Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2007

ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ


Ενδιαφέρουσες πληροφορίες απο έναν φίλο Blogger σχετικές με την Πανθρησκεία που βρίσκεται δυστιχώς πολύ κοντά στήν υλοποίησή της απο τους τέκτονες της Νεας εποχής, που έχουνε ισχωρήσει και μέσα στήν εκκλησία μας,και που προσπαθούν με παν μέσον να μας ρίξουν σε αίρεση, έτσι ώστε να είναι αδύνατη η σωτηρία της ψυχή μας.Θα αναφερθώ σε άλλη ανάρτηση σχετικά με το τι έχουνε πει οι Άγιοι πατέρες.

http://www.oodegr.com/oode/oikoymen/airesi1.htm

Aναλυτικές πληροφορίες περί αιρέσεων, και άλλων θρησκειών

http://www.apologitis.com/gr/ancient/aireseis.htm

"Kατά ενωτικών" Αλεξ Καλομοίρου :

Μια μικρή παράγραφος απο το Βιβλίο

Και μόνον το γεγονός ότι μιλούν για ένωσι των Εκκλησιών δείχνει ότι η σκέψη τους είναι τελείως αντιχριστιανική. Παραδέχονται έτσι ότι η Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, την οποίαν ομολογούμε στό σύμβολο της πίστεώς μας, έχει πάψει να υπάρχη, ότι έχει διασπασθή σε πολλές Εκκλησίες που δεν είναι πιά καθολικές, δεν περιέχουν δηλαδή ολόκληρη την αλήθεια και την Χάρι, όπως οι τοπικές Ορθόδοξες Εκκλησίες, αλλά ένα μικρό ή μεγάλο μέρος αυτών.

Κατά συνέπειαν παραδέχονται ότι η αλήθεια δεν υπάρχει πιά επάνω στη γή, και ότι ο Χριστός ήλθε επί ματαίω. Γιατί μέσα σ’ αυτό το ανακάτεμα της αλήθειας με το ψέμα, είναι αδύνατον να ξαναβρεθή η αλήθεια, περί της οποίας ήλθε να μαρτυρήση ο Χριστός, και επομένως είναι αδύνατον να ξαναβρεθή ο Χριστός που είναι ο ίδιος η αλήθεια.

Αλλά τότε γιατί είπε ο Χριστός ότι θα είναι μαζί μας μέχρι της συντελείας του αιώνος; “Και εγώ μεθ’ υμών ειμι πάσας τάς ημέρας, έως της συντελείας του αιώνος”. Γιατί είπε ότι το Πνεύμα το άγιο θα οδηγήση τους μαθητάς εις πάσαν την αλήθειαν, και ότι ούτε οι πύλες του Άδου δεν θα μπορέσουν να καταβάλουν την Εκκλησία;

Εάν η Εκκλησία έχει διασπασθή,και για να χρειάζεται ένωσι θα πή πώς έχει διασπασθή, τότε όλα αυτά που υποσχέθηκε ο Χριστός, βγήκαν ψέματα! Αλλά άπαγε της βλασφημίας. Η Εκκλησία ζή και θα ζή έως της συντελείας του αιώνος αδιάσπαστος και άτρωτος κατά την υπόσχεσι του Κυρίου. Όσοι μιλούν για “Ένωσι των Εκκλησιών” απλώς αρνούνται τον Χριστό και την Εκκλησία του.

Πηγή κειμένου όπου υπάρχει όλο το βιβλίο : http://www.zephyr.gr/STJOHN/katenot1.htm


Σχετικά με το Γρηγοριανόν ημερολόγιον( Νέο ημερολόγιον )

Συνοδικές Καταδικαστικές αποφάσειςΣελίδα πρώτηΣελίδα δεύτερη


Σελίδα τρίτη

Σελίδα τέταρτη

Σελίδα Πέμπτη

Σελίδα 6


Προέλευση αρχείων απο το βιβλίο ," ΑΓΙΟΠΑΤΕΡΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ "

Εκδόσεις "Θηβαική Φωνή " 2006


Η καθολική εκκλησία είναι κεκριμένη αίρεσης
Μας λέγει ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός

«Την μεν αιτίαν του σχίσματος εκείνοι δεδώκασι, την προσθήκην εξενεγκόντες αναφανδόν, ήν υπ’ οδόντα πρότερον έλεγον· ημείς δε αυτοίς εσχίσθημεν πρότεροι, μάλλον δε εσχίσαμεν αυτούς και απεκόψαμεν του κοινού της Εκκλησίας σώματος. Διότι ειπέ μοι: Πότερον, ως ορθήν έχοντας δόξαν ή ορθώς την προσθήκην εξενεγκόντας; Και τις αν τούτο είποι, μη σφόδρα τον εγκέφαλον διασεσεισμένος; αλλά ως άτοπα και δυσσεβή φρονούντας και παραλόγως την προσθήκην ποθήσαντας. Ουκούν ως αιρετικούς αυτούς απεστράφημεν και δια τούτο αυτοίς εχωρίσθημεν... αιρετικοί εισιν άρα και ως αιρετικούς αυτούς απεκόψαμεν»Απόστολικοί κανόνες 45ος και 65ος:


Επίσκοπος ή Πρεσβύτερος ή Διάκονος αιρετικοίς συνευξάμενος μόνον, αφοριζέσθω, ει δε επέτρεψεν αυτοίς ως κληρικοίς ενεργήσαι τι, καθαιρήσθω» και «Ει τις κληρικός ή λαϊκός εισέλθοι, εις συναγωγήν Ιουδαίων ή αιρετικών, προσεύξασθαι, και καθαιρείσθω και αφοριζέσθω.

Οι παπικοί, είναι αιρετικοι, όπως ερμηνευει
και ο Αγιος Νικόδημος ο Αγιορίτης:


«Ο δε ξε΄ Απόστολικός λέγει, ότι όποιος έμβη εις συναγωγήν αιρετικών δια να προσευχηθή, Κληρικός μεν ων, ας καθαίρηται, Λαϊκός δε, ας άφορίζηται. Η δε εν Λαοδικεία, κατά μεν τον ς΄ αυτής, δεν συγχωρεί να εμβαίνουν οι αιρετικοί εις την έκκλησίαν, κατά δε τον λβ΄ δεν πρέπει, λέγει να λαμβάνη τινάς τας παρά των αιρετικών ευλογίας, ή οποίαις είναι αλογίαις, και όχι εύλογίαις, αλλ' ουδέ πρέπει να συμπροσεύχηταί τινας με αιρετικούς ή σχισματικούς κατά τον λγ΄ τής αυτής. Ο δε λδ΄ αναθεματίζει τους αφήνοντας τους μάρτυρας του Χριστού και πορευομένους εις τους ψευδομάρτυρας των αιρετικών. Ο δε Ο΄ Τιμοθέου δεν συγχωρεί να στέκωνται παρόντες αιρετικοί εν τω καιρώ της θείας λειτουργίας, ΕΞΩ ΜΟΝΟΝ ΑΝ ΥΠΟΣΧΩΝΤΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΝΟΗΣΟΥΝ, ΚΑΙ ΝΑ ΑΦΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΙΝ.

Αλλά και ο Ο΄ τής εν Λαοδικεία αφορίζει τους Χριστιανούς όπου πηγαίνουν εις τα κοιμητήρια, ή μαρτύρια των αιρετικών δια να προσευχηθούν, ή χάριν ιατρείας των ασθενών αυτών. αλλ ούτε πρέπει να συνεορτάζη κανείς Χριστιανός με αιρετικούς, ούτε να δέχηται τα παρ αυτών πεμπόμενα εις αυτόν δώρα της εορτής των, κατά τον λζ΄ τής αυτής εν Λαοδικεία».


Γιατί λοιπόν αδιαφορείτε για τις εντολές τον Αγίων πατέρων μας ;

Τα αναθέματα υπάρχουν, και θα βαρύνουν εσάς αλλά και τούς πιστούς που σας ακολουθούν, μέχρι να εφαρμόσετε κατά γράμμα τις συνοδικές αποφάσεις και τις εντολές των Αγίων πατέρων.


Πλήρης ανυπακοή των παραπάνω απο τούς Οικουμενιστές.

Δείτε τα παρακάτω βίντεο, και βγάλτε τα συμπερασματά σας.


Βίντεο μέρος πρώτοΒίντεο μέρος δεύτεροΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΠΙΣΜΟ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ - ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ
" ΔΙΑΛΟΓΟΣ Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ; "
Φωτογραφίες απο συμπροσευχές και
συλλείτουργα Ορθοδόξων και παπικών.


Εικόνα 1Εικόνα 2


Περισσότερες πληροφορίες :

http://www.oodegr.com/oode/papismos/apeili1.htm


'Εχει γίνει απο το 1965 η Ένωση των Εκκλησιών !


Ναι δυστιχώς είναι αλήθεια. Διαβάστε όλα τα στοιχεία που αποδεικνύουν το τραγικό αυτό γεγονός,στήν παρακάτω σελίδα.

Κάθε Χριστιανός Ορθόδοξος πρέπει να το διαβάσει.

Σε μορφή pdf

Σε μορφή html

Τα κείμενα είναι του Αθανασίου Σακαρέλλου.ΕΓΙΝΕ ΑΠΟ ΤΟ 1965 Η ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ


ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣΣελίδα πρώτηΣελίδα δεύτερη

Σελίδα τρίτη


Σελίδα τέταρτηΔεν υπάρχουν σχόλια:

Ετικέτες