Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2021

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΤΑΞΗΣ - ΤΥΡΑΝΝΙΑΣ ΣΤΙΣ Η.Π.Α - ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ COVID_19 ΑΠΟ ΤΟΝ JOE BIDEN ΣE ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 100 ΑΤΟΜΑ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 29 USC ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 666 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ!

Ο ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ JOE BIDEN ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ COVID-19 ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 100 ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 29 USC KAI TOY ΑΡΘΡΟΥ 666 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ. 

ΥΨΗΛΑ ΠΡΟΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ ΦΥΛΑΚΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΡΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΤΗΡΗΣΟΥΝ ΤΑ ΜΕΤΡΑ. 

Κάντε κλικ στην εικόνα για να μεταφερθείτε στον σύνδεσμο


Κάντε κλικ στην εικόνα για να μεταφερθείτε στον σύνδεσμο


ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ : " ΠΟΣΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΥΝΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΑΝΕΡΘΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ; 

ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ JOE BIDEN : " 97 - 98 ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ!..... 

29 USC 666: Αστικές και ποινικές κυρώσεις 

Το κείμενο περιέχει τους εν λόγω νόμους που ισχύουν από τις 28 Σεπτεμβρίου 2021 

ΕΡΓΑΣΙΑ_ΚΕΦΆΛΑΙΟ 15 - ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΊΑ 

666. Αστικές και ποινικές κυρώσεις 

α) Ηθελημένες ή επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις 

Κάθε εργοδότης που παραβιάζει ηθελημένα ή επανειλημμένα τις απαιτήσεις του άρθρου 654 αυτού του τίτλου, οποιουδήποτε προτύπου, κανόνα ή εντολής που δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 655 αυτού του τίτλου ή κανονισμών που προβλέπονται σύμφωνα με αυτό το κεφάλαιο μπορεί να αξιολογηθεί με αστική ποινή που δεν υπερβαίνει τα 70.000 δολάρια για κάθε παράβαση, αλλά όχι μικρότερη από 5.000 δολάρια για κάθε εκ προθέτουσα παραβίαση. 

β) Παραπομπή για σοβαρή παράβαση 

Κάθε εργοδότης που έχει λάβει παραπομπή για σοβαρή παραβίαση των απαιτήσεων του άρθρου 654 του παρόντος τίτλου,οποιουδήποτε προτύπου, κανόνα ή διαταγής που δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 655 του παρόντος τίτλου, ή οποιωνδήποτε κανονισμών που προβλέπονται σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο, θα αξιολογείται αστική ποινή έως 7.000 δολάρια για κάθε τέτοια παράβαση. 

γ) Παραπομπή για παράβαση που δεν διαπιστώθηκε σοβαρή 

Κάθε εργοδότης που έχει λάβει παραπομπή για παραβίαση των απαιτήσεων του άρθρου 654 του παρόντος τίτλου, οποιουδήποτε προτύπου, κανόνα ή διαταγής που δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 655 του παρόντος τίτλουή κανονισμών που προβλέπονται σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο, και η παραβίαση αυτή καθορίζεται ειδικά ότι δεν είναι σοβαρής φύσης, μπορεί να εκτιμηθεί αστική ποινή έως 7.000 δολάρια για κάθε τέτοια παράβαση. 

δ) Μη διόρθωση παραβίασης 

Κάθε εργοδότης που δεν διορθώνει παράβαση για την οποία έχει εκδοθεί παραπομπή σύμφωνα με το άρθρο 658 στοιχείο α) του παρόντος τίτλου εντός της προθεσμίας που προβλέπεται για τη διόρθωσή του (ποια περίοδος αρχίζει να ισχύει πριν από την ημερομηνία της τελικής εντολής της Επιτροπής σε περίπτωση διαδικασίας επανεξέτασης σύμφωνα με το άρθρο 659 του παρόντος τίτλου που έχει κινηθεί από τον εργοδότη καλόπιστα και όχι μόνο για καθυστέρηση ή αποφυγή κυρώσεων), μπορεί να εκτιμηθεί αστική ποινή που δεν υπερβαίνει τα 7.000 δολάρια για κάθε ημέρα κατά τη διάρκεια της οποίας συνεχίζεται αυτή η αποτυχία ή παραβίαση. 

ε) Ηθελημένες παραβάσεις που προκαλούν θάνατο σε εργαζόμενο 

Κάθε εργοδότης που παραβιάζει ηθελημένα οποιοδήποτε πρότυπο, κανόνα ή διαταγή που δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 655 του παρόντος τίτλου, ή οποιωνδήποτε κανονισμών που προβλέπονται σύμφωνα με αυτό το κεφάλαιο, και η παραβίαση αυτή προκάλεσε θάνατο σε οποιονδήποτε εργαζόμενο, τιμωρείται με πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα 10.000 δολάρια ή με φυλάκιση το πολύ για έξι μήνες, ή και από τα δύο· εκτός από το ότι εάν η καταδίκη αφορά παράβαση που διαπράχθηκε μετά από πρώτη καταδίκη του εν λόγω προσώπου, η τιμωρία τιμωρείται με πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα 20.000 δολάρια ή με φυλάκιση το πολύ ένα έτος, ή και από τα δύο. 

στ) Εκ των προτέρων ειδοποίηση για την επιθεώρηση 

Κάθε πρόσωπο που ενημερώνει εκ των προτέρων για κάθε επιθεώρηση που θα διενεργηθεί στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου, χωρίς την εξουσία του Γραμματέα ή των σχεδίων του, τιμωρείται με πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα 1.000 δολάρια ή με φυλάκιση το πολύ έξι μηνών, ή και από τα δύο. 

ζ) Ψευδείς δηλώσεις, δηλώσεις ή πιστοποίηση 

Όποιος εν γνώσει του προβεί σε ψευδή δήλωση, δήλωση ή πιστοποίηση σε οποιαδήποτε αίτηση, αρχείο, έκθεση, σχέδιο ή άλλο έγγραφο που έχει κατατεθεί ή απαιτείται να διατηρηθεί σύμφωνα με αυτό το κεφάλαιο τιμωρείται με πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα 10.000 δολάρια, ή με φυλάκιση το πολύ έξι μηνών, ή και από τα δύο. 

η) Παραλείπεται 

θ ) Παραβίαση των απαιτήσεων απόσπασης 

Κάθε εργοδότης που παραβιάζει οποιαδήποτε από τις απαιτήσεις απόσπασης, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, αξιολογείται με αστική ποινή έως 7.000 δολάρια για κάθε παράβαση. 

ι) Αρχή της Επιτροπής να αξιολογεί τις αστικές κυρώσεις 

Η Επιτροπή έχει την εξουσία να αξιολογεί όλες τις αστικές κυρώσεις που προβλέπονται στο παρόν τμήμα, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την καταλληλότητα της ποινής όσον αφορά το μέγεθος της επιχειρηματικής δραστηριότητας του εργοδότη που κατηγορείται, τη σοβαρότητα της παράβασης, την καλή πίστη του εργοδότη και το ιστορικό προηγούμενων παραβάσεων. 

ια) Προσδιορισμός σοβαρής παράβασης 

Για τους σκοπούς του παρόντος τμήματος, μια σοβαρή παράβαση θεωρείται ότι υφίσταται σε τόπο απασχόλησης εάν υπάρχει σημαντική πιθανότητα ο θάνατος ή η σοβαρή σωματική βλάβη να οφείλεται σε κατάσταση που υπάρχει ή από μία ή περισσότερες πρακτικές, μέσα, μεθόδους, πράξεις ή διαδικασίες που έχουν εγκριθεί ή χρησιμοποιούνται, στον εν λόγω τόπο απασχόλησης, εκτός εάν ο εργοδότης δεν γνώριζε και δεν μπορούσε με την άσκηση εύλογης επιμέλειας την παρουσία της παράβασης. 

ιβ) Διαδικασία καταβολής αστικών κυρώσεων 

Οι αστικές κυρώσεις που οφείλονται βάσει του παρόντος κεφαλαίου καταβάλλονται στον Γραμματέα για κατάθεση στο Υπουργείο Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών και εισπράττονται στις Ηνωμένες Πολιτείες και μπορούν να ανακτηθούν σε αστική αγωγή στο όνομα των Ηνωμένων Πολιτειών που προσήχθησαν στο περιφερειακό δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών για την περιφέρεια όπου εικάζεται ότι σημειώθηκε η παράβαση ή όπου ο εργοδότης έχει την κύρια έδρα του. ( Pub. L. 91–596, §17, Δεκ. 29, 1970, 84 Stat. 1606 , 1607; Pub. L. 101–508, τίτλος ΙΙΙ, §3101, Νοε 5, 1990, 104 Stat. 1388–29 .)

Συντακτικές σημειώσεις 
Κωδικοποίηση 

Η παράγραφος 1 του παρόντος τμήματος τροποποίησε το τμήμα 1114 του τίτλου 18,εγκλήματα και ποινική δικονομία και θέσπισε το εν λόγω σημείωμα. 

Τροπολογίες 1990-Υποβάφλωση (α). Pub. L. 101-508, §3101(1), αντικατέστησε "$ 70.000 για κάθε παραβίαση, αλλά όχι λιγότερο από $ 5.000 για κάθε σκόπιμη παραβίαση" για "$ 10.000 για κάθε παραβίαση". Υποβάθρες β) έως δ), i). Pub. L. 101-508, §3101(2), αντικατέστησε το "$7.000" με το "$1.000".


BIDEN FORCES VAX ON 66.6% OF WORKERS, SAYS 97%-98% VAXXED NEEDED. RELIGION AND FREE WILL CANCELED....

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ετικέτες