Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2016

ΕΞΩΔΙΚΟ ΕΣΤΕΙΛΑΝ ΣΤΙΣ 4/11/2016 ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΩΝA ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ Κ/Ξ JB ΑΒΑΞ-ΑΚΤΩΡ-ΤΕΡΝΑ-INTRAKAT , ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜΙΚΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΒΟΤΑΝΙΚΟ , ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ ΑΣΤΕΓΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜΙΚΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ......


ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ

Αικατερίνης Παντελίδου του Κίμωνος, Δικηγόρου,
κατοίκου Αθηνών, οδός Μαυρομιχάλη άρ. 182, δέ εαυτήν καί ώς εκπροσώπου κατοίκων της περιοχής Έλαιώνος.

1.      Τό Ελληνικόν Δημόσιον, νομίμως εκπροσωπούμενον ύπό τού προϊσταμένου τής ΕΥΔΕΚ, κατοικοεδρεύοντος εν Αθήναις τών οποίων καλώς γνωρίζετε τά ονοματεπώνυμα καί τίς διευθύνσεις άπό προηγούμενα πρός ύμας κοινοποίηθέντα δικόγραφα.

2.      Τήν Κ/Ξ « J and Ρ-ΑΒΑΞ - ΑΚΤΩΡ ΑΕ - ΤΕΡΝΑ ΑΕ - INTRAKAT», νομίμως εκπροσωπουμένην, κατοικοεδρεύοντος εις τήν Παιανίαν Αττικής, 19ο χλμ Λεωφ. Παιανίας - Μαρκοπούλου. 
Ώς γνωστόν εκκρεμούν ενώπιον τού Συμβουλίου τής Έπικρατείας καί τού Διοικητικού Έφετείου Αθηνών αιτήσεις άκυρώσεως τών πράξεων κατασκευής τού ίσλαμικού τεμένους εις τόν Βοτανικόν ώς καί αιτήσεις άναστολής τής κατασκευής καί τής ενάρξεως των εργασιών αυτής κατά τά είς τά δικόγραφα αυτά αίτηθέντα.

Ώς γνωστόν επίσης εντός τού επιδίκου κοινοχρήστου πρασίνου είχαν εγκατασταθή επί πλέον τών 5 μηνών, βάσει τού διεθνούς νόμου 3003/2002 αστεγοι. Έλληνες, ταλαιπωρηθέντες άπό τήν επιβολήν τών μνημονίων, γνωστοποιήσαντες είς τήν άρμοδίαν Εισαγγελίαν τούτο άμα τή εγκαταστάσει. των.

Ώς γνωστόν επίσης από τόν Ιούλιον 2016 λειτουργεί εντός τού επι,δίκου κοινοχρήστου πρασίνου εκκλησία αφιερωμένη εις τήν Παναγίαν τήν Ελευθερώτρια, τήν δέ 17/10/2016 ετελέσθησαν τά θυρανοίξια καί δευτέρου δυσυπόστατου Ναού εντός τού ίδίου επίδίκου κοινοχρήστου πρασίνου αφιερωμένου είς τήν Αγίαν Τριάδα - Παναγίαν Ελευθερώτριαν τεθέντες αμφότεροι οί Ναοί εις δημόσιαν Χριστιανικήν Ορθόδοξον λατρείαν καθ' όσον καί σχετικαί ανακοινώσεις είς τόν Τύπον έγιναν, αλλά γνωσταί καί διά των συνεχών Ιερών Λειτουργιών κατά τάς εορτάς καί Κυριακάς είς τό πέριξ Ορθόδοξον πιστόν κοινόν.

Επειδή μετά τήν σημερινήν επιχείρησιν εκκενώσεως τού επίδίκου κοινοχρήστου πρασίνου διά τής χρησιμοποιήσεως πλήθους πανόπλων ανδρών τών ΜΑΤ καί ΕΚΑΜ, διά τήν σύλληψιν ρακενδύτων, ασθενών καί άλλων αστέγων εύρεθέντων είς τόν χώρον αυτόν έχει εγκαταλειφθή ό Ιερός μας αυτός χώρος.

Επειδή παρά τήν ύπαρξιν κατά τά ίστορηθέντα (5) πέντε εν συνόλω εκκρεμουσών αίτήσεών μας είς τά προρρηθέντα δικαστήρια εσείς παρανόμως προχωρήσατε είς τήν ανάθεσιν τού έργου τής κατασκευής τού ίσλαμικού τεμένους εντός τού ίδίου επιδίκου κοινοχρήστου πρασίνου τήν 10/10/2016.

Σας ΚΑΛΩ διά τής παρούσης μου:

    1. Νά σεβασθητε τούς υπάρχοντας ανωτέρω Χριστιανικούς Ορθοδόξους Ναούς ύπαγομένους είς τήν Ίεράν Αρχιεπισκοπήν τών γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών Αθηνών τού Μακαριωτάτου Καλλινίκου.

2. Νά σεβασθητε τίς έκκρεμοΰσες αιτήσεις καί νά απέχετε πάσης ενέργειας προκαταρκτικής καί κατασκευαστικής τής κατασκευής τού ανωτέρω έργου.

Άλλως καί εν αρνήσεί σας επιφυλάσσομαι, διά τήν ασκησίν παντός νομίμου δικαιώματος έμού καί των πελατών μου.

Αρμόδιος δικαστικός έπίμελητής έπίδότω νομίμως τήν παρούσαν μου πρός ους αυτη αναφέρεταί πρός γνωσίν των καί δια τάς νομίμους συνεπείας, αντιγράφων ταύτην έν τή έκθέσεί έπίδόσεώς του.Άθηναι, 4/11/2016 

 Ή έξωδίκως προσκαλοΰσα

ΤΟ ΕΞΩΔΙΚΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF....
ΔΕΙΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ.... 


ΕΔΙΩΞΑΝ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΔΟΥΛΟΙ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΕΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΣΤΕΓΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΕΓΗ ΑΣΤΕΓΩΝ ΣΤΟΝ ΒΟΤΑΝΙΚΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΟΛΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ... Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΟΜΕΡ ΤΣΕΛΙΚ ΠΟΥ ΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΕΚ' ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ.... ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΟΥΝ ΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ Μ.Μ.Ε ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ "ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ" ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΒΟΤΑΝΙΚΟ ΠΟΥ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟ ΙΣΛΑΜΙΚΟ ΤΕΜΕΝΟΣ.... ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ..... ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ.... Η ΕΛΛΑΣ ΕΑΛΩ....  ΕΛΛΗΝΑΣ ΕΨΑΛΛΕ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ "ΤΗ ΥΠΕΡΜΑΧΩ" ΚΑΙ ΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΦΑΣΙΣΤΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΤΟΝ ΕΠΙΠΛΗΞΑΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ....ΚΑΙ ΕΔΩ ΟΙ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΘΕΛΟΥΝΕ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΝΕ ΙΣΛΑΜΙΚΟ ΤΕΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ.... ΕΛΛΗΝΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ.....

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ετικέτες