Τετάρτη, 31 Ιανουαρίου 2018

ΜΗΝΥΜΑ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ ΜΟΝΑΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ , ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΙΣ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 2μ.μ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ............
ΣΑΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ ΕΝΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ ΜΟΝΑΧΟΥ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ ΠΡΙΝ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ, ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣ ΣΤΙΣ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 2μ.μ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ..... 

ἝΛΛΗΝΕΣ...... 

ὍΛΟΙ οἱ Ἕλληνες..... 

Ἦλθε τό πλήρωμα τοῦ χρόνου ὥστε νά δώσει τό μήνυμα πρός πᾶσα κατεύθυνση σύσσωμο τό ἔνδοξο Ἑλληνικό Ἔθνος ὅτι Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΑΔΑ. ὍΛΟΙ , μικροί καί μεγάλοι νά δώσουμε το παρών στό συλλαλητήριο της Ἀθήνας τήν Κυριακή 4 Φεβρουαρίου, ὥρα 14.00 ποῦ συντονίζει ἡ Πανελλήνια Ὁμοσπονδία Πολιτιστικῶν Συλλόγων Μακεδόνων. 

Ἡ παρουσία μας εἶναι τιμή γιά ὅλους τούς ἐνδόξους πεσόντες προγόνους μας. «.....Ἰδοὺ νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος, ἰδοὺ νῦν ἡμέρα σωτηρίας.....» 

Δέν λησμονοῦμε: «Μάχου ὑπέρ Πίστεως καί Πατρίδος». ΚΑΛΟΝ ΑΓΩΝΑ. ΚΑΛΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ..... 

γ. Χερουβείμ μοναχός 
 Ἱερόν Κ. Ἁγίων Ἀρχαγγέλων - Κουκουζέλη Ἅγιον Ὄρος

Δευτέρα, 29 Ιανουαρίου 2018

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΣΙΝΑ, ΦΑΡΑΝ ΚΑΙ ΡΑ'Ι'ΘΩ κ.κ ΔΑΜΙΑΝΟ: ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ - ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ


Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΚΟΠΟΣ ΣΙΝΑ, ΦΑΡΑΝ ΚΑΙ ΡΑ'Ι'ΘΩ κ. ΔΑΜΙΑΝΟΣ: ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ 

Κάντε κλικ για μεγένθυνσηΑρχιεπίσκοπος Σινά , Φαράν και Ραϊθώ κ.κ Δαμιανός

Βίντεο 1ο....
 

Βίντεο 2ο.....


ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΙΡΕΣΕΩΣ 

Είς τό όνομα τοΰ Πατρός καί τοϋ Υίου καί του Αγίου Πνεύματος. 

Όλοι όσοι λάβαμε τό Βάτττισμα στήν Ορθόδοξη Εκκλησία καί πιστεύουμε Όρθόδοξα είμαστε πλήρη μέλη τής Μιας, Αγίας, Καθολικής καί Άποστολικής Εκκλησίας, πού είναι μόνον ή Όρθόδοξος Εκκλησία, δηλ. τού Σώματος τού Χριστού, πού έχει κεφαλή τόν ϊδιο τόν Θεάνθρωπο Κύριον ήμών Ιησοΰν Χριστόν. Διά τοΰ Μυστηρίου τοΰ Αγίου Χρίσματος λάβαμε τήν Σφραγίδα τής Δωρεάς τοΰ Αγίου Πνεύματος καί διά τής θείας Μεταλήψεως τοΰ Τιμίου Σώματος καί Αίματος τοΰ Χριστού ένωνόμαστε μέ τόν Χριστό καί γινόμαστε μέλη τοΰ Σώματός Του. 

Ώς μέλη τής Εκκλησίας τοΰ Χριστού, ή όποία άποκλειστικώς καί μόνον είναι ή Ορθόδοξη Εκκλησία, μόνο στήν όποία ένωνόμαστε μέ τόν Αληθινό Θεό καί μόνο μέσα στήν όποία ό άνθρωπος μπορεί νά σωθεί, άποκηρύττουμε καί άπορρίπτουμε δημόσια τις ποικίλες αιρέσεις, oi όποιες μόλυναν άρκετά μέλη τής Εκκλησίας. 

Ή αίρεση δέν βλάπτει μόνο έκείνον, πού πιστεύει σ’ αύτήν, άλλά καί τά μέλη τής Εκκλησίας, εφόσον εκείνοι, πού έχουν αιρετικό φρόνημα στήν Εκκλησία, διακηρύττουν τήν αίρεση καί στά ύπόλοιπα μέλη λόγω καί έργω, διασκορπίζοντας έτσι τό μικρόβιο τής αίρέσεως σ' ολόκληρο τό σώμα τής Εκκλησίας.

Ή αίρεση, όταν διακηρύττεται άπό έπίσκοπο ή ιερέα, βλάπτει καί τούς πιστούς. Ό έπίσκοπος καί ό ίερεύς όφείλει νά φροντίζει, ώστε τά μέλη τοΰ ποιμνίου του νά μήν διδάσκουν αιρέσεις. Άν οΐ ήθικές αμαρτίες χωρίζουν τόν άνθρωπο άπό τόν Θεό, άκόμη περισσότερο ή αίρεση. Τό καθήκον τοϋ έπισκόπου είναι νά ορθοτομεί τόν λόγον τής Αλήθειας, εφόσον ή άγιότης συνδέεται οργανικά μέ τήν Αλήθεια1. Ό Χριστός είναι ή Όδός, ή Αλήθεια καί ή Ζωή. Ή αίρεση είναι ψέμα καί βλασφημία εναντίον τοΰ σεσαρκωμένου Λόγου, τοϋ Θεανθρώπου Ιησοΰ Χριστού. Ή αίρεση δημιουργείται ώς πνευματική πλάνη καί διαμορφώνεται ώς ιδεολογία,που έναντιώνεται στην Αλήθεια, μηδενίζοντας τή δυνατότητα άγιοτητος καί σωτηρίας. 

Όπως μιά άρρώστια δέν βλάπτει μόνο τό άρρωστο όργανο, αλλά όλόκληρο τόν οργανισμό, με τόν ϊδιο τρόπο καί ή αίρεση, έφόσον δηλητηριάζει κάποια μέλη τής Εκκλησίας, προκαλεϊ πόνο σέ όλόκληρο τό σώμα της καί τό βλάπτει. Γι’αύτόν τόν λόγο, κάθε φορά που έμφανιζόταν μία αίρεση, ή όποια άπειλοϋσε τό Σώμα τής Εκκλησίας, συνέρχονταν Οικουμενικές καί Τοπικές Σύνοδοι, πού αναθεμάτιζαν καί τήν αίρεση καί τούς αιρετικούς, οί όποιοι τήν υπεράσπιζαν. Μέ τόν τρόπο αύτόν, άπέκοπταν άπό τό Σώμα τής Εκκλησίας καί τήν αιρετική διδασκαλία καί αύτούς, πού τήν προωθούσαν. 

Ό Απόστολος Παύλος, στήν πρός Ρωμαίους επιστολή, λέγει : «καθάπερ γάρ έν ένί σώματι πολλά μέλη έχομεν, τά δέ μέλη πάντα ού τήν αυτήν έχει πράξιν, ούτως oi πολλοί έν σώμά έσμεν έν Χριστώ, τό δέ καθ' εις άλλήλων μέλη, έχοντες δέ χαρίσματα κατά την χάριν τήν δοθεϊσαν ήμϊν διάφορα, είτε προφητείαν, κατά τήν αναλογίαν τής πίστεως» . 

Καί στήν Α' πρός Κορινθίους έπιστολή : «ού δύναται δέ ό οφθαλμός είπεϊν τή χειρί χρείαν σου ούκ έχω ή πάλιν ή κεφαλή τοϊς ποσί χρείαν υμών ούκ έχω’ άλλα πολλώ μάλλον τά δοκούντα μέλη τού σώματος άσθενέστερα ύπάρχειν άναγκαϊά έστι»3, έπισημαίνοντας άκολούθως ότι «είτε πάσχει έν μέλος, συμπάσχει πάντα τά μέλη, είτε δοξάζεται έν μέλος, συγχαίρει πάντα τά μέλη. Υμείς δέ έστε σώμα Χριστού καί μέλη έκ μέρους»4

Έχοντας ύπ’όψιν μας ότι μέχρι σήμερα δέν συνήλθαν Τοπικές Σύνοδοι, γιά νά καταδικάσουν έκείνους, πού παραβιάζουν έδώ καί ένα περίπου αιώνα τόσο τούς Άποστολικούς Κανόνες, όσο καί τίς άποφάσεις τών Αγίων Οικουμενικών καί Τοπικών Συνόδων, εμείς, ώς ζωντανά μέλη τού Σώματος τού Χριστού, άπορρίπτουμε καί άποστασιοποιούμαστε άπό όλες τίς πράξεις, τίς όποιες καταδικάζει ή ’Εκκλησία, δηλ.: 

- τίς συμπροσευχές μέ τούς αιρετικούς, όπως τήν λεγομένη «εβδομάδα προσευχής υπέρ τής ένότητος τών χριστιανών», τούς «έσπερινούς υπέρ τής ένότητος τών χριστιανών» καί άλλες παρόμοιες έκδηλώσεις, πού λαμβάνουν χώρα σέ ορθόδοξες εκκλησίες, κατά τήν «έβδομάδα προσευχής ύπέρ τής ένότητος τών χριστιανών», στίς οποίες προσκαλούνται αιρετικοί νά κηρύξουν άπό τό Ιερό καί Φοβερό Ορθόδοξο Βήμα, όπου θυσιάζεται Χριστός ό Θεός, 

- τήν συμμετοχή σέ συγκρητιστικές διαθρησκευτικές καί διαχριστιανικές συναντήσεις, στίς όποιες οΙ συμμετέχοντες προβαίνουν σέ συγκρητιστικές συμβολικές πράξεις καί γίνονται συμπροσευχές μέ τούς αίρετικούς. 

Άπποκηρύττουμε ώς αίρεση καί άπορρίτττουμε τόν Οίκουμενισμό ϋπό δλες τίς μορφές του

α'. τήν παρουσία των Ορθοδόξων Εκκλησιών στό λεγόμενο «Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών», 

β' τήν αίρεση, κατά τήν όποια ή Ορθοδοξία αποτελεί μόνο ένα μέρος τής Εκκλησίας, 

γ΄ τήν αίρεση, κατά τήν όποια όλες οϊ χριστιανικές ομολογίες είναι κλάδοι τής Μιάς Εκκλησίας, 

δ', τήν αίρεση, κατά τήν όποια ή Ορθόδοξη Εκκλησία είναι μία Εκκλησία μεταξύ πολλών άλλων «οικογενειών ’Εκκλησιών», οί όποιες άποτελοΰν μαζί τήν Μία Εκκλησία, 

ε΄ τήν αίρεση, κατά τήν όποια ή ένότης τής Εκκλησίας έχει άπολεσθεϊ. Ή Εκκλησία, σύμφωνα μέ τήν ορθόδοξη διδασκαλία, είναι Μία καί Μοναδική, έπειδή ή Κεφαλή της είναι Μία, ό Κύριος Ιησούς Χριστός. Ή ένότης τής Εκκλησίας έκφράζεται διά τής ένότητος τής πίστεως, τής λατρείας καί τής διοικήσεως καί διά τής ύπακοής τών πιστών στήν ιεραρχία της, έφ’όσον ή ιεραρχία διατηρεί τήν ένότητα τής πίστεως. 

στ', τήν αίρεση, κατά τήν οποία ή Εκκλησία είναι «διηρημένη σέ χριστιανικές ομολογίες», καί ότι τώρα έμεϊς, ώς δήθεν «νέοι πατέρες», θά πρέπει νά «έπανεύρουμε τήν ενότητά της» διά τού «δογματικού μινιμαλισμοϋ», μέ τό νά άποδεχτοϋμε δηλ. ώς βάση τής ένώσεως τών ορθοδόξων μέ τίς αιρέσεις μία μινιμαλιστική πίστη, δηλ. μόνο τήν πίστη στήν Αγία Τριάδα καί στόν Ιησού Χριστό ώς Σεσαρκωμένο Θεό καί Σωτήρα, παραβλέποντας όλα τά ύπόλοιπα δόγματα τής Εκκλησίας, συμπεριλαμβανομένης τής μυστηριακής ίερωσύνης, τών ιερών εικόνων, τής άκτιστου Χάριτος, τής τιμητικής προσκυνήσεως τών Αγίων κλπ. 

ζ'. τήν αίρεση, κατά τήν οποία υπάρχει μία «άόρατη ένότητα» τής Εκκλησίας, μέσω τής κοινής πίστεως στήν Άγια Τριάδα καί στόν Ιησού Χριστό, ώς Κύριο καί Σωτήρα, καί ότι αυτήν (τήν «άόρατη ένότητα») θά άκολουθήσει μία «ορατή ένότητα», ή όποια θά έκπληρωθεΐ διά τής ένώσεως τών «ομολογιών» (ένότης έν τή ποικιλία τών δογμάτων καί παραδόσεων). 

η', τήν αίρεση, κατά τήν όποια άρκεϊ νά πιστεύει κανείς στήν Άγια Τριάδα καί στόν Κύριο Ιησού, ώς Θεό καί Σωτήρα, γιά νά ανήκει στήν Εκκλησία. Δηλ. ή Εκκλησία θεωρείται ώς σύναξη όλων των χριστιανικών «όμολογιών».

Άγίασον αυτούς έν τη άληθεία σου  ό λόγος ό σός άλήθειά έστι, Ίω. 17,17. 

Ρωμ. 12, 4-6. 

Α* Κορ. 12, 21-22. 

Α' Κορ. 12, 26-27. 

Ίω. 15, 26.  


ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF......


Κυριακή, 28 Ιανουαρίου 2018

Ο ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΣΤΙΣ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 - ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΑΖΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ , ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ.....ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ , ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ , ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΑΣ......

Ο Μίκης Θεοδωράκης θα είναι ομιλητής του Συλλαλητηρίου για τη Μακεδονία στην πλατεία Συντάγματος την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου. 

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του thestival.gr, ο κ. Μιχάλης Πατσίκας, μέλος της οργανωτικής επιτροπής του Συλλαλητηρίου της Αθήνας, επισκέφθηκε χθες τον κ. Θεοδωράκη και του μετέφερε την πρόσκληση της Συντονιστικής Επιτροπής. Από την πλευρά του ο Μίκης Θεοδωράκης εξέφρασε την περηφάνια του για το μεγαλειώδες Συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης και δεσμεύτηκε πως το λιγότερο που θα κάνει είναι να στείλει ηχογραφημένο ηχητικό μήνυμα χαιρετισμού στο Συλλαλητήριο της Αθήνας. 

Το αν ο Μίκης Θεοδωράκης θα καταφέρει να βρεθεί στην εξέδρα του Συλλαλητηρίου θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν την 4η Φεβρουαρίου. 

Σε κάθε περίπτωση η εμπλοκή του Μίκη Θεοδωράκη στο Συλλαλητήριο για τη Μακεδονία δίνει τεράστια δυναμική στις προσπάθειες της Συντονιστικής Επιτροπής και κλείνει τα στόματα όλων εκείνων που περιέγραψαν τον ξεσηκωμό του λαού για τη Μακεδονία ως εθνικιστικό παραλήρημα.

  

ΠΗΡΑΝ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΠΡΕΠΕ ΟΙ ΠΟΛΙΤΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΝΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΥΤΙΑ " ΚΑΛΗΜΕΡΑ " ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΙΤΑΚΟΥ - ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ... " ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΠΙΣΤΗ ΠΙΑ , ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΣΤΟΝ ΛΑΟ ΜΑΣ, ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΛΑΟ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ... " ΤΡΩΝΕ ΤΑ ΘΗΡΙΑ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΑΛΛΑ ΜΕΝΕΙ ΚΑΙ ΜΑΓΙΑ "


ΟΥΤΕ ΡΕΥΜΑ ΔΕΝ ΕΔΩΣΕ Ο ΑΝΘΕΛΛΗΝΑΣ ΚΑΙ ΨΕΥΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΤΟΥ ΣΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ.... ΣΟΒΑΡΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΤΩΝ.....


ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 4/2/2018 - ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΙΣ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 2μ.μ , ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ , ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ......


ΘΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ( Ι.Σ.Κ.Ε ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ : Ο ιερός κλήρος της Ελλάδος απεφάσισε να συμμετάσχει στο συλλαλητήριο που θα γίνει στην Αθήνα στις 4 Φεβρουαρίου 2018. 


Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ κ.κ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΛΕΙ ΤΟΝ ΠΙΣΤΟ ΛΑΟ ΝΑ ΠΑΕΙ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΣΤΙΣ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018... ΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 4/2/2018 , ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΙΣ 21/2/2018... ΣΥΝΕΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ....

ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΤΙΣ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ , ΘΑ " ΔΑΚΡΥΣΟΥΝ " ΟΙ ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ...... ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΙΣ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΣΤΙΣ 2.μ.μ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ - ΛΙΣΤΑ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΘΕΣΗΣ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ......ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΙΣ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΣΤΟ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ " ΘΑ ΔΑΚΡΥΣΟΥΝ " ΟΙ ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ.....


ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ , ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΙΣ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 2.μ.μ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ.....


ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΠΟΥΛΜΑΝ ΠΟΥ ΘΑ ΜΕΤΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΠΟ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΙΣ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018. ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ. ΚΑΠΟΙΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ , ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΘΕΣΕΙΣ.

https://www.facebook.com/events/145324326165624/permalink/145370552827668/


  

ΠΗΡΑΝ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΠΡΕΠΕ ΟΙ ΠΟΛΙΤΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΝΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΥΤΙΑ " ΚΑΛΗΜΕΡΑ " ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΙΤΑΚΟΥ - ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ... " ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΠΙΣΤΗ ΠΙΑ , ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΣΤΟΝ ΛΑΟ ΜΑΣ, ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΛΑΟ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ... " ΤΡΩΝΕ ΤΑ ΘΗΡΙΑ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΑΛΛΑ ΜΕΝΕΙ ΚΑΙ ΜΑΓΙΑ "


ΟΥΤΕ ΡΕΥΜΑ ΔΕΝ ΕΔΩΣΕ Ο ΑΝΘΕΛΛΗΝΑΣ ΚΑΙ ΨΕΥΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΤΟΥ ΣΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ.... ΣΟΒΑΡΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΤΩΝ.....


ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 4/2/2018 - ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΙΣ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 2μ.μ , ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ , ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ......


ΘΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ( Ι.Σ.Κ.Ε ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ : Ο ιερός κλήρος της Ελλάδος απεφάσισε να συμμετάσχει στο συλλαλητήριο που θα γίνει στην Αθήνα στις 4 Φεβρουαρίου 2018. 


Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ κ.κ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΛΕΙ ΤΟΝ ΠΙΣΤΟ ΛΑΟ ΝΑ ΠΑΕΙ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΣΤΙΣ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018... ΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 4/2/2018 , ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΙΣ 21/2/2018... ΣΥΝΕΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ....

Σάββατο, 27 Ιανουαρίου 2018

ΟΥΤΕ ΡΕΥΜΑ ΔΕΝ ΕΔΩΣΕ Ο ΑΝΘΕΛΛΗΝΑΣ ΚΑΙ ΨΕΥΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΤΟΥ ΣΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ.... ΣΟΒΑΡΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΤΩΝ.....
ΟΥΤΕ ΡΕΥΜΑ ΔΕΝ ΕΔΩΣΕ Ο ΑΝΘΕΛΛΗΝΑΣ ΚΑΙ ΨΕΥΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΤΟΥ ΣΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ. 

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΤΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΤΟΥ. ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΙΧΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ , ΜΕ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 500.000 ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΡ' ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΠΟΥ ΔΕΧΤΗΚΕ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΣΑ.

ΤΗΝ ΙΔΙΑ , ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΘΑ ΕΧΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ , ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΣΤΙΣ 4/2/2018 ΣΤΙΣ 2μ.μ

Ο ΑΝΘΕΛΛΗΝΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΤΟΥ ΣΟΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΣ ΨΕΥΤΗΣ, ΑΦΟΥ ΔΗΛΩΣΕ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΟΜΙΛΙΑ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ ΟΤΙ ΕΔΩΣΕ ΡΕΥΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ , ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΦΥΣΙΚΑ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ.

ΝΤΡΟΠΗ ΣΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ , ΜΠΟΥΤΑΡΗ ΤΟΥ ΣΟΡΟΣ ΠΟΥ ΠΟΛΕΜΑΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΣΑ ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΑ ΚΑΤΗΓΓΕΙΛΕ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟΥ , Ο κος ΜΕΛΑΣ ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΟΥ ΑΡΤ " ΕΓΕΡΘΗΤΙ " ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗ....

ΜΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΦΡΑΣΗ ΤΟΥ κου ΜΕΛΑ ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ.... " ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΧΩΡΙΖΟΥΝ, Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΩΝΕΙ ".........

Σ.Β 

 ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ.....


ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΣΥΛΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΤΙΣ 4/2/2018 ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΣΤΙΣ 2μ.μ..... 


S.O.S....S.O.S......S.O.S ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ BULGRAVIA (ΜΠΟΥΛΓΚΡΑΒΙΑ) ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΜΕΛΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΕΞΕΛΙΞΗ..... ΙΣΛΑΜΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗ - Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΖΙΧΑΝΤΖΙΣΤΩΝ....

ΠΗΡΑΝ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΠΡΕΠΕ ΟΙ ΠΟΛΙΤΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΝΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΥΤΙΑ " ΚΑΛΗΜΕΡΑ " ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΙΤΑΚΟΥ - ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ... " ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΠΙΣΤΗ ΠΙΑ , ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΣΤΟΝ ΛΑΟ ΜΑΣ, ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΛΑΟ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ... " ΤΡΩΝΕ ΤΑ ΘΗΡΙΑ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΑΛΛΑ ΜΕΝΕΙ ΚΑΙ ΜΑΓΙΑ "


ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΙΝΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΥΤΙΑ  "ΚΑΛΗΜΕΡΑ" ΣΤΙΣ 27/1/2018 . 

Η ΚΥΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΙΤΑΚΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΤΙΣ 4/2/2018 ΚΑΙ ΚΑΛΕΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΝΗ ΕΚΠΟΜΠΗ, ΜΙΛΗΣΕ ΣΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΔΑ, ΕΤΣΙ ΟΠΩΣ ΕΠΡΕΠΕ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΟΥΣΑΝ ΣΤΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛ , ΠΟΥ ΑΝΤΙ ΝΑ ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ , ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ , ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ . 


ΚΑΠΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΜΠΙΤΑΚΟΥ....


" ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΠΙΣΤΗ ΠΙΑ , ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΣΤΟΝ ΛΑΟ ΜΑΣ, ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΛΑΟ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ... 

ΤΡΩΝΕ ΤΑ ΘΗΡΙΑ ΑΠΟ ΕΜΑΣ  ΑΛΛΑ ΜΕΝΕΙ ΚΑΙ ΜΑΓΙΑ "

" ΤΗΝ ΤΥΧΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΟΝΟ Ο ΛΑΟΣ ΜΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΘΟΡΙΣΕΙ "

ΤΟΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΩΝ ΑΝ.ΕΛ ΚΥΡΙΟ Γ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΠΟΥΛΟ  ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΞΕ ΠΟΥ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΦΩΝΑΖΕ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΤΙ Ο ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΕΙΝΑΙ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΣΟΡΟΣ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΔΗΛΩΣΕ ΟΤΙ  ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΤΕΒΕΙ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ.

ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ  ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΠΟΥΛΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΠΟΥΤΑΡΗ , ΤΟΥ ΝΙΜΙΤΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΕΛΛΗΝΑ ΤΖΟΡΤΖ ΣΟΡΟΣ.


ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΤΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΑΥΤΑ ΚΥΡΙΕ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΠΟΥΛΕ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΕΣΤΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΩΤΙΑ , ΟΠΩΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ , ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ......

Σ.Β


ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ.....


ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΣΥΛΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΤΙΣ 4/2/2018 ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΣΤΙΣ 2μ.μ..... S.O.S....S.O.S......S.O.S ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ BULGRAVIA ( ΜΠΟΥΛΓΚΡΑΒΙΑ ) ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΜΕΛΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΕΞΕΛΙΞΗ..... ΙΣΛΑΜΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗ - Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΖΙΧΑΝΤΖΙΣΤΩΝ....

Παρασκευή, 26 Ιανουαρίου 2018

ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ - Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΤΙΣ 4/2/2018 - Ιερά Σύνοδος: ''Κάθε έκφραση υπερασπίσεως των δικαίων της Μακεδονίας μας είναι επαινετή''....


Συνήλθε σήμερα Παρασκευή, 26 Ιανουαρίου 2018, σε έκτακτη Συνεδρία η Διαρκής Ιερά Συνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, υπό την Προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου. 

Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος ενημερώθηκε από τον Μακαριώτατο Πρόεδρο για τα διατρέξαντα από την προηγουμένη Συνεδρία Της, του μηνός Ιανουαρίου, έως σήμερα, σχετικά με το θέμα της ονομασίας του Κράτους των Σκοπίων και ιδιαιτέρως την εκκλησιαστική του παράμετρο, για το οποίο είχε εκδώσει το από 10.1.2018 σχετικό Ανακοινωθέν Της. Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος παρατηρεί ότι ορισμένοι ούτε ανέγνωσαν ορθά το γράμμα, ούτε αντελήφθησαν ουσιαστικά το πνεύμα της ξεκάθαρης θέσης Της, περί της μη αποδοχής εκ μέρους της Εκκλησίας του όρου «Μακεδονία» η παραγώγου του, ως συστατικού του ονόματος του Κράτους των Σκοπίων, που άλλωστε θα είχε επιπτώσεις και στην ονομασία της σχισματικής αυτοαποκαλούμενης εκκλησίας της «Μακεδονίας». 

Μιας θέσης, την οποία πρώτη η ίδια, με πλήρη συναίσθηση της ιστορικής Της ευθύνης, διετύπωσε με τόσο σαφή και κατηγορηματικό τρόπο, συμμεριζόμενη απόλυτα την εύλογη αγωνία και των Ιεραρχών, που διαποιμαίνουν τις Ιερές Μητροπόλεις στην Μακεδονία μας, αλλά και τις δικαιολογημένες ανησυχίες του κυρίαρχου Λαού και σύσσωμου του Οικουμενικού Ελληνισμού, σε ένα εξαιρετικά ευαίσθητο εθνικό θέμα. 

Γιατί στο όνομα «Μακεδονία» περικλείονται και κορυφώνονται οι αλυτρωτικές διαθέσεις του Κράτους των Σκοπίων. 

Εκφράζει δε την λύπη και την πικρία Της, διότι κάποιοι ηθελημένα παρερμήνευσαν την νηφάλια και ενωτική επισήμανση του Μακαριωτάτου Προέδρου Της, Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, περί της ανάγκης αντιμετώπισης του όλου ζητήματος με όρους εθνικής συναίνεσης, συνεννόησης και ομοψυχίας, στην διάρκεια της ενημέρωσής του από τον Πρωθυπουργό, για την πορεία των διαπραγματεύσεων σχετικά με την ονομασία του Κράτους των Σκοπίων, την Πέμπτη 18 Ιανουαρίου ε.ε., στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, κατόπιν πρωτοβουλίας του κ. Πρωθυπουργού και την ταυτόχρονη ενημέρωσή Του, από τον Μακαριώτατο, για την εκκλησιαστική διάσταση του θέματος. 

Η Εκκλησία της Ελλάδος, πρωτοπόρος διαχρονικά στους αγώνες του Έθνους, θεωρεί ότι κάθε έκφραση υπερασπίσεως των δικαίων της Μακεδονίας μας είναι επαινετή, αρκεί αυτή να είναι γνήσια, ανιδιοτελής και πηγαία, και πάντα στο πνεύμα μιας νόμιμης και δημοκρατικής εκδήλωσης. 

Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο της ελευθερίας εκφράσεως των Κληρικών και Λαϊκών μελών Της, σέβεται το δικαίωμα αυτών να πράττουν κατά συνείδηση, με σύνεση και υπευθυνότητα. 

Στα άκριτα, μάλιστα, συμπεράσματα και τις εκ του πονηρού εύκολες αποφάνσεις όσων συνειδητά δεν αντιλαμβάνονται τις προθέσεις Αυτής και του Προέδρου Της, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος ρητά δηλώνει ότι δεν μετέχει σε πολιτικές διεργασίες και μεθοδεύσεις, ούτε αποδέχεται να παίζει ο οιοσδήποτε πολιτικά παίγνια εις βάρος Της. 

Μόνη Της ιερή ευθύνη είναι να διακονεί την ενότητα όλων των Ελλήνων αδιακρίτως. 

Άλλωστε, στα εθνικά θέματα δεν χωρούν μικροκομματικές η μικροπολιτικές προσεγγίσεις και ερμηνείες. 

Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος αποφάσισε ωσαύτως όπως το Σάββατο της Τυρινής, 17 Φεβρουαρίου, τελέσει Συνοδική Θεία Λειτουργία και Ιερό Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών του ήρωα του Μακεδονικού αγώνος Παύλου Μελά και όλων των Μακεδονομάχων, στον τόπο όπου ηρωικώς έπεσαν, την Στάτιστα της Ιεράς Μητροπόλεως Καστορίας.

ΔΕΙΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ..... 

ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 4/2/2018 - ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΙΣ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 2μ.μ , ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ , ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ......

Πέμπτη, 25 Ιανουαρίου 2018

ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 4/2/2018 - ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΙΣ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 2μ.μ , ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ , ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ......


Στις 2 το μεσημέρι, στο Σύνταγμα - Συγκροτήθηκε η Συντονιστική Επιτροπή του συλλαλητηρίου της Αθήνας - Ποιοι είναι οι τέσσερις εκπρόσωποι Συγκροτήθηκε και επίσημα η Συντονιστική Επιτροπή, η οποία θα φέρει εις πέρας την διεξαγωγή του δεύτερου συλλαλητηρίου στην Αθήνα, για το θέμα της μη παραχώρησης του ονόματος της Μακεδονίας στην ονοματολογία του κράτους των Σκοπίων. Το συλλαλητήριο της Αθήνας θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου στις 14:00 το μεσημέρι

Οι τέσσερις εκπρόσωποι στους οποίους πέφτει το βάρος της διεξαγωγής του συλλαλητηρίου είναι η κ. Νίνα Γκατσούδη εκπρόσωπος των Παμμακεδονικων Ενώσεων Υφηλίου, ο Μιχάλης Πατσίκας εκπρόσωπος του Θερμαϊκού και ο οποίος συμμετείχε στην διεξαγωγή του πρώτου συλλαλητηρίου στη Θεσσαλονίκη, ο Γιώργος Τάτσιος πρόεδρος όλων των Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδονίας στην Ελλάδα και ως δημοσιογράφος-διοργανώτρια η Γεωργία Μπιτάκου. 

Ολόκληρη η ανακοίνωση 

«Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα Πέμπτη 25 Ιανουαρίου συγκροτήθηκε Συντονιστική Επιτροπή τα μέλη της οποίας θα φέρουν αποκλειστικά την απόλυτη ευθύνη για την διεξαγωγή του δεύτερου Πανελλαδικού συλλαλητηρίου για την Μακεδονία που θα διεξαχθεί την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου στις 14:00 το μεσημέρι στο Σύνταγμα. 

Η Επιτροπή όρισε υπεύθυνους επικοινωνίας τους Νίνα Γκατσούδη από τις Παμμακεδονικές Ενώσεις Υφηλίου, τον Μιχάλη Πατσίκα εκπρόσωπος του Θερμαϊκού και συμμετείχε στην διεξαγωγή του πρώτου συλλαλητηρίου στη Θεσσαλονίκη, τον Γιώργο Τάτσιο πρόεδρος όλων των Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδονίας σε όλη την χώρα και ως δημοσιογράφο και διοργανώτρια την Γεωργία Μπιτάκου. Επιπρόσθετα μοιράστηκαν αρμοδιότητες στους φορείς ώστε να εξασφαλιστεί οργανωτικά, με απόλυτη επιτυχία η διεξαγωγή του συλλαλητηρίου που ήδη είναι στο επίκεντρο της διεθνούς κοινότητας και από το οποίο εξαρτάτε η εξέλιξη του μείζονος εθνικού ζητήματος. Παρακαλούμε θερμά τα Ελληνικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης να συμπορευτούν αυτή την φορά με τον αγώνα του Ελληνικού Λαού με απόλυτη ευθύνη συνέπεια και την δέουσα προσοχή. Καλούμε τον Ελληνικό Λαό να συνεχίσει εμψυχωμένος τον αγώνα του . 

Η εδαφική ακεραιότητα της χώρας απειλείτε από την παραχώρηση του ονόματος της Μακεδονίας ΜΟΝΟ η μαζική συμμετοχή του Λαού στο συλλαλητήριο μπορεί να το αποτρέψει» Στις δηλώσεις της η δημοσιογράφος και υπεύθυνη επικοινωνίας του συλλαλητηρίου Γεωργία Μπιτάκου υπογράμμισε πως «Κανείς άλλος δεν αποφασίζει για το συλλαλητήριο της Κυριακής 4 Φεβρουαρίου στις 14:00 στην Αθήνα, πέραν της Συντονιστικής Επιτροπής». 

 
 ΠΗΓΗ

ΒΙΝΤΕΟ : Η ΑΛΥΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ ΚΑΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.......


26/1/2018

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ " ΣΗΜΕΡΑ " ΤΟΥ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΚΑΙ ΣΤΙΣ 26/1/2018 ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ . ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΗΤΑΝ Ο κος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΤΣΙΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ , ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. 

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΑ ΟΣΑ ΔΗΛΩΣΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ........


ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ " ΣΗΜΕΡΑ " ΤΟΥ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΚΑΙ ΣΤΙΣ 26/1/2018 ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ . ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ Ο κος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΤΣΙΟΣ , ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟΥ......

 

Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΜΕ ΟΤΙ ΝΕΩΤΕΡΟ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ....ΔΕΙΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ.....


Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ κ.κ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΛΕΙ ΤΟΝ ΠΙΣΤΟ ΛΑΟ ΝΑ ΠΑΕΙ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΣΤΙΣ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018... ΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 4/2/2018 , ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΙΣ 21/2/2018... ΣΥΝΕΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ....


ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗΣ κ.κ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Μητροπολίτης Σπάρτης: «Καλώ το λαό να πάει στο συλλαλητήριο της Αθήνας» 

Του Γιώργου Θεοχάρη 

Να δώσει δυναμικό παρών στο συλλαλητήριο της Αθήνας καλεί τον λαό ο Μητροπολίτης Σπάρτης Ευστάθιος, που μιλώντας στο ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ διατράνωσε τη φωνή του για τα ιδανικά και τις αξίες της Ελλάδας

Ο Ιεράρχης σε αποκλειστικές του δηλώσεις, καταθέτει την προσωπική του άποψη για τα συλλαλητήρια, αλλά και την στάση της Εκκλησίας για το θέμα. Παράλληλα όμως, ζητά από τους διοργανωτές να μην επιτρέψουν σε κανέναν να εκμεταλλευτεί πολιτικά τις μεγάλες αυτές συγκεντρώσεις, που αφορούν ένα εθνικό θέμα και δεν στις οποίες πρέπει να μπουν κομματικές ταμπέλες. 

 – Σεβασμιώτατε, είδαμε στην Θεσσαλονίκη εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες να βγαίνουν στους δρόμους για την Μακεδονία. Πως κρίνετε αυτή τη μαζικότητα της διαδήλωσης; 

«Ο Χριστιανικός κόσμος είναι ευαισθητοποιημένος με εθνικά θέματα και όταν δε φτάνουμε να διαπραγματευόμαστε το όνομα της Μακεδονίας μας πολύ καλά κάνει και βγαίνει στο δρόμο. Αυτό είναι πηγαίο και ξεκινά από την αγάπη του λαού για την πατρίδα μας. Μην απεμπολήσουμε τα δικαιώματα που κληρονομήσαμε από τους προγόνους μας. Να μη ζημιώσουμε την πατρίδα μας, οφείλουμε να είμαστε πιστοί στα ιδανικά της».

Στις 4 Φεβρουαρίου θα γίνει ένα νέο συλλαλητήριο στην Αθήνα. Τι έχετε να πείτε για το νέο ραντεβού που έχει δοθεί; 

«Αρχικά, πρέπει να πως ένα μεγάλο μπράβο στο λαό που συμμετείχε στο συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης. Εύχομαι το συλλαλητήριο της Αθήνας να είναι μεγαλύτερο και καλώ το λαό να συμμετάσχει σε αυτό». 

Ποια στάση πρέπει να κρατήσει η Εκκλησία; 

«Η Εκκλησία είναι μάνα. Η Εκκλησία ως διοικούσα πρέπει να συζητάει με το λαό ώστε και ο λαός να έχει πρόσβαση στα κέντρα λήψεως αποφάσεων. Εν τω μεταξύ θα ήθελα να υπογραμμίσω να μην υπάρξει ίχνος πολιτικοποίησης αυτών των συλλαλητηρίων και να σεβαστούμε την αναγκαιότητα και τη σοβαρότητα του μεγάλου αυτού εθνικού θέματος. Κάτω τα χέρια από την πολιτικοποίηση του συλλαλητηρίου καθώς τελευταία υπήρξαν σημάδια πολιτικοποίησης από συγκεκριμένα πρόσωπα που μίλησαν στο συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης. Εύχομαι οι διοργανωτές να λάβουν τα μέτρα τους». 

ΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 4/2/2018 , ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΙΣ 21/1/2018.....


@ 25/1/2018 ΩΡΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 22.00 - ΑΠΟ ΤΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ ΑΡΤ - ΕΚΠΟΜΠΗ " ΕΚΡΗΚΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ "..... 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΠΟΙΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΙΤΑΝΙΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΙΣ 25/1/2018.... 


ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ , ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ......

 

ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΑΖΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΣΤΙΣ 4εις ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 12μ.μ - Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ


ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ , ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ , ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ , ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ , ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ , ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ , ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ , ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ, ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ , ΤΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ , ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ , ΤΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ , ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ , ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ. 

ΑΣ ΕΝΩΘΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΚΟΜΜΑΤΑ, ΚΙΝΗΜΑΤΑ , ΚΑΙ ΑΠΟ "ΑΡΧΗΓΟΥΣ"ΑΥΤΟΚΛΗΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥΣ. 

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ , ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ , ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΙΣ 4εις ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 12μ.μ.

ΕΛΛΗΝΕΣ, ΑΣ ΑΚΟΥΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΜΑΣ ΠΟΥ ΜΙΛΑΕΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟ ΕΜΑΣ , ΚΑΙ ΜΑΣ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΜΕΙΟΔΟΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ. 

Σ.Β  

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΠΛΟΚΑ ΣΤΙΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΟΔΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ.

ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ , ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΙΣ 4εις ΦΛΕΒΑΡΗ ΝΑ ΜΗΝ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΔΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΠΡΟΣΕΥΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.  

ΓΙΑ ΟΠΟΙΑ ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΘΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΜΕ......


 ΔΕΙΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ.

ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2018 - ΠΑΝΩ ΑΠΟ 500.000 ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΙΣ 21/1/2018 , ΚΑΙ ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΗΡΧΕ Η ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ Μ.Μ.Ε ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ - Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΕΧΕΙ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΛΟΓΟ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΔΟΘΕΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΑ ΣΚΟΠΙΑ.... 


Η ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥ ΜΠΛΕΝΤ ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ , ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΟΣΤΑΛΓΟΥΣ ΤΟΥ ΣΤΑΛΙΝ ... Ο ΜΑΣΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟ ΤΟΥ ΣΙΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΜΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ..... ΕΛΛΗΝΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ....

Τετάρτη, 24 Ιανουαρίου 2018

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΕΟΝ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΑΣ ΣΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.....ΤΕΛΟΣ ΤΑ ΔΙΟΔΙΑ - Η ΧΡΕΩΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΔΗΛΩΣΕ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗ...ΤΟ ΤΥΡΑΚΙ...ΟΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ - ΟΙ ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ ΜΑΣ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΚΛΑΒΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 - ΕΛΛΗΝΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ.....


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΕΟΝ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΑΣ ΣΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.... Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΥΠΗΡΕΤΕΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666. ΤΑ ΠΕΡΝΑΝΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΕΝΑ ΠΡΟΣ ΕΝΑ.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ Η ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ , ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ. 

ΤΑ ΜΕΤΡΗΤΑ ΤΕΛΟΣ , ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΘΑ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΔΙΟΔΙΩΝ , ΘΑ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΤΟΥΣ ΘΑ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΜΕΣΩ TAXISNET ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ

ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΕΣ ΜΑΣ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΚΛΑΒΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 , ΑΦΟΥ ΟΙ ΤΑΓΟΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΝΕΟΥ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΟΥ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΥ ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΝ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΚΑΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΑ ΚΑΙ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥΣ. 

ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ ΑΦΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΜΠΗΚΕ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ


ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ, ΚΛΗΡΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΛΑΙΚΟΥΣ. 

Σ.Β.

ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ.... Dikaiologitika_News

Η εισαγωγή των ηλεκτρονικών διοδίων θα οδηγήσει σε μείωση της τιμής τους ( @ΤΟ ΤΥΡΑΚΙ ) , τόνισε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σπίρτζης σε άτυπη ενημέρωση προς τους εκπροσώπους του Τύπου. 

Όπως εξήγησε, η μείωση αυτή θα επιτευχθεί χάρις στην αύξηση των εσόδων, την οποία με τη σειρά της θα φέρει το πέρασμα από το σημερινό στο ηλεκτρονικό σύστημα. Όπως ανέφερε, ο σχετικός φάκελος βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ αναμένεται να ανοίξει τον ερχόμενο μήνα ώστε να ξεκινήσουν οι σχετικές διαδικασίες του διαγωνισμού. Με το νέο σύστημα θα καταργηθούν ουσιαστικά τα μετωπικά διόδια, ενώ οι οδηγοί ΙΧ αυτοκινήτων θα μπορούν να πληρώνουν το αντίτιμο, είτε με την ειδική κάρτα, είτε με ειδική εφαρμογή από το κινητό τηλέφωνο

Ο Χρήστος Σπίρτζης σημείωσε ακόμη ότι θα καταργηθούν οι εξοντωτικές ποινές για τους παραβάτες (ποινική δίωξη, πρόστιμο υπερπολλαπλάσιο του αντίτιμου κλπ), ενώ το σύστημα θα συνδεθεί με το Taxis, ώστε το χρέος εκείνων που δεν πληρώνουν να πηγαίνει στην εφορία. Σημείωσε τέλος ότι δεν θα χαθούν θέσεις εργασίας από τη μετάβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα, καθώς οι εργαζόμενοι που εργάζονται σήμερα στα ταμεία θα επιστρατευτούν για τις ανάγκες του νέου συστήματος (επιτήρηση, λειτουργία καμερών, ελέγχους κλπ).


ΔΕΙΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ..... 


ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ ΒΟΟΥΝ ΟΤΙ ΖΟΥΜΕ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ..... ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 - ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΝΟΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ 666 - ΑΡΙΘΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ - CERN - ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΗ - Α.Μ.Κ.Α - ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ - ΜΑΣΟΝΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ.


ΕΚΤΑΚΤΟ..... ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ 22 ΙANΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ... ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666..... ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ.....

ΘΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ( Ι.Σ.Κ.Ε ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ : Ο ιερός κλήρος της Ελλάδος απεφάσισε να συμμετάσχει στο συλλαλητήριο που θα γίνει στην Αθήνα στις 4 Φεβρουαρίου 2018.

Ο ιερός κλήρος της Ελλάδος απεφάσισε να συμμετάσχει στο συλλαλητήριο που θα γίνει στην Αθήνα στις 4 Φεβρουαρίου 2018, για να εκφράσει την υποστήριξή του στα δίκαια της Μακεδονίας. Επίσης θα συμμετάσχει και σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση και ειρηνική αντίδραση του ελληνικού λαού. Στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο Σύνδεσμος Κληρικών Ελλάδος αναφέρονται τα εξής: 


ΑΘΗΝΑ, 22-01-2018 


 ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ 

«Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος κατά τη συνεδρία της 22ας Ιανουαρίου 2018 ασχολήθηκε και με το μείζον Εθνικό θέμα της Μακεδονίας. Κατόπιν διαλογικής συζητήσεως και εκτενούς αναφοράς για το ρόλο των Κληρικών παντός βαθμού στους αγώνες για τα δίκαια και την Ελευθερία της Μακεδονίας και γενικότερα όλου του Εθνους, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος ταυτίζεται απόλυτα με την απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, δια της οποίας ξεκάθαρα απορρίπτεται το να δοθεί το όνομα Μακεδονία ή παράγωγα αυτού για την ονομασία των Σκοπίων. 

Ταυτόχρονα όμως ενστερνιζόμενο και αφουγκραζόμενο τη βούληση του ελληνικού λαού η οποία εκφράστηκε αυθόρμητα και παλλαϊκά στο συλλαλητήριο της 21ης Ιανουαρίου 2018 στη Θεσσαλονίκη δηλώνει πως θα παραστεί τόσο στο συλλαλητήριο της 4ης Φεβρουαρίου 2018 στην Αθήνα, όσο και σε κάθε αυθόρμητη και άνευ σκοπιμοτήτων και κατευθύνσεων δυναμική και σθεναρή αντίδραση του Λαού. 

Ο Εφημέριος, ο απλός παπάς, ο οποίος είναι απόλυτα συνυφασμένος με τις ανάγκες του ποιμνίου του και καθημερινώς είναι δίπλα στις χαρές και τις λύπες των ενοριτών του, δεν είναι δυνατόν αυτήν την κρίσιμη στιγμή που ο λαός ξεχύθηκε αυθόρμητα για να εκφράσει την γνώμη του και την διαμαρτυρία του για αυτό το μεγάλο Εθνικό πρόβλημα να μην τον στηρίζει και να στέκεται αποκομμένος και μακριά από τους δίκαιους αγώνες των πνευματικών του τέκνων».

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Πρωτοπρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΛΛΗΣ 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
Πρωτοπρ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ

ΠΗΓΗ

Η ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥ ΜΠΛΕΝΤ ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ , ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΟΣΤΑΛΓΟΥΣ ΤΟΥ ΣΤΑΛΙΝ ... Ο ΜΑΣΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟ ΤΟΥ ΣΙΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΜΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ..... ΕΛΛΗΝΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ....


Εις επικύρωσιν των συμφωνηθέντων μεταξύ Στάλιν και Ζαχαριάδη, συνήλθε την 30 Ιουλίου - 1 Αυγούστου 1947, εις την κωμόπολιν Μπλέντ της Νοτιοσλαυΐας, διάσκεψις, μεταξύ Νοτιοσλαυΐας και Βουλγαρίας, εις την οποίαν, όμως, παρέστησαν και εκπρόσωποι της Σοβιετικής Ενώσεως και της Αλβανίας. Το Κ.Κ.Ε., επίσης, συμμετέσχεν εις την διάσκεψιν του Μπλέντ, δι' εκπροσώπου του, πλην όμως, επειδή η Ελλάς δεν ήτο Σλαβική χώρα, δεν υπέγραψε την εν λόγω Συμφώνίαν, αλλ' απεφασίσθη «να κληθή όπως υπογράψη το ως άνω Πρωτόκολλον έφ' όσον συσταθή Ελεύθερη Ελληνική Δημοκρατική Κυβέρνηση» (Άρθρον 6ον). 

Κύριον θέμα της διασκέψεως ήτο ή Μακεδόνικη Ένωσις και η δημιουργία της «Ομόσπονδης Λαϊκής Δημοκρατίας της Μακεδονίας», εντός των κόλπων τής Νοτιοσλαυϊκής Όμοσπονδίας - ήτοι, η συγκρότησις της Ομοσπονδίας Σλάβων του Νότου. Δι' αυτής προεβλέπετο η παραχώρησις εις την Νοτιοσλαβίαν («Μακεδονίαν των Σκοπίων»), εκ μέρους της Βουλγαρίας, της περιοχής της καλούμενης «Μακεδονία τον Πιρίν» (Όρβηλος), ενώ ή τελευταία θα ελάμβανεν εις αντάλλαγμα την περιοχήν της πόλεως του Πιρότ (ανατολικώς της Νις) και θα είχε, ακόμη, την υποστήριξιν της Νοτιοσλαβίας διά την διεκδίκησιν της Δυτικής Θράκης. Επίσης, διά της Στρατιωτικής Συμβάσεως του Μπλέντ, εις την οποίαν η Ελλάδα εχαρακτηρίζετο, διά τον «Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας», ως εχθρικόν έδαφος, προεβλέπετο η προσάρτησις της Ελληνικής Μακεδονίας («Μακεδονία του Αιγαίου») εις την «Λαϊκήν Νοτιοσλαυϊκήν Μακεδονίαν» («Μακεδονία του Βαρντάρ» εις αντάλλαγμα της παρεχομένης υποστηρίξεως, υπό της Νοτιοσλαβίας και της Βουλγαρίας, προς τους ανταρτοκομμουνιστάς. Εις την στρατιωτικήν αυτήν σύμβασιν, την γνωστήν ως Συμφωνίαν του Μπλέντ, καθορίζεται σαφώς ο τρόπος εφοδιασμού και η παροχή πάσης φύσεως στρατιωτικής βοηθείας προς τον «μαχόμενο Ελληνικό Δημοκρατικό Στρατό», οργάνωσις επί του εδάφους των Βορείων γειτόνων μας. Κέντρων υποδοχής και ανεφοδιασμού, ως και τοιούτων εκπαιδεύσεως, περιθάλψεως και διοικητικής μερίμνης προς εξυπηρέτησιν των κομμουνιστοσυμμοριτών. 

Εις τη περιοχή του Βιτσίου συνήλθε, την 27ην Μαρτίου 1949, η Συνδιάσκεψη της Κομμουνιστικής Αιγιακής Μακεδονίας (Κ.Ο.ΑΙ.Μ.). Επί των τοίχων των γραφείων του ΚΚΕ διακρίνονται τα συνθήματα: «Ζήτω η 1η Μακεδονική Συνδιάσκεψη της ΚΟΕΜ» «Προλετάριοι όλης της γης ενωθείτε» «Ζήτω ο Στρατάρχης Στάλιν».....

Κάντε κλικ για μεγένθυνση

Ως γνωστόν, η Συμφωνία του Μπλέντ υπήρξε συνέχεια των διαπραγματεύσεων, αι οποίαι ήρχισαν εις την Σόφιαν, τον Σεπτέμβριον τού 1944, μεταξύ των Κομμουνιστικών Κομμάτων Νοτιοσλαυΐας και Βουλγαρίας, διά την συγκρότησιν «Βαλκανικής Κομμουνιστικής Ομοσπονδίας» (Β.Κ.Ο.), εις την οποίαν θα συμμετείχε, πλην των δύο αυτών Χωρών και το υπό ίδρυσιν «Μακεδονικόν» Κράτος. Ο Τίτο, δύο έτη βραδύτερον, ήτοι την 1ην Αυγούστου 1949, ομιλών εις τα Σκόπια και αναφερόμενος εις την Συμφωνίαν του Μπλέντ, επιβεβαιώνει διά των λόγων του το περιεχόμενον της προδοτικής αυτής Συμφωνίας. Συγκεκριμένως, ούτος, είπε: 

«... Εφθάσαμεν εις την Συμφωνίαν του Μπλέιντ δια να εξοφλήσωμεν κάθε σχέσιν με το παρελθόν και να λύσωμεν το Μακεδονικόν ζήτημα κατά τρόπον Μαρξιστικόν. Διεκηρύξαμεν ότι οι λαοί της Μακεδονίας του Βαρδάρη, του Πιρίν και του Αιγαίου έπρεπε να αποκτήσουν το δικαίωμα της αυτοδιαθέσεώς των». 

Την 2αν Δεκεμβρίου 1947 απεφασίσθη, υπό του εδρεύοντος εις Βελιγράδιον Κλιμακίου του Πολιτικού Γραφείου του Κ.Κ.Ε., η υλοποίησις της «Διακηρύξεως του Στρασβούργου», δηλαδή των συμφωνηθέντων μεταξύ Στάλιν και Ζαχαριάδη, και την 24ην του ιδίου μηνός ανηγγέλθη, εκ Βελιγραδίου, διά του εκεί εγκατεστημένου Ραδιοφωνικού Σταθμού του «Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας», ο σχηματισμός, από της προηγουμένης ημέρας, «Προσωρινής Δημοκρατικής Κυβέρνησης», κάπου «στην Ελεύθερη Ελλάδα», με «Πρωθυπουργόν» και «Υπουργόν Στρατιωτικών» τον αγράμματον καπνεργάτην «Στρατηγόν» Μάρκον Βαφειάδην. 

Τέλος, την επομένην ημέραν, 25ην Δεκεμβρίου 1947, εξαπελύθη, υπό την διοίκησιν του αρχισυμμορίτου Μάρκου Βαφειάδη, η μεγάλη, αλλ' ανεπιτυχής, επίθεσις των οργανωμένων εις συμμορίας ανταρτοκομμουνιστών. εναντίον της πόλεως της Κονίτσης, προκειμένου αυτή να χρησιμοποιηθή ως έδρα της «Κυβέρνησης» των κομμουνίστοσυμμοριτών.

ΑΠΟΦΑΣΙΣ 5ης ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ Κ.Ε. ΤΟΥ Κ.Κ.Ε. ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ» 

Το ξενοκίνητον των κινήτρων του Σλαυϊκής εμπνεύσεως, καθοδηγήσεως και διευθύνσεως Συμμοριτοπολέμου, αποδεικνύεται και εκ της αποφάσεως της 5ης Ολομελείας της Κεντρικής Επιτροπής του Κ.Κ.Ε. της 30-33 Ιανουαρίου 1949. Η απόφασις αύτη ελήφθη παρουσία Ρώσων και Αλβανών εκπροσωπούν και απέβλεπεν ανεπιφυλάκτως εις τον εδαφικόν ακρωτηριασμόν τής Ελλάδος

Την εποχήν εκείνην είχεν ήδη, από της 30ής Ιουνίου 1948. επέλθει ρήξις μεταξύ Στάλιν και Τίτο, με αφορμήν την ηγεμόνευσιν των Βαλκανίων. Κατόπιν αυτού, ο Νίκος Ζαχαριάδης, κατά την μετάβασίν του τον Οκτώβριον του 1948 εις Μόσχαν, επισκέπτεται τον Στάλιν, παρά του οποίου λαμβάνει νέας εντολάς. αντιθέτους προς το πνεύμα της Συμφωνίας τού Μπλέντ. Δηλαδή, ενώ μέχρι τότε η Μόσχα υπεστήριξε την γραμμήν του Τίτο, ήτοι «Ομόσπονδος Λαϊκή Δημοκρατία της Μακεδονίας» υπό την κυριαρχίαν της Λαϊκής Νοτιοσλαυϊκής Ομοσπονδίας, τώρα το Κρεμλίνον, πρός δημιουργίαν αντιπερισπασμού, επανέρχεται εις την Βουλγαρικήν γραμμήν του Δημητρώφ και υποστηρίζει την δημιουργίαν ανεξαρτήτου ή αυτονόμου «Μακεδόνικου Κράτους», εντός της «Βαλκανικής Κομμουνιστικής Ομοσπονδίας» (Β.Κ.Ο.), εις το όποιον θα επιδιωχθή και η προσέλκυσις και της Νοτιοσλαβικής «Μακεδονίας των Σκοπίων». Ταυτοχρόνως, η Μόσχα, διά της Κομινφόρμ, διαβιβάζει την νέαν πολιτικήν γραμμήν διά τα Βαλκάνια, προς την ηγεσίαν των κομμουνιστοσυμμοριτών, δηλαδή προς το Κ.Κ.Ε. Δύο μήνας μετά την επιστροφήν του εκ Μόσχας, ο Νίκος Ζαχαριάδης, δημοσιεύει, εις το 12ον φύλλον του «Δημοκρατικού Στρατού», του Δεκεμβρίου 1948, επιστολήν αναφέρουσαν ότι: 

«Ο μακεδόνικος λαός δεν αγωνίζεται στο Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας για να βρει την ισοτιμία και την ισοπολιτεία μέσα στην Ελλάδα, αλλά δημιουργεί τώρα την δικιά τον εθνική ζωή και εστία και τείνει προς την ενότητα πού κατάχτησε με το αίμα του. Ο μακεδόνικος λαός θα απόκτηση μια ανεξάρτητη, κρατικά ενιαία και ισότιμη θέση στην οικογένεια αυτή όπου αύριο θα ανήκει και ο ελληνικός λαός με την λαϊκή δημοκρατία. Και γι' αυτή την ανεξάρτητη, κρατικά ενιαία και ισότιμη θέση παλεύει σήμερα και ο μακεδόνικος λαός της Μακεδονίας του Αιγαίου...». 


Κατόπιν όλων αυτών ο Συμμοριτοπόλεμος λαμβάνει περισσότερον έντονον Σλαυομακεδονικόν χαρακτήρα και την 30-31 Ιανουαρίου 1949 συγκαλείται, εις την περιοχήν των Πρεσπών. η 5η Ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής του Κ.Κ.Ε., ευθυγραμμιζομένη και υιοθετούσα πλήρως τας εντολάς της Μόσχας. «Πρωθυπουργός», την εποχήν εκείνην. ήτο ο Γιάννης Ιωαννίδης, ο όποιος αντικατεστάθη ολίγον βραδύτερον υπό του Δημητρίου Παρτσαλίδη. «Αρχιστράτηγος» ήτο ο Δημήτρης Βλαντάς και «Πρόεδρος του Πολεμικού Συμβουλίου» ο Νίκος Ζαχαριάδης. Η 5η Όλομέλειατής Κεντρικής Επιτροπής του Κ.Κ.Ε., διά της ληφθείσης αποφάσεως της, επαναφέρει υπό άλλην μορφήν το εθνοπροδοτικόν σύνθημα «περί ενιαίας και ανεξάρτητης Μακεδονίας και Θράκης» του 3ου Έκτακτου Συνεδρίου του Κ.Κ.Ε. (26 Νοεμβρίου - 3 Δεκεμβρίου 1924). Πράγματι, η εκδοθείσα υπ' αυτής ανακοίνωσις αναφέρει: 

«Στη Βόρεια Ελλάδα ο Μακεδόνικος (Σλαβομακεδονικός) λαός τάδωσε όλα για τον αγώνα και πολεμά με μια ολοκλήρωση ηρωισμού και αντοθυσίας, πού προκαλούν τον θαυμασμό. Δεν πρέπει να υπάρχει καμιά αμφιβολία, ότι σαν αποτέλεσμα της νίκης του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας και της λαϊκής επανάστασης, ο Μακεδόνικος λαός θα βρει την πλήρη εθνική αποκατάστασή του, έτσι όπως την θέλει ο ίδιος, προσφέροντας σήμερα το αίμα του για να την αποχτήσει. Οι Μακεδόνες κομμουνιστές στέκονται πάντα επικεφαλής στην πάλη του λαού τους». 

Αμέσως μετά την λήξιν των εργασιών της 5ης "Ολομελείας της Κεντρικής Επιτροπής του Κ.Κ.Ε., (εις την οποίαν σημειωτέον αναπληρωματικόν μέλος ήτο και ο αρχισυμμορίτης Χαρίλαος Φλωράκης ή «καπετάν Γιώτης»), ανεσχηματίσθη ή «Προσωρινή Δημοκρατική Κυβέρνηση» και εις αυτήν συμμετέχουν πλέον και οι Βουλγαρικής συνειδήσεως σλαβόφωνοι «Νοφίτες»: Πασκάλ Μητρόφσκυ, Σταύρο Γκότσεφ και Βαγγέλη ή Γκέλο Κόϊτσεφ. Επί όλων αυτών, ο Λευτέρης Μαυροειδής, εις την σελίδα 166 του βιβλίου του «Από τον Σταλινισμό στην Περεστρόϊκα», γράφει: 

«Τον Ιανουάριο του 1949. στην 5η Ολομέλεια της Κ.Ε., ο Ζαχαριάδης έρριξε εντελώς ξαφνικά το σύνθημα αυτοδιάθεσης των Σλαβομακεδόνων πού ζούσαν στην Ελλάδα. Υποσχέθηκε στους Σλαβομακεδόνες «εθνική αποκατάσταση)», δηλαδή δικαίωμα αποχωρισμού από το ελληνικό κράτος». 

Προς υλοποίησιν της αποφάσεως της 5ης Ολομελείας της Κεντρικής Επιτροπής του Κ.Κ.Ε. συνήλθε, εις τας 3-4 Φεβρουαρίου 1949, το 2ον Συνέδριον της Κεντρικής Επιτροπής του Ν.Ο.Φ. και αφού υιοθέτησε την εν λόγω απόφασιν, δηλαδή «την ένωση της Μακεδονίας, σε ένα ισότιμο κράτος μέσα στη λαϊκοδημοκρατική ομοσπονδία των Βαλκανικών λαών», απεφάσισε να συγκληθή νέον Συνέδριον τον Μάρτιον 1949 προκειμένου: «Να διακήρυξη την Ένωση της Μακεδονίας σε ένα ενιαίο ανεξάρτητο Μακεδόνικο κράτος, μέσα στη Λαϊκή Δημοκρατική Ομοσπονδία των Βαλκανικών λαών, πούναι η δικαίωση των πολύχρονων αιματηρών αγώνων». Μετ' ολίγας δε ημέρας, ήτοι την 15ην Φεβρουαρίου 1949, ο Ραδιοφωνικός Σταθμός των συμμοριτών μεταδίδει, εκ Βελιγραδίου, τα έξης: 

 «Ο μακεδόνικος λαός είναι ιδιαίτερος λαός, ο οποίος χύνει το αίμα του σήμερα μαζί μας και, ζητάει τη δική του λευτεριά». 

Βραδύτερον, ήτοι κατά τας εργασίας της 7ης Ολομελείας της Κεντρικής Επιτροπής του Κ.Κ.Ε. (14-18 Μαΐου 1950), ο Νίκος Ζαχαριάδης προσεπάθησε να δικαιολόγηση την περί Μακεδονίας προδοτικήν απόφασιν της ηγεσίας των κομμουνιστοσυμμοριτών, ήτοι της ηγεσίας του Κ.Κ.Ε. Προς τον σκοπόν αυτόν γράφει, εις το βιβλίον του «Δέκα χρόνια πάλης». ότι τούτο, δηλαδή ή εκχώρησις της ελληνικωτάτης Μακεδονίας εις την Νοτιοσλαυίαν, ήταν άναγκαία και εγένετο διά να καταστή δυνατή η περαιτέρω κινητοποίησις των Σλαβομακεδόνων και ή καθολική ένταξις αυτών εις τας τάξεις των κομμουνιστοσυμμοριών

Όμως. οι ισχυρισμοί αυτοί του Νίκου Ζαχαριάδη απέχουν της αληθείας. Η πραγματικότης εν προκειμένω είναι ότι όταν, μετά την ρήξιν Στάλιν - Τίτο, καθηρέθη ο Μάρκος Βαφειάδης εκ των αξιωμάτων του, επειδή ήτο φίλος του Τίτο, του οποίου την πολιτικήν εφήρμοζε και ταυτοχρόνως ήτο και προστάτης των λεγομένων «Σλαβομακεδόνων». δηλαδή των Σλαβοφρόνων συμμοριτών (ανταρτών τον Ν.Ο.Φ.), εξεδηλώθη ανησυχία μεταξύ αυτών και συνεπεία αυτού τα πλέον δυναμικά στελέχη των, ακολουθούμενα υπό σημαντικού αριθμού οπαδών των, φοβούμενα διά την τύχην των διέφυγον εις Νοτιοσλαβίαν. Τότε, ο Νίκος Ζαχαριάδης, διά να καθησύχαση τους λοιπούς «Σλαβομακεδόνες» έσπευσε να λάβη τας αποφάσεις του περί αποχωρισμού της Μακεδονίας εκ της Ελλάδος και προσαρτήσεως της εις την Ομοσπονδίαν των Βαλκανικών λαών. Δια του τρόπου αυτού άλλως τε ικανοποιείτο και ή νέα πολιτική γραμμή της Κομινφόρμ διά τα Βαλκάνια. 

Διά να γίνη αντιληπτόν το νόημα της αποφάσεως της 5ης Ολομελείας του Κ.Κ.Ε. και αι εξ αυτής απειληθείσαι επιπτώσεις, επί τής εδαφικής ακεραιότητος της Ελλάδος, αρκεί να διάβαση κανείς τα Πρακτικά της 7ης Ολομελείας του Κ.Κ.Ε. (Μάιος 1950), κατά την οποίαν ο αρχισυμμορίτης Δημήτριος Παρτσαλίδης, ευρισκόμενος την εποχήν έκείνην εις προσωπικήν αντιδικίαν μετά του Νίκου Ζαχαριάδη, ομιλών είπε, μεταξύ άλλων και τα έξης αποκαλυπτικά: 

«Μετά την 5η Ολομέλεια οι σλαβίζοντες οπαδοί μας διέδωσαν ότι τα σύνορα της Ανεξάρτητης Μακεδονίας, θ' άρχιζαν στον Όλυμπο με πρωτεύουσα τη Θεσσαλονίκη, ενώ εμείς παραμέναμε σιωπηλοί, αυξάνοντας με τον τρόπο αυτό τη σύγχυση...». 

Ανεξαρτήτως, όμως. των ανωτέρω, ο Νίκος Ζαχαριάδης, παρά το ότι προσεπάθησε κατά την 7ην Ολομέλειαν του Κ.Κ.Ε. (14-18 Μαΐου 1950), να δικαιολόγηση την περί Μακεδονίας προδοτικήν απόφασιν της 5ης Ολομελείας της Κεντρικής Επιτροπής του Κ.Κ.Ε. (30-31 Ιανουαρίου 1949). εν τούτοις, αμέσως σχεδόν εν συνεχεία, κατά τας εργασίας της 3ης Συνδιασκέψεων (14-15 Οκτωβρίου 1950), η αμετανόητος ηγεσία του Κ.Κ.Ε. διά του Αρχηγού της εδήλωνε και πάλιν: 

 «Το Κ.Κ.Ε. αναγνωρίζει το δικαίωμα για αυτοδιάθεση μέχρι και αποχωρισμό για το Σλαβομακεδονικό λαό της Μακεδονίας του Αιγαίου. Σωστά έκανε η 5η Ολομέλεια και έβαλε το ζήτημα αυτό...» («Απομνημονεύματα», Μάρκου Βαφειάδη. 5ος Τόμος - «Εμφύλιος» - σελίς 396).


 ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ.... 

Από το βιβλίο "ΠΑΣΧΑ ΚΥΡΙΟΥ" του 
θεολόγου Αριστοτέλη Δελήμπαση.

 Ο ΜΑΣΟΝΙΣΜΟΣ , Ο ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΙΛΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟ ΤΟΥ ΣΙΩΝΙΣΜΟΥ...


Ο Καρλ Χάινριχ Μαρξ (Karl Heinrich Marx) (Τριέρη 1818- Λονδίνο 1883) ήταν Γερμανός φιλόσοφος, κοινωνιολόγος, ιστορικός, πολιτικός οικονομολόγος και θεωρείται ως θεμελιωτής του κομμουνισμού. Ήταν μασόνος 33ου βαθμού.


ΕΒΡΑΙΟΙ ΚΑΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ....
ΔΕΙΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ......

Η ΕΣΧΑΤΗ ΙΟΥΔΑΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ - ΣΚΟΤΕΙΝΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ - ΤΑ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ.....ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΣΜΟΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΣΜΟΣ - ΜΑΣΟΝΙΣΜΟΣ - ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ - ΧΙΛΙΑΣΜΟΣ - ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ - ΤΑ ΠΛΟΚΑΜΙΑ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ - ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ.

Ετικέτες