Τρίτη, 15 Ιουλίου 2014

ΟΙ 222 ΑΓΙΟΙ ΚΙΝΕΖΟΙ ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΡΕΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ - ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ.

ΟΙ ΚΙΝΕΖΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΡΕΣ 222 ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ.
ΑΓΙΟΣ ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ Ο ΕΝ ΚΙΝΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ LOGISTICS
 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΝΕΩΝ - ΑΘΗΝΑ 2000Chinese Orthodox SUPERB Byzantine Chant 
Resurection Troparion 中国东正教拜占庭圣咏高超

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος πλ. α´. Τὸν συνάναρχον Λόγον. Ἀγαπῶ τοὺς Ἀσίας ὡραίους στάχυας· τοὺς ἐκ δρεπάνης πεσόντας καὶ ἀλωθέντας πικρῶς, καὶ τὸν ἄρτον τῆς ζωῆς παρασκευάσαντας· λαβέ, ψυχή μου, ἀπ᾿ αὐτοῦ, ὡς ἀντίδωρον γλυκύ, καὶ θρέψε τὴν σὴν ἀγάπην, καὶ δοξάζουσα Θεὸν λέγε· μάρτυρας Κίνας ἀνυμνεῖτε, λαοί. 

Ἕτερον Ἀπολυτίκιον. Ἦχος πλ. δ´. Τὸ προσταχθέν. Ἐκ τῶν ἠπείρων τοῦ κόσμου συναχθέντες, πάντες εἰς Κίναν οἱ φιλόθεοι στραφῶμεν, τῶν Κινέζων μαρτύρων ἑορτὴν ποιοῦντες. Αὐτοὶ γὰρ ζωὴν ἐδώρισαν τῷ Χριστῷ, ἀγρίως ἀναιρεθέντες ὥσπερ ἀμνοί· καὶ οἰκοῦντες παράδεισον, λαοὺς φρουροῦσι τῆς γῆς, ἀεὶ Θεῷ πρεσβεύοντες δι᾿ εἰρήνην παγκόσμιον. 

Κοντάκιον. Ἦχος δ´. Ἐπεφάνης σήμερον. Εἰς ἀκραῖα ὅρια τῆς οἰκουμένης, ἐκ νεφῶν ἱέρακες, εἰρήνης Τεῖχος Σινικόν, πτωχοὺς λαοὺς προστατεύσατε, ἐκ τῆς δουλείας ἀνάστασιν φέροντες. 

Μεγαλυνάριον. Ἑκατονταπλάσιος ὁ καρπὸς εἰς τὸν ὀρυζώνα τοῦ Σπορέως καὶ Λυτρωτοῦ· ὁλοκαρπωθέντες οἱ μάρτυρες τῆς Κίνας, πάντας λαοὺς καλοῦσιν εἰς δεῖπνον ἅγιον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ετικέτες