Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023

Ανακοίνωση της Εκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ελλάδος (Αρχιεπισκόπου Καλλινίκου) για τις θρησκευτικές διώξεις στην Ουκρανία κατά των Ορθοδόξων πατέρων και πιστών της κανονικής Ουκρανικής Ορθόδοξης εκκλησίας υπο τον Μητροπολίτη Κιέβου Ονούφριο και το σχόλιο του Σεβ. Λαρίσης και Πλαταμώνος κ. Κλήμεντος. Ιερά Μονή Λαύρας του Κιέβου και το τελεσίγραφο Ζελένσκι για αποχώρηση των πατέρων μέχρι και σήμερα 29 Μαρτίου 2023 - Διωγμός Ορθοδόξων.

Ανακοίνωση της Εκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ελλάδος για τις θρησκευτικές διώξεις στην Ουκρανία (GR, ENG) και σχόλιο του Σεβ. Λαρίσης & Πλαταμώνος κ. Κλήμεντος 

α. Τὸ τελευταῖο διάστημα ἔχουν αὐξηθεῖ σημαντικὰ οἱ εἰδήσεις γιὰ θρησκευτικὴ ἀναταραχὴ στὴν Οὐκρανία. Ἡ ἐκεῖ Κυβέρνηση στρέφεται διωκτικὰ ἐναντίον τῆς λεγομένης «Οὐκρανικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας» ὑπὸ τὸν Μητροπολίτη Κιέβου Ὀνούφριο καὶ ἔχει ἐπιδόσει τελεσίγραφο στοὺς Μοναχοὺς τῆς ἱστορικῆς Λαύρας τοῦ Κιέβου νὰ ἀποχωρήσουν ἀπὸ τὸ Μοναστήρι τους μέχρι τὶς 29 Μαρτίου τρ.ἔ., προκειμένου Αὐτὴ νὰ παραδοθεῖ σὲ ἄλλη νέα Ἀδελφότητα, ἀρεστὴ στὴν Κυβέρνηση, ὑπὸ τὸν φερόμενο ὡς Μητροπολίτη Κιέβου Ἐπιφάνιο τῆς αὐτο-ἀποκαλουμένης «Ὀρθοδόξου Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας», ἕνα καινοφανὲς ἐκκλησιαστικὸ μόρφωμα, τὸ ὁποῖο ἀναγνωρίστηκε ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη ὡς αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία. Βεβαίως οἱ διώξεις ἐναντίον τοῦ Κλήρου καὶ τοῦ λαοῦ τῆς «Οὐκρανικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας» εἶχαν ἀρχίσει ἐνωρίτερα, ἀλλὰ τώρα κορυφώνονται καὶ διχάζουν βαθύτατα τὸν Οὐκρανικὸ λαό, ἐνῷ ἡ κρίσιμη περίοδος τῆς Χώρας ἀπαιτεῖ ὅσο ποτὲ ἄλλοτε ἑνότητα καὶ ὁμοψυχία, λόγῳ τῆς ἐμπολέμου καταστάσεως. 

β. Οἱ διωγμοὶ κατὰ τῶν Χριστιανῶν, ἀλλὰ καὶ ὁποιασδήποτε θρησκευτικῆς πεποιθήσεως ἀνθρώπων, ὅπου καὶ ὅπως ἂν συμβαίνουν, εἰδικὰ μάλιστα στὴν ἐποχή μας, εἶναι ἀπαράδεκτοι καὶ ἀποτελοῦν ὄνειδος γιὰ τὸν Πολιτισμό, τὴν Δημοκρατία, τὸν Ἀνθρωπισμὸ καὶ τὴν Ἐλευθερία. Γι’ αὐτὸ καὶ ἀπευθύνουμε ἔκκληση σὲ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους καλῆς θελησεως οἱ ὁποῖοι ἀγαποῦν καὶ ἀναλίσκονται στὸν ἀγῶνα γιὰ τὴν Ἀνεξιθρησκεία καὶ τὴν Ἐλευθερία τῆς Συνειδήσεως καὶ ἔχουν τὴν δυνατότητα, νὰ παρέμβουν ἅμεσα γιὰ τὴν κατάπαυση τοῦ διωγμοῦ ὁποιασδήποτε μορφῆς! Ἡ Οὐκρανία, ἂν θέλει νὰ θεωρεῖται ἐλεύθερη καὶ δημοκρατικὴ Χώρα, ὀφείλει πρωτίστως νὰ σεβαστεῖ τὸ δικαίωμα τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας καὶ νὰ μὴν ἀντιγράφει τὶς γνωστὲς μεθόδους τοῦ ἀντιθέου σοβιετικοῦ αὐταρχισμοῦ, τὸν ὁποῖο ὑποτίθεται ὅτι ἀντιμάχεται. 

γ. Δεόμεθα ἐκτενῶς τοῦ Κυρίου μας καὶ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, κατὰ τὴν περίοδο μάλιστα αὐτὴν τῆς Μετανοίας τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, καλοῦντες ταυτοχρόνως καὶ προτρέποντες τὸ Ποίμνιό μας, ὅπως καὶ κάθε πιστὸ Χριστιανό, σὲ ἱκεσία ὑπὲρ τῶν διωκομένων πιστῶν στὴν Οὐκρανία, ὥστε αὐτοὶ μὲν νὰ ἀντιμετωπίσουν τὴν ἐναντίον τους ἀδικία μὲ ἀνδρεία καὶ Χριστιανικὴ ἐγκαρτέρηση, ὁ δὲ ὀλέθριος πόλεμος νὰ παύσει τὸ ταχύτερο δυνατόν

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος Ἀθῆναι, 14/27-03-2023 


ENGLISH TRANSLATION 

I. Recently, the news about religious unrest in Ukraine has increased significantly. The Government there is persecuting the so-called "Ukrainian Orthodox Church" under the Metropolitan of Kyiv Onuphry and has given an ultimatum to the Monks of the historic Lavra of Kyiv to leave their Monastery by March 29 (2023), in order for it to be handed over to another new Brotherhood, approved by the Government, under the alleged "Metropolitan of Kyiv" Epiphanius of the self-proclaimed "Orthodox Church of Ukraine", a new ecclesiastical formation, which was recognized by Constantinople as an autocephalous Church. Of course, the persecutions against the Clergy and the Laymen of the "Ukrainian Orthodox Church" had started earlier, but now they are peaking and deeply dividing the Ukrainian people, while the critical period of the country requires unity and solidarity more than ever, due to the state of war. 

II. Persecutions against Christians, but also against people of any religious belief, wherever and however they occur, especially in our time, are unacceptable and are a disgrace to Civilization, Democracy, Humanity and Freedom. That is why we appeal to all people of goodwill who love and support the fight for Freedom of Religion and Conscience and have the ability to intervene immediately to stop the persecution in any form! Ukraine, if it wants to be considered a free and democratic country, must first of all respect the right to religious freedom and not imitate the well-known methods of godless Soviet authoritarianism, which it is supposed to oppose. 

III. We pray fervently to our Lord Jesus Christ and to the Most Holy Mother of God, during this period of Repentance in Great Lent, simultaneously calling and exhorting our Flock, like every faithful Christian, to intercede for the persecuted believers in Ukraine, so that they may face the injustice against them with courage and Christian perseverance, and that the pernicious war will stop as soon as possible. 

From the Holy Synod of the Genuine Orthodox Church of Greece Athens, 14/27-03-2023

Πηγή κειμένου - Φωτόγραφίας


Σχόλιο του Σεβ. Λαρίσης & Πλαταμώνος κ. Κλήμεντος 

Ἡ ἀξιοπρόσεκτη λιτὴ ἀλλὰ περιεκτικὴ ὡς ἄνω Ἀνακοίνωση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας μας, λέγει τὰ ἀπαραίτητα γιὰ ἕνα καυτὸ πρόβλημα τῶν ἡμερῶν μας. Δὲν εἶναι δυνατὸν σὰν ἀληθινοὶ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ νὰ παραμείνουμε ἀδιάφοροι στὸν διωγμὸ τῶν Ἀδελφῶν μας, μὲ τοὺς ὁποίους αἰσθανόμαστε πνευματικὴ ἐγγύτητα. 

Εἶναι χαρακτηριστικὸν ὅτι ἡ πολυάριθμη «Οὐκρανικὴ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία» ὑπὸ τὸν Κιέβου Ὀνούφριο κατηγορεῖται ὡς δῆθεν φιλορωσική, ἐν μέσῳ μιᾶς πραγματικὰ ἀντιρωσικῆς φρενίτιδος στὴν χώρα -πυροδοτουμένης ἀπὸ τὴν Δύση- ἕνεκα τοῦ πολέμου μὲ τὴν Ρωσία, καίτοι αὐτὴ ἔχει ἀποστασιοποιηθεῖ μὲ κάθε τρόπο ἀπὸ τοὺς Ρώσους σὲ αὐτὸ τὸν τραγικὸ πόλεμο, συμπαραστεκόμενη στὰ δεινὰ τοῦ λαοῦ τῆς πατρίδος της. Ἐπίσης, διέκοψε ἐν τοῖς πράγμασι τὴν κοινωνία μὲ τὸ Πατριαρχεῖο Μόσχας καὶ ἔχει προβεῖ σὲ ἐπαινετὴ καταδίκη τῆς πλάνης τοῦ Σεργιανισμοῦ, δηλαδὴ τῆς ὑποταγῆς τῆς Ἐκκλησίας στὴν ἐξυπηρέτηση πολιτικῶν σκοπιμοτήτων, ἐνῶ ταυτοχρόνως ἐνισχύεται προ­οδευτικὰ ἡ Ἀντι-οικουμενιστικὴ γραμμή της, παραμένουσα προ­σηλωμένη ὡς γνωστὸν στὴν ἑορτολογικὴ Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας. 

Ἀντίθετα, ἡ ἀ­ρεστὴ στὴν Κυβέρνηση καλουμένη «Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας», ὑπὸ τὸν Ἐπιφάνιο, υἱοθέτησε σταδιακὰ τὸ παπικὸ ἑορτολόγιο ἀπὸ τὸν περασμένο Δεκέμβριο, θεωρῶντας τὸ Πάτριο Ἑορτολόγιο ὡς δῆθεν «ρωσικό», ἀκολουθεῖ δὲ οὐσιαστικὰ οὐνιτικὴ γραμμή, μὲ ἐνεργὸ συμμετοχὴ στὸν κατάκριτο Οἰκουμενισμό. Μάλιστα, ὁ ἐξόφθαλμος Ἐθνοφυλετισμός της, ἔφθασε μέχρι τοῦ ἀπιστεύτου σημείου νὰ ἐκφράσει τὴν ἐξωφρενικὴ πρόθεσή της γιὰ «ἀνακάθαρση» τοῦ Ἁγιολογίου τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ Ρώσους Ἁγίους! 

Ἐμεῖς, ὡς Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ἔχουμε ὑποστεῖ παλαιότερα ἀδυσώπητους διωγμοὺς γιὰ τὴν προσήλωσή μας στὴν Ἀκαινοτόμητη Πίστη καὶ Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας. Οἱ πιστοὶ καὶ οἱ Κληρικοί μας εἶχαν κατηγορηθεῖ κάποτε ὡς δῆθεν κομμουνιστὲς μὲ τὸ πράγματι παράλογο σκεπτικό, ὅτι τὸ παλαιὸ Ἑορτολόγιο ἀκολουθοῦσαν καὶ οἱ Ρῶσοι (ἐπὶ Σοβιετικῆς Ἑνώσεως), ὁπότε οἱ Παλαιοημερολογῖτες θεωροῦνταν ὡς δῆθεν «φιλορῶσοι κομμουνιστὲς» καὶ διώ­κονταν! Γιὰ τὸν λόγο αὐτό, εἴμαστε ἰδιαίτερα εὐαισθητοποιημένοι στὸ προκείμενο θέ­μα καὶ ἐκφράζουμε τὴν συμπάθειά μας στοὺς διωκομένους Ὀρθοδόξους Χρι­στι­α­νοὺς τῆς Οὐκρανίας, καίτοι βεβαίως δὲν ἔχουμε ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία μὲ αὐτούς. 

Αρχιεπίσκοπος Λεόντιος Φιλίπποβιτς (+1971)

Δὲν λησμονοῦμε ἄλλωστε ὅτι ὁ κατὰ Θεὸν Εὐεργέτης μας Μακαριστὸς Ἀρχιεπίσκοπος Λεόντιος Φιλίπποβιτς (+1971), ὁ ὁποῖος ἦλθε ὡς μέλος τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς στὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τὴν Νότια Ἀμερικὴ τὸ 1962 πρὸς μετάδοσιν τῆς Ἀποστολικῆς Διαδοχῆς στὴν Ἱεραρχία μας, ἦταν εὐλαβὴς γόνος τῆς Οὐκρανίας. Γεννήθηκε στὸ Κίεβο, ἀνατράφηκε πνευματικὰ καὶ σπούδασε σὲ ἅγια Καθιδρύματα, ὅπως τῆς Λαύρας τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου, καὶ χειροτονήθηκε Ἐπίσκοπος ἀρχικὰ μὲ τὸν τίτλο τοῦ Ζιτόμιρ στὴν Λαύρα τοῦ Ποτσάεφ τὸ 1941. Καὶ γιὰ λόγους λοιπὸν εὐγνωμοσύνης, αἰσθανόμεθα ὑπόχρεοι νὰ ἐκφράσουμε τὴν συμπαράστασή μας στοὺς διωκομένους, ὅπως καὶ τὴν διαμαρτυρία μας γιὰ ὅσα ἀπαράδεκτα συμβαίνουν ἐκεῖ. Οἱ προαναφερθεῖσες ἐμβληματικὲς Λαῦρες κινδυνεύουν ἤδη ἄμεσα μὲ διωγμὸ τῶν νομίμων ἐνοίκων τους

Εἴθε οἱ προσευχὲς πάντων τῶν ὅπου γῆς πιστῶν, πονούντων τὴν Ἀλήθεια καὶ ποθούντων τὴν Δικαιοσύνη, νὰ εἰσακουσθοῦν ὑπὸ τῆς θείας Φιλανθρωπίας καὶ ἀπὸ τὸν φοβερὸ αὐτὸ πειρασμὸ νὰ προκύψουν ἀπρόσμενα ἀγαθά

+Λ.&Π.Κ

Πηγή κειμένου - Φωτογραφίας 


Στις 22 Φεβρουαρίου 2021 οι συμμετέχοντες στο συνέδριο εκπροσώπων των καταληφθέντων ναών της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας υπό τον Μακαριώτατο Μητροπολίτη Ονούφριο «Πιστοί» έγραψαν βίντεο μήνυμα προς τον Πρόεδρο της Ουκρανίας με αίτημα προστασίας των δικαιωμάτων τους, καθώς έκαναν έκκληση στις Τοπικές Ορθόδοξες Εκκλησίες για προσευχή και υποστήριξη.

 Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ετικέτες