Τρίτη, 5 Μαΐου 2015

ΒΙΒΛΙΟ LOGISTICS - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΝΕΩΝ - ΑΘΗΝΑ 2000 - WHAT IS HERESY ? HOLY CANONS RELATED TO ECUMENISM.ΩΔΗ ΣΕ ΕΝΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ (ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ) ΓΕΝΟΣ ’Ή ΑΓΎΡΤΕΣ ΕΝΩΘΕΙΤΕ!

Όταν ένας άνθρωπος προσπαθεί νά καταχραστεΐ τό δικαίωμα της ελεύθερης βούλησης πού τού έχει δώσει ό Θεός, τότε αύτόματα στερείται αύτό τό δικαίωμα. Στη συνέχεια, ό αόρατος κόσμος των δαιμόνων, παίρνει τόν έλεγχο τής θέλησης των θυμάτων του, μέχρι νά ανακτήσουν τή λογική τους καί έπανέλθουν στίς σωστές σκέψεις. Τότε, αύτό είναι μετάνοια, δηλαδή έλευθέρωση από τή δύναμη τής αμαρτίας.

Μέ τήν άρνηση τής αμαρτίας, αμέσως τό μυαλό γίνεται αληθινά ελεύθερο καί είναι ικανό νά διακρίνει καί νά κρίνει σωστά. 'Ωστόσο,ή προσπάθεια τής κοινωνίας καί τοϋ πλήθους, περιορίζεται στό νά προσπαθούν νά προσελκύσουν διεστραμμένους καί άχρηστους ανθρώπους, γιά νά ελέγχονται από τρελλά καί κτηνώδη πάθη. 

Ό Θεός έκανε κάθε θυσία,γιά νά μάς φέρει στη θέωση. Ό Σατανάς, ό αντίπαλος στά όσα μάς έχει δώσει ό Θεός, εύχεται καί θέλει νά έχει παρέα στόν προορισμό τής αιώνιας τιμωρίας του.

Οί άνθρωποι, έπειδή είναι ανόητοι, στερούνται τό δικαίωμά τους στην έλευθερία καί τήν αιώνια ζωή, τήν δεύτερη φάση πού σχεδίασε ό Θεός,γιά τά δημιουργήματά του. Ό Θεός, μέ τήν απέραντη αγάπη του, έδωσε στά δημιουργήματά του τό μεγαλύτερο δώρο,τήν ελεύθερη βούληση, κάνοντας αύτόν (τόν άνθρωπο), ύπεύθυνο από μόνο του, νά ξεπεράσει τούς εχθρούς τού Θεού καί όλης της δημιουργίας του. Όμως υποφέρει, εξ αιτίας τής έπιλογής τοΰ ανθρώπινου είδους, νά ακολουθήσει τά σχέδια τοΰ Σατανά, πού στόχο έχουν τήν καταστροφή τοϋ δημιουργήματος τοΰ Θεοΰ.

Τό ανθρώπινο είδος,άφοΰ έκανε τή λάθος επιλογή, είναι καταδικασμένο νά ζεΐ τή νέα έποχή τοΰ παραλογισμοΰ. Φυσικά, αύτό είναι ένα πλεονέκτημα τοΰ αντίπαλου καί έχθροΰ τής σωτηρίας μας, γιά νά δημιουργήσει χάος καί ένα πλανήτη σέ μαζική σύγχυση, όπου ό Χριστιανισμός, θά φαίνεται σάν μιά ακόμη φαντασίωση μέσα σέ τόσες άλλες καί έτσι θά δημιουργηθεΐ μιά κοινωνία φαινομενικά χωρίς ελπίδα καί μέ ύποσυνείδητες τάσεις αυτοκτονίας.

Αύτή ή κοινωνία διαφθείρεται, καί διδάσκεται ότι δέν ύπάρχει ανθρώπινη ψυχή, δίνοντας στό θύμα τήν άδεια νά άμαρτήσει ελεύθερα, βοηθούμενο από νέους σατανικούς νόμους (οτιδήποτε είναι καινούργιο). Οί άνθρωποι, οδηγούνται στό νά πιστέψουν ότι είναι έλεύθεροι, χωρίς νά γνωρίζουν ότι αύτό είναι ένα εύκολο πέρασμα στή σκλαβιά καί στό τελευταίο στάδιο,τήν αιώνια κόλαση.

'Οδηγούνται νά πιστέψουν άκόμα, ότι δέν υπάρχει αιώνια τιμωρία καί άφοΰ δέν ύπάρχει ψυχή, τί νά προσπαθήσουμε νά σώσουμε; Νά ζοΰμε γιά τό σήμερα, άφοΰ δέν ύπάρχει αύριο (δηλαδή μέλλον), πιστεύοντας τυφλά τό δόγμα, ότι είμαστε σάν τά λουλούδια πού σήμερα είναι εδώ καί αύριο χάνονται. Θά τό ήθελαν πολύ αύτό... Νομίζουν ότι θά πάνε γιά ψώνια καί θά φύγουν χωρίς νά πληρώσουν. 

Οί νόμοι τοΰ σύμπαντος όμως, δέν διαφέρουν από αύτούς τής κοινωνίας, όταν παραβιάζονται. Οί δυτικές κοινωνίες έχουν μετατρέψει τόν Χριστιανισμό σέ σκάνδαλο, άπορρίπτοντάς τον τρελλαίνονται καί σάν άλλοι Ίοΰδες γίνονται προδότες τοΰ Χριστοΰ, καί μετά κρεμιούνται πνευματικά. ’Έπειτα, μάχονται εναντίον των πραγματικών Χριστιανών, τών νόμιμων ορθοδόξων, οί όποιοι δέν μπορούν πιά νά σχετίζονται μέ καμμιά έξουσία.

Είναι παράλογο νά πιστεύουν, ότι ό ’Ιησούς ήρθε γιά νά μάς ενώσει σέ ένα παγκόσμιο βασίλειο, αφού Εκείνος είπε: «Τό βασίλειό μου δεν είναι αύτού τού κόσμου». Κι όμως όλοι οί εχθροί τού Χριστού, έχουν «παίξει» τούς Χριστιανούς, γιά νά τό χρησιμοποιήσουν αύτό σαδιστικά, σάν ενα όργανο ανησυχίας καί ύποκρισίας, έτσι ώστε νά προσφέρουν τίς άλλες, άρρωστες καί δαιμονικές θρησκείες τής Γης. Δέν μπορούν νά ύπηρετήσουν τόν Θεό σύμφωνα μέ τούς κανόνες Του, έτσι τό κάνουν μέ τό δικό τους τρόπο, δημιουργώντας άλλους άθεϊστικούς τρόπους, οί όποιοι όδηγούν στό τελευταίο στάδιο τού σχεδίου τού Σατανά, την τελική κα-ταστροφή τού προσώπου της Γης, μέσω της πυρηνικής καταστροφής, καί τήν κρίση τών ένοχων,γιατί νόμιζαν ότι ήταν όλα ελεύθερα καί διασκεδαστικά.

Οί βιβλιοθήκες τού κόσμου, δέν μπορούν νά προσφέρουν κανένα βιβλίο πού νά έξηγεΐ μέ ακρίβεια τί πραγματικά είναι ή ’Ορθοδοξία. Δέν είναι περίεργο αύτό; ’Ενώ τά βιβλία τών άλλων θρησκειών,βρίσκονται παντού. Ή έφεύρεση τής τηλεόρασης έφερε τήν έσχατη ψευδαίσθηση, τό κολλέγιο τής γνώσης τού σατανά, κάνοντας πλύση έγκεφάλου σέ όλο τόν πλανήτη μέ λάθος ιδανικά. Παρερμηνεύοντας τήν έννοια τού ανθρώπου καί τήν έννοια τού Θεού, γίνεται αιτία παρακμής, διδάσκοντας μίσος γιά τόν Θεό. Ποτέ δέν κατάλαβαν όλοι αύτοί, οί έχθροί τής σωτηρίας μας, ότι ή ύπαρξή τους έξαρτάται μόνο άπό τό έλεος τού Θεού, καί έτσι βλέπουμε τούς ανθρώπους νά γίνονται πιό παθητικοί καί νά χειροτερεύουν μέρα μέ τή μέρα.

Ό Θεός όμως δίνει πολλές ευκαιρίες, όσο τρομακτικές κι άν φαίνονται. Οί Δυτικοί, μέσα στήν αποτυχία τους νά αντιπροσωπεύσουν τόν Χριστό, έχουν μάθει να παρουσιάζουν έναν απατεώνα γιά Θεό, πού τούς αντιπροσωπεύει καί τούς μοιάζει. 

Ή διαφορά μεταξύ τών Χριστιανών καί τών ανθρώπων μιάς ελεγχόμενης κοινωνίας είναι, ότι ένώ αύτοί αγωνίζονται μέ όλο τους τό είναι νά γίνουν Θεοί, οί Χριστιανοί αγωνίζονται μέ όλο τους τό είναι νά υπηρετήσουν τόν Θεό. Αύτό, ό νοηματικά τυφλός τό βλέπει σάν μιά ανόητη πράξη, γιατί όταν το μυαλό τους είναι θολωμένο από την αμαρτία, ή λογική θυσιάζεται, ή ελευθερία καταργεϊται καί ο'ι δαίμονες παίρνουν τόν έλεγχο.

Ή κοινωνία, γίνεται ένα άρρωστο δράμα, μιά Νέμεσις καί μιά κόλαση, όπου ό διάβολος κραδαίνει τό μαστίγιο καί οί άμοιροι σκλάβοι σάν μαριονέττες μουγκρίζουν στους «υμνους» της μοντέρνας μουσικής, στό σύνδρομο τής ευχής τού θανάτου, μέ κραυγές άπό προδιαβολική αιώνια απόγνωση, διδασκόμενοι νά μισούν τη σωτηρία τους.

Ό Ιησούς προσέφερε τη ζωή Του γιά νά δείξει στήν ανθρωπότητα τό δρόμο. Όπως είπαν προφητικά οί αρχαίοι Έλληνες, ήρθε κάτω γιά νά δείξει στήν ανθρωπότητα ποιος πραγματικά είναι Αύτός, καί τί πραγματικά είναι ό άνθρωπος. Πώς θά ξεφύγουν, αφού όλο τό σύμπαν, ορατό καί αόρατο, μάς λέει ότι ό Θεός υπάρχει καί μάς αποκαλύπτει ποιός είναι; Ό πανθεϊσμός είναι μιά ανόητη «θρησκεία», όπου ό άνθρωπος έχει ξεγελαστεί στό νά λατρεύει τή φύση - παράλογο - είναι σάν νά λατρεύεις μιά τέχνη καί νά σκοτώνεις τόν καλλιτέχνη. Πώς τελικά θά ξεφύγουν; Τά ανθρώπινα πάθη καί ή τρέλλα γιά διασκέδαση, έχουν οδηγήσει σέ μιά δηλητηριώδη επιστημονική κόλαση. Δέν έχει μείνει κανένα στοιχείο, πού νά μήν έχει δηλητηριαστεί άπό τά πάθη τού ανθρώπου. Μεθοδικά, όλα τά δημιουργήματα τού Θεού έχουν απομακρυνθεί. Κάποτε όμως, θά λογοδοτήσουν γι’ αύτό.


TO ΣΤΕΦΑΝΩΜΑ TOY ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ «ΕΓΩ»

Όταν κάποιος έχει λογική , δεν μπορεί να συμφωνεί με κάποιον πού έχει αντίθετη άποψη όσο κι άν ταιριάζουν οί γνώμες δύο άνθρώπων, δεν μπορούν νά είναι απολύτως ίδιες. Δεν μπορεί νά ύπάρξει θρησκεία, πού νά εχει ένα δόγμα.Οί Οίκουμενιστές προσπαθούν νά δημιουργήσουν τήν ύπαρξη ένός Θεού καί, κατ' αυτούς, τό νά είναι κάποιος απλώς «καλός άνθρωπος», είναι τό μόνο δόγμα πού χρειάζεται νά άκολουθήσει. Αύτή όμως ή νοοτροπία καί αύτό τό «πιστεύω», μηδενίζει αυτόματα τήν αποστολή τού Ιησού Χριστού στή Γη καί τήν παρουσιάζει ώς μία άχρηστη πράξη. Τά μέλη πού έχουν αυτήν τήν δήθεν «θρησκεία», μπορούν νά ενωθούν μέ οποιαδήποτε άλλη θρησκεία, χωρίς νά κάνουν οικονομία στή δική τους πίστη.

Γιά τόν Ιησού Χριστό, πιστεύουν πώς ήταν ένας καλός άνθρωπος, πού έφερε κάποιες αλλαγές, δπως πολλοί άλλοι, καί δίδασκε τούς ανθρώπους νά είναι καλοί μεταξύ τους. Ένας τέτοιος άνθρωπος μπορεί νά γίνει μέλος τού Π.Σ.Ε. (Παγκόσμιου Συμβουλίου Εκκλησιών). Όλα αύτά όμως,αποδεικνύουν την αγραμματοσύνη τους καί τήν άγνοιά τους γιά τίς Γραφές, αλλά δείχνουν καί τήν μοχθηρία τους γιά τήν μαρτυρία τού Ιησού Χριστού. Θέλουν νά σβήσουν τό σκοπό γιά τόν όποιο ήρθε ό Χριστός στή Γή.....


Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ......

ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΥ ΒΙΛΙΟΥ.....


LOGISTICS....

LOGISTICS - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΝΕΩΝ - ΑΘΗΝΑ 2000 from Spyridon Voykalis


 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ετικέτες