Δευτέρα, 7 Μαρτίου 2016

ΟΙ ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΚΑΒΟΥΡΙΔΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΠΑΛΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΟΞΑΣΙΑ ΤΩΝ ΙΕΡΟΣΥΛΩΝ ΝΕΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΩΝ ΠΕΡΙ ΑΚΥΡΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΑΚΡΙΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ ΙΕΡΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΑΤΟΥΣΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΟΥ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΥ - ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ - ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

ΠΡΩΗΝ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΑΒΟΥΡΙΔΗΣ ( 1871 - 1955 ) 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΟΜΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΚΑΒΟΥΡΙΔΗ (1871-1955) ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ΚΑΠΟΙΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ.

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΑΒΟΥΡΙΔΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΟΞΑΣΙΑ ΠΕΡΙ ΑΚΥΡΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΑΚΡΙΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ......

Ή δε διακοπή τής ’Εκκλησιαστικής έπικοινωνίας μετά τής διoικούσης Συνόδου καί ή παύσις τού μνημοσύνου αυτής εκ μέρους τών oρθοδοξούντων, ού μόνον δέν κατακρίνεται άλλά καί επαινείται ώς μή δημιουργούσα Σχίσμα άλλ’ ώς σώζουσα τήν ’Εκκλησίαν άπό Σχίσματος συμφώνως πρός τόν 15ον Κανόνα τής ΑΒ’. Οίκ. Συνόδου, διαγορεύοντα τάδε... 

Οί γάρ δ’ αίρεσιν τινά παρά των 'Αγίων Συνόδων ή Πατέρων κατεγνωσμένην ώς πρός τόν Πρόεδρον κοινωνίας εαυτάς διαστέλλοντας... οί τοιούτοι ού μόνον τή Κανονική επιτιμήσει ούχ’ υπόκεινται προ συνοδικής διαγνώσεως, έαυτούς τής πρός τόν καλούμενον ’Επίσκοπον κοινωνίας άποτειχίζοντες, άλλά καί τής πρεπούσης τιμής τοίς όρθοδόξοις άξιωθήσονται, ού σχίσματι τήν 'Ένωσιν τής ’Εκκλησίας κατέτεμον, άλλά Σχισμάτων καί μερισμών τήν ’Εκκλησίαν έσπούδασαν ρύσασθαι». 


Βλέπε καί τόν 3ον Κανόνα τής Γ Οίκ. Συνόδου έπιτάσσσντα τάδε... «Κοινώς δέ τούς τή όρθοδόξη καί Οίκουμενικώ Συνόδω συμφρονούντας Κληρικούς κελεύομεν τοίς στατήσασιν ή άφισταμένοις Έπισκόποις μηδόλως ύποκεισθαι κατά μηδένα τρόπον». 

Οί Κανόνες ούτοι ώς πας τις καλός καί ειλικρινής συζητητής εννοεί, παρέχουν είς τους ορθοδοξούντας κληρικούς καί αποστέργοντας τήν καινοτομίαν τής προϊσταμένης εκκλησιαστικής αρχής, το δικαίωμα μόνον τής διακοπής τής εκκλησιαστικής επικοινωνίας μετά τής διοικούσης αρχής και τής κατά μηδένα τρόπον υπακοής πειθαρχίας εις αυτήν, τού δικαιώματος κηρύξεως ταύτης ως αιρετικής και αποσχίσεως αυτής εκ τού καθόλου τής Ορθοδοξίας Κορμού έπιφυλαχθέντος εις την Κανονικήν Σύνοδον.


Ούτω καί άπό Κανονικής άπόψεως ισχύει τό βασικόν νομικόν άξίωμα καί άπόφθεγμα• «ούδείς δικάζεται αναπολόγητος». "Όθεν ίνα κηρύξωμεν καί ημείς τούς καινοτομήσαντας ’Αρχιερείς Σχισματικούς καί έν ένεργεία, όπως έπραξαν αύθαιρέτως καί άντικανονικώς oι Παρασυνάγωγοι ’Επίσκοποι, έδει νά δικάσωμεν αύτούς, άλλ’ 'ίνα δικάσωμεν έδει νά έχωμεν πάντα τά Κανονικά στοιχεία, τά άπαιτούμενα πρός συγκρότησιν ’Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου, όπερ δέν δύναται νά συγκροτήση παρά μία ’Εκκλησία, άνεγνωρισμένη ύφ’ όλων τών έπί μέρους ’Ορθοδόξων ’Εκκλησιών, ώς Αύτοκέφαλος έχουσα τό δικαίωμα νά δικάζη εγκύρως τούς, είτε εις την πίστιν είτε εις τήν ηθικήν άμαρτάνοντας Κληρικούς της


’Αλλά ημείς οι παλαιοημερολογίται δέν άποτελούμεν ιδιαιτέραν καί άνεξάρτητον ’Ορθόδοξον ’Εκκλησίαν έν Έλλάδι, διότι ούδεμία ’Εκκλησία μάς άνεγνώρισεν ώς τοιαύτην, άλλ’ είμεθα έντός τής άνεγνωρισμένης Αύτοκεφάλου Ελληνικής ’Εκκλησίας, ώς μία φρουρά, ήτις φρουρεί τόν θεσμόν τού όρθοδόξου Εορτολογίου, ον ήθέτησεν ώς μη ώφειλεν ή πλειοψηφία τής 'Ιεραρχίας καί ημείς ώς άποτελούντες τήν φαεινήν καί άλύμαντον πλευράν τής Αύτοκεφάλου ’Εκκλησίας τής 'Ελλάδος*, συνεχίζομεν τήν ιστορίαν Αύτής ύπό τήν όρθόδοξον έννοιαν. 

Ούδείς ποτέ έκ τών παλαιών ή τών νέων αιρετικών καί αίρεσιαρχών έκηρύχθη σχισματικός καί καθηρέθη ύπό διαφωνούντων 'Ιεραρχών μεμονωμένων άνευ δίκης καί άπολογίας, άλλ’ ύπό Συνόδων καί Κανονικώς συγκεκροτουμένων ’Εκκλησιαστικών Δικαστηρίων, ενώπιον τών όποίων καλούνται ούτοι είς άπολογίαν καί τότε μόνον καθαιρούνται τού ’Αρχιερατικού δικαιώματος καί τής έξουσίας τού διοικείν ’Εκκλησίαν, καί τελείν έγκύρως πάσαν ’Εκκλησιαστικήν Ιεροτελεστίαν, όταν μετά έπαρκή διαφωτισμόν ύπό τού Συνοδικού Δικαστηρίου δέν θελήσωσι νά άποπτύσωσι τήν πλάνην των, έμμένοντες σκληροτραχήλως καί άμεταπείστως είς τάς αίρετικάς ίδέας καί πεπλανημένας δοξασίας αύτών.


Τοιαύτην γνώμην άκυρώσεως Μυστηρίων καί έπαναλήψεως τούτων δεν δικαιούνται νά έχωσι καί άποφαίνωνται, ού μόνον μεμονωμένα άτομα Επισκόπων, μηδεμίαν άρμοδιότητα καί μηδέν κύρος έχόντων πρός τούτο, άλλ’άκόμη καί μία έπί μέρους ορθόδοξος ’Εκκλησία δέν έχει τό δικαίωμα νά άφαιρεί τήν έγκυρότητα τών Μυστηρίων άνευ της γνώμης της όλης ’Εκκλησίας, ης καί μόνον άποκλειστικόν δικαίωμα είναι νά άφαιρεί άπό τούς κληρικούς τούς περιπίπτοντας εις αίρεσιν καί μή μετανοούντας καί άποτύοντας αύτήν, τό δικαίωμα τού έγκύρως καί άνυσίμως τελείν τά Μυστήρια, διότι όστις δέν έχει τήν δύναμιν νά δίδει μίαν θείαν δωρεάν, δέν έχει συνεπώς τό δικαίωμα νά άφαιρεί ταύτην. Δι’ο καί τούς νοσφιζομένους τό ίερόν τούτο δικαίωμα κατατάσσουν οί Κανόνες είς τήν τάξιν τών ίεροσύλων«’Επίσκοπον είς Πρεσβυτέρου βαθμόν φέρων ιεροσυλία έστίν». (29 τής Ζ\ης Οικ. Συνόδου). 

Καί άν οί Κανόνες θεωρούν Ιεροσυλίαν τόν υποβιβασμόν τού Μυστηρίου τής Ίερωσύνης, πόσω μάλλον θεωρούνται Ιερόσυλοι οί τολμώντες άνευ ούδεμιάς άρμοδιότητος καί ’Εκκλησιαστικού κύρους νά κηρύτωσιν άκυρα τά Μυστήρια μιάς άνεγνωρισμένης ’Εκκλησίας έστω καί ύποδίκου άπέναντι τής όλης ’Εκκλησίας, διά τήν αύθαίρετον εισαγωγήν μιάς καινοτομίας;

ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Η ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ , ΠΡΙΝ ΕΡΘΕΙ Η ΟΡΓΗ ΤΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ.  Σ.Β

ΔΕΙΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΝΑΡΤΗΣΗ....... 


ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΒΛΑΣΦΗΜΕΣ ΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΚΟΔΟΞΙΕΣ ΠΕΡΙ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΑΚΥΡΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΑΚΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΖΩΝΤΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ , ΔΥΝΑΜΕΙ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ - ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΩΝ - ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΒΛΑΣΦΗΜΗ ΚΑΚΟΔΟΞΙΑ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ , ΑΚΕΦΑΛΟΙ , ΧΩΡΙΣ ΧΑΡΙ ΚΑΙ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΟΙ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ ΝΟΜΟΚΑΝΟΝΙΚΑ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥΣΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ- ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΕΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΟΥ....... ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΚΑΙ ΑΓΩΝ..... ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ....ΣΗΜΕΙΟ ΑΓΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΚΑΒΟΥΡΙΔΗ.... ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΦΗ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΞΗΛΗΘΕ ΕΥΩΔΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΦΟ ΤΟΥ.... Η ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΕΣ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΤΟ 1935 - " ΤΟ ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ - Η ΜΑΤΘΑΙΪΚΗ ΔΟΞΑΣΙΑ ΠΕΡΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΧΑΡΙΤΟΣ , ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ - ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΧΑΣΜΟΣ - ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑΣ - ΑΚΥΡΑ ΚΑΙ ΜΗ ΑΚΥΡΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ - ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ. "

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ετικέτες