Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2014

Η ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ "ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ" ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ ΣΤΙΣ 29 -30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - THYATEIRA CONFESSION - Η ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΠΙΚΩΝ ΚΑΙ "ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ" ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ - ΚΟΙΝΟ ΠΟΤΗΡΙΟ - ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΚΑΙ ΑΓΩΝ - «Έξελθε εξ αύτής (τής Βαβυλώνος) ό λαός μου, ϊνα μη συγκοινωνήσητε ταϊς άμαρτίαις αύτής καί ϊνα έκ τών πληγών αύτής μή λάβητε». (Άποκάλ. ΙΗ 4)

ΠΑΠΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ - ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ - ΔΙΩΚΤΕΣ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ

Στό βιβλίο ««Thyateira Confession» τό όποιο φέρει την έπίσημη έγκριση της έκκλησίας τής Κων/πολης, στην σελίδα 69 διαβάζουμε: 

«Όταν δέν βρίσκονται κοντά σέ Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία οί Ρωμαιοκαθολικοί, επιτρέπεται νά λάβουν την Θεία Κοινωνία άπό ’Ορθόδοξο Ναό, καί τό ϊδιο έπεκτείνεται στούς ’Ορθοδόξους, οταν δέν βρίσκονται κοντά σέ ’Ορθόδοξο ναό». «Είναι τώρα έπιτρεπτό γιά ’Ορθόδοξους καί Ρωμαιοκαθολικούς νά προσεύχονται μαζί καί ή ’Ορθόδοξη λειτουργία νά τελείται σε Ρωμαιοκαθολικό ναό. 
Παράλληλη άδεια τώρα παραχωρεϊται από μερικές ορθόδοξες εκκλησίες γιά την τέλεση Καθολικής λειτουργίας σέ ’Ορθόδοξους ναούς». 

Έάν είναι παραβίαση τής ’Ορθοδόξου πίστεως νά δοθεί κοινωνία σέ μή ’Ορθόδοξο,τότε τί μπορούμε νά πούμε σχετικά μέ αύτά τά χρόνια (1975-1983), όταν τό Οικουμενικό Πατριαρχείο υποστηρίζει τήν άλληλομετάδοση τής Θείας Εύχαριστίας καί μάλιστα έπισήμως

’Επάνω σέ ανεπίσημη βάση ό Πατρ. Άθηναγόρας μέ τήν δίκιά του προσωπική ομολογία, έφαρμόζει τήν άλληλομετάδοση των μυστηρίων τουλάχιστον από τό ξεκίνημα τού 1971. Καί ό Πατριάρχης Μόσχας τό κάνει επίσημα από τό 1969

Τόν Δεκέμβριο τοϋ 1983 ό Πατριάρχης Δημήτριος έξέδωσε μία έγκύκλιο ορίζοντας ότι, δεν ήταν έπιτρεπτό νά δώσουμε κοινωνία σέ μή ’Ορθόδοξο βάσει τής εγκυκλίου τοϋ Πατριάρχου Άθηναγόρα στίς 14/3/1967

'Ομως τό 1971 ό ϊδιος ό Πατριάρχης Άθηναγόρας που έξέδωσε τήν προαναφερόμενη έγκύκλιο τοϋ 1967, παραδέχτηκε μέ υπερηφάνεια 'οτι έδωσε θεία κοινωνία καί σέ Ρωμαιοκαθολικούς, καί σέ Προτεστάντες. Αύτό σημαίνει ένα άπό τά δύο: 

1) Βάση τής έγκυκλίου του, ό Άθηναγόρας θά έπρεπε νά άποσχη- ματισθεΐ, όπως ορίζουν οί ιεροί κανόνες, η.....

2) Παρά τό γεγονός ότι αύτός ό ϊδιος τήν έξέδωσε, ό Πατριάρχης Άθηναγόρας δέν έδωσε καμμία σημασία στήν συγκεκριμένη έγκύκλιο. Έφ όσον ό Πατρ. Άθηναγόρας δέν άπεσχηματίσθη ή δέν τοϋ έγινε τουλάχιστον μία δημόσια μομφή, είμαστε αναγκασμένοι νά συμπεράνουμε 'οτι ή δεύτερη υπόθεσή μας είναι αληθινή. 

Τό συμπέρασμά μας σ’ αύτό τό θέμα ένισχύεται άπό τό γεγονός δτι, τό Οικουμενικό Πατριαρχείο δέν έχει έπισήμως καταδικάσει τό βιβλίο «Thyateira Confession» πού έπίσημα συνιστάται τό 1975, καί τό όποιο φανερά έπιτρέπει τήν έπικοινωνία μεταξύ Ρωμαιοκαθολικών καί ’Ορθοδόξων

 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ π.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ "ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ" ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ......


Η ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΟΥ ΠΡΩΘΙΕΡΑΡΧΗ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΡΩΣΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ.

( Σημείωση : Το 1983 η εκκλησία των Ρώσων της διασποράς αναγνωρισμένη με πατριαρχικό τόμο από το πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως , συνήλθε συνοδικός και αναθεμάτισε την αίρεση του οικουμενισμού τονίζοντας ότι το ανάθεμα αυτό έχει τοπικό κύρος και ιστορική σημασία. )


ΤΟ ΑΝΑΘΕΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ....... 


ΒΙΝΤΕΟ : ΤΟ ΑΝΑΘΕΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΤΟΥ  ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟ, ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΤΟΥ.....

 

ΑΛΛΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΕΣ ΤΩΝ "ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ " ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ.....

Αλήθεια αδελφέ μου, δοκίμασες ποτέ νά πας σέ Νεοημερολογίτικη Εκκλησία Καθολικό (παπικό), γιά βάπτισμα; Ρώτησε τόν ιερέα τής περιοχής σου. Θά σοϋ πει δέν χρειάζεται βάπτισμα, μόνο μύρωμα. 

Όμως οί 'Άγιοι Απόστολοι έχουν άλλη γνώμη: «Ό βάπτισμα, ή θυσία αιρετικών δεξάμενος καθαιρείσθω». . , . (μς' των Αποστ.) 

Καί φυσικά τί νά πεϊ κανείς γιά τόν Νόμο τοϋ 1980 πού ορίζει στό βάπτισμα τών νηπίων, νά μήν μπαίνει τό κεφάλι τοϋ βρέφους στό νερό μήπως καί πνιγεί; Καί έτσι κανείς μας πραγματικά δέν γνωρίζει κατά πόσο είναι βαπτισμένος. Ποδόλουτρο( ! ) κάναμε σίγουρα όλοι μας. Βάπτισμα όμως; Κύριος οιδε.

Φωτο : Βάπτισις η ποδόλουτρο! Βάπτισμα σημαίνει Βύθισμα στό νερό, καί ό Κύριός μας είναι σαφής: «Εάν μή τις γεννηθή έξ ύδατος καί Πνεύματος ού δύναται είσελθείν είς τήν Βασιλείαν τού θεού». (Κατά 'Ιωάννη Γ 5


Πατριαρχική εγκύκλιος του 1829 περί του θείου βαπτίσματος και του τύπου των τριών καταδύσεων....


Καί ό χορός καλά κρατεί

Οί ίερεΐς πληρώνονται, πρόσφατα είδαμε καί κόκκινα ράσα, ό Πατριάρχης Άθηναγόρας άπέσυρε τά αναθέματα τού Πάπα, ό Δημήτριος καί ό Βαρθολομαίος αγκαλιάστηκαν καί φιλήθηκαν πολλάκις μαζί του. Οί συμπροσευχές έγιναν τό πιό συνηθισμένο φαινόμενο γιά πατριάρχες, μητροπολιτάδες καί έπισκόπους. 

Οί βλάσφημες δηλώσεις ακολουθούν ή μία τήν άλλη: 

ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ
ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ: «Άπατώμεθα καί άμαρτάνομεν έάν νομίζομεν ότι ή ’Ορθόδοξος πίστις κατήλθεν έξ ούρανοϋ καί ότι τά άλλα δόγματα είναι ανάξια. Ό αιών τού δόγματος παρήλθεν». (ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 29-6-1963) (Φιλήματα ’Ιούδα σελ. 27) 

ΠΕΡΓΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕΡΓΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, 27- 2-1988: «Ακόμη θά άσχολούμεθα μέ αύτό τό παραμύθι της Αγίας Γραφής»; 

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ: «Ό άνθρωπος προήλθε από τόν πίθηκο...»,«Ό Χριστός δέν ήταν άναμάρτητος...», «Μωάμεθ, ίσαπόστολος τού Χριστού...». 


Ποιό τό παράδειγμα τής κρατούσης Εκκλησίας στόν ευσεβή λαό


... όταν οί ίερεΐς γρονθοκοπιοϋνται έντός των Ναών καί μάλιστα μέσα στό 'Ιερό; (Έλ. Τύπος, 26-10-93). ... 

'οταν μετατρέπουν τούς οϊκους τού Θεού σέ οϊκους έμπορίου καί σπήλαια ληστών; ... όταν οί Αρχιερείς, οί κεφαλές τής Εκκλησίας, 35 τόν αριθμό,είναι κίναιδοι; (Νέοι άνθρωποι 26-6-98 καί Έθνος, 7-5-98).... 

όταν Άρχιερεύς τής Εκκλησίας, ό Ζακύνθου Χρυσόστομος, δηλώνει άνερυθριάστως ότι οί προγαμιαίες σχέσεις πρέπει νά νομιμοποιηθούν από την έκκλησία καί μάλιστα άθωώνεται από τό Συνοδικό δικαστήριο; ... 

όταν οί έντός τής έκκλησίας μέ προεξάρχοντα τόν Ζακύνθου Χρυσόστομο καί μέ μοναδικό ποίμνιο τά ΜΑΤ έσφράγισαν την είσοδο τοϋ Ναοϋ γιά νά μην είσέλθουν οί Νικοδημικοί; ... 

όταν τό πλήθος φωνάζει ΑΝΑΞΙΟΣ στη Λάρισα καί όμως ό Δημήτριος Μπεκιάρης χειροτονείται κάτω άπό τήν πίεση των ΜΑΤ. ... 

όταν ό νϋν προκαθήμενος Κος Χριστόδουλος ενώ έχει τήν τόλμη νά μιλά περί παντός έπιστητοΰ καί νά καλεί τούς νέους όπως είναι στόν 'Ιερό Ναό, όμως παίζει κρυφτούλι μέ τό μέσα «Νίκας τοίς βασιλεϋσι» καί τό έξω «Νίκας τοίς εύσεβεϋσι» ... όταν,όταν,όταν ... 

Τό Γιατί, είναι καθαρό.

Η ΝΕΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ τής ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ πού έπιβάλλει ό Σιωνισμός, είναι ό Οϊκουμενισμός. Καί γιά νά επιβληθεί πρέπει νά καμφθεί τό ’Ορθόδοξο φρόνημα.

Ή δική μας απάντηση πρέπει νά είναι: ’Επιστροφή στήν Μία Αγία Καθολική καί Άποστολική Έκκλησία πού ίδρυσε ό Ίησοΰς Χριστός διά των Αποστόλων καί στους Κανόνες πού θεσπίστηκαν άπό τίς ’Ορθόδοξες Οικουμενικές καί τοπικές Συνόδους, κατά τό ρηθέν ύπό τοϋ Κυρίου μας
 
«Έξελθε εξ αύτής (τής Βαβυλώνος) ό λαός μου, ϊνα μη συγκοινωνήσητε ταϊς άμαρτίαις αύτής καί ϊνα έκ τών πληγών αύτής μή λάβητε». (Άποκάλ. ΙΗ 4

«Εί ουν τοϊς διά φιλαρχίαν άποσχίσασιν παραύτικα ό Θεός έπήγαγε την τιμωρία πόσω μάλλον τοϊς αιρέσεων άσεβών καθηγησάμενοις. Ομοίως καί οι λαϊκοί τοϊς τή γνώμη τού Θεού εναντία δογματίσασι μή πλησιάζετε μηδέ κοινωνοί τής άσεβείας αύτών γίνεσθαι. Λέγει γάρ ό Θεός• άποσχισθήτε έκ μέσω των άνδρών τούτων ϊνα μή συναπόλησθε αύτοϊς, άφορίσθητε λέγει Κύριος καί άκαθάρτου μή άπτεσθε κάγώ είσδέξομαι υμάς». (Διαταγές Βιβλίο ΣΤ'κεφ. Δ')

Έάν λοιπόν, αμέσως τιμωρεί αύτούς πού γιά λόγους φιλαρχίας άπέσχισαν την έκκλησία, πόσο μάλλον αύτούς πού ασεβώς ηγούνται αιρέσεων

Μέ τόν ϊδιο τρόπο καί οί λαϊκοί νά μην πλησιάζετε αύτούς πού δογματίζουν, διαφορετικά καί έναντίον τού Θεού, γιά νά μην συγκοινωνήσετε μέ την ασέβεια τους

Γιατί λέγει ό Θεός• άποσχισθήτε από τέτοιου εϊδους ανθρώπους γιά νά μην άπολεσθήτε μαζί τους. Άφορίσθητε στην άνάγκη καί μην αγγίζετε τό ακάθαρτο καί έγώ θά σάς δεχθώ

Εϊτε συμφωνούν, λοιπόν, οί κρατούντες εϊτε όχι

ΑΥΤΗ Η ΠΙΣΤΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 
 ΑΥΤΗ Η ΙΙΙΣΤΙΣ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ 
ΑΥΤΗ Η ΠΙΣΤΙΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΝ ΕΣΤΗΡΙΞΕ 


ΔΕΙΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ.....
ΖΕΙ ΚΥΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ...... ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΤΗΚΕ Ο ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΔΡΟ... Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΣΥΡΟΥ ΔΩΡΟΘΕΟ - ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ - Η ΑΓΙΑ ΑΝΥΠΑΚΟΗ - ΕΝΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΕΝΩΣΙΣ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΝ ΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ - Η ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ Η ΠΑΝΑΙΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ - Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΙΕΡΑ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ - Η ΚΑΚΟΔΟΞΙΑ ΠΕΡΙ ΑΚΥΡΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ...... Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2014

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ...... ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΟΥΝ ΟΙ ΜΟΝΑΧΟΙ ΤΟ ΚΟΝΑΚΙ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΣΤΙΣ ΚΑΡΥΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΕΛΑΘΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ..... ΚΑΤ΄ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΛΕΤΗΡΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ - ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ.


ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ.......
Ο ΑΙΡΕΣΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟ ΤΟΥ ΤΟΝ ΑΡΧΙΑΙΡΕΣΙΑΡΧΗ ΠΑΠΑ , ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΑ . ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΔΙΩΓΜΟ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΑΙ ΘΕΛΟΥΝ ΤΩΡΑ ΝΑ ΔΙΩΞΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΣΦΙΓΜΕΝΙΤΕΣ ΜΟΝΑΧΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΝΑΝΙ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΣΤΙΣ ΚΑΡΥΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ , ΟΠΩΣ ΕΚΑΝΑΝ ΠΡΙΝ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΚΟΝΑΝΙ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΩΚΟΜΕΝΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.......

ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ......


Έκτακτη Ανακοίνωση SOS Κοινοποιήστε......


Σήμερα, 25η Νοεμβρίου 2014 ημέρα Τρίτη, Επιδόθηκε στην γνήσια Ιερά Μονή Εσφιγμένου Αγίου Όρους Άθω, η υπ' αριθμ. 116/05-06-2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής, από τον δικαστικό επιμελητή Παναγιώτη Στ. Λάμπρου (ο εικονιζόμενος στις επισυναπτόμενες φωτογραφίες με τον φάκελο στο χέρι)......

ΦΩΤΟ 1η
ΦΩΤΟ 2η

......συνοδεία αστυνομικών σύμφωνα με το διατακτικό της οποίας, καλούνται οι πατέρες της Μονής: 

1) Διέταξε την άμεση διάλυσή της και την απέλαση των μοναχών από το Άγιο Όρος 

2) Ο Ηγούμενος και τα υπόλοιπα μέλη της Γεροντίας αυτής κρατούν υπό κατάληψη την κείμενη στο Άγιο Όρος ιδιοκτησία της και αρνούνται να την αποδώσουν. 

3) Προφασίζονται οι Κατσουλιέριδες ότι οι γνήσιοι πατέρες της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου κατέχουν παράνομα δύο κτίσματα του Αντιπροσωπείου (Κελλιού) της (Κοιμήσεως της Θεοτόκου) στις Καρυές. 

4) Ότι για τις πράξεις τους αυτές οι καθ'ων καταδικάστηκαν τελεσίδικα με αποφάσεις του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης. 

5) Προφασίζονται επίσης, και εδώ είναι το μεγαλείο της φιλαργυρίας!!! Ότι προτίθεται να επισκευάσει το καταληφθέν τμήμα του Αντιπροσωπείου της στις Καρυές, το οποίο είναι σε κακή κατάσταση, και για το λόγο αυτό πέτυχε (!!!) την ένταξη του έργου στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το οποίο θα διατεθούν 1.450.000 ευρώ (!!!!!!!), με τον όρο ότι οι εργασίες θα υλοποιηθούν σε 24 μήνες από την ημερομηνία έναρξης τους την 1η Μαρτίου 2013. 

6) Ότι η έναρξη των εργασιών είναι αδύνατη λόγω της κατάληψης των επίδικων κτισμάτων του Αντιπροσωπείου από τους καθ'ων. 

7)Λόγω του κινδύνου απένταξης του έργου από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, ζήτησε: 

α) Να υποχρεωθούν τόσο οι ίδιοι, καθώς και κάθε τρίτος που έλκει από αυτούς δικαιώματα να αποδώσουν στην νέα αδελφότητα των ψευδοεσφιγμενιτών Κατσουλιέρηδων τα εξής όμορα κτίσματα που βρίσκονται στο κτίριο του Αντιπροσωπείου (Κελλίου) (Κοιμήσεως της Θεοτόκου) της Μονής Εσφιγμένου στις Καρυές του Αγίου Όρους, ήτοι: 

1) κτίσμα που εμφαίνεται με το γράμμα α' και αποτυπώνεται με τα γράμματα ΡΣΧΠΡ στο σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα και αποτελείται από τρεις (3) ορόφους, με εμβαδό ανά όροφο περίπου 88,92 τ.μ. και συνολικό εμβαδό 266,76 τ.μ. και 

2) κτίσμα που εμφαίνεται με το γράμμα β' και αποτυπώνεται με τα γράμματα ΠΧΞΟΠ στο ίδιο ως άνω σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα και αποτελείται από δύο (2) ορόφους, με εμβαδό ανά όροφο περίπου 187,72 τ.μ. και συνολικό εμβαδό 375,44 τ.μ. Επίσης επισημαίνεται ότι, η νέα αδελφότητα των ψευδοεσφιγμενιτών Κατσουλιέρηδων με την με αριθμό κατάθεσης 703/113Μ/15-04-2013 έφεσή της, σε συνέχεια της οποίας εκδόθηκε η ως άνω υπ' αριθμ. 116/05-06-2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής, πλην της ήδη προαναφερθείσας επιβληθείσας υποχρέωσης των Πατέρων της Μονής για παράδοση της νομής των άνω κτισμάτων, αιτήθηκε: 

β) την απαγόρευση στους Πατέρες της Μονής και σε κάθε τρίτο που έλκει από αυτούς δικαιώματα κάθε πράξης διατάραξης της νομής στα εν λόγω ακίνητα (κτίσματα), 

γ) την επιβολή σε βάρος εκάστου των παραπάνω αναφερομένων προσώπων (Πατέρων) προσωπικής κράτησης και χρηματικής ποινής για κάθε παραβίαση της εκδοθείσας δικαστικής απόφασης και 

δ) την καταδίκη τους στην καταβολή της κριθείσας δικαστικής δαπάνης. Τέλος, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλεται λόγω της παρέλευσης έτους από την επίδοση προηγούμενης επιταγής προς εκτέλεση να επιδώσει εκ νέου αμέσως και νομίμως στον υποτιθέμετο τοποτηρητή μοναχό του Αντιπροσωπείου της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου Άθω στις Καρυές και τους συν αυτώ, διαμένοντες στο κεντρικό κτίριο της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου στο Άγιον Όρος λόγω καταλήψεως προς γνώση τους και για την επέλευση των συνεπειών του νόμου επιτασσόμενον τους ίδιους και κάθε τυχόν άλλον που εξαρτά από αυτούς συμφέρον ή δικαίωμα- να του αποδώσουν αμέσως τα ακίνητα του νόμου επιτασσόμενον στο διατακτικό της απόφασης. 

Διαφορετικά θα ενεργηθούν όλες οι κατά νόμο πράξεις εκτέλεσης. Σήμερα πάλι η ομάδα των ψευδοεσφιγμενιτών σφετεριστών με “ηγούμενο” τον κ. Βαρθολομαίο Γαζέτα, κόπτονται να μην χάσουν την ένταξη του έργου στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το οποίο θα διατεθούν 1.450.000 ευρώ, με τον όρο ότι οι εργασίες θα υλοποιηθούν σε 24 μήνες από το την ημερομηνία έναρξής τους την 1η Μαρτίου 2013

Η προθεσμία τελειώνει για αυτό κόπτονται να διώξουν οπωσδήποτε τους Πατέρες δια της βίας από το κτίριο αντιπροσωπείο της Μονής γιαυτό και οι μοναχοί του €υρώ έστειλαν σήμερα δια του δικηγόρου τους κ. Διογένη Καραγιαννακίδη τον δικαστικό επιμελητή κ. Παναγιώτη Στ. Λαμπρο συνοδεία δύο αστυνομικών. Ο οποίος είχε διατάξει και την τελευταία επίθεση στο κονάκι στις Καρυές χρησιμοποιώντας το bobcat για να χτυπήσει την πόρτα του κονακίου με αποτέλεσμα να τραυματιστεί μοναχός από μέσα. Είχε την “ηθική” συμπαράσταση ομάδας μισθοτών μπράβων και αλλοδαπών λαθρομεταναστών. 

Τόλμησε ο αδιάντροπος να παραστεί και να επιδόσει την σχετική απόφαση στα χέρια του Αγίου Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου +Αρχιμανδρίτη κ.κ. Μεθοδίου. Ουαί της αναισχυντίας τους !!! Στην ανάρτηση επισυνάπτονται αποσπάσματα των σχετικών παραπάνω αναφερομένων δικαστικών εγγράφων καθώς και φωτογραφικό υλικό από την στιγμή της επίδοσής τους στην είσοδο της Ιεράς Μονής και ειδικότερα στο πρόσωπο του Πανοσιολογιότατου Καθηγούμενου +Αρχιμανδρίτη κ.κ. Μεθοδίου


Επισηναπτόμενα έγγραφα....

ΕΓΓΡΑΦΟ - 1
ΕΓΓΡΑΦΟ - 2

ΕΓΓΡΑΦΟ - 3
ΕΓΓΡΑΦΟ - 4

Συνέλληνες, πάντες εν Χριστώ αδελφοί, Όταν η θλιβερά εξαμελής αδελφότης υπό τον Χρυσόστομο Κατσουλιέρη μοτωνομάσθη το 2004 σε Ι.Μ.Εσφιγμένου ανακοινώσαμε ότι αρχίζει ο διωγμός της Μονής μας. Η Ιερά Κοινότης από την άλλη, σε μια προσπάθεια να συγκαλύψει από την κοινή γνώμη το βίαιο πρόγραμμά των, ανεκοίνωσε ότι κανείς διωγμός δεν υφίσταται, ότι οι Γνήσιοι Πατέρες της Ιεράς Μονής προσπαθούν να κερδίσουν εντυπώσεις, να φανούν δήθεν ως μαρτυρικοί ήρωες. Μετά από δέκα χρόνια διωγμού, μετά από την στέρησι κάθε περιουσίας της Μονής τους, μετά από την κατάσχεσι των οχημάτων και των σκαφών τους και την απαγόρευσι χρήσεως νέων, μετά την απαγόρευσι χρήσεως των σκαφών της γραμμής Αγίου Όρους, μπορούσαμε να προβλέψωμε το ύπουλο στρατηγικό σχέδιο ενός αδίστακτου Πατριάρχου. 

Μετά όμως από το γεγονός της κατασχέσεως του κονακίου της Θεσσαλονίκης, το οποίον οι πατέρες χρησιμοποιούσαν για την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψι, έγινε πασιφανής ο επικίνδυνος «μαλακός» πόλεμος που ασκεί εις βάρος τους ο προβατόσχημος φονικός λύκος του Φαναρίου: Να κτυπήσει τους πατέρας της Ιεράς Μονής μας στο ευαίσθητο σημείο της ιατρικής φροντίδος. Τώρα ακολουθεί η επίδοση της απόφασης της βίαιας αποβολής των Πατέρων από το κονάκι Αντιπροσωπείο της Γνήσιας Ιεράς Μονής Εσφιγμένου στις Καρυές. Γιατί βιάζεται τόσο ο κ. Βαρθολομαίος και τα μίσθαρνα όργανά του;. 

Οι λίγοι ψευδοεσφιγμενίτες του είναι πλούσιοι και καλοχορτασμένοι. Άν και περιφέρονται μόνο 5 από αυτό, το ..προς εξαφάνισι «είδος», όμως ζούν πλουσιοπαρόχως με όσα ζούσαν όλοι μαζί, οι σχεδόν εκατόν πενήντα μοναχοί και λαïκοί της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου. Προς τί η ανάγκη; Γιατί τόση και τέτοια βία; Αποκλεισμός απο πολυάρθμη αστυνομική δύναμι στη Θεσσαλονίκη και τώρα στις Καρυές!!!… Προς τι η σύλληψι των πατέρων στα κονάκια και η βίαια αποβολή τους με κίνδυνο την σωματική τους ακεραιότητα;.. Τί γελοιότητες είναι αυτές; 

Πού εφορμείτε ..εν Χριστώ αδελφοί, προς εγκληματίες και τρομοκράτες;. Δεν εντρέπεται και δεν ερυθριά ο νεοταξίτης πατριάρχης, ο βραβευμένος για την προάσπισι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Λογικό. Δέν εντρέπονται όμως οι αξιωματικοί του Αστυνομικού Σώματος που παρέταξαν και θα παρατάξουν ξανά δυνάμεις εναντίον των Εσφιγμενιτών μοναχών στο Αντιπροσωπείο της Ιεράς Μονής στις Καρυές; 

Δεν γνωρίζετε, αδέλφια του ποτέ τιμημένου Αστυνομικού Σώματος, ποιοί είναι οι αληθινοί Εσφιγμενίτες; Σε ποιούς φορέσατε χειροπέδας, και σε ποιούς θα στρέψετε και πάλι τα όπλα σας; Και τώρα θα το ξανά επαναλάβετε; Οι αληθινοί Εσφιγμενίτες είναι οι φορείς όλης της εθνικής σας μνήμης, αδέρφια μας ! Είναι οι παππούδες, οι πατέρες, και οι Έλληνες αδελφοί σας, αδέρφια μας.

Είναι με μια λέξι οι «γεροντάδες» σας που σας φιλοξενούσαν στο Άγιον Όρος και άκουγαν τον πόνο και τα πάθη σας. Σε ποιούς στρέφετε τα όπλα, αδέλφια; Σε αυτούς που θέλουν να περισώσουν όλα όσα θα χρειαστείτε αργότερα για να διδάξετε τα παιδιά σας; Πού θα βρείτε, νομίζετε, τις αξίες της ιεράς μας παραδόσεως; Από την Ψυχολογία και την Ψυχιατρική; Απο το διαδίκτυο; Ή από το Φανάρι των οικουμενιστών; Μή κτυπάτε τους πατέρας σας, αδέλφια! 

Απο την άλλη, αναλογίζεσθε από ποιόν κατευθύνεσθε; Απο αυτόν τον νεοταξίτη πράκτορα του Φαναρίου που αγωνιά να μας «φραγκέψη». Από αυτόν που απεμπολεί τα ιερά και τα όσια του έθνους μας. Απο τον Οικουμενικό Πατριάρχη που ενώ απολαμβάνει την αναγνώρισι των ισχυρών αρχόντων του αιώνος τούτου, φοβάται και τρέμει ολίγους φτωχούς μοναχούς. Διότι ΑΥΤΟΣ που φοβάται και αγωνιά πρέπει να είναι μάλλον ο κ. Βαρθολομαίος. Πώς αλλιώς να δικιολογήσουμε την κατάσχεσι των κονακίων που δεν χρειάζεται ούτε αυτός ούτε οι ψευδοεσφιγμενίτες; 

Και για τους γνήσιους Εσφιγμενίτες μοναχούς, όπως μέχρι τώρα είχε, έτσι και στο μέλλον θα έχει την φροντίδα τους ο Άγιος Θεός. Αντιθέτως ο κ. Βαρθολομαίος αγωνίζεται στένωντας να ανεβεί τον χάρτινο πύργο της νεοταξικής αποστολής του, να μας ενώσει με τον εωσφορικό παπισμό. ΆΝ, λοιπόν, ΆΝ την ώρα της υπογραφής, την ώρα της υποταγής μας στον παπισμό, ακουστεί, έστω κι από μακρυά, ο Εσφιγμενιτικός ψίθυρος, υπάρχει πιθανότητα ο χάρτινος πύργος να καταρρεύσει! Τους τρέμει τους γνήσιους Εσφιγμενίτες, σας λέω.. Ναί, αδελφοί εν Χριστώ ηγαπημένοι, εκείνος είναι αυτός που φοβάται. Έτσι πάντοτε οι φορείς του ψεύδους φοβούνται τους φορείς της αληθείας. Γι' αυτό και ξεσπά σε τέτοια μέτρα εναντίον απόρων μοναχών. 

Η έξοδος στον κόσμο με τόσους περιορισμούς ήταν όντως για τους γνήσιους πατέρες της Εσφιγμένου μια ταλαιπωρία. Βρίσκανε τουλάχιστον ανάπαυσι στο κονάκι της Θεσσαλονίκης. Τώρα πλέον η «πατρική» πατριαρχική πρόνοια τους στέρησε κι αυτό. Τώρα προσπαθεί να τους στερήσει και το αντιπροσωπείο της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου στις Καρυές. Και να εκβάλει διά της βίας τους εκεί διαμένοντας πατέρες με κίνδυνο της σωματικής τους ακεραιότητας ως και της ιδίας της ζωής τους. 

Ο αιρεσιάρχης Βαρθολομαίος υποβάλλει την γνήσια αδελφότητα της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου σε μία ακόμα ταλαιπωρία που θα κρατήσει όμως εντός της ψυχής των πατέρων την ελπίδα της σωτηρίας. Σε πρόσφατη επαφή που είχαμε με την Ιερά Μονή Εσφιγμένου οι πατέρες μας ανακοίνωσαν ότι έρχονται για ακόμα μια φορά στην ευχάριστη θέσι - άν και επώδυνη συγχρόνως - να ανακοινώσουν, ότι θα συνεχίσουν με νέα, πρόσθετη χαρά την ασυγκατάβατη στάσι στους οικουμενιστές νεοταξίτες. Ότι αυτοί, είναι και θα είναι πάντοτε στη θέσι τους. 

Στη θέσι που παρέλαβαν απο τους αγίους πατέρας, την οποία και θα διατηρήσουν με κάθε κόστος. Σ' αυτην την ευλογημένη θέσι της ακριβείας, της αληθούς ομολογίας της πίστεως, θα μείνουν σταθεροί προσδοκούντες και ευχόμενοι να επιστρέψουν κάποτε στο μέλλον κι αυτοί οι τωρινοί τους διώκτες, το Άγιον Όρος και αυτό το Πατριαρχείο μας, η πνευματική μάνα του κόσμου. Μέχρι τότε θα υποστούν με υπομονή το μένος και το τρόμο ενός αναξίου πατριάρχου. Διότι κάποιος πρέπει επι τέλους να αντισταθεί! 

ΑΔΕΛΦΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ !!! 

Κοινοποιήστε-προωθήστε σε άπαντας τους Ορθοδόξους Έλληνες Χριστιανούς να υπερασπιστούν με οποιονδήποτε τρόπο τα Άγια των Αγίων της Ιεράς Ορθόδοξης Εκκλησιαστικής Παραδόσεώς μας, την Γνήσια Ιερά Μονή Εσφιγμένου με Καθηγούμενο τον Πανοσολογιότατο +Αρχιμανδρίτη κ.κ. Μεθόδιο και τους συν αυτώ εν Χριστώ πατέρας της Ιεράς Μονής. Αλίμονο στους Κατσουλιέρηδες με τοποτηρητή τον “ηγούμενο” κ. Βαρθολομαίο Γαζέτα. Αποτέλεσμα των πράξεών τους είναι να γίνει πάλι θέατρο στα μάτια του κόσμου ο Αγιορειτικός Μοναχισμός. 

Τα χαρτιά που έχουν και διεκδικούν τα πάντα υπό την κυριότητά τους, δεν είναι νομίμως κτηθέντα, τους δόθηκαν κατά παράβαση του Καταστατικού Χάρτου του Αγίου Όρους, αλλά δυστυχώς, φέρουν την υπογραφή και την “ευλογία” του αλλοτριωθέντος εκ της Ορθοδοξίας λόγω των παναιρετικών του φρονημάτων, “πατριάρχου” Βαρθολομαίου Αρχοντώνη και της Ιεράς Κοινότητος. Ακόμη και νόμιμα να θεωρούνται, κάθε “νόμιμον” δεν είναι και ηθικόν. 

Όλοι σχεδόν οι Αγιορείτες αλλά και όσοι λαϊκοί πληροφορούνται, ομολογούν ότι το δίκαιο είναι της γνήσιας Ι.Μ. Εσφιγμένου. Οι σφετεριστές Κατσουλιέρηδες με τις ενέργειες αυτές αποδεικνύουν την πνευματική τους γυμνότητα. Και όσοι τους υπερασπίζονται ας μην λυσμονούν ότι οι αδικίες αυτές και τα σκάνδαλα, θα έχουν την ένδικον μισθαντοδοσία. Είναι πολύ λυπηρή η σκληρότητα και η αμετανοησία τους. 

Ν Τ Ρ Ο Π Η  Σ Α Σ !!! Οι διαχειριστές της σελίδας. 

 Για περισσότερες πληροφορίες: 

Καθηγούμενος της γνήσιας Ιεράς Μονής Εσφιγμένου Αγίου Όρους Άθω +Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος κιν.τηλ.: +30 6973 345 170 

Ιερομόναχος Γρηγόριος τοποτηρητής της γνήσιας Ιεράς Μονής Εσφιγμένου Αγίου Όρους Άθω κιν.τηλ.: +30 6973 345 171 (15 φωτογραφίες)


ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΙΣ 31/10/2014 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΟΝΑΚΙΟΥ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΟΥ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ.......

ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ.......

EKTAKTO - Οι αντίχριστοι κυβερνώντες και τα εκτελεστικά τους όργανα , μαζί με τους αντίχριστους οικουμενιστές λυκοποιμένες εντός και εκτός Ελλάδας , με αρχιστράτηγο τον προδότη της Ορθοδοξίας Βαρθολομαίο , έστειλαν αστυνομικές δυνάμεις συνοδεία δικαστικού επιμελητή και κατέλαβαν το κονάκι της ιεράς μονής Εσφιγμένου στην Θεσσαλονίκη.

Συνέλαβαν έναν μοναχό και πέντε πιστούς , υποστηρικτές της Ι.Μονής Εσφιγμένου.


ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΑΠΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΜΟΝΑΧΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΩΚΟΜΕΝΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ , ΚΑΙ ΦΙΛΟΥΣ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ...... 

ΒΙΝΤΕΟ : Η επιχείρηση της αστυνομίας στο κονάκι - αντιπροσωπείο της ιεράς μονής Εσφιγμένου στην Θεσσαλονίκη.... Τα εκτελεστικά όργανα της νέας παγκόσμιας τάξης εν δράση.....


ΒΙΝΤΕΟ - Η μαρτυρία του μοναχού Μαρδάριου της διωκομένης ιεράς μονής Εσφιγμένου του Αγίου Όρους για τα γεγονότα......ΒΙΝΤΕΟ - Μαρτυρία φίλου της ιεράς μονής Εσφιγμένου που ήταν παρών στα γεγονότα.....

 

Φωτογραφίες από την επιχείρηση της αστυνομίας στο κονάκι αντιπροσωπείο της Ι.Μονής Εσφιγμενου στην Θεσσαλονίκη......


Από δημοσίευση της σελίδας enikos.gr διαβάζουμε ακόμα......

Πρώτη καταχώρηση: 31/10/2014 - 08:29 Τελευταία δημοσίευση: 08:29

Κρατείται ένας μοναχός 

Πριν από λίγα λεπτά, οι αστυνομικοί επιβίβασαν σε όχημα της ασφάλειας Θεσσαλονίκης το μοναχό, που, μαζί με άλλα πέντα άτομα, βρισκόταν στο κονάκι της μονής Εσφιγμένου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, την ώρα που εισέβαλαν αστυνομικοί. Ο μοναχός αναμένεται να οδηγηθεί στο Αστυνομικό Μέγαρο, ενώ φίλοι του μοναστηριού συγκεντρώνονται, για να διαμαρτυρηθούν και να δηλώσουν τη συμπαράστασή τους προς τους μοναχούς της Εσφιγμένου.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ Άγιο Όρος, 31/10/14 (ν.ημ.) 


 Μετά λύπης μας σας ενημερώνουμε ότι σήμερα στις επτά το πρωί εκκενώθηκε το κονάκι μας στην οδό Βενιζέλου της Θεσσαλονίκης από μεγάλη αστυνομική δύναμη παρουσία δικαστικού επιμελητή. Αποκλεισμός της περιοχής και ολόκληρη αστυνομική επιχείρηση εναντίον του μοναδικού μοναχού μας που διέμενε εκεί , ο οποίος και προσήχθη στο οικείο αστυνομικό τμήμα. 

Πρέπει να καταλάβουν αυτοί που έδωσαν το πράσινο φως για την εκκένωση, πήραν ένα ακόμα ακίνητο από την Ιστορική Ιερά Μονή Εσφιγμένου των 125 μοναχών. Ακίνητο που ανήκε εδώ και χρόνια στην αδελφότητα νόμιμα και το παρέδωσαν σε μια αδελφότητα 5 μοναχών που εν μία νυκτί και παράνομα βάσει Κ.Χ.Α.Ο. «βαπτίστηκαν» Ιερά Μονή Εσφιγμένου. 

Αλλά ενώ δεν υπάρχει κάποιο δικαστήριο που να δηλώνει αρμόδιο να ελέγξει την νομιμότητα αυτής της διοικητικής απόφασης, όλα τα δικαστήρια βάσει αυτής της διοικητικής απόφασης παραχωρούν περιουσιακά στοιχεία της Ιστορικής μας μονής στην νέα ψευδοεσφιγμένου. Τα συμπεράσματα δικά σας … και η πολιτεία όχι απλά τους αφήνει αλλά τους συνδράμει κιόλας με αστυνομική παρουσία. Ενώ η δικαιοσύνη, θα έπρεπε να αναλώνεται στο να κυνηγάει όσους τόσα χρόνια έχουν κατακλέψει την Ελλάδα και την έφεραν ως εδώ. Όχι να υποστηρίζει το «νομιμοφανή» δίκαιο των ισχυρών εναντίον των αδυνάμων, δεν θα έπρεπε να είναι αυτός ο θεσμικός της ρόλος. 

Το κονάκι αυτό το χρησιμοποιούσαν οι μοναχοί μας για την διανυκτέρευση τους πριν ή μετά από νοσηλείες, ή για την διανυκτέρευση τους όταν το ιερατικό τους έργο ήταν εκτός Μονής. Μην ξεχνάτε μιλάμε για μια αδελφότητα 125 μοναχών. Τόσα περιουσιακά που ανήθικα και νομιμοφανώς, μας έχει πάρει η ψευδοεσφιγμένου των 5 μοναχών, τι τα κάνει ;  

Μπορείτε να μας πάρετε ότι υλικό μας ανήκει την πίστη μας όμως όχι. Πια τα ίδια μας τα περιουσιακά στοιχεία χρηματοδοτούν τον ανηλεή πόλεμο εναντίον μας. 

Αλλά πάντα στην ιστορία της εκκλησίας μας, οι προδότες της πίστης «έπαιρναν» την θέση που τους αξίζει … και ως πιο πλούσιοι … η θέση ήταν ίδια. Το Φανάρι ακούει… 

Γραφείο Τύπου, Ιεράς Μονής Εσφιγμένου Πηγή:http://esfigmenou.blogspot.gr/2014/10/blog-post_31.html 


ΔΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ BLOG ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 29/9/2014..... 


ΕΚΤΑΚΤΟ - ΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΚΡΥΠΤΟΟΥΝΙΤΕΣ , ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΕΣ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΟΣ.....ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΔΙΩΓΜΟ ΣΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ , ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΣΑΓΓΕΛΛΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ ΠΟΥ ΘΥΡΟΚΟΛΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΟ - ΚΟΝΑΚΙ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 58 , ΖΗΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΝΑ ΤΟ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΟΥΝ ΔΙΝΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΔΙΟΡΙΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ ΑΠΟ ΟΤΙ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ " ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ " κος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ.


ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ .... 

ΕΣΦΙΓΜΕΝΙΤΕΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ ΑΓ. ΟΡΟΥΣ

Από έγκυρες πηγές πληροφορούμαστε ότι από σήμερα Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2014 επίκειται επέμβαση Αστυνομικής δύναμης στο αντιπροσωπείο - κονάκι της γνήσιας Ιεράς Μονής Εσφιγμένου Αγίου Όρους στην Θεσσαλονίκη (οδός Βενιζέλου 58) . 

Η επέμβαση θα γίνει στα πλαίσια της εφαρμογής της πρόσφατης δικαστικής απόφασης με την οποία, θεωρείται ότι το κονάκι ανήκει στην ψευδοαδελφότητα των κατσουλιέριδων. Καθώς μας ενημερώνουν φίλοι μας, ήδη αρκετός κόσμος έχει καταφθάσει στο εν λόγω κονάκι σε ένδειξη συμπαράστασης των Εσφιγμενιτών μοναχών. Ήδη εκατοντάδες μηνύματα έχουν κατακλείσει την σελίδα μας μέσα στα οποία φαίνεται η αγανάκτηση του κόσμου για τον άδικο διωγμό που υφίσταται η γνήσια Ιερά Μονή Εσφιγμένου. Συνάμα, ο κόσμος εκφράζει την απογοήτευση και τον αποτροπιασμό του για την μισαλλοδοξία και την παντελή έλλειψη φιλαδελφικής αγάπης που τρέφουν κάποιοι για τους εσφιγμενίτες. 

Αναρωτιούνται πως είναι δυνατόν όλα αυτά να υποκινούνται από ρασοφόρους, οι οποίοι ενώ φόρεσαν τα ράσα στο όνομα της αγάπης του Χριστού και στο όνομα του Ιερού Ευαγγελίου, στην συνέχεια αυτοί οι ίδιοι να πρωτοστατούν σε πρωτοφανείς διώξεις συμμοναστών τους μόνο και μόνο για να αρέσουν σε αυτούς, οι οποίοι τους τοποθέτησαν και σε αυτούς, οι οποίοι εργάζονται για το ξεπούλημα της Ορθόδοξης Πίστης μας. 

Εμείς μέσα από την σελίδα μας, προτρέπουμε τους απανταχού φίλους της Γνησίας Ιεράς Μονής Εσφιγμένου, να απαντήσουν στην δικιά τους κακία, με πραότητα

Στο οικουμενιστικό τους μίσος, με Ορθόδοξη αγάπη

Στην εσκεμμένη προκλητικότητά τους, με Χριστομίμητη ανεξικακία

Στον πειρασμό, με ψυχραιμία και υπομονή, σύμφωνα με το παράδειγμα των Αγίων ομολογητών της πίστεώς μας

Κανείς ας μην χρησιμοποιήσει βία

Όπλα μας, ο Ειρηνάρχης Ιησούς Χριστός, η Προστάτης του αγιονύμου του Αγίου Όρους, Κυρία Θεοτόκος και η ομηγύρης των Αγίων Εσφιγμενιτών Πατέρων τους οποίους αυτή τη δύσκολη στιγμή γονικλινώς ικετεύουμε να σπεύσουν εις βοήθειαν των εν Χριστώ αδελφών μας.

ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ.....ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ BLOG ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΙΣ 29/7/2013, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗΔΩΝ ΣΤΟ ΚΟΝΑΚΙ ΤΗΣ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΡΥΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ........ΕΚΤΑΚΤΟ.....Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΥΠΟ ΔΙΩΓΜΟ.....

ΣΕ ΟΜΙΛΙΑ ΠΟΥ ΕΙΧΑΜΕ ΣΤΙΣ 29/7/2013 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:35 π.μ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΩΚΟΜΕΝΗ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ , ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΑΜΕ ΠΩΣ ΤΟ ΚΟΝΑΚΙ ΣΤΙΣ ΚΑΡΥΕΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΠΙΘΕΣΗ ΑΠΟ ΜΠΡΑΒΟΥΣ ΤΩΝ ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗΔΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΨΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΗΣ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ.....


* 29/7/2013 12:40 μ.μ ΜΗΝΥΜΑ ΕΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΤΗΣ ΔΙΩΚΟΜΕΝΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ......ΑΜΕΣΑ ΟΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΕΒΕΙ ΣΤΗΝ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ ΓΙΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ......ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ.Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ  ΕΚΡΥΘΜΗ.


 
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ.....

ΜΕ ΚΛΑΡΚ ΠΑΝΕ ΝΑ 
ΣΠΑΣΟΥΝΕ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΚΟΝΑΚΙΟΥ....


ΟΙ ΜΠΡΑΒΟΙ ΤΩΝ ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗΔΩΝ.....


ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΝΤΡΟΠΗΣ.....

ΜΕ ΚΛΑΡΚ ΠΑΝΕ ΝΑ ΣΠΑΣΟΥΝΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΚΟΝΑΚΙΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΡΥΕΣ.......ΑΙΣΧΟΣ ΔΙΩΚΤΕΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ....


ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ

ΜΕ ΕΥΛΟΓΙΑ ΓΕΡΟΝΤΑ....ΚΑΛΕΣΤΕ ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ
ΜΑΞΙΜΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ.....

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - Γραφείο Πρωθυπουργού Μέγαρο Μαξίμου, Ηρώδου Αττικού 19, 10674 Αθήνα Τηλ.: 2103385231, 2103385491 Ιστοσελίδα: http://www.primeminister.gr


ΣΤΕΙΛΤΕ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΟ FAX ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ....2106715719 


ΚΑΛΕΣΤΕ ΑΚΟΜΑ.....
ΔΕΙΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ......


ΒΙΝΤΕΟ - π.ΓΕΩΡΙΟΣ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝ ΚΡΥΠΤΩ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΠΙΚΩΝ ΚΑΙ "ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ" ΑΠΟ ΕΠΟΧΗΣ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ.....Ο ΟΛΕΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΒΛΑΣΦΗΜΕΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟ ΑΓΙΟ ΛΕΓΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΠΑΠΑ "ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ" ΑΔΕΛΦΟ ΤΟΥ.....Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ ΣΤΙΣ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 .......ΠΑΠΑΣ ,Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ ΣΤΗΝ ΓΗ.....ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ...... ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΖΗΛΩΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΝΑΚΙ ΣΤΙΣ ΚΑΡΥΕΣ ΤΗΣ ΔΙΩΚΟΜΕΝΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ ΑΓ.ΟΡΟΥΣ 16-29/7/2013 .....Ο ΔΙΩΓΜΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΑΠΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΤΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΤΑΞΗΣ.....ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΔΙΩΓΜΟΥ.....ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΘΑΝΑΤΟΣ - ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΟ......ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ 17/7/2013.....Ο ΔΙΩΓΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ.

Ετικέτες