Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2009

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ - ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΡΙΕ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΕ... ΤΑ ΕΡΓΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΣΑΣ ΤΟ ΟΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΘΕΟΥ
ΔΙΩΓΜΟΥ ΣΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ......


ΕΙΣΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΜΟΝΑΧΩΝ ΣΤΗΝ Ι.ΜΟΝΗ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΚΟΥΧΙΕΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΑΔΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΘΕΟ ΔΙΩΓΜΟ.Βίντεο πρώτοΒίντεο δεύτεροΒίντεο τρίτο

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ.....
ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΔΙΩΚΕΤΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ.

"
ΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΔΙΩΚΟΥΣΙΝ "ΕΙΣΤΕ ΕΚΤΟΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ.....
ΔΗΛΑΔΗ ΕΚΤΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
.


Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΘΕΙΑ ΧΑΡΗ ΠΟΥ ΤΟΝ ΦΩΤΙΖΕ ΣΑΣ ΤΑ ΕΛΕΓΕ ΟΠΩΣ ΕΠΡΕΠΕ, ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΟΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΤΑ ΛΕΝΕ ΟΛΟΙ ΟΣΟΙ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ ΕΥΓΕΝΙΟ ΤΟΝ ΦΙΛΟΘΕΪΤΗΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ
ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ ΤΟΥ Ν.ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
Σελίδα 1ηΣελίδα 2ηΣελίδα 3η

Περιοδικό ΑΓΙΟΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ ΕΣΦΙΓΜΕΝΙΤΗΣ
ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 - ΤΕΥΧΟΣ 234

"Επιστολή Βαρθολομαίου σε Ιερώνυμο για την "Ομολογία Πίστεως"

Το πλήρες κείμενο της επιστολής του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου προς τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Ιερώνυμο έχει ως εξής.

«Μακαριώτατε Αρχιεπίσκοπε Αθηνών και πάσης Ελλάδος, εν Χριστώ τω Θεώ λίαν αγαπητέ και περιπόθητε αδελφέ και συλλειτουργέ της ημών Μετριότητος κύριε Ιερώνυμε, Πρόεδρε της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, την Υμετέραν σεβασμίαν Μακαριότητα αδελφικώς εν Κυρίω κατασπαζόμενοι, υπερήδιστα προσαγορεύομεν.

Εις γνώσιν του Οικουμενικού Πατριαρχείου περιήλθε κατ’ αυτάς κείμενον υπό τον τίτλον «Ομολογία Πίστεως», υπογεγραμμένον υπό κληρικών και μοναχών, ως και τινων λαϊκών, εν οις και τινες Μητροπολίται της Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Ελλάδος, δια του οποίου επιχειρείται ο διαχωρισμός των Ορθοδόξων πιστών εις «ομολογητάς της Ορθοδόξου πίστεως» και εις οιονεί μειοδότας αυτής, εφ’ όσον δεν αποδέχονται τας θέσεις των συντακτών του εν λόγω κειμένου.

Επί του ζητήματος τούτου, συνοδική διαγνώμη, προαγόμεθα ίνα εκφράσωμεν Υμίν τον έντονον προβληματισμόν του Οικουμενικού Πατριαρχείου και τούτο διά τους ακόλουθους λόγους:

Είναι γνωστόν ότι από μακρού υφίστανται και καλλιεργούνται, ιδιαιτέρως εν τω χώρω της Εκκλησίας της Ελλάδος, ζηλωτικαί τάσεις, αίτινες εκδηλούνται δια πολεμικής ενίοτε οξείας και ανοικείου, εναντίον των διεξαγομένων θεολογικών διαλόγων και επαφών της Ορθοδόξου Εκκλησίας μετά των ετεροδόξων. Η Ορθόδοξος Εκκλησία ουδέποτε βεβαίως ημπόδισεν ή επέκρινε την έκφρασιν κριτικής προς πράξεις και αποφάσεις της διοικούσης Εκκλησίας διο και ουδέποτε διεμαρτυρήθημεν και ημείς δια τας ως άνω τάσεις, καίτοι, ως είπομεν, πολλάκις εκδηλούνται αύται κατά τρόπον ανοίκειον, φανατικόν και τουταυτό ασεβή. Δεν ηθέλομεν απευθυνθή, συνεπώς, προς Υμάς εάν επρόκειτο απλώς περί μιας τοιαύτης κριτικής, έστω και απρεπούς και ανοικείου.

Αλλ’ η περίπτωσις της εν λόγω «Ομολογίας» παρουσιάζει ιδιομορφίας τινάς αι οποίαι εμβάλλουν ημάς εις ανησυχίαν, δοθέντος ότι:

α) Το κείμενον τούτο αυτοχαρακτηρίζεται ως «Ομολογία Πίστεως» εφάμιλλος, τρόπον τινά, ή εν πάση περιπτώσει παράλληλος προς υφισταμένας επισήμους «Ομολογίας Πίστεως», ως εκείναι των Αγίων και Οικουμενικών Συνόδων ή άλλαι «Ομολογίαι» φέρουσαι ονόματα ατόμων ως των Πέτρου Μογίλα, Δοσιθέου Ιεροσολύμων κ.α. Αλλ’ ενώ αι τελευταίαι αύται φέρουσι και αυταί συνοδικήν επικύρωσιν, η περί ής ο λόγος «Ομολογία» ουδεμίαν τοιαύτην επικύρωσιν φέρει, και δια του τίτλου τούτου παραπλανά μέρος του πιστού λαού εμφανιζομένη ως μια παρόμοια «Ομολογία».

β) Η «Ομολογία» αύτη διαλαμβάνει εν παραγράφω την διακήρυξιν ότι πάντες οι επικοινωνούντες προς τους ετεροδόξους και συμπροσευχόμενοι μετ’ αυτών θέτουν εαυτούς αυτομάτως εκτός Εκκλησίας. Τούτο σημαίνει ότι πάντες οι Πατριάρχαι και λοιποί Προκαθήμενοι των Ορθοδόξων Εκκλησιών μετά των Ιερών αυτών Συνόδων ως μετέχοντες εις τοιαύτας επαφάς και διαλόγους έχουν αυτομάτως θέσει εαυτούς εκτός Εκκλησίας!!! Οι υπογράφοντες την «Ομολογίαν» δια του τρόπου τούτου κηρύσσουν πάντας ημάς εκτός της Εκκλησίας, ήτοι σχισματικούς, είναι δε απορίας άξιον διατί δεν έχουν εισέτι διακόψει την μεθ’ ημών μυστηριακήν κοινωνίαν, εφ’ όσον ευρισκόμεθα κατ’ αυτούς «εκτός Εκκλησίας». Το σπέρμα πάντως του σχίσματος ενυπάρχει εις τα ως άνω εκφράσεις της «Ομολογίας», τούτο δε δέον να εμβάλη πάντας τους ποιμαίνοντας την Εκκλησίαν εις ανησυχίαν.

γ) Η ανησυχία αύτη επιτείνεται εκ του ότι την εν λόγω «Ομολογίαν» υπογράφουν συν τοις άλλοις και τινες Αρχιερείς της Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Ελλάδος, ως εάν μη ήρκει εις αυτούς η κατά την επισκοπικήν χειροτονίαν των δοθείσα Ομολογία. Θέλομεν να πιστεύωμεν ότι οι υπογράψαντες Ιεράρχαι έπραξαν τούτο άνευ πλήρους επιγνώσεως του ότι διά του τρόπου τούτου οδηγούν εις σχίσμα εντός της Ορθοδόξου Ιεραρχίας, δοθέντος ότι τας μετά των ετεροδόξων επαφάς εγκρίνουν δια συνοδικών αποφάσεων πάσαι αι Ορθόδοξοι Εκκλησίαι. Διότι είναι αδιανόητον οι επίσκοποι ούτοι, δια μεν της υπογραφής της εν λόγω «Ομολογίας» να διακηρύσσουν ότι πάντες οι μετέχοντες εις τας μετά των ετεροδόξων επαφάς «θέτουν εαυτούς αυτομάτως εκτός της Εκκλησίας», εν δε τη λειτουργική και λοιπή αυτών ζωή να θεωρούν εαυτούς εν κοινωνία μετ’ αυτών, μνημονεύοντες μάλιστα και του ονόματος αυτών εν τη Θεία Λειτουργία.

Μακαριώτατε,

Αι μετά των ετεροδόξων επαφαί, περιλαμβανομένων των μετ’ αυτών θεολογικών διαλόγων, δεν αποτελούσιν ενεργείας ωρισμένων Εκκλησιών ή προσώπων, αλλά, ως είπομεν, συνοδικάς αποφάσεις πασών ανεξαιρέτως των Ορθοδόξων Εκκλησιών, περιλαμβανομένης και της καθ’ Υμάς Αγιωτάτης Εκκλησίας της Ελλάδος, ως είναι η ομόφωνως απόφασις της Γ’ Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως (1986) και αι υπογραφείσαι και συνημμένως εν αντιγράφω αποστελλόμεναι συμφωνίαι επί του περιεχομένου του μετά της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας θεολογικού ημών διαλόγου.

Προκαλεί βαθίαν θλίψιν η διαπίστωσις ότι τούτο λησμονείται υπό των υπογραψάντων την «Ομολογίαν» ταύτην. Η Εκκλησία της Ελλάδος μη καταδικάζουσα αλλά δεχόμενη σιωπηρώς την κυκλοφορίαν κειμένων «Ομολογίας Πίστεως», ως το περί ου ο λόγος, δια του οποίου τίθενται εκτός Εκκλησίας πάντες οι μετέχοντες εις τας μετά των ετεροδόξων σχέσεις, υπογεγραμμένον μάλιστα και υπό επισκόπων αυτής, δημιουργεί προβληματισμόν ουχί μόνον εις το ποίμνιον αυτής, αλλά και εις την μετά των λοιπών Ορθοδόξων Εκκλησιών κοινωνίαν αυτής.

Παρακαλούμεν, όθεν, την Υμετέραν Μακαριότηταν και την περί Αυτήν τιμίαν Ιεραρχίαν όπως το ταχύτερον δυνατόν λάβη επισήμως θέσιν έναντι της φερομένης «Ομολογίας Πίστεως» και των υπογραψάντων αυτήν κληρικών αυτής, αναλογιζομένην τον κίνδυνον, τον οποίο εγκυμονεί δια την ενότητα της Εκκλησίας η επιδεικνυμένη ανοχή η, ως αποδείκνυται, και υπό τινων εκ των επισκόπων αυτής ενθάρρυνσις, τοιούτων διχαστικών ενεργειών.

Ταύτα ανακοινούμενοι τη Υμετέρα Μακαριότητι, περιπτυσσόμεθα και αύθις Αυτήν φιλήματι αδελφικώ και διατελούμεν μετ’ αγάπης εν Κυρίω πολλής και τιμής εξιδιασμένης».

Δηλώσεις Αρχιεπισκόπου κ.κ Ιερωνύμου..........

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, σε μήνυμά του στη συνάντηση της μικτής επιτροπής Ορθοδόξων και Παπικών στη Θεσσαλονίκη, είπε ότι είναι καλύτερα να γίνει πρώτα η ένωση, με αμοιβαία Εκκλησιαστική και μυστηριακή αναγνώριση (δηλαδή ακριβώς ότι όρισε η Β΄ Βατικάνεια Σύνοδος ως προυπόθεση για την ένωση με τους Ορθόδοξους!!!) και να αφήσουμε τη συζήτηση για τις θεολογικές διαφορές, στη συνέχεια, ως μέλη της ίδιας Εκκλησίας!!!

http://apotixisi.blogspot.com/


Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΟΥ "ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ" ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΪ ΚΟΥΡΝΙΑΝΟΥ ΚΟΙΝΩΝΕΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΥΝΙΤΩΝ

ΑΥΤΟ ΘΕΛΟΥΝ ΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑ.....ΤΙ ΕΝΟΧΛΕΙ ΤΟΥΣ
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ.....
Βίντεο πρώτοΒίντεο δεύτερο

---------------

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΛΛΟΓΗ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ

---------------

Διάλογος Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών 16 - 23 Οτώμβρίου 2009 στην Κύπρο - Ο Καπνός του Σατανά εισήλθε στο ναο του Θεού - Texe Mars Document video

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΦΑΝΑΡΙ - ΒΑΤΙΚΑΝΟ ΠΡΟΣ ΣΥΝΘΕΣΙΝ ΤΕΛΙΚΗΝ ;

ΠΑΤΡΙΟ ΚΑΙ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΟΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ


Βίντεο από την ομιλία στην ΕΣΗΕΑ σχετικά με την παγκοσμοιοποίηση και την πίστη μας που έγινε στις 14/03/2009

Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ......

Αίτηση εξαίρεσης από το σύστημα ασφάλισης ΕΜΑΕΣ - ΑΜΚΑ λόγω θρησκευτικής & Συνταγματικής Συνείδησης


1 σχόλιο:

ο βασιλιάς της πενίας είπε...

«...ΓΝΩΣΕΣΘΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑΝ ΚΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΙ ΥΜΑΣ.»
(Κατά Ιωάννην Η΄-32)
****************

Ο κοινός εχθρός μας εμάς τους Έλληνες είναι οι ψευτοδιδάσκαλοι εργάτες του αντιχρήστου.
Αδέλφια μου που μας μιλάτε για την αλήθεια και τολμάτε να έχετε το εδάφιο του ιωάννη στο προσωπείο σας.......

δολοφόνοι της αλήθειας που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά το τι κάνετε.

εγώ ο Ηγούμενος των Αοράτων δυνάμεων του ουρανού εδώ στη γη,
σας δείχνω στον κόσμο πως εσείς είστε ο αποστάτης Βασιλιάς ο απο μόνος του Θεός εδώ στη γη της επαγγελίας του Α και του Ω.

στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, και της σταυρωμένης Παναγίας του Άθωνα με εντολή των 24 Αρχιερέων στεμένους απο την Παναγία την Αθωνίτισα...

στα Άγια της Αγιοίς που πάνω στο γυμνό σώμα μου, ως εξ΄αίματος βασιλέας με χρησιμοποιούσανε ως Αγία Τράπεζα, και πάνω μου πάταγε ο Χριστός με τα πόδια του ζωντανός Βασιλέας των Βασιλέων και η μητέρα Παναγιά ΕΥΑ ΑΜΟΛΥΝΤΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ τα χέρια της μου κρατούσε για προσκεφάλι...

ο Ιωάννης ο Βασιλιάς των αγγέλων των ουρανών και της γης,
μου έδωσε την ράβδο του.

ο γέροντας Ματθαίος των Γ.Ο.Χ. μου έδωσε το προσωπικό του μικρό ασκητικό του Ευαγγέλιο.

ο Πατέρας Κωνσταντίνος Παλαιολόγος,

μου έδωσε έναν σταυρό που το κρατούσε στα χέρια του, όταν υπόγραψε τους ιερούς νόμους της αιώνιας πρωτεύουσας του ουρανού, εδώ στη γη την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία.

μία Εκκλησία που ως περιπλανόμενος επί εννιά χρόνια πένης με ένα ράσο μία μαγκούρα ένα σταυρό και ένα ευαγγέλιο γνώρισα 234 διαφορετικά σχήσματα, γνώρισα 234 φορές άλλον Χριστό.

και εσείς στα μάτια μου μπροστά είστε το ψέμα.

τα σκήπτρα μου τα χάρισα στο γενικό γραμματέα της επίσημης εκκλησίας της Ελλάδος τον αμβρόσιο ΜΚΚΑ.

απο εδώ και πέρα με την εξουσία που μου έδωσε ο ίδιος ο Πατέρας Θεός....

το ψέμα σου νύχτα στη δύση σου κοίτα.

εγώ είμαι η φωνή της Κυριακής.

εγώ είμαι η Κυριακή της πόρνης, του πένη, και του πρεζονιού της γειτονιάς σας.

εγώ είμαι αυτός που τον καταντήσατε να είμαι ο Λαός σας...

αγαπημένοι μου αδελφοί εν Κυρίω θα σας μιλήσω στην διακιά σας γλώσσα...

"το ελάχιστο που εποιητέ στον αδελφό σας το εποιήτε σε ΕΜΕ"

ότι εποιήσατε στον Κύριο Βασιλέα και αρχιεπίσκοπο Κύριον Ιησού Χριστό εγώ ειμή ο ευαγγελιστής σας ο Ιωάννης...

που όταν ακόμα και ο Πέτρος ρώτησε: τούτος τι εστί? δείχνοντας εμένα...

ο Βασιλιάς μου απάντησε στο Άγιον Ευαγγέλιον της Ελληνικής Εκκλησίας...

" τούτον άν εγώ θέλω να κρατήσω, ως την συντέλειαν του κόσμου της παρουσίας μου εδώ κάτω στη γη, εσένα τι σε μέλει"?

σήμερα εγώ της ΕΥΑΣ ο ευαγγελιστής...

σας φανερόνωμε....

γα να σας πω ένα: θέλετε να δείτε που είναι ο Χριστός Βασιλιάς αρχιερέας και χειροτονημένος εδώ στη γη απο ουράνιους αγγέλους?

ω!ω!ω! πλανεμένοι..της εκκλησίας τον Γ.Ο.Χ.

σας έχω κακά χαμπέρια...

ψάξτε τα πόστ μου...

ΟΥΕ!!

εσείς κάτω στη γη ...

είστε λαμόγια...

ΓΕΝΝΗΤΣΑΡΟΙ ΤΣΑΡΟΙ...
απο τον αρχιεπίσκοπο πάσης Ελλάδος, τον μακαρείτη Ανδρέα που τον ΜΑΣΤΟΥΡΩΣΑΤΕ στα χάπια και τον δολοφονήσατε...
δολοφόνοι!!!

ήρθε η ώρα να πληρώσετε..

ΑΙΩΣΦΟΡΟΣ ΣΑΤΑΝΑΣ ΙΟΥΔΑΣ ΙΣΚΑΡΙΩΤΗΣ...

κατηχημένος απο τον Ιησού Χριστό στην έρημο...
και είδε τα έργα των ανθρώπων σαν και εσάς και μετά το νόησα,

το πού με καταντήσατε εσείς οι ανθρώποι, ποιμένες, άγιοι, και δολοφόνοι μου.

Ιωαννης Βασιλεύς των μπάσταρδων παιδιών εδώ στη γη, των 234 σχησμάτων της κατάντιας, των 234 διαφορετικών μαζών, της μίας αποστολικής εκκλησίας του ενός Θεού, στο ένα το άγιο πνεύμα του ενός ανθρώπου.

Υ.Γ.

ΕΛΛΗΝΑ, ΕΓΩ ΕΙΜΗ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ, ΕΣΥ?

Ετικέτες