Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2014

Η ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ "ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ" ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ ΣΤΙΣ 29 -30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - THYATEIRA CONFESSION - Η ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΠΙΚΩΝ ΚΑΙ "ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ" ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ - ΚΟΙΝΟ ΠΟΤΗΡΙΟ - ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΚΑΙ ΑΓΩΝ - «Έξελθε εξ αύτής (τής Βαβυλώνος) ό λαός μου, ϊνα μη συγκοινωνήσητε ταϊς άμαρτίαις αύτής καί ϊνα έκ τών πληγών αύτής μή λάβητε». (Άποκάλ. ΙΗ 4)

ΠΑΠΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ - ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ - ΔΙΩΚΤΕΣ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ

Στό βιβλίο ««Thyateira Confession» τό όποιο φέρει την έπίσημη έγκριση της έκκλησίας τής Κων/πολης, στην σελίδα 69 διαβάζουμε: 

«Όταν δέν βρίσκονται κοντά σέ Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία οί Ρωμαιοκαθολικοί, επιτρέπεται νά λάβουν την Θεία Κοινωνία άπό ’Ορθόδοξο Ναό, καί τό ϊδιο έπεκτείνεται στούς ’Ορθοδόξους, οταν δέν βρίσκονται κοντά σέ ’Ορθόδοξο ναό». «Είναι τώρα έπιτρεπτό γιά ’Ορθόδοξους καί Ρωμαιοκαθολικούς νά προσεύχονται μαζί καί ή ’Ορθόδοξη λειτουργία νά τελείται σε Ρωμαιοκαθολικό ναό. 
Παράλληλη άδεια τώρα παραχωρεϊται από μερικές ορθόδοξες εκκλησίες γιά την τέλεση Καθολικής λειτουργίας σέ ’Ορθόδοξους ναούς». 

Έάν είναι παραβίαση τής ’Ορθοδόξου πίστεως νά δοθεί κοινωνία σέ μή ’Ορθόδοξο,τότε τί μπορούμε νά πούμε σχετικά μέ αύτά τά χρόνια (1975-1983), όταν τό Οικουμενικό Πατριαρχείο υποστηρίζει τήν άλληλομετάδοση τής Θείας Εύχαριστίας καί μάλιστα έπισήμως

’Επάνω σέ ανεπίσημη βάση ό Πατρ. Άθηναγόρας μέ τήν δίκιά του προσωπική ομολογία, έφαρμόζει τήν άλληλομετάδοση των μυστηρίων τουλάχιστον από τό ξεκίνημα τού 1971. Καί ό Πατριάρχης Μόσχας τό κάνει επίσημα από τό 1969

Τόν Δεκέμβριο τοϋ 1983 ό Πατριάρχης Δημήτριος έξέδωσε μία έγκύκλιο ορίζοντας ότι, δεν ήταν έπιτρεπτό νά δώσουμε κοινωνία σέ μή ’Ορθόδοξο βάσει τής εγκυκλίου τοϋ Πατριάρχου Άθηναγόρα στίς 14/3/1967

'Ομως τό 1971 ό ϊδιος ό Πατριάρχης Άθηναγόρας που έξέδωσε τήν προαναφερόμενη έγκύκλιο τοϋ 1967, παραδέχτηκε μέ υπερηφάνεια 'οτι έδωσε θεία κοινωνία καί σέ Ρωμαιοκαθολικούς, καί σέ Προτεστάντες. Αύτό σημαίνει ένα άπό τά δύο: 

1) Βάση τής έγκυκλίου του, ό Άθηναγόρας θά έπρεπε νά άποσχη- ματισθεΐ, όπως ορίζουν οί ιεροί κανόνες, η.....

2) Παρά τό γεγονός ότι αύτός ό ϊδιος τήν έξέδωσε, ό Πατριάρχης Άθηναγόρας δέν έδωσε καμμία σημασία στήν συγκεκριμένη έγκύκλιο. Έφ όσον ό Πατρ. Άθηναγόρας δέν άπεσχηματίσθη ή δέν τοϋ έγινε τουλάχιστον μία δημόσια μομφή, είμαστε αναγκασμένοι νά συμπεράνουμε 'οτι ή δεύτερη υπόθεσή μας είναι αληθινή. 

Τό συμπέρασμά μας σ’ αύτό τό θέμα ένισχύεται άπό τό γεγονός δτι, τό Οικουμενικό Πατριαρχείο δέν έχει έπισήμως καταδικάσει τό βιβλίο «Thyateira Confession» πού έπίσημα συνιστάται τό 1975, καί τό όποιο φανερά έπιτρέπει τήν έπικοινωνία μεταξύ Ρωμαιοκαθολικών καί ’Ορθοδόξων

 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ π.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ "ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ" ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ......


Η ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΟΥ ΠΡΩΘΙΕΡΑΡΧΗ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΡΩΣΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ.

( Σημείωση : Το 1983 η εκκλησία των Ρώσων της διασποράς αναγνωρισμένη με πατριαρχικό τόμο από το πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως , συνήλθε συνοδικός και αναθεμάτισε την αίρεση του οικουμενισμού τονίζοντας ότι το ανάθεμα αυτό έχει τοπικό κύρος και ιστορική σημασία. )


ΤΟ ΑΝΑΘΕΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ....... 


ΒΙΝΤΕΟ : ΤΟ ΑΝΑΘΕΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΤΟΥ  ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟ, ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΤΟΥ.....

 

ΑΛΛΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΕΣ ΤΩΝ "ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ " ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ.....

Αλήθεια αδελφέ μου, δοκίμασες ποτέ νά πας σέ Νεοημερολογίτικη Εκκλησία Καθολικό (παπικό), γιά βάπτισμα; Ρώτησε τόν ιερέα τής περιοχής σου. Θά σοϋ πει δέν χρειάζεται βάπτισμα, μόνο μύρωμα. 

Όμως οί 'Άγιοι Απόστολοι έχουν άλλη γνώμη: «Ό βάπτισμα, ή θυσία αιρετικών δεξάμενος καθαιρείσθω». . , . (μς' των Αποστ.) 

Καί φυσικά τί νά πεϊ κανείς γιά τόν Νόμο τοϋ 1980 πού ορίζει στό βάπτισμα τών νηπίων, νά μήν μπαίνει τό κεφάλι τοϋ βρέφους στό νερό μήπως καί πνιγεί; Καί έτσι κανείς μας πραγματικά δέν γνωρίζει κατά πόσο είναι βαπτισμένος. Ποδόλουτρο( ! ) κάναμε σίγουρα όλοι μας. Βάπτισμα όμως; Κύριος οιδε.

Φωτο : Βάπτισις η ποδόλουτρο! Βάπτισμα σημαίνει Βύθισμα στό νερό, καί ό Κύριός μας είναι σαφής: «Εάν μή τις γεννηθή έξ ύδατος καί Πνεύματος ού δύναται είσελθείν είς τήν Βασιλείαν τού θεού». (Κατά 'Ιωάννη Γ 5


Πατριαρχική εγκύκλιος του 1829 περί του θείου βαπτίσματος και του τύπου των τριών καταδύσεων....


Καί ό χορός καλά κρατεί

Οί ίερεΐς πληρώνονται, πρόσφατα είδαμε καί κόκκινα ράσα, ό Πατριάρχης Άθηναγόρας άπέσυρε τά αναθέματα τού Πάπα, ό Δημήτριος καί ό Βαρθολομαίος αγκαλιάστηκαν καί φιλήθηκαν πολλάκις μαζί του. Οί συμπροσευχές έγιναν τό πιό συνηθισμένο φαινόμενο γιά πατριάρχες, μητροπολιτάδες καί έπισκόπους. 

Οί βλάσφημες δηλώσεις ακολουθούν ή μία τήν άλλη: 

ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ
ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ: «Άπατώμεθα καί άμαρτάνομεν έάν νομίζομεν ότι ή ’Ορθόδοξος πίστις κατήλθεν έξ ούρανοϋ καί ότι τά άλλα δόγματα είναι ανάξια. Ό αιών τού δόγματος παρήλθεν». (ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 29-6-1963) (Φιλήματα ’Ιούδα σελ. 27) 

ΠΕΡΓΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕΡΓΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, 27- 2-1988: «Ακόμη θά άσχολούμεθα μέ αύτό τό παραμύθι της Αγίας Γραφής»; 

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ: «Ό άνθρωπος προήλθε από τόν πίθηκο...»,«Ό Χριστός δέν ήταν άναμάρτητος...», «Μωάμεθ, ίσαπόστολος τού Χριστού...». 


Ποιό τό παράδειγμα τής κρατούσης Εκκλησίας στόν ευσεβή λαό


... όταν οί ίερεΐς γρονθοκοπιοϋνται έντός των Ναών καί μάλιστα μέσα στό 'Ιερό; (Έλ. Τύπος, 26-10-93). ... 

'οταν μετατρέπουν τούς οϊκους τού Θεού σέ οϊκους έμπορίου καί σπήλαια ληστών; ... όταν οί Αρχιερείς, οί κεφαλές τής Εκκλησίας, 35 τόν αριθμό,είναι κίναιδοι; (Νέοι άνθρωποι 26-6-98 καί Έθνος, 7-5-98).... 

όταν Άρχιερεύς τής Εκκλησίας, ό Ζακύνθου Χρυσόστομος, δηλώνει άνερυθριάστως ότι οί προγαμιαίες σχέσεις πρέπει νά νομιμοποιηθούν από την έκκλησία καί μάλιστα άθωώνεται από τό Συνοδικό δικαστήριο; ... 

όταν οί έντός τής έκκλησίας μέ προεξάρχοντα τόν Ζακύνθου Χρυσόστομο καί μέ μοναδικό ποίμνιο τά ΜΑΤ έσφράγισαν την είσοδο τοϋ Ναοϋ γιά νά μην είσέλθουν οί Νικοδημικοί; ... 

όταν τό πλήθος φωνάζει ΑΝΑΞΙΟΣ στη Λάρισα καί όμως ό Δημήτριος Μπεκιάρης χειροτονείται κάτω άπό τήν πίεση των ΜΑΤ. ... 

όταν ό νϋν προκαθήμενος Κος Χριστόδουλος ενώ έχει τήν τόλμη νά μιλά περί παντός έπιστητοΰ καί νά καλεί τούς νέους όπως είναι στόν 'Ιερό Ναό, όμως παίζει κρυφτούλι μέ τό μέσα «Νίκας τοίς βασιλεϋσι» καί τό έξω «Νίκας τοίς εύσεβεϋσι» ... όταν,όταν,όταν ... 

Τό Γιατί, είναι καθαρό.

Η ΝΕΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ τής ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ πού έπιβάλλει ό Σιωνισμός, είναι ό Οϊκουμενισμός. Καί γιά νά επιβληθεί πρέπει νά καμφθεί τό ’Ορθόδοξο φρόνημα.

Ή δική μας απάντηση πρέπει νά είναι: ’Επιστροφή στήν Μία Αγία Καθολική καί Άποστολική Έκκλησία πού ίδρυσε ό Ίησοΰς Χριστός διά των Αποστόλων καί στους Κανόνες πού θεσπίστηκαν άπό τίς ’Ορθόδοξες Οικουμενικές καί τοπικές Συνόδους, κατά τό ρηθέν ύπό τοϋ Κυρίου μας
 
«Έξελθε εξ αύτής (τής Βαβυλώνος) ό λαός μου, ϊνα μη συγκοινωνήσητε ταϊς άμαρτίαις αύτής καί ϊνα έκ τών πληγών αύτής μή λάβητε». (Άποκάλ. ΙΗ 4

«Εί ουν τοϊς διά φιλαρχίαν άποσχίσασιν παραύτικα ό Θεός έπήγαγε την τιμωρία πόσω μάλλον τοϊς αιρέσεων άσεβών καθηγησάμενοις. Ομοίως καί οι λαϊκοί τοϊς τή γνώμη τού Θεού εναντία δογματίσασι μή πλησιάζετε μηδέ κοινωνοί τής άσεβείας αύτών γίνεσθαι. Λέγει γάρ ό Θεός• άποσχισθήτε έκ μέσω των άνδρών τούτων ϊνα μή συναπόλησθε αύτοϊς, άφορίσθητε λέγει Κύριος καί άκαθάρτου μή άπτεσθε κάγώ είσδέξομαι υμάς». (Διαταγές Βιβλίο ΣΤ'κεφ. Δ')

Έάν λοιπόν, αμέσως τιμωρεί αύτούς πού γιά λόγους φιλαρχίας άπέσχισαν την έκκλησία, πόσο μάλλον αύτούς πού ασεβώς ηγούνται αιρέσεων

Μέ τόν ϊδιο τρόπο καί οί λαϊκοί νά μην πλησιάζετε αύτούς πού δογματίζουν, διαφορετικά καί έναντίον τού Θεού, γιά νά μην συγκοινωνήσετε μέ την ασέβεια τους

Γιατί λέγει ό Θεός• άποσχισθήτε από τέτοιου εϊδους ανθρώπους γιά νά μην άπολεσθήτε μαζί τους. Άφορίσθητε στην άνάγκη καί μην αγγίζετε τό ακάθαρτο καί έγώ θά σάς δεχθώ

Εϊτε συμφωνούν, λοιπόν, οί κρατούντες εϊτε όχι

ΑΥΤΗ Η ΠΙΣΤΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 
 ΑΥΤΗ Η ΙΙΙΣΤΙΣ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ 
ΑΥΤΗ Η ΠΙΣΤΙΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΝ ΕΣΤΗΡΙΞΕ 


ΔΕΙΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ.....
ΖΕΙ ΚΥΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ...... ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΤΗΚΕ Ο ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΔΡΟ... Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΣΥΡΟΥ ΔΩΡΟΘΕΟ - ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ - Η ΑΓΙΑ ΑΝΥΠΑΚΟΗ - ΕΝΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΕΝΩΣΙΣ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΝ ΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ - Η ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ Η ΠΑΝΑΙΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ - Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΙΕΡΑ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ - Η ΚΑΚΟΔΟΞΙΑ ΠΕΡΙ ΑΚΥΡΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ...... Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ετικέτες