Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2009

Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος για τον Α.Μ.Κ.Α ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ…." Μπρός ολοταχώς για το Σφράγισμα "- ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
23/10/2009


Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος για τον Α.Μ.Κ.Α ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ.......

Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος στην τρίτη Συνεδρία της, ασχολήθηκε σχετικά με τον νέο Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α).

Τα μέλη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, αποφάσισαν τα εξής:

Αναφορικά με τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) η Διαρκής Ιερά Σύνοδος απεδέχθη την εισήγηση της Συνοδικής Επιτροπής Δογματικών και Νομοκανονικών Ζητημάτων, σύμφωνα με την οποία «ο αριθμός Α.Μ.Κ.Α. είναι απλώς εις επί πλέον χρηστικός αριθμός και από όλα τα μέχρι τούδε στοιχεία ουδείς κίνδυνος προκύπτει δια την σωτηρίαν των ψυχών. Εις πάσαν περίπτωσιν η Εκκλησία γρηγορεί».


Πηγή

Διαφωνούμε με την απόφαση αυτή της Διαρκούς Ιεράς συνόδου και εξηγούμε τους λόγους.Η Εκκλησία με τέτοιες αποφάσεις βοηθάει τα σχέδια των Εβραίων σιωνιστών ταλμουδιστών καμπαλιστών, προδρόμων του Αντιχρίστου.

Θα γίνει σε αυτήν την ανάρτηση μια προσπάθεια να γίνει κατανοητό, με βάση την πίστη μας ,αλλά και με κάποια δικαιώματα μας ως ελευθέρων πολιτών το

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΜΚΑ......


Μέρος 1ο

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟ
.

Κατά την ταπεινή μου γνώμη πολύ απλά και κατανοητά τα όσα μας εξηγεί.Απορώ πως έστω κάποια από όλα αυτά που αναφέρονται ,δεν μπόρεσε να τα δεί η διαρκής ιερά σύνοδος.Στο επόμενο βίντεο....Λόγοι αληθείας
από τον αδερφό ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΖΑΚΗ.
Ομολογία πίστεως ΠΑΤΕΡΑ ΙΑΚΩΒΟΥ
Ιεράς Μονής Εσφιγμένου
Μέρος 2ο

Τα συμπεράσματα του Αρχιμανδρίτη Σαράντη Σαράντου σχετικά με τον ΑΜΚΑ....

Ἀπό τήν προσεκτική μελέτη ὁλοκλήρου τοῦ θέματος ΑΜΚΑ προκύπτουν τά παρακάτω συμπεράσματα:

1. Εἶναι βέβαιο ὅτι ὁ ἐλεύθερος ἐπώνυμος δημοκράτης πολίτης γίνεται ἕνας ἀριθμός, ἀριθμοποιεῖται μέσα στό κατασκευαζόμενο παγκόσμιο κράτος. Ὁλοκληρώνεται πλέον ἡ «παγκοσμιοποίηση» καί πολιτογραφόμαστε στό παγκόσμιο κράτος τῆς Νέας Ἐποχῆς. Ἀπό τήν ἁπλῆ καί μόνο ἀνάγνωση τῶν ἑπτά ἄρθρων τοῦ ἄρθρου 153 τοῦ νόμου 3655/2008 ἀντιλαμβανόμαστε εὔκολα τόν ὁλοκληρωτισμό τοῦ «νέου Κράτους».

2. Κατά τό δεύτερο στάδιο, μέ τήν ἠλεκτρονική κάρτα περιορίζονται οἱ ἐλευθερίες τοῦ ἀνθρώπου, ἀντίθετα πρός τό Ἑλληνικό Σύνταγμα καί τίς διαβεβαιώσεις γιά προστασία τοῦ ἀτόμου ἀπό τή Χάρτα τῆς Ε.Ε.

3. Τά προσωπικά δεδομένα τοῦ ἀνθρώπου πού θά «διαφυλάσσονται» στήν ἠλεκτρονική κάρτα ἀσφάλισης, καθόλου δέ θά διασφαλίζονται ἀπό τήν σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία.

4. Ἡ ἐπιβολή τοῦ ΑΜΚΑ προέκυψε χωρίς τόν παραμικρό κοινωνικό διάλογο. Γιά ἥσσονος σημασίας νομοσχέδια προηγήθηκαν ἐπί μῆνες συζητήσεις ἐπί συζητήσεων. Μήπως ὄντως βρισκόμαστε «στή δύση τῆς δημοκρατίας» μέ δεδομένη τήν a priori κατάφαση ὅλων τῶν πολιτικῶν μας ἀρχόντων; (ἐκτός κάποιων τιμητικῶν ἐξαιρέσεων).

5. Ἔστω καί μετά ταῦτα μποροῦν νά γίνουν διορθώσεις στό νόμο, μαζί μέ τήν ἀφαίρεση τῶν ἐπίμαχων ἀπειλῶν πρός τούς πολῖτες.

6. Δέν ὑπάρχει κανένας λόγος νά ἔχουν τίς ἴδιες «ὑποχρεώσεις» ἔναντι τοῦ ΑΜΚΑ καί νά ἐντάσσονται στό σύστημα καί τά ἀνήλικα παιδάκια. Ἔχουν δικαίωμα δικαιοπραξίας τά ἀνήλικα παιδιά; Πῶς γιά ἕνα τόσο σοβαρό θέμα ὁλοκλήρου ζωῆς ἀναλαμβάνουν τήν εὐθύνη τους οἱ γονεῖς;

7. Ὅλοι μας πρέπει μέ μετάνοια καί πᾶσα νηφαλιότητα νά δεηθοῦμε τοῦ Κυρίου νά ἀποτρέψει τόν παρόντα κίνδυνο, πού ἅπτεται τῆς αἰωνίου ζωῆς μας. Ὅμως καθένας μας ἔχει τό μερίδιο τῆς δικῆς του εὐθύνης.

8. Πρέπει νά ἀρχίσει ἕνας γόνιμος διάλογος ἀνάμεσα στόν Ὀρθόδοξο Ἑλληνικό λαό καί τή Σεπτή Διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἤδη ὑπάρχει τοποθέτηση ἀπό τό παρελθόν ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τῆς Ἐγκυκλίου 2641/98, πού βοηθάει ὅλους μας νά συνεργαζόμαστε καί νά συμπνευματιζόμαστε ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ - ἐκκλησιολογικῷ τῷ τρόπῳ. Αὐτή ἡ ἐν Χριστῷ ἀλληλοπεριχώρηση θά ἑλκύσει τήν Ἄκτιστη Χάρη τοῦ Παναγάθου Κυρίου μας καί τήν κραταιά Προστασία Του πρός τό λαό Του.

9. Ὁ καλοπροαίρετος διάλογος θά αὐξήσει τό φρόνημα τῆς ὑπακοῆς πρός τούς ὑπευθύνους πνευματικούς Πατέρες, τούς Ἐπισκόπους τῆς Ἱεραρχίας μας καί σύμπασα ἡ Ἐκκλησία μας θά πάρει θεοφώτιστες ἀποφάσεις.

10. Χρειαζόμαστε χρόνο γιά νά ἐνημερωθοῦμε σωστά, ἐκτενέστερα καί σέ βάθος. Ἐκ Θεοῦ μᾶλλον ἦταν ἡ ἀναβολή μέχρι 1ης Ὀκτωβρίου. Μακάρι ἡ ἀγαθή Πρόνοια τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ νά μᾶς δώσει καί ἄλλο χρόνο, ὥστε ὅλα, εἰ δυνατόν, τά μέλη ἑκάστης οἰκογενείας νά συντονισθοῦν στίς θεοφώτιστες ἀποφάσεις τῆς μεγάλης οἰκογενείας, τῆς Ἐκκλησίας μας.

11
. Μποροῦμε ὡστόσο νά στέλνουμε τή διαμαρτυρία μας πρός τήν Κυβέρνησή μας. Ταπεινῶς φρονοῦμε ὅτι εἶναι δυνατόν τοῦ Κυρίου συνεργοῦντος, νά ἀνατραποῦν οἱ Κυβερνητικές ἀποφάσεις καί νά δοθοῦν καλύτερες λύσεις.

12
. Ἔχουν συνταχθεῖ ἀπό κάποιους ἐν Χριστῷ ἀδελφούς λαϊκούς κάποιοι τύποι διαμαρτυρίας - ἐνστάσεως πρός τό Ὑπουργεῖον Ἀπασχόλησης καί Κοινωνικῆς Προστασίας, Γεν. Γραμματεία Κοινωνικῶν Ἀσφαλίσεων, πού μποροῦμε ἀπό τώρα νά στείλουμε ἐπώνυμα τίς ἀπόψεις μας, τήν κριτική μας καί τέλος νά διατυπώσουμε τήν ἄρνησή μας γιά τήν παραλαβή τοῦ ΑΜΚΑ.

Στήν Ὀρθόδοξη Ρουμανία, χώρα πού ἀνήκει ἤδη στήν Ε.Ε. στίς ἑνορίες καί στά Μοναστήρια της συγκεντρώνονται χιλιάδες καί χιλιάδες ὑπογραφές, γιά νά δηλώσουν οἱ πιστοί τήν ἄρνησή τους πρός τήν προετοιμαζόμενη ἠλεκτρονική ταυτότητα, ἀντίστοιχη πρός τό δικό μας ΑΜΚΑ.

Ὁ ἅγιος γέροντας π. Iustin Pârvu τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Petru Vodā τῆς Ρουμανικῆς Μολδαβίας, πνευματικός πατέρας χιλιάδων Ρουμάνων, σάν τόν π. Πορφύριο, π. Παΐσιο, π. Ἰάκωβο, προετοιμάζει τούς πιστούς νά μή συνταχθοῦν στό ἀντίστοιχο κράτος τῆς Νέας Ἐποχῆς.

Ἀξιοθαύμαστο καί ἀξιομίμητο παράδειγμα γιά ὅλους μας ὁ ἁγιασμένος γέροντας πατήρ Ἰουστῖνος μέ ὅλα τά πνευματικά του τέκνα. Οἱ ἅγιες εὐχές του μαζί μέ τίς εὐχές ὅλων τῶν ἁγίων μας προσφάτων καί παλαιοτέρων νά συνοδεύουν καί νά κραταιώνουν ὅλους μας στήν Ὀρθόδοξη ἐν Χριστῷ ὁμολογία.


Ολόκληρη η επιστολή του
Αρχιμανδρίτη Σαράντη ΣαράντουΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ.........ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΙ ΠΕΡΙΠΟΥ 55.000 ΚΑΡΤΕΣ ΑΜΚΑ.


ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ......

Αίτηση εξαίρεσης από το σύστημα ασφάλισης
ΕΜΑΕΣ - ΑΜΚΑ λόγω θρησκευτικής & Συνταγματικής Συνείδησης


Μέρος 3ο

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΜΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Σε έρευνα τους που είδε πρόσφατα το φως της δημοσιότητας, τρεις Έλληνες, η Ελένη Γκέσιου, ο Αλέξανδρος Λαμπρινίδης και ο Σωτήρης Ιωαννίδης παρουσιάζουν κάποια ζητήματα ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων που προέκυψαν από την πρόσφατη εισαγωγή σε χρήση του ΑΜΚΑ (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης).

Με τον ΑΜΚΑ, οι σχεδιαστές του συγκεκριμένου μέτρου επιδιώκουν τον εκσυγχρονισμό της βάσης δεδομένων με τα πολυάριθμα διαφορετικά προγράμματα ασφάλισης και περίθαλψης των πολιτών της χώρας.

Ωστόσο σύντομα ανέκυψαν ορισμένα ζητήματα σε σχέση την on-line βάση δεδομένων του ΑΜΚΑ (www.amka.gr/AMKAGR/) αφού για να...αποκτήσει ο ενδιαφερόμενος πρόσβαση στον αριθμό κοινωνικής ασφάλισης του χρειάζεται να συμπληρώσει το ονοματεπώνυμο του, τα ονόματα πατέρα και μητέρας και την ημερομηνία γέννησης του.

Αλλά το πρόβλημα είναι πως στα δεδομένα αυτά μπορεί να μην έχει πρόσβαση αποκλειστικά αυτός.

Οι ερευνητές πραγματοποίησαν εκτεταμένες αναζητήσεις με βάση διαφορετικούς συνδυασμούς στοιχείων διαφόρων επωνύμων προσώπων στη μηχανή αναζήτησης του Google, και μπόρεσαν να αποκτήσουν τα απαιτούμενα στοιχεία για την ανάκτηση του ΑΜΚΑ πολλών πολιτών, μεταξύ των οποίων 9 πολιτικών, 3 δημοσιογράφων, 2 αθλητών και 1 άλλου επώνυμου προσώπου.Πατήστε εδώ για συνέχεια.Ένα άλλο μεγάλο θέμα που έχει να κάνει με τους κινδύνους που υπάρχουν από την απόλυτη ηλεκτρονική διακυβέρνηση που προωθείτε από τα κέντρα εξουσίας που τα ελέγχουν Εβραίοι ταλμουδιστές καμπαλιστές ( Κανονικοί μάγοι...εξήγηση δίνεται πιό κάτω ), και ελεγχόμενοι από αυτούς με διαφόρους τρόπους.


Δείτε στην παρακάτω ανάρτηση σχετικά.......


Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΘΕΤΕΙ ΣΕ ΑΜΕΣΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΣ
Μέρος 4οΑκόμα πρέπει να αναφέρουμε πως στην κάρτα υγείας τα πρώτα νούμερα που θα αναγράφονται θα αντιστοιχούν στην ημερομηνία γέννησης μας.

Στην Εβραϊκή Καμπάλα την ημερομηνία γέννησης την χρησιμοποιούν για διάφορες μαγείες……Δείτε μερικά πολύ ενδεικτικά παραδείγματα από το βιβλίο του Samael Aun Weor"Το μονοπάτι της μύησης
στα μυστηρια του ταρώ και της καμπάλα
"

666 - KABBALAH
ΟΙ ΜΑΓΟΙ ΜΑΣ ΜΕΛΕΤΑΝΕ......

Η ημερομηνία γέννησης στις κάρτες ΑΜΚΑΜΑΓΕΙΑ
Ημερομηνία γέννησης και KABBALAH


ΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΠΡΟΩΘΟΥΝ
ΤΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΑ ΑΥΤΑ ΣΧΕΔΙΑ.....ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΝΟΜΩΣΙΑ

ΤΩΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝΟ ΜΟΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΝΑ ΓΛΥΤΩΣΟΥΜΕ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΑΓΟΥΣ ΕΩΣΦΟΡΙΣΤΕΣ,ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΙΑ ΤΩΝ ΣΑΤΑΝΙΣΤΙΚΩΝ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ....ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΟ

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ
EKΚΛΗΣΙΑΣΜΟΣ,ΠΡΟΣΕΥΧΗ
ΝΗΣΤΕΙΑ,ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ
ΜΕΤΑΝΟΙΑ,ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ
ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΝΑ ΜΗΝ ΚΟΥΒΑΛΑΜΕ ΠΑΝΩ ΜΑΣ ΤΑ ΣΑΤΑΝΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΣΦΡΑΓΙΣΤΟΥΜΕ......

ΓΙΑΤΙ Η ΧΑΡΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΘΑ ΜΑΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΚΑΙ ΤΑ ΔΑΙΜΟΝΙΑ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΡΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΠΑΝΩ ΜΑΣ.

ΑΥΤΟ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝΕ ΓΙ' ΑΥΤΟ ΧΤΥΠΑΝΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ .......Οικουμενισμός Παναίρεσις

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ - ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΡΙΕ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΕ... ΤΑ ΕΡΓΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΣΑΣ ΤΟ ΟΜΟΛΟΓΟΥΝ

Διάλογος Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών 16 - 23 Οτώμβρίου 2009 στην Κύπρο - Ο Καπνός του Σατανά εισήλθε στο ναο του Θεού - Texe Mars Document video

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ετικέτες