Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2014

Ο ΕΚΠΕΣΩΝ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΠΑΣ ΡΩΜΗΣ.....ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΙΩΑΝΝΗ - ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΦΡΕΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΒΥΣΣΟΥ , Η ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ «Έξελθε εξ αύτής (τής Βαβυλώνος) ό λαός μου, ϊνα μη συγκοινωνήσητε ταϊς άμαρτίαις αύτής καί ϊνα έκ τών πληγών αύτής μή λάβητε». (Άποκάλ. ΙΗ 4) - ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ : ΤΟΝ ΠΑΠΑ ΝΑ ΚΑΤΑΡΑΣΘΕ , ΔΙΟΤΙ ΑΥΤΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ......«Έξελθε εξ αύτής (τής Βαβυλώνος) ό λαός μου, ϊνα μη συγκοινωνήσητε ταϊς άμαρτίαις αύτής καί ϊνα έκ τών πληγών αύτής μή λάβητε». (Άποκάλ. ΙΗ 4

Η ΨΕΥΔΑΓΑΠΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΔΙΔΟΥΝ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ
Με μεγάλη θλίψη παρακολουθούμε τα τελευταία χρόνια την μεγάλη κατρακύλα των “ ορθοδόξων ” οικουμενιστών επισκόπων , στην προσπάθειά τους για πλήρη ένωση με τον αμετανόητο αρχιαιρεσιάρχη Πάπα Ρώμης , τον εκ πεσόντα αστέρα στην Γη , που άνοιξε το φρέαρ της Αβύσσου , μέσα από το οποίο βγαίνουν πλήθη αιρέσεων , μαύρα σύννεφα που κρύβουν από τους ανθρώπους το φως , την αλήθεια που είναι ο κύριος ημών Ιησούς Χριστός και η Ορθόδοξος πίστη.  

ΤΟ ΑΝΑΘΕΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΡΩΣΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ  ( ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΕ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟ ΤΟΜΟ, ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ )........ 


Διαβάζουμε το κείμενο από την ιστοσελίδα Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας 

ΦΩΤΟ - ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ

1. Η προφητεία τού εκπεσμένου αστέρος.........

Έχουμε μιλήσει στο παρελθόν για τα 12 βασικά ερμηνευτικά επίπεδα τής Αποκάλυψης, όπου όλα μαζί συνυπάρχουν αρμονικά και αλληλο-συμπληρώνονται, και μιλούν στον καθένα κατά τις ανάγκες του, και κατά το τι ψάχνει να βρει στο προφητικό αυτό βιβλίο. Είχαμε πει, ότι κανένα από τα επίπεδα αυτά δεν αναιρεί το άλλο, αλλά όλα μαζί αποτελούν εκφράσεις τής θείας αποκάλυψης τού Θεού προς εμάς. Ένα τέτοιο επίπεδο θα εξετάσουμε σε αυτή τη μελέτη, χωρίς να ακυρώνουμε με την ερμηνεία αυτή, όλα τα υπόλοιπα ερμηνευτικά επίπεδα τού υπό εξέτασιν χωρίου. Πρόκειται για ένα ιστορικο-κοινωνικό ερμηνευτικό επίπεδο, τής προφητείας τής 5ης Σάλπιγγος, ή για την "πρώτη ουαί" (=αλλοίμονο), που λαμβάνει χώρα στην ανθρώπινη ιστορία από τον καιρό τής πτώσης τού Παπισμού προ χιλίων και πλέον ετών, και συνεχίζει την καταστροφική της πορεία, με αμείωτη σφοδρότητα ως τις ημέρες μας. 

Η προφητεία βρίσκεται στην Αποκάλυψη 9/θ: 1-12, από την οποία (παρά το πλουσιότατο συμβολιστικό περιεχόμενο), θα εξετάσουμε μόνο μία παράμετρο, αυτή τής πτώσης τού αστέρος, και τού κλειδιού που τού δόθηκε: "Και ο πέμπτος άγγελος εσάλπισε· και είδον αστέρα εκ του ουρανού πεπτωκότα εις την γην, και εδόθη αυτώ η κλείς του φρέατος της αβύσσου

2 και ήνοιξε το φρέαρ της αβύσσου, και ανέβη καπνός εκ του φρέατος ως καπνός καμίνου καιομένης, και εσκοτίσθη ο ήλιος και ο αήρ εκ του καπνού του φρέατος

3 και εκ του καπνού εξήλθον ακρίδες εις την γην, και εδόθη αυταίς εξουσία ως έχουσιν εξουσίαν οι σκορπίοι της γης· 

4 και ερρέθη αυταίς ίνα μη αδικήσωσι τον χόρτον της γης ουδέ παν χλωρόν ουδέ παν δένδρον, ει μη τους ανθρώπους οίτινες ουκ έχουσι την σφραγίδα του Θεού επί των μετώπων αυτών

5 και εδόθη αυταίς ίνα μη αποκτείνωσιν αυτούς, αλλ’ ίνα βασανισθώσι μήνας πέντε· και ο βασανισμός αυτών ως βασανισμός σκορπίου, όταν παίση άνθρωπον

6 και εν ταις ημέραις εκείναις ζητήσουσιν οι άνθρωποι τον θάνατον και ου μη ευρήσουσιν αυτόν, και επιθυμήσουσιν αποθανείν, και φεύξεται απ’ αυτών ο θάνατος

7 και τα ομοιώματα των ακρίδων όμοια ίπποις ητοιμασμένοις εις πόλεμον, και επί τας κεφαλάς αυτών ως στέφανοι όμοιοι χρυσίω, και τα πρόσωπα αυτών ως πρόσωπα ανθρώπων

8 και είχον τρίχας ως τρίχας γυναικών, και οι οδόντες αυτών ως λεόντων ήσαν

9 και είχον θώρακας ως θώρακας σιδηρούς, και η φωνή των πτερύγων αυτών ως φωνή αρμάτων ίππων πολλών τρεχόντων εις πόλεμον

10 και έχουσιν ουράς ομοίας σκορπίοις και κέντρα, και εν ταις ουραίς αυτών εξουσίαν έχουσι του αδικήσαι τους ανθρώπους μήνας πέντε

11 έχουσι βασιλέα επ’ αυτών τον άγγελον της αβύσσου· όνομα αυτώ εβραϊστί Αβαδδών, εν δε τη ελληνική όνομα έχει Απολλύων

12 Η ουαί η μία απήλθεν· ιδού έρχονται έτι δύο ουαί μετά ταύτα". 

2. Τι συμβολίζει ο αστέρας που έπεσε από τον ουρανό Θα σταθούμε κυρίως στα δύο πρώτα εδάφια, αν και παραθέσαμε ολόκληρο το 5ο σάλπισμα, για να έχει ο αναγνώστης μια εικόνα τής συνολικής προφητείας. Έχουμε δείξει σε προηγούμενη μελέτη, πώς το 5ο σάλπισμα αντιστοιχεί στην 5η Δημιουργική ημέρα τής Γενέσεως, σε μια οικολογική διάσταση τής προφητείας αυτής. 

Εδώ όμως θα δούμε μια ιστορική της διάσταση, στην ιστορία τής Εκκλησίας, αλλά και τής κοινωνίας μας γενικότερα. Στην προηγούμενη εκείνη οικολογική ερμηνεία, σταθήκαμε περισσότερο στην καταστροφή τού φυσικού περιβάλλοντος, και στην αντιστροφή τής δημιουργικής προνοίας τού Θεού, με σκοτισμό τών ουρανίων σωμάτων, και καταστροφή τών φυτών, ή στους πολέμους. 

Εδώ θα σταθούμε σε διαφορετικούς συμβολισμούς, όπου το φως πλέον συμβολίζει τον πνευματικό φωτισμό, ο καπνός τη "θολούρα" και τη συσκότιση τής διανοίας, και τα δένδρα συμβολίζουν τα έθνη (Ησαϊας 14/ιδ: 6-12. Λουκάς 21/κα: 29-31). Εδώ επίσης στην ερμηνεία αυτή, η "άβυσσος", δεν έχει την έννοια τής θάλασσας, (όπως την είχε σε άλλο ερμηνευτικό επίπεδο σε άλλη μελέτη), αλλά την έννοια τού Άδη, ως κατοικητηρίου δαιμονίων (Λουκάς 8/η: 31. Ρωμαίους 10/ι: 7). 

Ας ξεκινήσουμε όμως από το συμβολισμό τού αστέρος που έπεσε από τον ουρανό στη γη. Στην Αποκάλυψη 1/α: 16, βρίσκουμε τον Κύριο Ιησού Χριστό, να κρατάει στο χέρι του 7 αστέρια: "και έχων εν τη δεξιά χειρί αυτού αστέρας επτά". (Αποκάλυψις 1/α: 16). Βρίσκουμε επίσης, ότι αυτά τα αστέρια, συμβολίζουν τους Επισκόπους τής Εκκλησίας (αριθμός πληρότητος το 7): "οι επτά αστέρες άγγελοι των επτά εκκλησιών εισι" (Αποκάλυψις 1/α: 20). Έχουμε επίσης δείξει σε προηγούμενη μελέτη, (με αφορμή τον άγγελο τής Εκκλησίας τής Φιλαδελφείας), ότι οι "άγγελοι τών Εκκλησιών" είναι οι Επίσκοποί τους.

Έτσι λοιπόν, ο αστέρας που έπεσε από τον ουρανό, (από την ουράνια λειτουργική θέση που κατείχε στην Εκκλησία), στη γη, (σε μια ανθρώπινη και χαμηλή πλέον ξεπεσμένη θέση), δεν είναι παρά κάποιος Επίσκοπος, που υπήρξε κάποτε Επίσκοπος τής Εκκλησίας τού Θεού. Και η πτώση του, παρομοιάζεται με την πτώση τού Σατανά, από την ουράνια ένδοξη θέση που κατείχε, σε μια ξεπεσμένη κατάσταση: "Και εγένετο πόλεμος εν τω ουρανώ· ο Μιχαήλ και οι άγγελοι αυτού -του πολεμήσαι μετά του δράκοντος· και ο δράκων επολέμησε και οι άγγελοι αυτού, 8 και ουκ ίσχυσεν, ουδέ τόπος ευρέθη αυτώ έτι εν τω ουρανώ. 9 και εβλήθη ο δράκων, -ο όφις ο μέγας ο αρχαίος, ο καλούμενος Διάβολος και ο Σατανάς, ο πλανών την οικουμένην όλην, εβλήθη εις την γην, και οι άγγελοι αυτού μετ’ αυτού εβλήθησαν" (Αποκάλυψις 12/ιβ: 7-9). 

Ποιος θα μπορούσε να είναι αυτός ο εκπεσών Επίσκοπος

3. Το κλειδί τής Αβύσσου Το "κλειδί" τού εντοπισμού τής ταυτότητας τού Επισκόπου αυτού, είναι ένα... κλειδί! Ας θυμηθούμε τι λέει η προφητεία που εξετάζουμε, για τον πεσμένο αυτό "αστέρα" - Επίσκοπο: "και είδον αστέρα εκ του ουρανού πεπτωκότα εις την γην, και εδόθη αυτώ η κλείς του φρέατος της αβύσσου". Στον αστέρα αυτό, στον Επίσκοπο αυτόν, τού δόθηκε ένα κλειδί, που χαρακτηρίζεται ως "κλειδί τού φρέατος τής αβύσσου". 

Ποιον ιστορικό επίσκοπο γνωρίζουμε, να εμμένει στην κατοχή κάποιου κλειδιού; Μα φυσικά τον Πάπα ΡώμηςΑυτός είναι που ισχυρίζεται ότι κατέχει τη θέση, άρα και τα κλειδιά τού Αποστόλου Πέτρου! Έχουμε παρατηρήσει στις προφητείες τής Αποκάλυψης, να γίνεται συστηματικά η αντιστροφή και η γελοιοποίηση εκείνων, που από την πλευρά τών δαιμονίων απομιμούνται τα πράγματα τού Θεού. Έτσι έχει χαρακτηρισθεί η Βαβυλώνα η Μεγάλη, (η εκκλησία - πρωτεύουσα πόλη τού Αντιχρίστου), ως "πόρνη", σε αντίθεση με την Παρθένο Εκκλησία τού Χριστού


Η ΣΗΜΑΙΑ ΤΟΥ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ

"ΑΓΙΑ ΕΔΡΑ" - ΒΑΤΙΚΑΝΟ ( ΣΧΗΜΑ ΚΛΕΙΔΑΡΟΤΡΥΠΑΣ )

Ο Αντίχριστος έχει χαρακτηρισθεί στην Αποκάλυψη ως: "ήταν και δεν είναι και πάρεστι", ως παρωδία τού τίτλου τού Χριστού: "ο Ων και ο Ην και ο Ερχόμενος". Ομοίως στην Αποκάλυψη έχουμε τη δαιμονική τριάδα: "Θηρίο - Δράκων και Ψευδοπροφήτης", ως παρωδία τής Αγίας Τριάδος, τού Πατρός και τού Υιού και τού Αγίου Πνεύματος, και στη θέση τού Προδρόμου, έχουμε τον Ψευδοπροφήτη! Κατά παρόμοιο τρόπο λοιπόν κι εδώ η Αποκάλυψη, διακωμωδεί τον ισχυρισμό τού εκπεσμένου Επισκόπου Πάπα Ρώμης, ότι κατέχει τα κλειδιά τής Βασιλείας


Προφητικά ο Θεός, προγνωρίζοντας αυτή την πτώση τού Σχίσματος, που θα γινόταν μετά από 1000 χρόνια, δείχνει μέσα από την προφητεία αυτή, ότι όντως ο Πάπας, θα χρησιμοποιήσει κι αυτός κάποια κλειδιά. Όχι όμως τα κλειδιά τής Βασιλείας, όπως ισχυρίζεται, αλλά αντιθέτως, το κλειδί τής Αβύσσου! Όπως προαναφέραμε, η Άβυσσος στην Αγία Γραφή, έχει την έννοια τού κατοικητηρίου τών δαιμόνων, και τής φυλακής τών ψυχών (Λουκάς 8/η: 31. Ρωμαίους 10/ι: 7). Στη Γένεση βέβαια, έχει την έννοια τών βαθιών ωκεανών, όπου κυριαρχεί το σκοτάδι (Γένεσις 1/α: 2).

Επειδή λοιπόν όπως έχουμε δείξει σε άλλη μας μελέτη, η προφητεία έχει και την οικολογική της εκπλήρωση, χρησιμοποιείται εδώ αυτή η διφορούμενη λέξη "άβυσσος", έτσι ώστε να μπορεί να σημαίνει και τα βαθιά νερά, στην οικολογική εκπλήρωσή της, αλλά ταυτόχρονα και το κατοικητήριο τών πονηρών δυνάμεων, στην ιστορική της αυτή εκπλήρωση. 

Όπως ο Πέτρος, χρησιμοποίησε τα κλειδιά τής Βασιλείας, για να εισάγει στη Βασιλεία τού Θεού τους σωσμένους, κατά παρόμοιο τρόπο, ο Πάπας, αυτός ο κάλπικος "κληρονόμος" τού Πέτρου, χρησιμοποιεί κι αυτός ένα κλειδί, το κλειδί τής Αβύσσου, αλλά με αντίθετο τρόπο από τον Πέτρο. Το χρησιμοποιεί για να εισάγει στη γη, ένα πλήθος δαιμονικών πληγών! Το χρησιμοποιεί για να ανοίξει, κάτι σαν αυτό που οι αρχαίοι ονόμαζαν "το κουτί τής Πανδώρας"! Ας θυμηθούμε την προφητεία που εξετάζουμε: "και ήνοιξε το φρέαρ της αβύσσου, και ανέβη καπνός εκ του φρέατος ως καπνός καμίνου καιομένης, και εσκοτίσθη ο ήλιος και ο αήρ εκ του καπνού του φρέατος. 3 και εκ του καπνού εξήλθον ακρίδες εις την γην, και εδόθη αυταίς εξουσία ως έχουσιν εξουσίαν οι σκορπίοι της γης". (Αποκάλυψις 9/θ: 2,3). 

 Δεν θα αναλύσουμε εδώ την έννοια τών ακρίδων και τών λοιπών δαιμονικών πληγών, γιατί είναι ένα τεράστιο θέμα, με πολλά επίσης επίπεδα εκπλήρωσης, και θα χρειαζόταν άλλα, ξεχωριστά άρθρα. Εδώ θα θυμίσουμε μόνο μερικές από τις πληγές που έφερε στον κόσμο η πτώση τού Επισκόπου Ρώμης, πριν από 1000 χρόνια: 

Από τότε σκοτίσθηκε το Ευαγγέλιο, από το αιρετικό Φιλιόκβε, πλαισιωμένο και από άλλα αιρετικά δόγματα, όπως τού Καθαρτηρίου, τού αλαθήτου τού Πάπα, τών κτιστών ενεργειών τού Θεού, και άλλα. Από εκεί ξεπήδησε η Ιερά Εξέταση που βασάνιζε και έκαιγε τον κόσμο, οι Σταυροφορίες με τα προηγμένα σιδερένια όπλα τους, η αποικιοκρατία, η Προτεσταντική Βαβυλωνία που σκότισε ακόμα περισσότερο το Ευαγγέλιο και άνοιξε το δρόμο στον Διαφωτιστικό επιθετικό Αθεϊσμό, στον Καπιταλισμό και τον Κομμουνισμό, που στους τελευταίους αιώνες έχουν σαν ακρίδες καταφθείρει τον κόσμο. 

Λόγω τής χρονικής συγκυρίας, κατά τη στιγμή που γράφεται αυτό το άρθρο, εν μέσω σφοδρής οικονομικής κρίσης χρέους, τελειώνοντας το παρόν άρθρο, θα αναφερθώ σε μια πρόσφατη ανάλυση που διάβασα προ λίγων μηνών, σχετικά με μία από τις εκπληρώσεις τών ακρίδων τής προφητείας που εξετάζουμε. Η ανάλυση εκείνη, έλεγε ότι μία από τις εκπληρώσεις τής πληγής τών ακρίδων, είναι οι διεθνείς Καπιταλιστικές αγορές, (γέννημα τής Δυτικής Προτεσταντικής Μεταφυσικής, που με τη σειρά της πήγασε από τον Παπισμό). Τα κεφαλαιοκρατικά αυτά τοκογλυφικά σμήνη, πετούν από χώρα σε χώρα, απομυζώντας τους πόρους της και φθείροντας την οικονομία της, όπως οι ακρίδες. 

Όπως οι ακρίδες τής προφητείας, έχουν χρυσά στεφάνια, έτσι και τα "γκόλντεν μπόις" τών διεθνών κεφαλαιοκρατικών οίκων, κολυμπούν στη χλιδή, και βρίσκονται σε έναν διαρκή πόλεμο συσσώρευσης κεφαλαίων, σε βάρος τών φτωχών λαών. Έχουν ανθρώπινο πρόσωπο, και μάλιστα είναι εμφανίσιμοι και εξευγενισμένοι, (τρίχες γυναικών), αλλά δαγκώνουν σαν λιοντάρια, και έχουν σιδερένια δύναμη, καθώς καταφθείρουν τις παγκόσμιες οικονομίες τών χωρών - στόχων τους. (Θυμηθείτε, ότι τα δένδρα στην Αποκάλυψη συμβολίζουν έθνη, και οι ακρίδες τρέφονται από φυτά!). 

Και θυμήθηκα την ανωτέρω ερμηνεία πολύ πρόσφατα, όταν στις 14 Φεβρουαρίου τού 2012, με αφορμή τα σκληρά μέτρα που επιβλήθηκαν στην Ελλάδα, ο επικεφαλής των σοσιαλιστών βουλευτών, Χάνες Σβόμποντα, σύγκρινε τα μέλη της τρόικας με «αρπακτικές ακρίδες» που ασκούν «εκβιασμό» για να χορηγήσουν βοήθεια. 

 Όταν ο Πάπας άνοιξε το φρέαρ τής αβύσσου, ξεχύνοντας όλα αυτά τα κακά στον κόσμο, όλα αυτά είχαν ήδη δρομολογηθεί. Όπως έχουν δρομολογηθεί πολλά ακόμα, που θα δούμε στο μέλλον, ως αποτέλεσμα αυτής τής πτώσης. 

Οι πιστοί όμως, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε, ότι έχουμε προστάτη ουράνιο, που δεν θα μας αφήσει να πειρασθούμε πέρα από τη δύναμή μας, όσους ελπίζουμε σ' Αυτόν. Γιατί η προφητεία είναι σαφής και σε αυτό, ότι η πληγή τών ακρίδων, έχει εξουσία να αδικήσει μόνο: "τους ανθρώπους οίτινες ουκ έχουσι την σφραγίδα του Θεού επί των μετώπων αυτών". Οι Χριστιανοί λοιπόν, που λάβαμε και αποδεχθήκαμε τη σφραγίδα τού Θεού τού Ζώντος, ας εμπιστευόμαστε σε Αυτόν, και τίποτα δεν θα μας βλάψει πραγματικά

 Ν. Μ.
   
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ....... 


Ο λυκοποιμένας της Ορθοδόξου εκκλησίας , οικουμενικός πατριάρχης Βαρθολομαίος αναμένει με αγωνία την επίσκεψη του αρχιαιρεσιάρχη Πάπα Φραγκίσκου στο Φανάρι , η οποία θα γίνει στις 30 Νοεμβρίου του 2014

Ο αρχιοικουμενιστής αιρετικός λυκοποιμένας κατά του αγίους πατέρες οικουμενικός πατριάρχης Βαρθολομαίος συνεχίζει να παραμένει αμετανόητος , αποκαλώντας τον αρχιαιρεσιάρχη πάπα Φραγκίσκο , εν Χριστώ αδελφό.....ΦΡΙΞΟΝ ΗΛΙΕ ΚΑΙ ΣΤΕΝΑΞΟΝ ΓΗ.

Είπε συγκεκριμένα......

Βαρθολομαίος : Περιμένουμε με πολλές προσδοκίες την επίσκεψη του ΠάπαΕίμαστε αδελφοί εν Χριστώ

ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΕ ΑΔΕΛΦΟΣ ΕΙΣΑΙ ΣΙΓΟΥΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΠΑ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟ...ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΟΠΩΣ ΛΕΣ ΒΛΑΣΦΗΜΕ....ΕΙΣΤΕ ΑΔΕΡΦΙΑ ΓΙΑΤΙ ΠΑΤΕΡΑ ΣΑΣ ΕΧΕΤΕ ΤΟΝ ΔΙΑΒΟΛΟ , ΑΥΤΟΝ ΥΠΗΡΕΤΕΙΣ ΕΣΥ ΚΑΙ Ο ΠΑΠΑΣ , ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΙΤΕ

ΕΙΣΤΕ ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ , ΑΦΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΕΤΕ ΑΜΕΝΑΤΟΗΤΟΙ ΣΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΚΑΚΟΔΟΞΙΕΣ ΣΑΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΟΔΗΓΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ.

ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΕ ΕΙΣΑΙ ΑΔΕΡΦΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΑΙΡΕΣΙΑΡΧΗ ΠΑΠΑ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΣ ΜΑΖΙ ΤΟΥ , ΝΑ ΠΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ , ΝΑ ΦΟΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΠΙΚΗ ΤΙΑΡΑ ΜΕ ΤΑ ΤΡΙΑ ΕΞΑΡΙΑ ΤΟ 666 ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΚΕΡΑΤΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΣΟΥ , ΚΑΙ ΝΑ ΑΦΗΣΕΙΣ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ , ΥΠΟΚΡΙΤΗ ΛΥΚΟΠΟΙΜΕΝΑ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΕ.....

......ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΕΣΥ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΣΟΙ ΦΡΟΝΟΥΝ ΤΑ ΙΔΙΑ ΜΕ ΣΕΝΑ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ , Η ΣΙΩΠΟΥΝ ΣΤΑ ΟΣΑ ΒΛΑΣΦΗΜΑ ΛΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙΣ .

ΗΔΗ ΕΧΕΤΕ ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΛΥΚΟΠΟΙΜΕΝΕΣ "ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ" ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ....ΤΑ ΛΕΕΙ ΚΑΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ.....


ΤΟΛΜΑΣ ΚΑΙ ΛΕΣ ΟΤΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ , ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΑΠΤΙΣΜΕΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ......ΕΙΜΑΣΤΕ "ΑΔΕΛΦΙΑ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ" ΜΕ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ, ΤΟΝ ΠΑΠΑ......
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΠΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ......."ΕΔΙΩΞΕ" ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ ΣΤΟΥΣ ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ Ο ΜΟΝΟΣ ΑΛΑΘΗΤΟΣ.......Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.....Ο ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ....ΔΗΛΑΔΗ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ.......
ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΔΕΝ ΤΟΝ ΕΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΑΔΕΡΦΟ ΜΑΣ ΤΟΝ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟ ΑΡΧΙΑΙΡΕΣΙΑΡΧΗ ΠΑΠΑ , ΠΟΥ ΒΑΣΑΝΙΖΕ ΚΑΙ ΣΚΟΤΩΝΕ ΟΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΔΕΝ ΤΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΣΑΝΕ,ΟΠΩΣ ΕΠΙ ΕΠΟΧΗΣ ΒΕΚΚΟΥ……


ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΑΙΜΑ ΠΟΥ ΕΧΥΣΕ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ ΠΑΤΑΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΕ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΟΥ.......ΑΛΛΑ ΒΕΒΑΙΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΟΠΩΣ ΕΧΕΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙ , ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΑΝ ΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ "ΗΤΑΝ ΤΑ ΑΤΥΧΗ ΘΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ ΠΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΤΙΜΩΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗ ΖΩΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟΝ"......

ΒΛΑΣΦΗΜΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ
   
......ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΒΡΕΘΕΙ ΑΚΟΜΑ ΕΝΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ ΣΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΑΓΙΑ ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΟΡΘΟΤΟΜΕΙΣ ΤΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΛΟΓΟ ΤΗΣ  ΑΛΗΘΕΙΑΣ....Η ΕΣΤΩ ΕΝΑΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΝΑ ΣΕ ΠΙΑΣΕΙ ΝΑ ΣΟΥ ΞΥΡΙΣΕΙ ΤΑ ΓΕΝΙΑ , ΝΑ ΣΟΥ ΒΓΑΛΕΙ ΤΑ ΤΙΜΗΜΕΝΑ ΡΑΣΑ ΠΟΥ ΤΑ ΜΑΓΑΡΙΖΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΕ ΠΕΤΑΞΕΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΑΓΙΑ......


ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ : "ΤΟΝ ΠΑΠΑ ΝΑ ΚΑΤΑΡΑΣΘΕ , ΑΥΤΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ". 


ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ.....


ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ , ΑΚΡΑ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ ΣΙΩΠΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 1972 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΝΑΝ ΑΝΗΛΕΗ ΔΙΩΓΜΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ , ΕΠΕΙΔΗ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΩΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΜΝΗΜΟΝΕΥΕΙ ,ΟΠΩΣ ΤΟ ΙΔΙΟ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΖΗΛΩΤΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΩΝΤΑΣ ΤΟΝ 15ο ΚΑΝΟΝΑ ΤΗΣ ΑΒ ΣΥΝΟΔΟΥ.


ΔΥΣΤΙΧΩΣ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΗ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ , ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 20 ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ , ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΛΕΤΗΡΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ.....


Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ , ΠΑΠΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ......Ο "ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ" ΑΔΕΛΦΟΣ ΣΟΥ ΟΠΩΣ ΤΟΝ ΑΠΟΚΑΛΕΙΣ ΒΛΑΣΦΗΜΕ ΚΑΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΕ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΕ ,ΕΧΕΙ ΑΚΟΜΑ ΔΗΛΩΣΕΙ ΟΤΙ ΤΑ ΤΣΙΠΑΚΙΑ RFID ΕΙΝΑΙ ΕΥΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟ.

ΠΑΠΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ : « Έχουμε εξετάσει τις γραφές καλά , και μπορώ με βεβαιότητα να πω ότι δεν υπάρχει τίποτα που να βεβαιώνει ότι τα τσιπ RFID είναι σατανικά . Αν μη τι άλλο , αυτές οι συσκευές είναι μια ευλογία από τον Θεό τον ίδιο ,ο οποίος τα παραχώρησε στην ανθρωπότητα για να λύσει πολλά από τα δεινά του κόσμου . ” συμπλήρωσε ο Πάπας.

Απευθύνθηκε στους ακροατές λέγωντας τους να είναι ανοιχτόμυαλοι σε αυτή την εποχή όπου λαμπρές και νέες τεχνολογικές προόδους γίνονται καθημερινά. Ο Επίσκοπος της Ρώμης εξήγησε στους παρευρισκομένους τον ενθουσιασμό του για την εμφύτευση RFID και πως θα καταστεί στο άμεσο μέλλον , υποχρεωτική η διαδικασία εμφύτευσης για όλους τους εργαζόμενους και τους κατοίκους του Βατικανού


ΕΙΝΑΙ ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ, ΠΟΥ ΕΠΛΑΣΕ ΚΑΤ' ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΚΑΘ' ΟΜΟΙΩΣΙΝ ΤΟΥ ,ΣΕ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΟΜΗΧΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666....  

ΟΥΑΙ ΤΗΣ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΣ , ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΟΧΙ....ΕΙΚΟΝΑ : "Η ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ " ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΠΑΠΑ....Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΟΜΗΧΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666...ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 24 ΩΡΕΣ ΤΟ 24ΩΡΟ ONLINE ΚΑΙ ΥΠΟ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ.....

.....ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΕΙ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΑΚΤΟΡΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΟΥ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΕΠΟΧΙΤΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΟΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΑΙΜΟΝΕΣ.....ΚΑΙ ΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ , ΟΤΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΣΦΡΑΓΙΣΤΟΥΝ  , Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ...ΑΦΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝ ΣΦΡΑΓΙΣΤΕΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ , ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑ ΣΩΤΗΡΙΑΣ. 

ΟΤΑΝ ΛΕΕΙ Ο ΠΑΠΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΕΥΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟ......ΕΝΝΟΕΙ ΤΟΝ ΘΕΟ ΠΟΥ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΚΑΙ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ, ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΑΤΑΝΑΣ ΤΗΣ ΚΟΛΑΣΕΩΣ.

ΑΚΟΜΑ ΠΡΟΩΘΕΙ ΤΑ ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ.....ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΠΑ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟ...... ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ...... 

Μπουένος Αϊρες, Αργεντινή...... 

Η ώρα της ανανέωσης διαβατηρίου έφτασε για τον Πάπα Φραγκίσκο και εκείνος αντί να προτιμήσει το διαβατήριο «001» της Αγίας Έδρας, ενημέρωσε τις αργεντινές Αρχές ότι επιθυμεί να ανανεώσει το διαβατήριό του, καθώς και να εκδώσει τη νέα ταυτότητα. Ο ποντίφικας, όπως γράφουν τα Μέσα Ενημέρωσης της Αργεντινής, επικοινώνησε με τον πρεσβευτή της χώρας προέλευσής του στο Βατικανό, προκειμένου να του γνωστοποιήσει την απόφασή του. Κάνοντας χρήση της «κινητής» μονάδας για την έκδοση-ανανέωση ταξιδιωτικών εγγράφων, ο Φραγκίσκος φωτογραφήθηκε, ενώ πέρασε στο scanner το δαχτυλικό του αποτύπωμα. Λίγες μέρες αργότερα έλαβε τα ανανεωμένα του έγγραφα. Πηγή Newsroom ΔΟΛ


ΞΕΡΕΤΕ ΟΛΟΙ ΕΣΕΙΣ ΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΛΥΚΟΠΟΙΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΣΟΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΕΤΕ ΠΛΑΤΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΙΩΠΗ ΣΑΣ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟ ;

ΟΤΙ ΠΕΡΙΠΟΥ 1.100.000.000 ΠΑΠΙΚΟΥΣ , ΘΑ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΕΙ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΠΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΠΟΤΕ ΝΑ ΜΕΤΑΝΟΗΣΟΥΝ

ΣΑΣ ΝΟΙΑΖΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΨΥΧΕΣ ΠΟΥ ΧΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΟΥ ΘΑ ΧΑΘΟΥΝ , ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ "ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΠΟΙΜΕΝΕΣ ΡΑΣΟΦΟΡΟΙ "ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΙ , ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ , ΜΟΝΑΧΟΙ , ΜΟΝΑΧΕΣ.....ΓΙΑΤΙ ΒΑΛΑΤΕ ΤΟ ΡΑΣΟ ; ΕΣΕΙΣ ΟΙ ΘΕΟΛΟΓΟΙ ΤΙ ΚΑΝΕΤΕ ;

ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΑΠΛΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ,ΟΙ ΒΑΠΤΙΣΜΕΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ , ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΔΙΩΞΟΥΜΕ ΤΟ ΝΕΦΟΣ ΤΗΣ ΠΛΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ , ΠΟΥ ΚΡΥΒΕΙ ΤΟ ΦΩΣ , ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ , ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ; 
Β.Σ


ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ BLOG - ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ , ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 22/12/2013......


ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΙΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝ......


Ἐὰν Μητροπολίτης ἢ Πατριάρχης ἄρξηται νὰ διακυρύττη δημοσία ἐπ’ ἐκκλησίας αἱρετικήν τινα διδαχήν, ἀντικειμένην πρὸς τὴν Ὀρθοδοξίαν, τότε οἱ προαναφερθέντες κέκτηνται δικαίωμα ἅμα καὶ χρέος ν’ ἀποσχοινισθῶσι πάραυτα τοῦ Ἐπισκόπου ἐκείνου, διὸ οὐ μόνον εἰς οὐδεμίαν θέλουσιν ὑποβληθῆ κανονικὴν ποινήν, ἀλλὰ θέλουσι καὶ ἐπαινεθῆ εἰσέτι , καθ’ ὅσον διὰ τούτου δὲν κατέκριναν καὶ δὲν ἐπανεστάτησαν ἐναντίον τῶν νομίμων Ἐπισκόπων, ἀλλ’ ἐναντίον ψευδεπισκόπων καὶ ψευδοδιδασκάλων, οὔτε καὶ ἐγκατέστησαν τοιουτοτρόπως σχῖσμα ἐν τῆ Ἐκκλησία, ἀλλ’ ἀντιθέτως, ἀπήλλαξαν τὴν Ἐκκλησίαν, ἐν ὅσω ἠδυνήθησαν, τοῦ σχί σματος καὶ τῆς διαιρέσεως. 

(Ερμηνεία ΙΕ’ Κανόνα της ΑΒ Συνόδου υπό του Κανονολόγου Επισκόπου Νικοδήμου Μίλας. Οι Κανόνες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μεθ’ ερμηνείας, ΙΙ, Novi Sad, σ. 290-291, μτφρ. εκ της Σερβικής υπό Ιερομ. – νυν επισκόπου- Ειρηναίου Μπούλοβιτς )


Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος..... 


Το έτος 379 αποστέλλεται ο Άγιος Γρηγόριος προς στήριξη των ελαχίστων ορθοδόξων της Κωνσταντινουπόλεως(επί αρειανισμού)

Ο ίδιος περιγράφει την απελπιστική κατάσταση: τούτο το ποίμνιο ήταν κάποτε μικρό και ατελές, όσον αφορά τα φαινόμενα. Στη πραγματικότητα δεν ήταν καν ποίμνιο, αλλά μόνο μικρό ίχνος ή λείψανο ποιμνίου, ακατάστατο, άνευ επισκόπου, απερίφρακτο

Δεν είχε κατάλληλο τόπο για ’’βοσκή’’ ούτε μάνδρα να το περικλείει, και γι’ αυτό περιφερόταν ’’ἐν ὄρεσι και σπηλαίοις και ταῖς ὀπαῖς τῆς γῆς’’(Ἑβρ.ια’,38).Τα μέλη του ήταν διεσπαρμένα και ριγμένα άλλα εδώ και άλλα εκεί και όπως εύρισκαν το καθένα στεγάζονταν, έβοσκαν και κέρδιζαν την σωτηρία τους με πολλή δυσκολία. (Συντακτήριος, κεφ.’ ,P.G.36,460A

Ο ιερός Δοσίθεος συμπληρώνει: ἐπειδή οὐκ εῖχον οἱ ὀρθόδοξοι κἄν μίαν Ἐκκλησίαν(σ.σ. ήταν όλες των αρειανών), αὐτός (ο Γρηγόριος) μετέφερεν οἰκίαν τινά εἰς εὐκτήριον, ὅν ὠνόμασε Ἀναστασίαν… Ὅσους δε κόπους και ἀγῶνας ἐποίησε διά την εὐσέβειαν τις ἱκανός αὐτούς εἰπεῖν ἤ γράψαι; Ἀρκεῖ ὁ κοινός ἀδόμενος λόγος, ὅτι χιλίας Ἐκκλησίας ηὑρεν Ἀρειανῶν, και μήτε μίαν Ὁρθόδοξον, και μετά την παραίτησιν αὐτοῦ(το 381) ἠσαν χίλιαι και μία των Χριστιανῶν, και οὐδεμία τῶν Ἀρειανῶν. (Δωδεκάβιβλος, βιβλίο γ’, κεφ. β’, σελ. 15 )
------------- 

ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ.....


ΠΗΓΕΣ ΕΚ ΤΗΣ ΠΑΤΕΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΛΛΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ....

Το έργο περιλαμβάνει σχεδόν όλες τις πηγές των Πατέρων που αφορούν την αποτείχιση. 

Ακολουθείται χρονολογική και αλφαβητική σειρά. ΔΕΙΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ.......


Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΣΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ - ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ - Ο ΑΡΧΙΑΙΡΕΣΙΑΡΧΗΣ ΠΑΠΑΣ , ΑΓΙΩΤΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ


Η ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ "ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ" ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ ΣΤΙΣ 29 -30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - THYATEIRA CONFESSION - Η ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΠΙΚΩΝ ΚΑΙ "ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ" ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ - ΚΟΙΝΟ ΠΟΤΗΡΙΟ - ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΚΑΙ ΑΓΩΝ - «Έξελθε εξ αύτής (τής Βαβυλώνος) ό λαός μου, ϊνα μη συγκοινωνήσητε ταϊς άμαρτίαις αύτής καί ϊνα έκ τών πληγών αύτής μή λάβητε». (Άποκάλ. ΙΗ 4) 
ΖΕΙ ΚΥΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ...... ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΤΗΚΕ Ο ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΔΡΟ... Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΣΥΡΟΥ ΔΩΡΟΘΕΟ - ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ - Η ΑΓΙΑ ΑΝΥΠΑΚΟΗ - ΕΝΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΕΝΩΣΙΣ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΝ ΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ - Η ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ Η ΠΑΝΑΙΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ - Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΙΕΡΑ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ - Η ΚΑΚΟΔΟΞΙΑ ΠΕΡΙ ΑΚΥΡΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ...... 

ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ ΒΟΟΥΝ ΟΤΙ ΖΟΥΜΕ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ..... ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 - ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΝΟΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ 666 - ΑΡΙΘΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ - CERN - ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΗ - Α.Μ.Κ.Α - ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ - ΜΑΣΟΝΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ετικέτες