφανώς μαρτυρεί τήν μετ’ επιτάσεων καί εμφάσεων επιμονήν καί δουλείαν είν τήν λατρείαν τήν κτίσεων άντί τής λατρείας τού άκτιστου Τριαδικού Θεού, τήν κτίσεων τήν υπό τού Τριαδικού Θεού δημιουργηθείσην ειν 6 ήμέραν, ώς εις τό βιβλίον τής Γενέσεως έν τη Άγια Γραφή άναφέρεται καί περιγράφεται καί θεολογικώς έρμηνεύεται, καί άρνησιν, ώς ορίζεται, τής άφιερώσεως τής έβδομης ημέρας εις την λατρείαν τοΰ Θεοϋ, εν άλλοις λόγοις άρνησιν είς την αναφοράν είς τον αληθινόν τρισυπόστατον Θεόν, τον Πατέρα, τον Υιόν καί το Πνεύμα τό Άγιον καί τό θέλημα αύτου καί την κοινωνίαν τοΰ ανθρώπου μετ’ αύτου τού Θεού καί αντιτάσσεται τρεις φοράς (τό 6), ίσαρίθμως με την Αγίαν Τριάδα με σχηματισμόν τού αριθμού 666

Ό χαρακτηρισμός «Αντίχριστος» είναι επομένως δηλωτικός της, κατ’ ουσίαν, άρνήσεως τού Χριστού καί κατ’ ακολουθίαν τού σωτηρίου έργου τού Σωτήρος Χριστού, άνευ τού όποιου ούδείς έρχεται προς τον Πατέρα (Ίω. 14, 6). 

Ή διά τού αριθμού τού Αντίχριστου «666» δηλουμένη άρνησις, ώς προανεφέρθη, επόμενον είναι ότι έπεκτείνεται καί είς την Όγδόην ημέραν της ατελεύτητου βασιλείας των Ουρανών καί της εισόδου είς αυτήν. Τό τρισσόν  - 6 -, δηλαδή τό - 666 - , κατ’ άκολουθίαν άντιτίθεται ώς άλλο Όχι, Όχι, Όχι καί είς τάς δοξολογικάς εκφράσεις καί θεολογικά νοήματα αλήθειας, σωτηριολογικού καί λατρευτικού χαρακτήρος, τρισσώς επαναλαμβανομένων, ήτοι: 

Είς τό «Ό ών, Ό ήν καί Ό ερχόμενος». 

Είς τό «Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαββαώθ, πλήρης ό ούρανός καί ή γη τής δόξης Σου»

Είς τό «Άγιος ό Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, έλέησον ημάς». 

Είς τό «Δόξα τω Πατρί καί τω Υίώ καί τω Άγίω Πνεύματι». 

Είςτό «Κύριε, έλέησον* Κύριε, έλέησον* Κύριε, έλέησον». 

Είς τό «Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια, δόξα σοι ό Θεός» καί 

Είς τό «Αμήν* Αμήν* Αμήν». 

Ταύτα, χάριτι Θεού, πειστικά θεωρών καί δυνάμενα άβιάστως καί με ταπείνωσιν νά κατανοηθούν καί υιοθετηθούν κοινή συνειδήσει, παραδίδω ταπεινώς είς την Αγίαν ημών Όρθόδξον Χριστιανικήν Έκκκλησίαν, αίτούμενος τό έλεος τού Κυρίου καί σωτηρίαν.

ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ....

Παραθέτομεν τά κατωτέρω ιερά συνοπτικά λόγια, λίαν διδακτικά, επ’ άγαθώ. 

«Ούκ έλάτρευσαν τή κτίσει οί θεόφρονες, παρά τόν κτίσαντα· άλλά πυρός άπειλήν, άνδρείως πατήσαντες, χαίροντες έψαλλον. Ύπερύμνητε, ό τών Πατέρων Κύριος, καί Θεός εύλογητός εί.» (ξ ' ωδή Καταβασιών). 

«Μονάδα τη ούσία σέβοντες, καί Τριάδα τοϊς χαρακτήρσι, Θεότητα άκτιστον τοΐς κτίσμασιν ούδ’ όλως σέβας ύμεΐς χριστομάρτυρες ένείματε* όθεν κολάσεις πάσας ύπεμείνατε». (τροπάριον Μαρτυρικόν δ ' ωδής. Δευτέρας Πρωί, Β' Ήχου, έν τη Παρακλητική). 

«Νεκρώσατε ούν τά μέλη ύμών τά έπί τής γής, πορνείαν. Ακαθαρσίαν, πάθος, έπιθυμίαν κακήν, και την πλεονεξίαν, ήτις έστίν είδωλολατρία. δι’ α έρχεται ή οργή τοϋ Θεοϋ έπί τούς υιούς τής Απείθειας., νυνί δέ άπόθεσθε καί ύμείς τά πάντα, οργήν, θυμόν, κακίαν, βλασφημίαν, αισχρολογίαν έκ τοϋ στόματος ύμών- μή ψεύδεσθε εις άλλήλους, άπεκδυσάμενοι τόν παλαιόν άνθρωπον συν ταΐς πράξεσιν αύτοϋ καί ένδυσάμενοι τόν νέον τόν ανακαινούμενον είς έπίγνωσιν κατ’ εΙκόνα τοϋ κτίσαντος αύτόν» (Κολασσαεΐς 3, 5-10). 

«Οϊδαμεν δτι έκ τοϋ Θεοΰ έσμέν, καί ό κόσμος όλος έν τω πονηρό κείται. Οϊδαμεν δέ ότι ό υϊός τοϋ Θεοϋ ήκει καί δέδωκεν ήμίν διάνοιαν ΐνα γινώσκωμεν τόν Αληθινόν καί έσμέν έν τω άληθινό, έν τω υΐω αύτοϋ Ίησοΰ Χριστώ. Ούτος έστιν ό Αληθινός Θεός καί ξωη αιώνιος. Τεκνία, φυλάξατε έαυτοΰς Από των ειδώλων Αμήν» (Α' Ίω. 5, 19-21). 

«Ότι μέγας Κύριος καί αίνετός σφόδρα• φοβερός έστιν ύπέρ πάντας τούς θεούς.Ότι πάντες οί θεοί τών έθνών δαιμόνια ό δέ Κύριος τοΰς ούρανούς έποίησε». (Ψαλμ. 95, 4-5). 

«Ύποκριταί! καλώς προεφήτευσε περί ύμών Ήσάίας λέγων• έγγίξει μοί ό Λαός ούτος τω στόματι αύτών καί τοίς χείλεσί με τιμά, ή δέ καρδία αϋτων πόρρω απέχει απ’ έμοϋ μάχην δέ σέβονταί με, διδάσκοντες διδασκαλίας εντάλματα Ανθρώπων». (Ματθ. 15, 7-9). 

«Καί προσκαλεσάμενος (ό Ίησούς) τόν όχλον σΰν τοΐς μαθηταΐς αϋτοΰ είπεν αύτοΐς• 'οστις θέλει όπίσω μου ακολουθεΐν, άπαρνησάσθω έαυτόν καί αράτω τόν σταυρόν αύτοϋ καί άκολουθείτω μοι. ος γάρ αν θέλη τήν ψυχήν αύτοϋ σώσαι, απολέσει αύτήν• ος δε αν απολέση τήν έαυτοΰ ψυχήν ένεκεν έμοϋ καί τοϋ ευαγγελίου, ούτος σώσει αύτήν. Τί γάρ ωφελήσει άνθρωπον έάν κερδήσητόν κόσμον όλον, καί ζημιωθή τήν ψυχήν αύτοϋ; ή τί δώσει άνθρωπος Αντάλλαγμα τής ψυχής αύτοϋ;» (Μάρκ. 8, 34-37). 

«Διά τούς λόγους τών χειλέων σου έγώ έφύλαξα οδούς σκληράς» (Ψαλμ. 16,4). 

«Άρατε τόν ζυγόν μου έφ’ ύμάς καί μάθετε άπ’ έμοϋ ότι πράος είμι καί ταπεινός τη καρδία καί εύρήσετε άνάπαυσιν ταΐς ψυχαϊς ύμών• ό γάρ ζυγός μου χρηστός καί τό φορτίον μου έλαφρόν έστιν» (Ματθ. 11, 29-30). 

«Έπίρριψον έπί Κύριον τήν μέριμνάν σου καί αύτός σε διαθρέψει• ού δώσει είς τόν αιώνα σάλον τω δικαίω» (Ψαλμ. 54,23). 

«Ύπαγε όπίσω μου, σατανά γέγραπτε γάρ, Κύριον τόν θεόν σου προσκυνήσεις καί αύτω μόνο λατρεύσεις» (Ματθ. 4, 8-10). 

«Μακάριοι οί άκούοντες τόν λόγον τοϋ Θεού καί φυλάσσοντες αύτόν» (Λουκ. 11 ,28 )


Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.......

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΜΠΟΡΕΣΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΥΟ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ......ΤΑ COMPUTER ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ.......

www = 666
COMPUTER = 666ΤΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ......


1) THN ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ.....17 καὶ ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα τὸ ὄνομα τοῦ θηρίουτὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ.ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΕΣ ΒΑΛΑΝΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΦΡΑΓΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΤΗΝ ΔΟΣΗ ΤΩΝ 53 ΔΙΣ ΕΥΡΩ......

Συγκεκριμένα στις 13/12/2012 στο EUROGROUP συμφωνήθηκε να δοθούν τα λεφτά στην Ελλάδα φτάνει να πάρουμε τα συστήματα με το 666. Δυστυχώς οι κυβερνώντες πολιτικοί συναίνεσαν για ακόμα μια φορά στα σχέδια της Νέας Παγκόσμιας Τάξης του Αντίχριστου , και έτσι θα πάρουμε και την επόμενη δόση των περίπου 50 + Δις ευρώ με αντάλλαγμα την ψυχή μας , αφού ένας από τους όρους εκταμίευσης της δόσης είναι και η σταδιακή κατάργηση του ρευστού χρήματος και η χρήση πιστωτικών η χρεωστικών ηλεκτρονικών καρτών με το 666 κάτι που σημαίνει τον πλήρη αποκλεισμό από τα κοινά όπως είναι η εργασία , η δυνατότητα αγοράς τροφίμων , η πληρωμή λογαριασμών κλπ για όποιον δεν θα παραλάβει αυτές τις πιστωτικές χρεωστικές κάρτες

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 13/04/2014

Προβλήματα και με την εξόφληση πωλήσεων σε ιδιώτες άνω των 1.500 ευρώ


 Όπως είναι γνωστό, στο άρθρο 23 του N.4172 / 2013 και στο εδάφιο β’ αναφέρεται ότι «μη εκπιπτόμενη δαπάνη» θεωρείται, «κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των πεντακοσίων (500) ευρώ, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής».

Για την εφαρμογή της ως άνω διάταξης εξεδόθη και σχετική εγκύκλιος  του υπουργείου Οικονομικών η οποία διευκρινίζει ότι όλα τα τιμολόγια αξίας πάνω από 500€ ( με Φ.Π.Α.)  που θα εκδοθούν από 1/1/2014   θα πρέπει να εξοφλούνται είτε με επιταγή είτε με κατάθεση μετρητών στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρίας.

Οι επαγγελματίες θα πρέπει να προσέχουν πολύ την πληρωμή με τήρηση των παραπάνω κανόνων διότι διαφορετικά κινδυνεύουν όλο το ποσό να χαρακτηρισθεί στο τέλος του χρόνου ως καθαρό κέρδος πάνω στο οποίο θα επιβληθεί φόρος εισοδήματος 26% εφόσον τα συνολικά κέρδη είναι μέχρι 50.000 ευρώ και 33% εφόσον είναι άνω των 50.000 ευρώ. Έτσι για παράληψη της τραπεζικής πληρωμής τιμολογίου 1.000 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ ο φόρος που θα κληθεί να πληρώσει ο επιχειρηματίας ανέρχεται σε 260 ή 330 ευρώ ανάλογα με την κλίμακα στην οποία εμπίπτει! Μέσα σε αυτά θα συμπεριλαμβάνεται και φόρος πάνω στο ΦΠΑ τον οποίο κατέβαλαν! Το χειρότερο είναι ότι ορισμένοι αναλυτές υποστηρίζουν ότι το τιμολόγιο αυτό μπορεί να θεωρηθεί και εικονικό με όλες τις συνέπειες που θα έχει.

Όσοι επιτηδευματίες έκαναν αγορές άνω των 500 ευρώ σε μετρητά ή σε κάθε περίπτωση εκτός τραπεζικού συστήματος από 1/1/2014 θα επωμιστούν το ανωτέρω «κρυφό πρόστιμο».

Σημειώνουμε επίσης ότι ο νομοθέτης για να αποφύγει τις καταστρατηγήσεις δεν επιτρέπει την τμηματική καταβολή των επί πιστώσει  τιμολογίων στον υπεύθυνο πωλητή με μετρητά.
Τιμολόγιο άνω των 500€ που έχει εκδοθεί μετά τις 1/1/2014  ο πελάτης δεν θα μπορεί να το εξοφλεί απευθείας στην επιχείρηση του πωλητή με μετρητά κατά δόσεις που είναι κάτω των 500 ευρώ ανεξαρτήτως αριθμού αποδείξεων είσπραξης  με διαφορετική ημερομηνία. Σε κάθε περίπτωση η τμηματική εξόφληση (έναντι) των επί πιστώσει άνω των 500€ με έκδοση από 1/1/2014  θα πρέπει  και σε αυτή την περίπτωση να γίνει είτε με κατάθεση μετρητών στον λογαριασμό της εταιρίας ή με επιταγή.

Το πρόβλημα ενδιαφέρει κατά κύριο λόγο τον αγοραστή ο οποίος θα υποστεί την κύρωση. Η επιχείρηση του πωλητή δεν έχει καμία κύρωση.

Πρόβλημα και η εξόφληση συναλλαγών με ιδιώτες άνω των 1.500 ευρώ....

Τα παραπάνω προβλήματα ανταμώνουν, σε μικρότερο βαθμό βέβαια γιατί το πρόβλημα είναι μόνο η γραφειοκρατία και η ταλαιπωρία, οι πωλητές σε περιπτώσεις πώλησης εμπορευμάτων και υπηρεσιών άνω των 1500 ευρώ σε ιδιώτες.

 Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1027/9.2.2011 πωλήσεις προς ιδιώτες ποσού άνω των 1.500 ευρώ, εξοφλούνται από τους λήπτες αυτών αποκλειστικά μέσω Τραπέζης, με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες του αγοραστή των αγαθών ή λήπτη των υπηρεσιών ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με επιταγές, αποκλειόμενης της εξόφλησης των υπόψη στοιχείων με μετρητά.

Ως αξία συναλλαγής νοείται το συνολικό ποσό της αξίας της συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Προκαταβολές που εισπράττονται ή τμηματικές καταβολές, που αφορούν συναλλαγές ύψους άνω των 1.500 ευρώ εμπίπτουν στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της παρούσας, ανεξαρτήτως του ποσού έκαστης τμηματικής καταβολής ή προκαταβολής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης επιβάλλονται πρόστιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 2523/1997 όπως αυτό κάθε φορά ισχύει.

ΠΗΓΗ : ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΙΝΤΕΟ - ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΚΑΙ 666......  2) ΟΙ ΝΕΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΠΑΣΟ) ΜΕ BARCODE , QRCODE , RFID CHIP... ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΕΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΕΙΣ...

ΚΑΠΩΣ ΕΤΣΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Η ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΟΥΝ ΠΟΛΥ ΣΥΝΤΟΜΑ ΤΙΣ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ.... 


ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΧΤΕΙ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ......3 ) Η  ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΠΟΛΥ ΣΥΝΤΟΜΑ.......

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 - ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ.

....ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ.... 

ΤΟ 666 ΣΤΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΟΥ ΣΥΖΕΥΞΙΣ


ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ κος ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΕ ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΚΑΝΕΙ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ Ο ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ ΣΤΙΣ 26/11/2012, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΜΚΑ , ΕΙΧΕ ΔΗΛΩΣΕΙ ΠΩΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΕΙ ΝΑ ΒΓΕΙ Η ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΗ , ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΠΡΩΤΑ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΟΠΩΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΠΡΙΝ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ Ο κος ΣΤΡΑΤΗΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ Αν.Γεν.Δ/ντης Αναπτυξιακών Προγ/των Υπ. Εσωτερικών

ΣΕΙΡΑ ΛΟΙΠΟΝ ΕΧΕΙ ΤΩΡΑ Η ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ , ΚΛΗΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΛΑΙΚΟΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΕ ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ , ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ.......


ΕΘΝΙΚΟ ΔΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ + ΕΘΝΙΚΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ = ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΗ......

Δείτε ολόκληρο το βίντεο με τον κο Στρατή Μαραγκό
Αν. Γενικό Δ/ντη Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Υπ.Εσωτερικών.
«Μητρώο Πολιτών Εθνικό Δημοτολόγιο και Ληξιαρχείο»


ΤΟ ΟΛΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΦΤΑΣΟΥΝΕ ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ.......4 ) ΑΡΙΘΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ - Α.Μ.Κ.Α (ΠΡΩΗΝ Ε.Κ.Α.Μ) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ...Η ΝΕΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΟ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΟΝΟΜΑ, ΕΝΑΝ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ.


ΜΟΝΟ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΚΑΙ Η ΚΥΒΕΡΝΟΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ

ΟΠΟΙΟΣ ΤΟΝ ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΝΟΜΙΜΑ, ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΙ Η ΝΑ ΠΟΥΛΗΣΕΙ , ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ, ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ...ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΜΑΣ.


ΤΟ ΝΟΥΜΕΡΟ ΛΟΙΠΟΝ ΣΤΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΖΟΥΜΕ ΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΞΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΖΩΗ....ΑΥΤΟ ΑΠΟ ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ Η  ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΣΑΤΑΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ.


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ......


ΑΚΟΜΑ ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΠΑΖΛ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΟΥ ΔΥΣΤΙΧΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ , ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ......Το παρακάτω άρθρο είναι από την σελίδα Real.gr και δημοσιεύθηκε στις 5/1/2013.....

Στα τέλη Ιανουαρίου παρουσιάζεται επίσημα το σύστημα «Άτλας», που υπόσχεται τέλος στις ουρές για τη θεώρηση των βιβλιαρίων ασθενείας

Το σύστημα αποτελεί τα ψηφιακά ασφαλιστικά βιογραφικά όλων των πολιτών και θα διατηρεί το ασφαλιστικό ιστορικό όλων των εργαζομένων και αυτοπασχολούμενων της χώρας. Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, Γιάννης Βρούτση ήδη έχουν ψηφιοποιηθεί 144 δισ. ωρών ασφάλισης και άλλες τόσες αναμένεται να ψηφιοποιηθούν το επόμενο διάστημα

«Ήδη έχουμε ολοκληρώσει την καταγραφή όλων των έμμεσα ασφαλισμένων που ανέρχονται σε 3.181.206

Ουσιαστικά, η Ελλάδα διαθέτει πλέον το πλήρες εθνικό μητρώο ασφαλισμένων και δικαιούχων παροχών περίθαλψης. Και αυτό χωρίς καμία απογραφή» είπε σε συνέντευξη του στο Έθνος της Κυριακής ο Γιάννης Βρούτσης. 

Οι αλλαγές που φέρνει το σύστημα «Άτλας»:

Καταργούνται όλα τα βιβλιάρια ασθενείας, όπως τα γνωρίζαμε μέχρι τώρα καθώς το υπουργείο μπορεί να γνωρίζει σε real time την ασφαλιστική ικανότητα όλων των ασφαλισμένων αλλά και των μελών των οικογενειών τους (έμμεσα ασφαλισμένοι). 

Από τον Μάιο μπαίνει τέλος στις ουρές για θεωρήσεις βιβλιαρίων κάθε χρόνο και στην ταλαιπωρία των ασφαλισμένων αφού θα γίνονται ηλεκτρονικά και χωρίς αυτοπρόσωπη απογραφή. 

• Κάθε Έλληνας θα μπορεί να βλέπει ολόκληρη την ασφάλιση του στον προσωπικό υπολογιστή του. 

• Η απονομή των συντάξεων μετατρέπεται σε μία τυπική υπόθεση λίγων ωρών ακόμη και για εκείνους που είχαν πολλές διαδοχικές αλλαγές στο ασφαλιστικό καθεστώς. 

• Διατίθεται για πρώτη φορά πλήρες εθνικό μητρώο ασφαλισμένων και δικαιούχων παροχών περίθαλψης «Το σύστημα «Άτλας» αποτελεί ίσως την μεγαλύτερη μεταρρύθμιση των τελευταίων ετών στην πατρίδα μας. Μία μικρή επανάσταση που αλλάζει ότι γνωρίζαμε μέχρι τώρα στο ασφαλιστικό σύστημα» υπογράμμισε ο υπουργός Εργασίας. Παράλληλα τόνισε ότι με την ολοκλήρωση του κλείνει ένας κύκλος σημαντικών μεταρρυθμίσεων και διαρθρωτικών αλλαγών που καθιστούν πλέον το υπουργείο Εργασίας ένα από τα πιο σύγχρονα στην Ευρώπη.  

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ


5 ) ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ , BARCODE ΚΑΙ 666......
BAR CODE - ΜΠΑΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ 666

Στο βίντεο που ακολουθεί θα δείτε......

Την δήλωση του Υφυπουργού Εσωτερικών κου Λάμπρου Παπαδήμα στην εκπομπή του δημοσιογράφου κ. Πρετεντέρη «Η ώρα της αλήθειας» τον Μάρτιο του 1997, ότι το 666 με την μορφή bar-code αναγνωρίζεται και υπάρχει σε κάθε μηχανογραφικό σύστημα.....

......και τις αποδείξεις για την ύπαρξη του 666 σε κωδικοποιημένη μορφή στις μπάρες ασφαλείας του Barcode , από τον διπλωματούχο της πληροφορικής από το πανεπιστήμιο της Βόννης κου Γεώργιου Σαχινιάν......
6 ) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΣΙΠΑΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ.....

ΔΕΙΤΕ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ "ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ" ΛΥΚΟΠΟΙΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΡΩΣΙΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΑΞΗ...ΚΑΙ ΤΙ ΕΛΕΓΑΝ ΚΑΙ ΛΕΝΕ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΡΩΣΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ

ΘΑ ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΣΤΗΝ ΡΩΣΙΑ, ΠΟΥ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕ ΣΕ ΜΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗ ΔΙΑ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΩΣ Η ΡΩΣΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ "ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΡΩΣΙΑ" (ΕΝΤΟΛΗ 311) ....ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΩΣΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΒΙΚΤΩΡ ΚΡΙΣΤΕΝΓΚΟ ΣΤΙΣ 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2007.......ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΑ ΕΞΗΣ ΤΡΑΓΙΚΑ : ΟΧΙ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ 2025 , ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΡΩΣΟ ΥΠΗΚΟΟ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΕΝΑ ΝΑΝΟΤΣΙΠ ΣΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟ!!!!! 7 ) ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ......

ΤΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΟΥΝ ΟΙ 
ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΜΑΣΟΝΟΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ..

ΠΕΙΡΑΜΑ CERN.....ΨΑΧΝΩΝΤΑΣ ΤΟ "ΣΩΜΑΤΙΔΙΟ ΘΕΟ" . Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΟΥΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΕΟΣ.........


ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΕΛΙΑ Lifo διαβάζουμε τα εξής...... 

Νόμπελ Φυσικής για το «σωματίδιο Θεό» Βραβεύτηκαν οι François Englert και Peter W. Higgs.... 

«Το φετινό βραβείο αφορά κάτι μικρό που κάνει τη διαφορά», είπε ο γραμματέας της Σουηδικής Βασιλικής Ακαδημίας Επιστημών, Staffan Normark, σχετικά με το Νόμπελ Φυσικής που απονεμήθηκε στους François Englert από το Βέλγιο και τον Peter W. Higgs από τη Βρετανία. 

Οπως αναφέρεται, στο επίσημο site των Βραβείων Νόμπελ, οι καθηγητές βραβεύονται «για την ανακάλυψη μηχανισμού που συμβάλλει στην κατανόηση των υποατομικών σωματιδίων και ο οποίος πρόσφατα επιβεβαιώθηκε στον Μεγάλο Επιταχυντή του CERN». Να υπενθυμίσουμε ότι ο Peter W. Higgs είχε μιλήσει πρώτος για την ύπαρξη του μποζόνιου, η αλλιώς «σωματιδίου Χιγκς» που αποκαλείται και «σωματίδιο Θεός». 

Η ύπαρξη του σωματιδίου αυτού δίνει τη δυνατότητα να κατανοηθεί ο τρόπος που συγκροτείται η ύλη προσδίδοντάς της ιδιότητες όπως για παράδειγμα η μάζα. Η ανακάλυψή του σωματιδίου αναμένεται να βοηθήσει στην κατανόηση της δημιουργίας του σύμπαντος και να απαντήσει σε ερωτήματα σχετικά με το Big Bang

Πηγή: www.lifo.gr

ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΒΙΝΤΕΟ...... 

NWO - Η ΝΕΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ......

ΣΑΤΑΝΟΛΑΤΡΕΙΑ - ΣΑΤΑΝΟΚΡΑΤΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥBΕΡΝΗΣΗ - ΜΑΣΟΝΙΑ - ILLUMINATI - ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ - ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΒΑΣΕΙΣ - ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΡΟΜΠΟΤ ( CYBORG ) - ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ - ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ - HAARP - ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ - ΔΑΙΜΟΝΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ......

 


ΟΛΑ ΟΣΑ ΕΙΔΑΤΕ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΒΟΟΥΝ ΟΤΙ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ.


Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ......


ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΟ 

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ,EKΚΛΗΣΙΑΣΜΟΣ, ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΝΗΣΤΕΙΑ , ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ , ΜΕΤΑΝΟΙΑ , ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ , ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑΔΕΙΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ...... 

ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΕΣ ΒΑΛΑΝΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΦΡΑΓΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΤΗΝ ΔΟΣΗ ΤΩΝ 53 ΔΙΣ ΕΥΡΩ.....ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΞΕΣΗΚΩΘΕΙΤΕ....Ο ΚΥΒΟΣ ΕΡΡΙΦΘΕΙ....ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΑΧΡΗΜΑΤΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ,ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ.... 


ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΟΛΩΝ ΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ...... ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ - ΜΕΤΑΝΟΙΑ

 

Ετικέτες