Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2014

ΠΕΡΑΣΕ ΑΘΟΡΥΒΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ " Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα "......ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΠΟΙΜΕΝΕΣ ΝΕΟΥ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΟΥ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΥ ...ΑΚΡΑ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ ΣΙΩΠΗ... ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΣΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΠΟΧΙΤΕΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΕΣ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥΣ - ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ - ΠΑΓΚΟΣΜΟΙΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ - ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ 666 - ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ.......

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΙΣ , ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ.....

ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ - ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ

Νομοσχέδιον τον υπουργείου Παιδείας έπιβάλλει τον πολιτικόν οικουμενισμόν εις τήν Χώραν μας.....  
 


Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΕΙ ΟΛΑΣ ΤΑΣ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑΣ, ΤΑΣ ΣΕΚΤΑΣ, ΤΑΣ ΑΙΡΕΤΙΚΑΣ «ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ» ΚΑΙ ΤΟ ΙΣΛΑΜ.....

Εάλω η Ορθόδοξος ταυτότης της Ελλάδος, άφού μέ τριακοσίας υπογραφάς και άπόφασιν τον Πρωτοδικείου θά άναγνωρίζωνται θρησκευτικαί κοινότητες μέ « Εκκλησίας.» εύκτηρίους οίκους, κατασκηνώσεις, ραδιοφωνικούς σταθμούς, διά νά κάμνουν την προπαγάνδα των

Θά γεμίση η Χώρα μέ τζαμιά, «Εκκλησίας» άλλοθρήσκων, άνατολικών θρησκειών καί αιρετικών Χριστιανικών «Εκκλησιών» ώς είναι ο παπισμός, η άγγλικανικη «έκκλησία», οι κόπτες, τούς οποίους βαπτίζει Ορθοδόξους, οι άρμένιοι (μονοφυσίτες), τούς οποίους παρουσιάζει Ορθοδόξους κ.λπ. 

Η κυβέρνησις άπεφάσισε να ταυτισθή μέ τά υπόγεια ρεύματα τής Αμερικής και τής Νέας Εποχής προωθούσα τόν Πολιτικόν Οικουμενισμόν, ό οποίος είναι παράλληλος μέ τόν θρησκευτικόν, ο όποιος ισοπεδώνει τήν Ορθοδοξίαν καί άναγνωρίζει ολας τάς αίρετικάς «Εκκλησίας» ώς κανονικάς και σωζούσας, ένώ έπιβάλλει τάς συμπροσευχάς μέ Ιουδαίους, Μουσουλμάνους, Βουδιστάς, Ίνδουϊστάς μέχρι και μέ τους Ιθαγενείς τον Αμαζονίου, πού προσκυνονν τόν ήλιον, τήν πέτραν ή άλλα φυσικά φαινόμενα. 

Η ένοχος σιωπή τής Διοικούσης Εκκλησίας, ή όποία έχει παραδοθή εις τούς πολιτικούς έξουσιαστάς καί δέν άντιδρά. Ενδιαφέρεται μόνον διά νά λειτουργή ή Εκκλησία ώς Ερυθρός Σταυρός και άδιαφορεί προκλητικώς διά τήν διατήρησιν τής Ορθοδόξου ταυτότητος τής Ελλάδος


ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ......

Τίτλος : Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων και λοιπές διατάξεις

Τύπος : Νόμος Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 

Επιτροπή : Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων 

Αριθμός Φεκ : 223 Α'/07.10.2014 

Αριθμός Νόμου 4301
   
Ημ. Κατάθεσης : 18/09/2014 

Εισηγητές : Άννα Καραμανλή , Ιωάννης Αμανατίδης .


ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΥ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ  ΤΗΝ 1η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΟΥΛΗ.....

Άρθρο 2 - Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο

Ένωση προσώπων της αυτής θρησκευτικής κοινότητας, η οποία επιδιώκει τη συστηματική και οργανωμένη άσκηση της λατρείας της και τη συλλογική εκδήλωση των θρησκευτικών πεποιθήσεων των μελών της, αποκτά προσωπικότητα, όταν εγγραφεί σε ειδικό δημόσιο βιβλίο (Θρησκευτικών Νομικών Προσώπων) που τηρείται στο πρωτοδικείο της έδρας του. Για να συσταθεί θρησκευτικό νομικό πρόσωπο χρειάζονται τριακόσια τουλάχιστον πρόσωπα, εκ των οποίων ένας τουλάχιστον είναι ο θρησκευτικός λειτουργός, ιερουργός ή ποιμένας της θρησκευτικής κοινότητας, στον οποίο έχει ανατεθεί η τέλεση των θρησκευτικών τελετών, ο οποίος πρέπει να είναι Έλληνας ή πολίτης κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αλλοδαπός νόμιμα διαμένων στην Ελλάδα.  

Άρθρο 7 - Περιουσία νομικού προσώπου 

1. Η περιουσία του θρησκευτικού νομικού προσώπου προέρχεται από τακτικές ή έκτακτες εκούσιες εισφορές των μελών του, δωρεές ή κληρονομίες, από ενισχύσεις συνδεδεμένων με αυτό ημεδαπών νομικών προσώπων της αυτής εκκλησίας ή θρησκείας και από τις προσόδους αυτής της περιουσίας. Δύναται να λαμβάνει δάνεια από νομίμως λειτουργούντα τραπεζικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς επίσης και να διενεργεί εράνους, κατά τις κείμενες διατάξεις, για συγκεκριμένους φιλανθρωπικούς σκοπούς. Δεν δύναται να κατέχει εταιρικές μερίδες σε προσωπικές εταιρίες, δύναται όμως να κατέχει μετοχές σε κεφαλαιουχικές εταιρίες, εισηγμένες ή μη, σε ποσοστό, το οποίο δεν υπερβαίνει το εκάστοτε ποσοστό της μεγάλης μειοψηφίας, χωρίς δικαίωμα διορισμού ή ειδικότερου ελέγχου των μελών της διοίκησής του.

2. Η περιουσία του θρησκευτικού νομικού προσώπου ούτε διανέμεται ούτε μεταβιβάζεται στα μέλη του για οποιονδήποτε λόγο. Σε περίπτωση διάλυσής του, η περιουσία του μπορεί να περιέρχεται σε άλλο θρησκευτικό νομικό πρόσωπο της αυτής Ομολογίας ή σε συνεστημένη Εκκλησία της αυτής θρησκείας ή Ομολογίας, εφόσον αυτό προβλέπεται ρητά στον κανονισμό του. Αλλως, περιέρχεται στο Δημόσιο και διατίθεται κατά τις διατάξεις περί εθνικών κληροδοτημάτων, για φιλανθρωπικούς σκοπούς στην περιοχή όπου το νομικό πρόσωπο είχε την έδρα του.

Άρθρο 9 - Ίδρυση ευκτήριων οίκων και ησυχαστηρίων 

Τα θρησκευτικά νομικά πρόσωπα δικαιούνται κατά τις ισχύουσες διατάξεις, να ιδρύουν, να οργανώνουν και να λειτουργούν οπουδήποτε εντός της Επικράτειας, επ’ ονόματί τους και ως παραρτήματά τους, ευκτήριους οίκους, ησυχαστήρια και γενικότερα χώρους λατρείας για συναθροίσεις με θρησκευτικούς σκοπούς, υπό τη διοικητική και πνευματική τους εποπτεία. Επίσης, δύνανται να ιδρύουν και να λειτουργούν, κατά τις κείμενες διατάξεις, κατασκηνώσεις, ιδιωτικά σχολεία, εκπαιδευτήρια, ραδιοφωνικούς σταθμούς, φιλανθρωπικά ιδρύματα, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και άλλα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για την ανάπτυξη της προσφοράς τους και την προώθηση σχετικών δραστηριοτήτων.

ΤΟ ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ( Ημ. Ψήφισης 1/10/2014 ) :


Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής

( Καντε κλίκ πάνω στις ημερομηνίες αν θέλετε να μεταφερθείτε στην σελίδα της βουλής όπου αναφέρονται τα λεπτομερή στοιχεία των συνεδριάσεων)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 23/09/2014 14:00 


ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 24/09/2014 12:00

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 24/09/2014 17:00 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 26/09/2014 09:30 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ.....

Συνεδρίαση Ολομέλειας 30/09/2014 ΜB'


Συνεδρίαση Ολομέλειας 01/10/2014 ΜΓ' (Α' Μέρος)

Συνεδρίαση Ολομέλειας 01/10/2014 ΜΓ' (B' Μέρος)ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ - Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΥΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΣ ΑΡΧΙΕΡΕΥΣ.......Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΔΕΝ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΕΣ ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ , ΚΑΙ ΔΙΩΚΟΥΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΕΠΕΙΔΗ ΠΑΝΕ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666.


Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΖΗΤΑΕΙ ΤΟΝ Α.Μ.Κ.Α ΤΩΝ  ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 , ΩΣ ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΣΗ ΕΝΟΣ ΓΑΜΟΥ , Η ΕΝΟΣ ΑΛΛΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΙΔΗ ΕΤΣΙ ΛΕΕΙ ΕΝΑΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΑΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΑΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΕΣ.

Ο ΝΟΩΝ ΝΟΕΙΤΩ.......
 
ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ - Η ΖΩΣΑ ΠΙΣΤΗ


ΤΕΛΟΣ ΘΕΤΟΥΜΕ ΕΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑ..... 


ΤΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ,ΟΣΕΣ ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ , ΔΕΝ ΘΕΛΗΣΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΟΥΝΕ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ; 


ΘΑ ΑΝΑΡΤΗΘΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ......


ΔΕΙΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ.....

"ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ" ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΛΥΚΟΠΟΙΜΕΝΕΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΠΑΠΑ

Ο ΟΛΕΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΒΛΑΣΦΗΜΕΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟ ΑΓΙΟ ΛΕΓΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΠΑΠΑ "ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ" ΑΔΕΛΦΟ ΤΟΥ.....Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ ΣΤΙΣ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 .......ΠΑΠΑΣ ,Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ ΣΤΗΝ ΓΗ.....ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ......

1 σχόλιο:

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΡΔΑΚΑΣ είπε...

Ευχαριστώ! Οσο για το νομοσχέδιο εγω δεν θα το υπογραψω και σύντομα θα τοποθετηθω δημοσίως

Ετικέτες