Κυριακή, 19 Απριλίου 2009

ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ - ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΤΕΡΩΝ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΝΟΜΩΣΙΑ


Η Αλήθεια αγαπητοί
εν Χριστώ αδελφοί φαίνεται πλέον ξεκάθαρα.

Το μέγεθος της συνομωσίας από τους προδρόμους του Αντίχριστου, τους εν γνώσι και τους εν αγνοία βοηθούς για την έλευση του , είναι πραγματικά ασύλληπτο.

Οι δυνάμεις του Αντίχριστου θέλουν να έχουνε τον απόλυτο έλεγχο για το κάθε τι που μας αφορά, για να είναι απόλυτα σίγουροι ότι ελέγχουνε τα πάντα και δεν θα ανατραπεί το καθεστώς της νέας τάξης πραγμάτων .

Για τον πλήρη έλεγχο του ανθρώπου χρησιμοποιείται σήμερα η τεχνολογία.

Ηλεκτρονικές ταυτότητες με βιομετρικά στοιχεία, ηλεκτρονικά διαβατήρια ,με ολοκληρωμένα ηλεκτρονικά συστήματα που εκπέμπουν και μεταδίδουνε σήματα προς τα κέντρα ελέγχου, πιστωτικές κάρτες , έτσι ώστε να μπορούν ότι ώρα θέλουν να μας ελέγξουν και να δούνε τι κάνουμε, που πάμε τι ψωνίζουμε, με τι ασχολούμαστε ,τα ενδιαφέροντα μας . Ακόμα δια μέσου των κινητών τηλεφώνων και του διαδικτύου ( internet ) μπορούνε να έχουνε μια ακόμα πιο πλήρη εικόνα για τον καθένα από εμάς .

Το τελικό ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου μας, ( RFID Chip κ.α. ) θέλουνε οι Αντίχριστες δυνάμεις να το βάλουν πάνω στο σώμα μας ( Στην εικόνα του Θεού που είμαστε όλοι μας ,και που η μόνη σφραγίδα που μπορούμε να δεχτούμε πάνω σε αυτό είναι ο τύπος του τιμίου σταυρού με το χρίσμα κατά την βάπτιση ,ώστε να εισέλθει το Άγιο πνεύμα εντός μας. Γιατί η βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν, και δεχόμενοι άλλη σφραγίδα εκτός αυτής το Άγιο πνέυμα μας εγκαταλείπη και γινόμαστε ενεργούμενα των δυνάμεων του σκότους ).

Αυτό λοιπόν που δεν μπορούμε πολλοί από εμάς να κατανοήσουμε, είναι πως δεχόμενοι όλα αυτά τα ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου, βοηθάμε στην έλευση του Αντίχριστου.

ΔΗΛΑΔΗ ΓΙΝΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ
ΕΜΕΙΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

Κεφάλαιο 13

15 καὶ ἐδόθη αὐτῷ πνεῦμα δοῦναι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα καὶ λαλήσῃ ἡ εἰκὼν τοῦ θηρίου καὶ ποιήσῃ, ὅσοι ἐὰν μὴ προσκυνήσωσι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα ἀποκτανθῶσι. 16 καὶ ποιεῖ πάντας τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς πτωχούς, καὶ τοὺς ἐλευθέρους καὶ τοὺς δούλους, ἵνα δώσουσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἢ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν, 17 καὶ ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. 18 Ὧδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου· ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστί· καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ χξς'( 666 ).


Κεφάλαιο 14

9 Καὶ ἄλλος ἄγγελος τρίτος ἠκολούθησεν αὐτοῖς λέγων ἐν φωνῇ μεγάλῃ· Εἴ τις προσκυνεῖ τὸ θηρίον καὶ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ, καὶ λαμβάνει τὸ χάραγμα ἐπὶ τοῦ μετώπου αὐτοῦ ἢ ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτοῦ, 10 καὶ αὐτὸς πίεται ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τοῦ Θεοῦ τοῦ κεκερασμένου ἀκράτου ἐν τῷ ποτηρίῳ τῆς ὀργῆς αὐτοῦ, καὶ βασανισθήσεται ἐν πυρὶ καὶ θείῳ ἐνώπιον τῶν ἁγίων ἀγγέλων καὶ ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου. 11 καὶ ὁ καπνὸς τοῦ βασανισμοῦ αὐτῶν εἰς αἰῶνας αἰώνων ἀναβαίνει, καὶ οὐκ ἔχουσιν ἀνάπαυσιν ἡμέρας καὶ νυκτός οἱ προσκυνοῦντες τὸ θηρίον καὶ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ, καὶ εἴ τις λαμβάνει τὸ χάραγμα τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. 12 Ὧδε ἡ ὑπομονὴ τῶν ἁγίων ἐστίν, οἱ τηροῦντες τὰς ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν πίστιν Ἰησοῦ. 13 Καὶ ἤκουσα φωνῆς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λεγούσης· Γράψον· μακάριοι οἱ νεκροὶ οἱ ἐν Κυρίῳ ἀποθνῄσκοντες ἀπ' ἄρτι. ναί, λέγει τὸ Πνεῦμα, ἵνα ἀναπαύσωνται ἐκ τῶν κόπων αὐτῶν· τὰ δὲ ἔργα αὐτῶν ἀκολουθεῖ μετ' αὐτῶν.ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΟΛΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ .ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΝΟΜΩΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ - GLOBAL CONSPIRACYΔΕΙΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ.......

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΤΣΙΠΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΝΟΜΩΣΙΑ

ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ

ΕΞΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝΔεν υπάρχουν σχόλια:

Ετικέτες